Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

TRZY  USTAWOWE  ŚWIĘTA  ZAKONU

 

„Ustawy Twoje są mi pieśniami w domu pielgrzymstwa mego”.                                        Ps.119:54.

 

Ustawy Boże nie mają wiele wspólnego z tzw. „śpiewnikową teologią” (E-328). „Śpiewać ustawy” oznacza znać je i rozumieć ich znaczenie, czas obowiązywania i sposób stosowania. „Wyśpiewać” wszystko w każdej ustawie, doktrynie, przykazaniu i zakonnym przepisie, to inaczej mówiąc, doskonale je poznać i rozumieć.

 

„...W ostateczne dni to doskonale zrozumiecie”.                                                          Jer.23:20; 30:24.

 

Kościół zrozumiał ustawy w zakresie swoich potrzeb, dla rozwoju Nowego Stworzenia.

 

„Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego”.              Ps.40:4.

 

Gdy wylany będzie Duch na „wszelkie ciało”, a zakon wypisany będzie na sercu (Jer.31:31), doskonałe umysły restytucyjnych ludzi, „śpiewająco” opanują ustawy, przykazania, przepisy ich dotyczące. To gwarantuje Okup Jezusa Chrystusa pod warunkami Nowego Przymierza.

 

Wśród wielu świąt Izraela, cztery z nich ustanowione zostały przez Boga jako ustawy wieczne. Są to: Święto Paschy, Pięćdziesiątnica, Jom Kipur i Święto Kuczek. Pozostałe ważne święta, były raczej drugorzędnymi. Każdy Izraelita urodzony pod Zakonem, obowiązany był do przestrzegania wszystkich świąt. W przeciwnym przypadku narażał się na brak błogosławieństwa lub na klątwę. Trzy święta były wyróżnione w sposób szczególny:

 

„Trzy razy do roku każdy mężczyzna pokaże się przed Twoim Bogiem Jahwe na miejscu, które On wybierze; w Święto Przaśników, w Święto Tygodni i Szałasów”.               5Moj.16:16. B.P.

 

Zestawienie 667

 

 

 

5Moj.16:16 „Trzykroć do roku ukaże się każdy mężczyzna twój przed Panem, Bogiem twoim, na miejscu, które obierze, w Święto Przaśników i w Święto Tygodni i w Święto Kuczek”. ------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

5160

 

Oto miejsce na spotkanie z Panem:

 

Ezdr.6:15 „I dokończony jest on dom trzeciego dnia miesiąca Adar”. ------------ 2311

 

Betlehem  ·  2004 szanah  ------------------------------------------------------ 2849

 

 

 

 

5160

 

 

Zmartwychwstanie --------------------------------------------------------------- 777

 

Trzecie Święto w 2005 roku zaznaczy początek Tysiąclecia:

 

Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  +  1000---------------------------4383

 

 

 

5160

 

 

Zmartwychwstanie  grec.  H anastasij  =  777  Obj.20:5.

Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twksh gx  =  502  Zach.14:16.

Betlehem  hebr.  ~xl-tyb  =  490.

 

Święto Jom Kipur było czwartym ustawowym świętem, bez obowiązku stawienia się przed Panem w Jeruzalemie. Kryje się w tym ważna nauka na czas pozafiguralny czyli na Wiek Ewangelii. Nakaz stawienia się wszystkich przed Panem wskazuje na uniwersalność zbawienia. Brak takiego nakazu w Jom Kipur oznacza, że w Wieku Ewangelii nie było jeszcze powszechnego zbawienia. Wiek ten był przeznaczony na wybranie ludu szczególnego – klasy Kościoła Chrystusowego.

 

Wymienione w tekście trzy święta odnoszą się do Wieku Tysiąclecia i w swoim przesłaniu wskazują na warunki, które musi spełnić każdy, kto zechce otrzymać błogosławieństwo i życie wieczne.

 

Święto Paschy uczy wiary w okup. Każdy musi wyznać taką wiarę w Odkupiciela.

„I nie ma w nikim innym zbawienia albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom przez które moglibyśmy być zbawieni”.                                                    Dz.Ap. 4:12.

 

Zestawienie 668

 

 

Obj.1:7 „Oto idzie z obłokami”. -----------------------------------------------------------

 

Pascha  ·  14 Nisan  ·  2005 + 1000 -----------------------------------------------------

 

 

4441

 

4441

 

 

Pascha grec. To Pasca = 1252 Łuk.22:1.

Nisan  hebr.  !syn  =  170 (Pierwszy miesiąc roku księżycowego – 2Moj.12:2).

 

Zestawienie 669

 

 

 

Mat.26:29 „Ale powiadam wam, iż nie będę pił odtąd z tego rodzaju winnej macicy, aż do dnia onego, gdy go będę pił z wami nowy w Królestwie Ojca mego”.  --------------- p.l.

 

 

3191

 

Oto nowa rzeczywistość i czas pierwszej Paschy:

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem”. -------------------------------------------------------------------------------- p.l. 638

 

9°°  ·  14 Nisan  ·  2005 szanah. -----------------------------------------------2553

 

 

 

 

 

 

3191

 

 

Oto nasz Pan:

 

1Tym.2:5-6 „Człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich”.--------------------------------------------------------------  p.l. 1171

 

Czas wielkiej radości:

 

14  ·  1 ·   2005  -------------------------------------------------------------- 2020

 

 

 

 

 

 

3191

 

 

Zestawienie 670

 

 

Łuk.22:18 „Albowiem powiadam wam, że nie będę pił z rodzaju winnej macicy, aż przyjdzie Królestwo Boże”. -------------------------------------------------------- p.l.

 

Pierwsza Pamiątka w Królestwie Bożym:

 

14  ·  1  ·  2005 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

 

2048

 

 

2375

 

Razem

 

4423

 

Chrystus, On Król Izraela  ·  Chrystus, On Król Izraela  +  1000 -------------------------

 

 

4423

 

Chrystus, On Król Izraela  hebr.  larXy $lm xyXmh  =  994 Mar.15:32  wg Delitzscha.

Chrystus, On Król Izraela  grec.  O Cristoj o Basileuj Israhl  =  2429 Mar.15:32.

 

Zestawienie 671

 

 

 

Izaj.10:17 „Bo światłość Izraelowa będzie ogniem, a Święty Jego płomieniem, który spali i pożre ciernie jego”. --------------------------------------------------------------------

 

14  ·  1  ·  2005 -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2660

 

2020

 

Razem

 

 

4680

 

Ezdr.6:19-20 „Obchodzili też ci, co przyszli z niewoli, Święto Przejścia czternastego dnia miesiąca pierwszego. Bo się oczyścili kapłani i Lewitowie jednostajnie, wszyscy byli oczyszczeni; przetoż ofiarowali baranka Święta Przejścia za wszystkich, którzy przyszli z niewoli i za braci swoich kapłanów, i za siebie samych”.  -------------------------------

 

 

 

 

 

4680

 

Dz.Ap.3:22 „Proroka wam wzbudzi Pan Bóg wasz z braci waszych jako mnie”. ---------------------------------------------------------------------------------- p.l. 2491

 

Pierwsza Pascha w Nowej Świątyni:

 

14 Nisan  ·  2005 -------------------------------------------------------------- 2189

 

 

 

 

4680

 

 

Zestawienie 672

 

 

 

Ezech.45:21-24 „Pierwszego miesiąca, czternastego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieć Święto Przejścia, Święto siedem dni, których chleby przaśne jedzone będą. I będzie Książę ofiarował dnia onego za się i za wszystek lud onej ziemi cielca na ofiarę za grzech. A przez siedem dni onego Święta uroczystego ofiarować będzie całopalenie Panu, siedem cielców i siedem baranów bez wady na każdy dzień, przez siedem dni, a na ofiarę za grzech kozła z kóz na każdy dzień. A ofiarę śniedną efę przy cielcu i efę przy baranie, także oliwy hyn przy efie”. ----------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

10652

 

Pański nadzór nad pouczeniem dotyczącym świętowania Paschy:

 

Obj.19:15 „Będzie ich pasł laską żelazną”. --------------------------------------2728

 

Pascha  ·  14 Nisan  ·  6133 szanah ------------------------------------------- 7924

 

 

 

 

10652

 

 

Pascha grec. To Pasca = 1252 Łuk.22:1.

Nisan  hebr.  !syn  =  170.

 

Zestawienie 673

 

 

2Moj.28:30 „Urim i Tummim”.------------------------------------------------------------

 

Data Paschy w nowej rzeczywistości:

 

9°°  ·  14  ·  1  ·  2005 szanah.----------------------------------------------------------

 

 

1565

 

 

2384

 

Razem:

 

3949

 

1Moj.15:9 „Weźmij mi jałowicę trzecioletnią, i kozę trzecioletnią, i barana trzecioletniego, i synogarlicę, i gołąbiątko”. ---------------------------------------------------------z d.m.

 

 

 

3949

 

Urim i Tummim  hebr. ~ymth taw  ~yrwah ta  =  1565   2Moj.28:30.

 

Urim i Tummim: były to dwa losy, które znajdowały się w napierśniku sądu; (2Moj.28:30; 3Moj.8:8). Sposób jakim był przeprowadzony sąd za pomocą Urim i Tummim, nie jest w obecnej chwili jasno zrozumiany; (K.P.O. str.638). Można jeszcze zauważyć, że hebrajskie słowo „Urim” – „~yrwa” zaczyna się pierwszą literą alfabetu hebrajskiego, zaś słowo hebrajskie „Tummim” – „~ymt” zaczyna się ostatnią literą alfabetu hebrajskiego, co odpowiada greckim literom alfa i omega. Oznacza to, że pierwsze i ostatnie słowo, a także wszystkie decyzje będą należały do PANA (patrz komentarz do 2Moj.28:30 – Biblia Poznańska). Sposób odpowiedzi przy rozsądzaniu spraw, przez Urim i Tummim polegał na powiedzeniu tak lub nie.

 

Zestawienie 674

 

Obj.22:7 „Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa księgi tej”.-------------------

 

Pierwsza Pascha w nowej Świątyni liczona od

stworzenia Adama w 4128 r. pne. wg naszej rachuby czasu i 1000 lat Restytucji:

 

22  ·  4  ·  6133  +  1000 ----------------------------------------------------------------

 

 

7159

 

 

 

7159

 

 

Zestawienie 675

 

Izaj.6:3Święty, Święty, Święty, Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego”. ----------------------------------------------------------------------------------

 

Oto siedmiodniowy okres

Paschy w 2005 roku wg Ezech.45:21-24:

 

14 – 21 Nisan  ·  2005 -------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2210

 

 

 

2210

Nisan   hebr.  !syn  =  170.

 

Siedmiodniowe święto Paschy w roku 2005 będzie początkiem zmiany znaczenia i sposobu obchodzenia Pamiątki ofiarniczej smierci naszego Pana. Jest sprawą jasną, że Pamiątka jest wyrazem wiary w Okup.

 

 

Zestawienie 676

 

 

2Moj.28:36-38 „Uczynisz też blachę ze złota szczerego, a wyryjesz na niej robotą tych, co pieczęci rzezą: Świętość Panu. Tę przywiążesz do sznuru hijacyntowego i będzie na czapce; na przodku na czapce będzie. A ta będzie nad czołem Aaronowym, aby nosił Aaron nieprawość poświęconych rzeczy, któreby poświęcali synowie izraelscy przy wszystkich darach poświęconych rzeczy swych; a będzie nad czołem jego ustawicznie, aby im zjednał łaskę u Pana”. ------------------------------------------------------- p.l.

 

 

 

 

 

 

 

2189

 

Oto „Czoło Aarona” – Książęta:

 

„Zasłużeni Mężowie Starożytni” ----------------------------------------------------------

 

 

 

2189

 

Początek działalności Proroków: będzie w przedmiocie wyjaśnienia Prawdy o Okupie

 

14 Nisan  ·  2005 ------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2189

 

Zasłużeni Mężowie Starożytni  Oi diaprepeij outoi arcaioi andrej  =  2189 wg greckiego IV Tomu str. 565.

 

Zestawienie 677

 

 

Jan.12:12-13 „Nazajutrz wielki lud, który był przyszedł na święto, usłyszawszy, iż Jezus idzie do Jeruzalemu, nabrali gałązek palmowych i wyszli naprzeciwko Niemu i wołali: Hosanna! Błogosławiony, który idzie w Imieniu Pańskim, Król Izraelski”.  ----------- p.l.

 

 

 

 

4021

 

Wielkie Święto w 2005 roku:

 

Jezus  ·  Pascha  ·  14  ·  1  ·  2005 szanah  ---------------------------------------------

 

 

 

4021

 

Jezus Chrystus  ·  Pascha  ·  14  ·  1  · 2005 --------------------------------------------

 

 

4021

 

Jezus.  grec  O Ihsouj  =  764    Obj.22:16.

Pascha grec. Pasca = 882 Łuk.22:1.

Jezus Chrystus  hebr.  xyXmh [wXy  =  749  Dz.Ap.8:37 wg Delitzscha.

Pascha grec. To Pasca = 1252 Łuk.22:1.

 

Zestawienie 678

 

Ezech.12:28 „Przeto im rzecz: Tak mówi panujący Pan: Nie pójdzieć w długą żadne słowo moje; ale słowo, które wyrzekę, stanie się, mówi panujący Pan”.-----------------------

 

Oto miejsce i czas widocznej realizacji:

 

Jerozolima  ·  14 Nisan  · 2005 szanah.   -------------------------------------------------

 

 

 

 

3408

 

3408

Jerozolima  grec. Ierousalhm  =  864  Obj.21:10.

Rok    szanah  hebr. hnX  =  355.

 

Zestawienie 679

 

 

Rzym.8:17 „Wspólnie otoczeni zostaliśmy chwałą” ----------------------------------------

 

1Kor.11:26 „Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i  ten kielich  byście pili, śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł”.---------------------------------------------- p.l.

 

 

1889

 

 

1889

Rzym.8:17 grec. sundo xasqwmen  = 1889 (wg przekładu Interlinearnego).

„...Ażby przyszedł” – Aż ostatni członek zostanie przyłączony do Głowy (patrz Komentarz).

 

Zestawienie 680

 

 

Jan.9:5 „Pókim jest na świecie, jestem Światłością świata”. ---------------------------- p.l.

 

Pierwsza Pascha w Nowej Świątyni (Ezdr.6:19-22):

 

14  ·  1  ·  2005 -------------------------------------------------------------------------

 

 

2020

 

 

2020

 

Zestawienie 681

 

 

Ezdr.6:19 „Obchodzili też ci, co przyszli z niewoli Święto Przejścia czternastego dnia miesiąca pierwszego”. -----------------------------------------------------------------

 

Pierwsza Pascha w Nowej Świątyni:

 

14 Nisan  ·  2005 ------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2811

 

 

2189

 

Razem

 

5000

 

Pieśń Sal.8:8-9 „Mamy siostrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi. Cóż uczynimy z siostrą naszą w dzień, którego o niej mowa będzie? Jeśliże jest murem, zbudujmyż na niej pałac srebrny; a jeśli jest drzwiami, oprawmyż ją deszczkami cedrowymi”. ---------

 

 

 

 

5000

 

2Moj.34:35 „Widzieli tedy synowie Izraelscy twarz Mojżeszową, że się lśniła skóra twarzy Mojżeszowej; i kładł zaś Mojżesz zasłonę na twarz swoją póki nie wszedł, aby mówił z Nim”. ---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

5000

 

Powyższe zestawienie wskazuje, że kwestię obchodzenia Paschy w Tysiącleciu Pan wyjaśni, ale za pośrednictwem Proroków reprezentowanych w figurze przez zasłonę na twarzy Mojżesza.

 

ŚWIĘTO  PIĘĆDZIESIĄTNICY

 

W święto Pięćdziesiątnicy składano ofiarę śniedną.

 

„Tedy ofiarować będziecie ofiarę śniedną, nową Panu”.                                        3Moj.23:16.

 

Była to ofiara pokarmowa, nowa i ofiarowana Panu, a także spożywana przed Panem. Ustawa Zakonu o tej ofierze nowej, zawiera w swoich szczegółach informacje o duchowych pokarmach w czasie Restytucji.

 

Do wypieku dwóch chlebów odmierzono mąki:

 

„Każdy z dwóch dziesiątych efy, przedniej mąki”.

 

Efa – miara pojemności – 36 litra.

 

Gomer – jedna dziesiąta efy – 3,6 litra.

 

Do wypieku dwóch chlebów, użyto cztery gomery mąki to jest:

 

4 x 3.6 = 14.4 litra.

 

Taka ilość mąki wskazuje na liczbę Proroków;

 

14,4 x 10 = 144

 

A więc liczba Proroków, to ważna prawda Tysiąclecia. Lojalność należy okazać tylko tej rządzącej sile i żadnej innej z ludzkich instytucji.

Ofiarowano też siedem baranków rocznych

 

7 x 360 = 2520 dni.

 

Według znanego nam klucza (Ezech.4:6) jest to znana równoległość 2520 lat. Ona również jest obecnie częścią ofiary pokarmowej. Będzie taką też w przyszłości.

Ofiarowano też cielca, a przy nim dwa barany na ofiarę całopalenia. W tej ofierze pokazany jest twardszy pokarm, bowiem rzecz dotyczy Okupu. Jak wiemy Żydzi byli pod podwójnym potępieniem – Adamowym i Zakonu. Nasz Pan jako Odkupiciel, urodzony pod Zakonem był dla nich podwójnym Barankiem – stąd dwa barany. Ten pokarm będzie spożywany nie tylko przez Żydów, ale i przez wszystkich wierzących.

Ofiarowano też kozła, a przy nim dwa baranki roczne. To może wskazywać na ofiarę Kościoła, a roczne baranki przy tej ofierze mogą wskazywać na dwie daty 2001 (6 Siwan) i 2005 bowiem rytuał obracania obejmował tylko dwa chleby i dwa baranki. W pozaobrazie oznaczać to może ustawiczne podnoszenie i obracanie się wokół dwóch tematów – klasy Wielkiego Grona i Proroków i dwóch dat (2001 i 2005).

Ofiary pokarmowe zwane śniednymi w tym i ofiara Pięćdziesiątnicy, miały być posolone.

„Każdy dar ofiary śniednej twojej posolisz, a nie odejmiesz soli z przymierza Boga Twego od ofiary śniednej. Przy każdej ofierze twojej śniednej ofiarować będziesz sól”.               3Moj.2:13.

Sól jest symbolem mądrości i bezinteresownej przyjaźni ponieważ jest bezbarwna i bezwonna. Jest idealnie czysta jak nauka matematyki.

 

„Tyle jest w każdej nauce prawdy ile jest w niej matematyki”.   Man.

 

Sól jest więc symbolem również chronologii.

 

„W Palestynie piece budowano z kamieni na podłożu glinianym. W celu dłuższego utrzymania ciepła pod gliniane podłoże kładziono grubą warstwę soli”.                                   W. Barclay.

 

Dwa chleby „Pięćdziesiątnicy” upieczono w piecu o takim podłożu „soli” chronologicznej. Stąd w „Pięćdziesiątnicy” od części I do IV jest tak dużo rozumianej „soli” – czyli Boskiej matematyki.

Każdy nowo narodzony Izraelita nacierany był też solą (Ezech.16:4) – może to oznaczać, że każdy też wzbudzony z grobu będzie nacierany taką „solą”. Będzie pouczony, że ma sto lat próby, a cała ludzkość 1000 lat. Ofiara pokarmowa nie mogła być bez soli, „Pięćdziesiątnica” również – bez tak rozumianej „soli”, nie byłaby tym czym jest.

Chronologia koryguje wiele poglądów, czyni Słowo Boże jasnym jak morska sól. Takiej ofiary pokarmowej potrzebują Żydzi i poganie – potrzebują jej wszyscy wierzący. Taką ofiarę pokarmową spożywać będą wszystkie pokolenia ludzkości – od obecnie żyjących – poprzez kolejno wzbudzonych z grobów aż do Adama i Ewy. Oni wszyscy muszą zapoznać się z historią zbawienia. Zrozumieć Okup i poznać Odkupiciela. Poznać Kościół Chrystusowy, Wielkie Grono i Proroków. Poznać czasy i chwile Boskiego Planu Zbawienia.

Taki program nauczania znajomości Pańskiej podał nam Pan Bóg w ustawie o Pięćdziesiątnicy. Pięćdziesiątnica 2005 roku, wskazuje nam na chronologiczny początek wdrażania tego programu. Na „stole” restytucyjnych pokarmów ofiara pokarmowa Pięćdziesiątnicy będzie jedną z głównych ofiar śniednych ofiarowanych Panu i spożywanych przed Panem.

 

Zestawienie 682

 

 

Obj.20:4 „I widziałem stolice, a usiedli na nich i dany im jest sąd.” --------------------- p.l.

 

6 Siwan  ·  2005 -------------------------------------------------------------------------

 

 

111

 

2137

 

Razem:

 

2248

 

Ezech.48:35 „W okrąg osiemnaście tysięcy łokci; a imię miasta ode dnia tego będzie: Pan tam mieszka”.-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2248

 

Zestawienie 683

 

 

Agg.2:10 „Większa będzie sława domu tego pośledniego, niż onego pierwszego, mówi Pan Zastępów; bo na tem miejscu dam pokój, mówi Pan Zastępów”.-----------------------

 

3°°  ·  6  ·  3  ·  6133 -------------------------------------------------------------------

 

 

 

3881

 

6145

 

Razem:

 

10026

 

Obj.22:1 „I ukazał mi rzekę czystą wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą z stolicy Bożej i Barankowej”. ------------------------------------------------------------------

 

 

 

10026

 

3°°  6. 3. 6133    to Pięćdziesiątnica w 2005 roku liczona od stworzenia Adama (4128 + 2005 = 6133).

Sława drugiej Świątyni jest większa ponieważ jej ofertą jest uniwersalne zbawienie.

 

Zestawienie 684

 

 

4Moj.6:27 „I będą wzywać imienia mego nad synami izraelskimi, a Ja im błogosławić będę”.----------------------------------------------------------------------------------

 

Oto czas od wejścia grzechu:

 

3°°  ·  6  ·  3  ·  6131 -------------------------------------------------------------------

 

 

 

2136

 

 

6143

 

Razem:

 

8279

 

Izaj.59:20-21 „Bo przyjdzie do Syonu Odkupiciel i do tych, którzy się odwracają od występków w Jakubie, mówi Pan. A toć będzie przymierze moje z nimi; mówi Pan: Duch mój, który jest w tobie i słowa moje, którem włożył w usta twoje, nie odstąpią od ust twoich, ani od ust nasienia twego, ani od ust potomków nasienia twego, mówi Pan, odtąd aż na wieki”. ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

8279

 

3°°. 6. 3. 6131 – Pięćdziesiątnica w 2005 roku liczone od 4126 r. pne.   3Moj.23:15-17;  Dz..Ap.2:1-4; 15.

 

Zestawienie 685

 

 

Mich.4:8 „Królestwo Córki Jeruzalemskiej”. ----------------------------------------------

 

Oto dokładny początek Tysiącletniego

Królestwa liczony od stworzenia Adama:

 

6  ·  3  ·  6133  +  1000------------------------------------------------------------------

 

 

1548

 

 

 

7142

 

Razem:

 

8690

 

3Moj.16:23-24 „Potem wróciwszy się Aaron do namiotu zgromadzenia, złoży z siebie szaty lniane, w które się był oblekł, wchodząc do świątnicy, i zostawi je tam. Omyje też ciało swoje wodą, na miejscu świętem, i oblecze się w szaty swe; a wyszedłszy sprawować będzie ofiarę całopalenia swego, i ofiarę całopalenia ludu, i uczyni oczyszczenie za się, i za lud”.------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

8690

 

6.3.6133 – to 6 Siwan 2005 – pierwsza Pięćdziesiątnica w Świątyni Bożej.

 

Zestawienie 686

 

 

2Moj.28:30 „Urim i Tummim”.------------------------------------------------------------

 

Oto pierwsza Pięćdziesiątnica w nowej Świątyni:

 

3°°  ·  6  ·  3  ·  2005--------------------------------------------------------------------

 

 

1565

 

 

2017

 

Razem:

 

3582

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich jako przedtem byli i radców twoich jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”. -------

 

 

3582

Urim i Tummim  hebr. ~ymth taw  ~yrwah ta  =  1565   2Moj.28:30.

 

Zestawienie 687

 

 

Jan.12:28 „I uwielbiłem i jeszcze uwielbię”. ------------------------------------------------

 

Jan.12:29 „Zagrzmiało”. -------------------------------------------------------------------

 

 

1709

 

777

 

Razem

 

2486

 

Miejsce i czas:

 

Izrael  ·  6 Siwan  ·  2005 ----------------------------------------------------------------

 

 

 

2486

 

Izrael  grec.  Israhl  =  349.

 

Zestawienie 688

 

 

Pytanie Heroda:

 

Łuk.9:9 „Któż wżdy Ten jest, o którym ja takie rzeczy słyszę?”.---------------------------

 

Późniejsza odpowiedź dana przez:

 

Starsi  ·  Lud Wielki  ·  3°°  ·  6 Siwan  ·  2005  ----------------------------------------

 

 

 

4774

 

 

4774

 

Starsi  grec.  Presbuteroi  =  1272.  Obj.5:14.

Lud Wielki  grec.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

 

Święto Kuczek było najbardziej radosnym i ostatnim świętem roku.

 

„Piętnastego dnia siódmego miesiąca gdy zbierzecie plony ziemi, obchodzić będziecie święto Panu przez siedem dni. W pierwszym dniu będzie całkowity odpoczynek i w ósmym dniu będzie całkowity odpoczynek. Będziecie je uroczyście obchodzić jako święto Pana przez siedem dni co rok. Jest to wieczna ustawa dla waszych pokoleń. W siódmym miesiącu będziecie je obchodzić”.

3Moj.23:39-41.

Cechą wspólną ustawowych świąt, był całkowity odpoczynek – „żadnej pracy” – tj. pracy, jaka wykonywana była przed lub po danym święcie. W przypadku święta Kuczek, zakaz pracy objął też dzień ósmy. Gdy uwzględnimy pogląd, że to święto jest obrazem na czas Tysiąclecia, to dzień ósmy wskazuje na czasy po Tysiącleciu. Jedyną pracą w czasie świętowania było składanie ofiar i ucztowanie. W odniesieniu do święta Paschy – główną ofiarą był Baranek. „Żadnej innej pracy” – oznacza zatrzymanie dotychczasowego biegu świata, w tym, co było słuszne do obecnego czasu, (jak i oczywiście zakaz czynienia wszystkiego tego co złe jak odprawiania mszy, która wg proroka Daniela jest obrzydliwością spustoszenia, a także zakaz pracy dla całej otoczki narosłych tradycji i obrzędowości. Odpoczynek zupełny święta Kuczek oznacza zakaz wszelkiego religijnego nauczania, gdyż jedynymi uprawnionymi do tego w okresie Tysiąclecia będą Prorocy.

Ponieważ to święto również było dożynkowym świętem (zakończono zbiory w winnicach i w sadach oliwnych) zakaz pracy dotyczył tych dziedzin działalności. „Winnicę” nominalnego chrześcijaństwa zaprzestanie się uprawiać. Również „sady oliwne” i „prasy” tłoczące olej zaprzestaną działalności.

A to dotyczy tych wszystkich o wyższych pretensjach duchowych klas, którzy usiłują jeszcze „tłoczyć olej”. Wszelka działalność dotychczasowa misyjna, edukacyjna i wydawnicza ustanie.

 

„Tłoczenie prasy winnej jest ostatnią czynnością dzieła żniwa. Najpierw musi być wykonane żęcie i zbieranie. Tak więc tłoczenie prasy wina gniewu Bożego – do której „grona winnicy ziemi” – (fałszywa winorośl, która bezprawnie przywłaszczyła sobie nazwę chrześcijan i Królestwa Chrystusowego) zostaną wrzucone wtedy gdy owoce jej nieprawości będą całkowicie dojrzałe (Obj.14:18-20) – oznacza to ostatnią pracę obfitującego w wydarzenia okresu żniwa”.         D – 18.

 

Święto Kuczek ustanowione było też na pamiątkę wyjścia z niewoli Egipskiej.

 

„Aby wiedziały wasze przyszłe pokolenia, że w szałasach kazałem mieszkać synom Izraelskim gdy wyprowadzałem ich z ziemi egipskiej. Ja Pan jestem Bogiem waszym”.   3Moj 23:43.

Uwolnienie z niewoli Faraona i jego urzędników w pozaobrazie oznacza – uwolnienie się z szatańskich błędnych poglądów i wpływów jego religijnych funkcjonariuszy, którzy dotąd usiłują dzierżyć rząd nad „duszami” zniewolonych mas ludu. Lud ten docelowo, ma stać się Bożym Izraelem.

Święto Kuczek zawiera w swojej ustawie jeszcze jeden istotny aspekt. Otóż co siódmy rok sabatowy miał być odczytywany Zakon.

 

„Dał im też Mojżesz taki rozkaz. Po upływie każdego siedmiolecia w roku umorzenia długów w Święto Szałasów, gdy przyjdzie cały Izrael by pokazać się przed obliczem Pana Boga twego na miejscu, które wybierze, odczytasz ten Zakon przed uszami całego Izraela”.

5Moj.31:10-11.

Wszystkie obrazowe szczegóły Zakonu Bożego, a także te dotyczące ustawowych świąt – będą dokładnie wyjaśnione. Zapewne uczyni to Bóg przez usta Proroków. Zamiarem naszym obecnie, nie jest usiłowanie, by odczytać znaczenie każdego szczegółu tych świąt. Cieszymy się, że Pan daje nam zrozumienie ogólnych zarysów rozwijającego się Planu Zbawienia, Jego czasów i chwil. Reszta będzie odczytana przez Proroków.

Trzy ustawowe święta w których każdy Izraelita zobowiązany był stawić się przed Panem w Jeruzalemie, wskazują na uniwersalne zbawienie realizowane w czasie Tysiąclecia. W odniesieniu do 2005 roku, to daty tych trzech świąt, wyznaczają nam kalendarz zapoczątkowanych zmian o znaczeniu epokowym, które tu wezmą swój uroczysty początek.

 

„Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciw Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali aby oddać pokłon Królowi, Panu Zastępów i obchodzić Święto Szałasów. Dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą pielgrzymowali do Jeruzalemu, aby oddać hołd Królowi, Panu Zastępów, nie będzie deszczu. A jeżeli ród egipski nie będzie pielgrzymował i nie zjawi się, spadnie nań plaga, jaką Pan dotknie narody, które nie pielgrzymują, aby obchodzić Święto Szałasów”.                                                            Zach.14:16-18.

 

„Pielgrzymowanie” do „Jeruzalemu” będzie duchowe, chociaż niewykluczone, że występować będzie też pragnienie fizycznego kontaktu z Prorokami. Święta kojarzone bywają z odpoczynkiem, radością i ucztowaniem. Trzy ustawowe święta Zakonu – Pascha, Pięćdziesiątnica i Święto Kuczek – ukazują nam także główne aspekty Restytucji Izraela i świata w Tysiącleciu – pełną radość i zupełny odpoczynek.

 

Zestawienie 689

 

 

Ps.102:14 „Ty powstawszy zmiłujesz się nad Syonem; boć czas żebyś się zlitował nad nim, gdyż przyszedł czas naznaczony”. -------------------------------------------------------

 

Czas od Boga naznaczony:

 

JAHWE  ·  15 Ethanim  ·  2005. ---------------------------------------------------------

 

 

 

2552

 

2552

Jahwe  hebr .  hwhy   =   26  2Moj.6:3.

Ethanim  hebr.  ~yntah  =  506.

 

Zestawienie 690

 

 

Ezech.37:27 „I będzie przybytek mój między nimi i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim”. ---------------------------------------------------------------------------------

 

Pan, Jego Przybytek i czas Święta Namiotów (Ezech.45:25):

 

Jezus  ·  Świątynia Boga  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah.-------------------------------------

 

 

 

1500

 

 

3757

 

Razem

 

5257

 

Zach.14:16 „A ile ich pozostanie z onych wszystkich narodów, któreby przyciągnęły przeciwko Jeruzalemowi, będą przychodzić od roku do roku, pokłon oddawać Królowi, Panu Zastępów i obchodzić święto kuczek”.--------------------------------------------

 

 

 

5257

 

Zestawienie 691

 

 

Mat.3:2 „Królestwo Niebios”. ------------------------------------------------------------

 

Pierwsi poddani Królestwa – Nowy Izrael:

 

Izrael -------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2888

 

 

541

 

Razem

 

3429

 

Data początku Królestwa:

 

Święto Namiotów  ·  15 Ethanim  ·  2005 ------------------------------------------------

 

 

 

3429

 

Izrael  hebr.   larXy  =  541.

Święto Namiotów  hebr.  twksh gx-ta  =  903  Zach.14:16 (czwarty przypadek).

 

Zestawienie 692

 

 

Rzym.9:28 „Albowiem sprawę skończy i skróci w sprawiedliwości; sprawę zaiste skróconą uczyni Pan na ziemi”.-------------------------------------------------------------------

 

Oto skrócony czas dokończenia sprawy przez Pana:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 – Kuczki  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah ------------------------

 

 

 

5503

 

 

5503

Siwan     hebr.   !wys    =      126.                    Kuczki  hebr   twks   =   486   Neh.8:16.

Ethanim  hebr.  ~yntah   =  506.                   Szanah  hebr.   hnX   =  355.

 

Zestawienie 693

 

 

 

Izaj.53:1 „Któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię Pańskie komu objawione jest”. ----------------------------------------------------------------------------------- 2005

 

Widzialne 144 osobowe Ramię Pana:

 

Książę  ·  144 ------------------------------------------------------------------ 1367

 

 

 

 

3372

 

 

Dokładna data Święta Sukkot (Ezech.45:25):

 

Sukot  ·  15 Etanim  ·  2005 szanah.------------------------------------------------------

 

 

 

3372

 

Książę  grec.  O afhgoumenoj  =  1223  Ezech.46:2.  LXX.

Sukot  hebr.  twksh  =  491  Zach.14:16.

Każdy Książe będzie przedstawicielem Ramienia Pańskiego.

 

Zestawienie 694

 

 

 

Obj.21:17 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa”.----------------------------------------------- p.l. 1428

 

Oto czas błogosławieństw z Nowej Świątyni Zach.14:16:

 

15 Etanim  ·  2005  +  1000 ----------------------------------------------------3526

 

 

 

 

 

4954

 

 

Mich.4:8 „A ty wieżo trzody, baszto córki Syońskiej! Wiedz, że aż do ciebie przyjdzie, przyjdzie mówię pierwsze państwo i Królestwo Córki Jeruzalemskiej”.------------------

 

 

 

4954

 

Zestawienie 695

 

 

 

Zach.8:22 „A tak wiele ludu i narodów niezliczonych przyjdzie szukać Pana Zastępów w Jeruzalemie i błagać oblicze Pańskie”.---------------------------------------------------

 

Zach.14:16 „A ile ich pozostanie z onych wszystkich narodów, któreby przyciągnęły przeciwko Jeruzalemowi, będą przychodzić od roku do roku, pokłon oddawać Królowi, Panu Zastępów i obchodzić Święto Kuczek”.-------------------------------------------

 

 

 

3741

 

 

 

5257

 

Razem:

 

 

8998

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych  będziesz  mieć synów twych których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi.”--------------------------------------------- p.l. 850

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów  twoich, jako  przedtem  byli i radców twoich jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym.”--------------------------------------------------------------------------------- p.l. 638

 

Oto data liczona od stworzenia Adama oraz 1000 lat:

 

15  ·  7  ·  6133 szanah  +  1000 ------------------------------------------------7510

 

 

 

 

 

 

8998

 

 

Zestawienie 696

 

 

1Kor.16:22 „Jeśliże kto nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przekleństwem, które zowią Maran ata”. ---------------------------------------------------------------

 

Czas Maran ata:

 

Apokalipsa  ·  15 Ethanim  ·  2005  ------------------------------------------------------

 

 

 

3844

 

 

3844

 

Apokalipsa  grec. Apokaluyij  = 1318  Obj.1:1.

Marana tha grec. Marana Qa – wyraz pochodzenia Aramejskiego; jego znaczenie zależy od podziału:

1. Marana tha – Przyjdź Panie nasz.         2. Maran atha – Pan nasz przybywa.

 

Zestawienie 697

 

 

1Moj.26:24 „I ukazał mu się Pan onejże nocy, mówiąc: Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego, nie bój się, bom Ja jest z tobą; i bądęć błogosławił”.-----------------------------

 

Cas błogosławienia w pozaobrazie:

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah---------------------------------------------------------------

 

 

 

2881

 

2881

 

Zestawienie 698

 

 

1Moj.28:3-4 „A Bóg Wszechmogący niech ci błogosławi, a niech cię rozrodzi i rozmnoży, abyś był w mnóstwo ludu; I niech ci da błogosławieństwo Abrahamowe, tobie i nasieniu twemu z tobą, abyś odziedziczył ziemię pielgrzymstwa twego, którą dał Bóg Abrahamowi”. -------------------------------------------------------------------------

 

Początek błogosławieństw Abrahamowych w 2005 r. liczony od stworzenia Adama:

 

144  ·  Izrael  ·  Sukot  ·  15 Ethanim  ·  6133 szanah  -----------------------------------

 

 

 

 

8185

 

 

8185

Izrael  hebr.   larXy  =  541.         Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

Zestawienie 699

 

 

Obj.11:12 „I wstąpili na niebo w obłoku”. ------------------------------------------------

 

Wstąpienie świadków na niebo, końcowy widzialny etap:

 

Kuczki  ·  2005 --------------------------------------------------------------------------

 

 

2491

 

 

2491

 

Kuczki  hebr.   twks   =   486  Neh.8:16.

 

Zestawienie 700

 

 

Joel.2:28 „A potem wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze; starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą”. -------------------------------------------------------------------------

 

Betlehem Efrata  ·  Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah -------------------------

 

 

 

 

4559

 

4559

 

Betlehem Efrata  =  1176  Mich.5:1.

 

Obj.16:12 „I wylał szósty Anioł czaszę swoją na oną wielką rzekę Eufrates i wyschła woda jej, aby zgotowana była droga...”

 

Zestawienie 701

 

 

„Królom od wschodu słońca”. ------------------------------------------------------------

 

Początek Królestwa:

 

Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah ---------------------------------------------

 

 

3383

 

 

3383

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas