Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

TRIUMFALNY  WJAZD  DO  JEROZOLIMY

 

ZARYS  OGÓLNY

 

„Wesel się bardzo, córko Syjońska! Wykrzykuj , córko Jeruzalemska! Oto twój Król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy On i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy”.                                                                                                                                  Zach.9:9.

 

Triumfalny wjazd Pana do Jerozolimy na pięć dni przed Wielkanocą, był początkiem wypełniania się  proroctwa Zachariasza.

 

„Obserwacja symbolicznego wyobrażenia dostarcza wiadomości dotyczących charakteru dzieła, które ma być przeprowadzone w trakcie obecnego żniwa... Wkrótce rozpocznie się inny, większy zasiew w dogodniejszych warunkach Wieku Tysiąclecia i Królestwa. Właściwie już, tu i tam, w tęskniące, łaknące Prawdy serca, wpadają ziarna prawd restytucyjnych, które w przyszłości przyniosą plon”.                                                                                                     C-136.

 

Wypełnienie się proroczego opisu zostało dramatycznie przerwane. Proroctwo wypełni się w całości i dlatego zacznie się od początku – od triumfalnego wjazdu do Jerozolimy. Proroczy opis jest symboliczny; tylko Jerozolima i narody wymienione są w sensie dosłownym.

 „I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a Jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. Nadto za cenę krwi twojego przymierza wypuszczę na wolność twoich więźniów z cysterny bez wody”.                                                                                                                               Zach.9:10-11.

 

Tego proroczego programu nasz Pan wówczas nie usiłował wypełniać. Wypełnienie tych punktów odłożone było w czasie, do Wtórego Przyjścia Chrystusa. To obecnie zniszczy „wozy Efraima” (organizacje nominalnego chrześcijaństwa) i „rumaki z Jeruzalemu” (doktryny wojenne). Ogłosi światu pokój, a Jego władza obejmie cały ziemski glob. „Nadto za cenę krwi wypuści więźniów z cysterny bez wody” (z grobu, w którym nie ma żadnego życia). Pan rozpocznie i dokończy to dzieło w sposób triumfalny tak, jak to uczynił wjeżdżając na osiołku w sam środek ówczesnej sceny religijno-politycznej w Jerozolimie. Uczyni to obecnie jeszcze raz i to w ogromnej skali. Jest to Epifania i Apokalipsa Jego Wtórego Przyjścia.

Osiołek uważany jest za zwierzę godne pogardy, ale na Wschodzie traktowano go jako szlachetne zwierzę. Król gdy wjeżdżał na osiołku, dawał tym wyraźny znak swoich pokojowych zamiarów. Wjazdem na koniu dawał do zrozumienia, że ma wojenne zamiary. Osiołki z czasem zastąpione zostały przez lektyki i wozy.

Osiołek „nie ujeżdżany” (nie pod jarzmem Mar.11:2) jest obrazem na tych z ludu Bożego, którzy obecnie nie są zatrudniani przez żadną organizację do ogłaszania ich doktryn. Oni niosą poselstwo Prawdy na czasie, aż do bram Świątyni w Jeruzalemie.

 

„I wszedł do Jeruzalemu do Świątyni, a obejrzawszy wszystko, gdy była już wieczorna godzina, wyszedł do Betanii z Dwunastoma. A nazajutrz przyszli do Jeruzalemu. A wszedłszy do Świątyni począł wyrzucać sprzedających i kupujących w Świątyni, a stoły bankierów i stołki tych co sprzedawali gołębie przewrócił”.                                                                        Mar.11:11-18 N.B.

 

Ówczesna działalność Pana jest obrazem na obecny proces inauguracji Jego Królestwa.

 

„Wszyscy religijni ludzie utrzymują, że mniej lub więcej posiadają pokarm duchowy, a różne części i grupy chrześcijaństwa chełpią się, że mają w tym względzie przewagę, że ich stoły zastawione są Boskimi prawdami, obietnicami itd. że z tych pokarmów czerpią oni swoje siły. Lecz jak różne są to stoły i jak różne na nich pokarmy doktrynalne! Potrawy na tych stołach są zepsute już na etapie przyrządzania. Niektóre są gorzkie inne kwaśne, a wiele jest stęchłych. Wiele pokarmów wytworzonych było w ciemnych wiekach średnich i przyjaciele, którzy przy tych stołach zasiadają mają mały apetyt na te potrawy i wcale ich za to nie winimy. Chcielibyśmy raczej zwrócić ich uwagę na obfite zasoby Boskich Prawd, którymi Pan Sam usługuje domownikom wiary. Są to nowe i stare rzeczy”.                                                                   WT.1903  Straż 1969-25.

 

Gdy z Jeruzalemu zacznie wychodzić na świat „Słowo Pańskie”, wówczas cała zawartość obecnych stołów i stolików, zostanie wyrzucona do lamusa historii.

Opisane czynności oczyszczania Świątyni Pan dokonał „nazajutrz” po triumfalnym wjeździe. Gdy odniesiemy wypełnienie w pozaobrazie – jak nam to wskazują liczbowania – do roku 2005, to występują tam dwa lata. 3 Adar 2004 według rachuby żydowskiej – kończy ten rok na wiosnę 2005. Każdy rok kościelny u Żydów rozpoczyna się na wiosnę, a Święto Paschy i następne święta wypadają już w nowym roku czyli „nazajutrz” tzn. w 2005 roku.

Obwieszczenie się proroków wywróci całą błędną teologię chrześcijaństwa. Bo czyż można sobie wyobrazić dalsze odprawianie mszy, albo mówienie o duszy nieśmiertelnej, czyśćcu, piekle itp.? Albo czy wobec tego faktu można będzie nadal pukać do zamkniętych „drzwi Wysokiego Powołania”? Wszystkie stoły i małe stoliki zostaną wywrócone, a sprzedający i kupujący wyproszeni ze „Świątyni”. „W nowej Świątyni” będzie inna służba i nowe czyste naczynia prawdy. Ostatecznego oczyszczenia Świątyni – dokona w świętym oburzeniu Pan – w sposób gwałtowny i ostateczny.

Jak świat długi i szeroki z kazalnic i na falach eteru słychać jeszcze ów „świątynny zgiełk” – „...Kościół Pański, kościół Pański, kościół Pański jest”(Jer.7:4). Pan ocenił wszystkie stoły i stoliki, sprzedających i kupujących – bardzo surowo.

 

„Dom mój domem modlitwy nazwany będzie, a wyście go uczynili jaskinią zbójców”.

Mat.21:13.

Warto też zaznaczyć, że Nasz Pan w ostatnią podróż udał się z miasta Jerycho (Mat.20:29). Udał się tam, by zostać powitanym gałązkami palmowymi i słowami „Hosanna” co się tłumaczy – „zbaw nas już teraz – prosimy”. „Już teraz” – niebawem, tak powita Pana cały Izrael i wszystkie narody. Powitają Go jako Mesjasza i Króla Świata. Triumfalny wjazd został wówczas przerwany w Jeruzalemie i tam zostanie wznowiony jego ciąg dalszy – „już teraz”.

 

Zestawienie 702

 

Mat.21:9 „Hosanna Synowi Dawidowemu. Błogosławiony, który idzie w Imieniu Pańskim”.-------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

7130

 

 

Ilość lat od upadku Adama do początku Epifanii i 1000 lat:

 

6130  +1000 -----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

7130

 

Zestawienie 703

 

 

Chwałą drugiej Świątyni są Prorocy:

 

Ezech.43:4 „A gdy chwała Pańska wchodziła do domu drogą bramy, która patrzała ku drodze na wschód słońca”. -------------------------------------------------------------

 

Koniec budowy Świątyni (wg.Ezdr.6:15):

 

3  ·  12  ·  2004 roku.--------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2339

 

 

2339

 

Roku  grec. –  etei  =  320.

 

Zestawienie 704

 

 

Upadek błędu:

 

Izaj.21:9 „Upadł, upadł Babilon i wszystkie ryte obrazy bogów jego pokruszone o ziemię”.-

 

Rok wg rachuby żydowskiej ---------------------------------------------------------------

 

 

 

1484

 

2004

 

Razem:

 

3488

 

Powrót do Źródła:

 

Ps.118:22-23 „Kamień, który odrzucili budujący, uczyniony jest Głową Węgielną. Od Pana się to stało, a jest dziwno w oczach naszych”.  ------------------------------ z D.m.

 

 

 

 

3488

 

Zestawienie 705

 

 

2Król.2:18 „A gdy się wrócili do niego. A on mieszkał w Jerycho”.-----------------------

 

3 Adar  ·  2004 szanah.------------------------------------------------------------------

 

 

937

 

2567

 

Razem:

 

3504

 

Izaj.26:1 „Dnia onego śpiewana będzie ta pieśń w ziemi judzkiej: Mamy miasto obronne, Bóg zbawieniem opatrzył mury i baszty jego”. ------------------------------------------

 

 

 

3504

 

Zestawienie 706

 

Zach.8:20 „Tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze będą przychodzić narody i obywatele wielu miast”. ---------------------------------------------------------------------------------

 

Jerycho  ·  3 Adar  ·  2004 szanah.   -----------------------------------------------------

 

 

 

 

2801

 

2801

 

Jerycho  hebr. wxyry  = 234  2Król.2:18.

Adar – ostatni miesiąc roku żydowskiego (marzec/ kwiecień).

 

Zestawienie 707

 

 

2Król.2:18 „A gdy się wrócili do niego, a on mieszkał w Jerycho, rzekł do nich: Azażem wam nie mówił: Nie chodźcie”. ---------------------------------------------------------

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem”. -------

 

 

 

2551

 

 

3582

 

Razem:

 

6133

 

Ilość lat od stworzenia Adama do widzialnej pracy Królestwa:

 

4128 – 2005 -----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

6133

 

Zestawienie 708

 

 

2Król.5:15 „Potem się wrócił do męża Bożego, on i wszystek poczet jego. A przyszedłszy stanął przed nim i rzekł: Otom teraz poznał, że nie masz Boga na wszystkiej ziemi, tylko w Izraelu; przetoż weźmij proszę te upominki od sługi twego”.--------------------------

 

Oto Boski Pomazaniec w Izraelu:

 

Łuk.23:35 „Chrystus, On Wybrany Boży”. ------------------------------------------------

 

 

 

 

4658

 

 

3136

 

Razem

 

7794

 

Jan.12:15 „Nie bój się, córko Syońska! Oto Król twój idzie, siedzący na oślęciu”. --------

 

 

7794

 

„Chrystus, On Wybrany Boży” – Jego widzialni Przedstawiciele.

 

Zestawienie 709

 

 

Jerycho  ·  3 Adar  ·  2004 szanah.  -------------------------------------------------hebr.

 

Jerycho  ·  144  Książęta. --------------------------------------------------------------gr.

 

 

2801

 

2801

 

Jerycho  hebr. wxyry  = 234  Joz.6:1.    Książęta grec. Arcontej =  1132   Izaj.32:1  wg. LXX.

Jerycho  grec.  Iericw  =  1525  Zyd.11:30.

 

Zestawienie 710

 

 

Mat.1:16 „Jezus, którego zowią Chrystus”.  ----------------------------------------------

 

Jezus Chrystus  ·  Izrael ------------------------------------------------------------------

 

 

2329

 

2329

 

Jezus Chrystus grec.  Ihsouj Cristoj  = 1980.         Izrael  grec.  Israhl  =  349.

 

Zestawienie 711

 

 

Obj.21:17 „Zmierzył mur jego”------------------------------------------------------------

 

144 Książęta -----------------------------------------------------------------------------

 

 

2789

 

1276

 

Razem

 

4065

 

Łuk.23:38 „Tenci jest On Król Żydowski”.  -----------------------------------------------

 

 

4065

 

Książęta grec. Arcontej  =  1132  Jan.7:26.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas