Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

UROCZYSTA  INAUGURACJA

 

Inauguracja, to uroczyste zapoczątkowanie nowej kadencji, aktu koronacji króla itp. Występują wówczas ważne osobistości, są przemówienia, jest pełne audytorium.

 

Pan Bóg bardzo uroczyście inauguruje każdy nowy czasookres zwany wiekiem. Tak było gdy Izrael zawierał przymierze z Bogiem przy górze Synaj. Góra okryta była chmurami lśniącymi od błyskawic, ziemia drżała, widownię stanowił cały ówczesny Izrael, a główną postacią widzialną był Mojżesz (2Moj.19:1-25).

 

Również podobnie został zainaugurowany Wiek Ewangelii. W dniu Pięćdziesiątnicy przemówił Apostoł Piotr. Temu przemówieniu towarzyszyły również cudowne manifestacje darów Ducha Świętego. Widownią był Izrael i przedstawiciele siedemnastu narodów (Dz.Ap.2:1-14).

Wymienione inauguracje odbyły się w miesiącu Siwan – w dniu Pięćdziesiątnicy. Czy to ma oznaczać, że każda następna ważna inauguracja, będzie miała miejsce w tym samym czasie? Czy będzie bardziej uroczysta? Oto wielkie pytania, które nurtują dzisiaj umysły domu wiary.

Przed nami jest trzecia inauguracja. Tym razem będzie to wydarzenie o wielkiej skali. Widownią może być cały świat (obecny rozwój techniki wizualnej w pełni to umożliwia). Rzecz dotyczy ważnego obwieszczenia wielkich osobistości. Skutki dotyczyć będą wszystkich narodów i każdej jednostki. Zapoczątkowany zostanie Wiek Tysiąclecia – czas wielkich przemian i osobistych nawróceń. Z wielkiej mozaiki wierzeń i kultur rozpocznie się tworzenie jednolitego ludu Bożego – jednej owczarni dla wszystkich owiec.

 

Każda wspomniana inauguracja miała swoje miejsce na Bliskim Wschodzie. W pierwszej przemawiał Mojżesz, w drugiej Apostoł Piotr. Kto przemówi w 2005 roku? Pan wyróżniał z dwunastu Apostołów: Piotra, Jana i Jakuba. Z grona 144 Proroków również wyróżniał trzech: Abrahama, Izaaka i Jakuba (Łuk.13:28). Czy tego przywileju dostąpi Abraham?

Takie są oczekiwania z uwagi na fakt zgodnego uznawania Abrahama przez trzy religie: Judaizm, Islam i Chrześcijaństwo. Czy Pan Bóg uwzględni te oczekiwania?

Każdej inauguracji towarzyszyły nadzwyczajne sceny. Jak będzie tym razem? Przygotowania do obecnej inauguracji są już w toku od 2000 roku. Obrazową ilustracją na obecny czas, są okoliczności z góry Synaj występujące przy zawarciu Przymierza Zakonu.

 

„Inauguracji Królestwa będą towarzyszyły sceny budzące grozę, które wywołując strach i przerażenie świata sprawią, że z zadowoleniem uzna on Pomazańca Pańskiego za Króla całej ziemi. Tak jak tam Izrael błagał, by Bóg już więcej do nich nie mówił – gdyż straszne były zjawiska i odgłosy, których byli świadkami pod Synajem – tak i obecnie wszyscy ludzie będą życzyli sobie, by Bóg przestał przemawiać do nich w gniewie i dręczyć ich swym dotkliwym, lecz sprawiedliwym niezadowoleniem. Zamiast tego chętnie będą słuchać wielkiego Pośrednika i uznają Go za Króla – Immanuela – ustanowionego nad nimi przez Jahwe. On to stanie się wspaniałym wypełnieniem obrazu Mojżesza – zasłoniętego (ukrytego) Proroka, Króla i Kapłana”.                                                                                                                                 D-631.

 

Ponieważ jest bardzo wielu takich, którzy nie chcą, aby Pan był Królem nad nimi, stąd inauguracji towarzyszyć będą sceny karania opozycji.

 

„Ale nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, abym królował nad nimi przywiedźcie tu, a pobijcie przedemną”.                                                                                                          Łuk.19:27.

 

Wszyscy sprzeciwiający się Królowi i Jego Prawdzie na czasie, będą pokonani „mieczem Słowa Bożego”. Jeśli w porę uznają się za pokonanych i objawią swoją lojalność wobec Króla, nie zostaną wytraceni z ludu.

Słowa powyższej groźby, wypowiedział Pan tuż przed triumfalnym wjazdem do Jerozolimy. Jak wiemy, Pan nie zamierzał już wówczas obejmować królowania. Zgodnie z Boskim Planem nastąpić to miało w czasie Wtórej Obecności. Odłożone w czasie królowanie, teraz się zaczyna. Jego inauguracja będzie bardzo uroczysta i widowiskowa.

Błogosławieni są wszyscy, którzy będą mieli niepowtarzalny przywilej stanowić widownię tego wielkiego wydarzenia. To będzie o wiele większe i wspanialsze przeżycie od tego pod Synajem i od tego na placu przed Wieczernikiem.

 

Zestawienie 712

 

 

 

5Moj.11:18 „Przeto złóżcie te słowa moje do serca waszego i do umysłu waszego, a uwiążcie je na znak na rękach waszych i niech będą jako naczelniki między oczyma waszymi”. ------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

5150

 

Prawda ukryta w filakteriach:

 

Łuk.13:28 „Gdy ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym”.---------------------------------------------------------------------- 1227

 

Początek Pańskiej Epifanii:

 

144 Książęta  ·  3 Adar  ·  2004 szanah.---------------------------------------- 3923

 

 

 

 

 

5150

 

 

Książęta  grec.  Oi Arcontej  =  1212   Jan.7:26.

 

Zestawienie 713

 

 

 

Ezdr.6:15 „Dokończony jest on Dom trzeciego dnia miesiąca Adar; a ten był rok szósty panowania Dariusza króla”. --------------------------------------------------4922

 

Łuk.3:6 „I ogląda wszelkie ciało zbawienie Boże”. ------------------------------ 4922

 

 

 

 

9844

 

 

Izaj.26:1 „Dnia onego śpiewana będzie ta pieśń, w ziemi Judzkiej: Mamy miasto obronne, Bóg zbawieniem opatrzył mury i baszty jego”. ---------------------- 3504

 

3 Adar  ·  6132 ---------------------------------------------------------------- 6340

 

 

 

 

9844

 

 

Zestawienie 714

 

 

Ps.126:1 „Gdy zaś Pan nawrócił pojmanych z Syonu byliśmy jako ci, którym się śni”. -----

 

3 Adar  ·  2004  -------------------------------------------------------------------------

 

 

1834

 

2212

 

Razem

 

4046

 

Zach.4:7 „Cóżeś ty jest o góro wielka! Przeciwko Zorobabelowi? Równina; Bo On wywiedzie Kamień Główny z głośnym okrzykiem: Łaska, Łaska nad Nim”.-------------

 

 

 

4046

 

Zestawienie 715

 

 

 

Ps.97:1 „Pan króluje; wyskakuj ziemio, a wesel się mnóstwo wysep!”.-----------1522

 

15  ·  7  ·  2005 ----------------------------------------------------------------2027

 

 

 

3549

 

 

Obj.20:4 „I widziałem Stolice, a usiedli na nich i dany im jest sąd”.-------------------------

 

 

3549

 

Zestawienie 716

 

 

Ps.97:4 „Błyskawice Jego oświecają okrąg świata, co widząc ziemia zadrżała”.------------

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah ---------------------------------------------------------------

 

 

2318

 

2881

 

Razem

 

5199

 

Jezus  Chrystus,  Król  Żydowski  ---------------------------------------------------------

 

 

5199

 

Jezus Chrystus  Król Żydowski grec. Ihsouj Cristoj o Basileuj twn Ioudaiwn  =  5199.

 

Zestawienie 717

 

 

 

4Moj.21:9 „Sprawił tedy Mojżesz węża miedzianego i wystawił go na drzewcu; i było to, gdy kogo wąż ukąsił, a spojrzał na węża miedzianego, że żyw został”. -----------

 

 

 

 

5149

 

 

Ps.122:5 „Albowiem tam są postawione stolice na sąd, stolice Domu Dawidowego”.  --------------------------------------------------------------------------------2582

 

3 Adar  ·  2004 szanah --------------------------------------------------------- 2567

 

 

 

 

5149

 

 

Izaj.12:6 „Wykrzykuj a śpiewaj, obywatelko Syońska! Albowiem wielki jest w pośrodku ciebie Święty Izraelski” --------------------------------------------2623

 

15 Ethanim  ·  2005 -------------------------------------------------------------2526

 

 

 

 

5149

 

 

Zestawienie 718

 

 

5Moj.18:15 „Proroka z pośrodku ciebie, z braci twej, jakom ja jest, wzbudzi tobie Pan, Bóg twój; Onego słuchać będziecie”. --------------------------------------------------

 

Oto Król twój  ·  Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah --------------------------

 

 

 

1839

 

5261

 

Razem

 

7100

 

Jan.1:45 „Znaleźliśmy Onego, o Którym pisał Mojżesz w Zakonie i Prorocy, Jezusa”. -----

 

 

7100

 

Oto Król twój grec.  Idou o Basileuj sou  =  1878 Jan.12:15.

Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twksh gx  =  502  Zach.14:16.

Zestawienia wskazują okres stopniowego ujawniania się Królestwa od dnia 3 Adar 2004 r. Długość tego czasu wyniesie 248 dni i trwać będzie do pełnej inauguracji Królestwa 15 Ethanim 2005 roku.

 

Zestawienie 719

 

 

4Moj.21:8 „Uczyń sobie węża miedzianego, a wystaw Go na drzewcu; i stanie się, ktokolwiek ukąszony będąc wejrzy Nań, że żyw zostanie”.  ----------------------------

 

Jezus  ·  15  ·  7  ·  w roku 2005 ---------------------------------------------------------

 

 

 

3078

 

3078

 

Jezus  grec  Ihsouj  =  694    Obj.22:16.          W roku hebr.  baszanah.  hnXb  =  357.

 

Zestawienie 720

 

 

Izaj.26:19 „Ożyją umarli twoi, trupy moje wstaną, gdy rzeczesz: Ocućcie się, a śpiewajcie mieszkający w prochu! Albowiem rosa Twoja będzie jako rosa na ziołach; ale niezbożnych o ziemię uderzysz”.  --------------------------------------------------- p.l.

 

Zach.3:9 „Oto Ja wyrzeżę na Nim rzezanie”. ----------------------------------------------

 

 

 

 

1136

 

1136

 

Zestawienie 721

 

 

Izaj.26:19 „Ożyją umarli twoi, trupy moje wstaną”. --------------------------------------

 

Obj.11:11 „Stanęli na nogach swoich”. --------------------------------------------------

 

 

1208

 

3347

 

Razem

 

4555

 

Ezdr.5:2 „Tedy powstawszy Zorobabel, syn Salatyjela i Jesua syn Jozedeka poczęli budować Dom Boży, który jest w Jeruzalemie; a byli z nimi prorocy Boży, pomagając im”. -----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4555

 

Zestawienie 722

 

 

Izaj.26:19 „Ożyją umarli twoi, trupy moje wstaną, gdy rzeczesz: Ocućcie się, a śpiewajcie mieszkający w prochu! Albowiem rosa Twoja będzie jako rosa na ziołach; ale niezbożnych o ziemię uderzysz”. -------------------------------------------------------

 

Książęta  ·  Chronologia  ·  Rachunki  ·  Liczby Biblijna ----------------------------------

 

 

 

 

4344

 

4344

 

Książęta  grec.  Oi Arcontej  =  1212   Jan.7:26.

 

Zestawienie 723

 

 

Izaj.26:19 „Ożyją umarli twoi, trupy moje wstaną, gdy rzeczesz: Ocućcie się, a śpiewajcie mieszkający w prochu! Albowiem rosa Twoja będzie jako rosa na ziołach; ale niezbożnych o ziemię uderzysz”.  --------------------------------------------------- p.l.

 

Czas śmierci świadków – początek leżenia trupów:

 

14  ·  1  ·  1981  -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

1136

 

 

1996

 

Razem

 

3132

 

Chronologia  ·  Rachunki  ·  Liczby Biblijna -----------------------------------------------

 

 

3132

 

Chronologia  grec. Cronologia  =  1004.

Rachunki grec. H ariqmhtikh   =  514.

Liczby Biblijne  grec.  Oi ariqmoi tou Bibliou  =   1614.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas