Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

GOG  KONTRA  SYJONIZM

 

Temat Goga omawiają dwie najtrudniejsze księgi Słowa Bożego – Ezechiel 38:2 i 39:15 oraz Objawienie 20:8. Natomiast Syjonizm jako ideologia a antysyjonizm jako opozycję opisują wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu. Gog i Syjonizm – są to pojęcia wieloznaczne.

 

„Gog”- znaczy, książe, władca, góra, dacharz.

 

„Magog” – jest pochodnym od słowa Gog, przedrostek „Ma” oznacza maksymalny wymiar Goga lub „Megagog”.

 

„Syjonizm” – jest określeniem ideologii Królestwa Bożego na ziemi. Jest synonimem

Jerozolimy, która leży na wzgórzu Syon.

 

Upodobało się Bogu, aby Jego Królestwo zaczęło się od Jerozolimy, a Zbawiciel oświadczył jednoznacznie, że: „Zbawienie jest z Żydów” (Jan.4:22).

 

Nie podoba się to różnym ideologom „teologom” a nawet i niektórym Żydom. Opozycja względem tej idei nazwana jest przez Boga jako Gog, a przez ludzi antysyjonizm. Opozycja ta działa na różnych poziomach uprawianej polityki i religii. Gog jako Książe i władca działa poprzez przywódców wielkich i małych państw. Jako „Góra” działa przez międzynarodowe koalicje i organizacje. Gog działa opozycyjnie również przez jednostki, które według słów Pana, swoim poziomem wyrozumienia są na dachu (Ew.Mat.24:17), ale często są „Gogiem” – dacharzem. Najniższym poziomem działania Goga jest jawny antysemityzm, połączony z antysyjonizmem. Żaden Żyd i żaden badający Pismo Święte, nie może być antysemitą i nie jest nim. Ale jeśli chodzi o syjonizm, to tu już mamy do czynienia z ludzkimi paradoksami. Wielu Żydów i wielu badających Pismo Święte jest w opozycji do idei Królestwa Bożego na ziemi, co do czasu i miejsca jego początku. Bóg mówi, że Królestwo już jest ustanowione i że rozpocznie się od Żydów i od Jerozolimy. Dlaczego nie podoba się czas i sposób, a także miejsce ustanowienia?

Jak już wspomnieliśmy, że jednym z trudniejszych dla zrozumienia fragmentów Słowa Bożego jest proroctwo Ezechiela zapisane w rozdziałach 38 i 39. Opisuje ono atak Goga i Magoga na Izrael, oraz Pańską interwencję w jego obronie. Od wielu lat proroctwo to wzbudza wielkie zainteresowanie wielu badających Słowa Boże. Jesteśmy przekonani, iż prawda ukryta w tych wersetach niebawem przy Pańskiej pomocy będzie poznana, ponieważ dotychczasowe tłumaczenie nie jest już wystarczające dla zaspokojenia naszego duchowego zapotrzebowania. Po poznaniu czasu ustanowienia Królestwa Bożego z Jeruzalemu (15 Ethanim 2005), proroctwo to stało się bardziej zrozumiałe dla tych, którzy z wielką uwagą studiując Bożą Prawdę obserwują również wydarzenia światowe. Możemy już powiedzieć, że początek interwencji Goga i Magoga nastąpił w roku 1981. Był to rok, w którym zgodnie z Chronologią zawartą w Słowie Bożym rozpoczęło się Wesele Barankowe (Obj.19:7-8). Stało się to 14 Nisan 1981 roku. Rok wcześniej miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w Izraelu. W dniu 30 lipca 1980 roku Parlament Izraelski wydał ustawę, w której ogłosił zjednoczoną i niepodzielną Jerozolimę, wieczną swoją stolicą. Mając na uwadze powyższe fakty, proroctwo Ezechiela 38-39 musimy rozpatrywać dwutorowo:

 

1/ Analizując proroctwa o Izraelu duchowym (Kościół Chrystusowy).

2/ Obserwując uważnie Izraela cielesnego w Ziemi Obiecanej.

 

Początek inwazji na Izrael duchowy, to rok 1980/81, gdzie bestia wychodząca z przepaści uśmierca dwóch świadków (Obj.11:7-10).

 

Początek inwazji na Izrael cielesny, to również ten sam czas, który zaznaczył się wzmożeniem ogólnoświatowej nagonki politycznej na to państwo, potępiającej ustanowienie stolicy w Jerozolimie, oraz wzywającej Izrael do zwrotu swoich, nadanych mu przez Boga ziem.

Czas Pańskiej interwencji w obu przypadkach rozpoczął się w roku 2000/01, kiedy to zgodnie z Chronologią Biblijną wynikającą z proroctwa Aggieusza, nastąpiło wznowienie prac przy budowie pozaobrazowej Świątyni Zorobabela (Agg.1:1-15; Ezdr.5:1-2), a dziewięć miesięcy później 6 Siwan 2001 roku nastąpiło zmartwychwstanie 144 Świętych Książąt Bożych – widzialnych Reprezentantów Królestwa Bożego na ziemi (Ps.45:17). Pańska interwencja zaznaczyła się również na arenie wydarzeń światowych po roku 2000, gdzie rozpoczęła się wieczerza „Wielkiego Boga” dla „ptaków niebieskich”; (Ezech.39:17-20; Obj.19:17-18; Joel.2:1-11). Finał walki w „dolinie Jozafata” (2Król.3:16-27; Joel.3:1-21).

 

CZAS  KOŃCA  GOGA

 

Powrócimy jeszcze do tematu Syjonizmu. Pierwszym chrześcijańskim Syjonistą w czasach nowożytnych, był pastor T, Russell. Już w 1877 roku napisał książkę pt. „Syjonizm w proroctwie”. Temat ten z czasem przez jednych był rozwijany u drugich zniknął zupełnie. Wiek Ewangelii kończy się propagandową bitwą o Jerozolimę. W związku z tym powstało już „cmentarzysko” różnych planów pokojowego rozwiązania konfliktu bliskowschodniego i różnych scenariuszy dla wypełniających się proroctw. Tak jak wszystkiemu przybliża się koniec, tak również nadszedł czas końca Goga. Cielesny Izrael jako naród odpokutował już za swoje narodowe winy. Prorok Pański napisał:

 

„Przebudź się, przebudź i powstań Jerozolimo, która z ręki Jahwe wypiłaś puchar Jego gniewu; kielich odurzenia wypiłaś i do dna wysączyłaś”.                                              Izaj.51:17 B.P.

 

Rozproszenie wśród narodów, pogromy, holokaust i na końcu intifada, były piciem z owego „pucharu Boskiego gniewu”. Dotychczas lansowany był pogląd, że uciski sprawią otwarcie ich oczu na Jezusa Mesjasza. Otóż tak się nie stało. Gorszego ucisku od holokaustu już być nie może. Izrael niebawem uzna Mesjasza za sprawą działania wzbudzonych Proroków, a nie ucisku. Naród ten cierpiał za odrzucenie Mesjasza, za sposób potraktowania Wicekróla Wszechświata, jako zwykłego robaka. Napisał o tym natchniony od Boga Dawid:

 

 „Alem Ja robak, a nie człowiek pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa. Wszyscy, którzy Mnie widzą szydzą ze Mnie, wykrzywiają gębę, chwieją głową...”.                                         Ps.22:7.

 

Pan Bóg prowadzi rachunek win, narodów i jednostek. W ramach dziejowych rozliczeń Żydzi zostali podobnie potraktowani przez niemieckich nazistów, którzy uznali słowiańskie narody jako podludzi, a Żydów za robactwo. W związku z tym prorok napisał dalej:

 

„Lud mój pozna, pozna moje Imię zrozumie w owym dniu, że to Ja jestem który mówi: Oto Jestem”.                                                                                                                                Izaj.52:6.

Przez wzbudzonych Proroków, Bóg powie Żydom, antysyjonistom i antysemitom: „Oto Jestem”. „Przed Nim ugnie się wszelkie kolano i wszelki język będzie Go wysławiał”.

Uroczystości rocznicowe w Oświęcimiu na 60 lecie końca holokaustu, 27 stycznia 2005 roku były sygnałem dla wszelkiej opozycji zwanej Gogiem, że skoro – „Ja Jestem”, to was już niema. Apostoł Pański napisał dla Rzymian:

 

„Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość okazuje się wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w kręgu tej dobroci, w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty”.                                                                                                        Rzym.11:22 B.T.

Boska zasada Sprawiedliwości działa zawsze jako „prawidło” – bez pobłażania komukolwiek. Dlatego wszelka opozycja zwana Gogiem, a więc antysyjoniści, antysemici w dobrze pojętym interesie własnym, powinni przeorientować swoje serca i umysły tak, jak to uczynił Saul z Tarsu u bram Damaszku.

Zbawienie będzie uniwersalne ale Syjon, czyli Jerozolima – będzie religijnym centrum całej ludzkości.

„A jednak Syjon ledwie począł pracować ku porodzeniu alić porodził synów swych”.

Izaj.66:8.

Być synem Syjonu to wielki zaszczyt i honor, dla pokolenia ludzi restytucyjnych.

 

„Niech się zawstydzą i cofną wszyscy,

Którzy nienawidzą Syjonu.

Niech będą jak trawa na dachach

Która usycha zanim zakwitnie,

Ps.129:5-6.

 

 

Niech będzie błogosławiony z Syjonu

Pan, który mieszka w Jeruzalemie!

Alleluja.

Ps. 135:21

 

Zestawienie 724

 

 

Ezech.38:21 „Bo przywołam przeciwko niemu po wszystkich górach moich miecz, mówi Panujący Pan; miecz każdego obróci się na brata jego”. --------------------------------

 

Początek Pańskiej interwencji przeciwko Gogowi:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

 

2488

 

 

2488

 

Zestawienie 725

 

 

 

Ezech.38:16 „I przypadniesz na lud mój izraelski jako obłok, abyś okrył tę ziemię. W ostatnie dni przywiodę cię do ziemi Mojej, aby Mnie poznały narody, gdy będę poświęcony w tobie przed oczyma ich, o Gogu!” --------------------------------------

 

 

 

 

6085

 

Zach.14:8 „A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu”. -----------------------992

 

3 Adar  ·  2004    15 Ethanim  ·  2005 szanah -------------------------------- 5093

 

 

6085

 

 

Zestawienie 726

 

 

Ezech.38:19 „A w gorliwości mojej i w ogniu gniewu mego mówić będę, że dnia onego będzie wielki rozruch w ziemi izraelskiej”. ----------------------------------------------

 

3  ·  12  ·  2004    15  ·  7  ·  2005 ----------------------------------------------------

 

 

 

4046

 

4046

 

Zestawienie 727

 

 

Joel.3:2 „Zgromadzę też wszystkie narody i sprowadzę je na dolinę Jozafat”. --------------

 

Joel.3:12 „Niech się ocucą i przyciągną te narody na dolinę Jozafat”. ----------------------

 

 

2445

 

1129

 

Razem

 

3574

 

Oto zalążek widzialnego Syjonistycznego Królestwa:

 

Książęta  ·  3  ·  12  ·  2004  +  1000  --------------------------------------------------

 

 

 

3574

 

Oto rzecznicy Syjonizmu:

 

Lud Wielki  ·  3 Adar  ·  2004   ----------------------------------------------------------

 

 

 

3574

 

Zestawienie 728

 

 

 

Ezech.38:22-23 „I będę się z nim sądził morem i krwią, a deszcz gwałtowny i grad kamienny, ogień i siarkę spuszczę nań, i na wojska jego, i na wiele narodów, które z nim będą. I pokażę się wielmożnym, i poświęcę się, i znajomym się uczynię przed oczyma wielu narodów, i dowiedzą się, żem Ja Pan”.-------------------------------------------

 

 

 

 

 

9012

 

Oto ogłaszający i czas poskromienia Goga:

 

Obj.11:11 „Nogi ich  ·  Nogi ich”. ---------------------------------------------- 2000

 

Święto Sukot  ·  15  ·  7  ·  6133 szanah --------------------------------------- 7012

 

 

 

 

9012

 

 

Nogi ich hebr.~hylgr  =  288  wg Delitzscha. Obj.11:11.

Nogi ich grec  podaj autwn  =  1712.

6133 to rok 2005 liczony od stworzenia Adama (4128 + 2005 = 6133).

 

Zestawienie 729

 

 

 

Ezech.39:17 „Zbierzcie się, a przyjdźcie, zgromadźcie się zewsząd na ofiarę moją, którą Ja wam sprawuję, ofiarę wielką na górach Izraelskich”. ----------------------------------

 

Obj.19:17 „Chodźcie, a zgromadźcie się na wieczerzę Wielkiego Boga”. -----------------

 

 

 

2196

 

4620

 

Razem

 

6816

 

Wieczerza dla „ptaków” (terroryzm) pokrywa

się z czasem Wieczerzy Wesela Barankowego:

 

Obj.19:9 „Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego”. ------------------------------------------------------------------------------ 3935

 

Koniec Wieczerzy:

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah  ---------------------------------------------------- 2881

 

 

 

 

 

 

6816

 

 

Zestawienie 730

 

 

Oto pierwsza zapowiedź końca dla Goga:

 

1Moj.12:1-3 „I rzekł Pan do Abrama: Wynijdź z ziemi twej i od rodziny twojej i z domu ojca twego, do ziemi, którąć pokażę. A uczynię cię w naród wielki i będęć błogosławił i uwielbię imię twoje i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie; a przeklinające cię przeklinać będę; i będą błogosławione w tobie wszystkie narody ziemi”. -------------------------------------------------------------------------

 

Oto obecna realizacja Obietnicy i reakcja na jej wypełnienie:

 

Izaj.49:7 „Tak mówi Pan Odkupiciel Izraelowy, Święty jego, do tego, którym każdy gardzi, a którym się brzydzą narody, do sługi panujących: Królowie widząc cię powstaną, a książęta kłaniać ci się będą dla Pana, który jest wierny, dla Świętego Izraelskiego, który cię obrał”.-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

6688

 

 

 

 

 

6688

 

Zestawienie 731

 

 

 

„W niwecz...obracanie” władzy pogan, partii

politycznych i polityków rządzących i tych z opozycji:

 

Ezech.21:27 „W niwecz, w niwecz, w niwecz ją obrócę, czego pierwej nie bywało, aż przyjdzie ten, co do niej ma prawo, którem mu dał”.------------------------------------

 

 

 

 

 

3071

 

„Mur” nowy – władza Proroków:

 

Ezech.40:5 „A oto mur zewnąrtrz przy domu zewsząd wokoło”.-------------------859

 

3 Adar  ·  2004 -----------------------------------------------------------------2212

 

 

 

 

3071

 

 

Zestawienie 732

 

 

Ezech.38:21 „Bo przywołam przeciwko niemu po wszystkich górach moich miecz, mówi Panujący Pan; miecz każdego obróci się na brata jego”. --------------------------------

 

Początek upadku Goga:

 

3 Adar  ·  2004 szanah -------------------------------------------------------------------

 

 

 

2488

 

 

2567

 

Razem

 

5055

 

Joel.3:2 „Zgromadzę też wszystkie narody i sprowadzę je na dolinę Jozafat i będę się tam z nimi sądził o lud swój i o dziedzictwo swoje Izraelskie”. --------------------------------

 

 

 

5055

 

Zach.3:9 „Albowiem oto Ten Kamień, który kładę przed Jesuego, na ten Kamień jeden obrócone będą siedem oczów...”

 

Zestawienie 733

 

 

„Oto Ja wyrzeżę na Nim rzezanie mówi Pan Zastępów, a odejmę nieprawość tej ziemi, dnia jednego”. -------------------------------------------------------------------------

 

Nieprawość i początek jej likwidacji:

 

Gog  ·  Magog  ·  Mesech  ·  Tubal  ·  3 Adar  ·  2004 szanah --------------------------

 

 

 

3423

 

 

3423

 

Gog, Magog, Mesech, Tubal  =  856  Ezech. 38:2.

 

Zestawienie 734

 

 

Ezech.38:16 „I przypadniesz na lud mój Izraelski jako obłok, abyś okrył tę ziemię. W ostatnie dni przywiodę cię do ziemi mojej, aby mnie poznały narody, gdy będę poświęcony w tobie przed oczyma ich o Gogu”. ---------------------------------------

 

Czas objawienia się Bożej Mocy na przeciwnikach

Królestwa Bożego – ujawnienie Władców Nowej Ziemi:

 

3 Adar  ·  2004    Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah  +  1000  -------------------------

 

 

 

 

6085

 

 

 

6085

 

Zestawienie 735

 

 

 

Ezech.39:2 „I zawrócę cię, a sześcioraką plagą ścisnę cię i wywiodę cię z stron północnych, a przywiodę cię na góry Izraelskie”. ---------------------------------------

 

 

 

4540

 

Kamień Szczytowy, czas Jego Epifanii i początek sądu

nad przeciwnikami Bożymi gromadzonymi w Dolinie Jozafata (Joel.3:12):

 

Izaj.28:16 „Oto ja kładę w Syonie Kamień, Kamień Doświadczony, Węgielny, Kosztowny, gruntownie ugruntowany”.  ------------------------------------- 1973

 

3 Adar  ·  2004 szanah  -------------------------------------------------------- 2567

 

 

 

 

 

 

4540

 

 

Zestawienie 736

 

 

 

Zach.4:7 „Cóżeś ty jest, o góro wielka! przeciwko Zorobabelowi? Równina”----1700

 

Joel.3:12 „Niech się ocucą i przyciągną te narody na Dolinę Jozafat; bo tam siedzieć będę abym sądził wszystkie narody okoliczne”. ------------------------------ 2850

 

Początek sądu w Dolinie Jozafata:

 

3 Adar  ·  2004  ---------------------------------------------------------------  2212

 

 

 

 

6762

 

 

Joel.3:2 „Zgromadzę też wszystkie narody i sprowadzę je na dolinę Jozafat i będę się tam z nimi sądził o lud swój i o dziedzictwo swoje Izraelskie, które rozproszyli między pogan i ziemię moją rozdzielili”.   --------------------------------------------------------------

 

 

 

 

6762

 

Gog jako góra opozycji jest redukowany do poziomu równiny:

 

Zach.4:7 „Cóżeś ty jest, o góro wielka! przeciwko Zorobabelowi? Równina”---- 1700

 

Ezdr.6:16 „Tedy synowie Izraelscy, Kapłani i Lewitowie i inni z ludu, którzy przyszli z więzienia, poświęcali on Dom Boży z radością”. ------------------------------2850

 

Początek poświęcania pozaobrazowej Świątyni:

 

3 Adar  ·  2004  ----------------------------------------------------------------2212

 

 

 

 

 

 

6762

 

 

Gog jako „góra” opozycji względem Syonu duchowego i ziemskiego, jest poddana procesowi stopniowej likwidacji od 3 Adar 2004 roku.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas