Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

EPIFANIA  PAŃSKIEJ  OBECNOŚCI

 

„...Którzy umiłowali sławne Przyjście (Epifanię) Jego”.       2Tym.4:8.

 

Słowo „przyjście” w języku łacińskim oddano jako „epifania”, w greckim „epihanea”.

 

„epi” – oznacza czas poprzedzający

 

grec. „phanea”, łac. „fani” – oznaczają miłośnik, entuzjasta.         (Słownik Kopalińskiego)

 

W dawnych czasach był to entuzjasta Świątyni, obecnie – w języku potocznym – określa się tym słowem, miłośników sportu lub muzyki. Apostoł Paweł odniósł się tym słowem do miłośników Świątyni – (obecnie do entuzjastów drugiej Świątyni)

Pochodnym od „epifanii” jest słowo ”fenomen”. Słowo to zawiera w sobie myśl o zjawisku wyjątkowym. Epifanią Pierwszego Przyjścia Pana był chrzest w Jordanie i słowa Jana Chrzciciela „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” oraz Duch Święty pod postacią gołębicy, który spoczął na Jezusie.

Jak wiemy Wtóre Przyjście Pana określają słowa – Paruzja, Epifania i Apokalipsa. Skoro czas Wtórej Obecności wynosi 1000 lat to zachodzi pytanie, jaki okres stanowi Epifania Jego Obecności?

W Biblijnej symbolice Przyjście Pańskie, przypodobane jest do wschodu słońca (Mal.4:2). Brzask dnia przed wschodem to czas Paruzji od 1874 r. do epifanii jako wschodu słońca i dalej przez cały dzień jego operacji. Epifania słońca to krótki czas jego wschodu. Zaczyna się od ukazania górnej krawędzi tarczy słońca nad linią horyzontu, aż do wyjścia ponad tą linię całej jego tarczy. Czas ten jest krótki – około 1 minuty. Gdy już słońce promieniuje całą tarczą w języku Biblijnym nazywa się to Apokalipsą Pańskiej Obecności (mylnie stosowane jest to słowo do określania różnych katastrof). Krótki czas epifanii słońca ilustruje podobnie krótki czas Epifanii Pańskiej Obecności. Według obecnej orientacji chronologicznej, czas ten to zaledwie 248 dni – od 3 Adar 2004 do 15 Ethanim 2005.

Początek Epifanii Wtórej Obecności jest tak samo subtelny jak był początek Epifanii Pierwszego Przyjścia w 29 r. n.e. Po chrzcie w Jordanie przez 40 dni w Izraelu nic się nie działo. Pan na puszczy pościł, modlił się i badał jeszcze raz wszystkie typy, figury, proroctwa wskazujące na Jego misję. Po okresie przygotowań nadszedł czas działania – czas zjawisk zadziwiających i nadzwyczajnych. Podobnie będzie w Epifanii Wtórej Obecności. W tym czasie jedni będą się cieszyć pełnością spichlerza Pańskich Prawd, będą je intensywnie badać, inni dojdą do symbolicznej „ściany płaczu”, zupełnie zdezorientowani w tym co się dziać będzie.

Bezgłośna działalność słońca Pańskiej Epifanii, najpierw działać będzie na oczy wyrozumienia. Późniejsze „złote dzwoneczki” i wielkie dzwony, pełnego dnia Obecności Pańskiej jako pełnej odsłony słońca (Apokalipsy) staną się słyszalne przez duchowe uszy.

„A wam którzy się boicie Imienia Mego wznijdzie Słońce Sprawiedliwości a zdrowie będzie na skrzydłach Jego i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory”.

Mal.4:2.

 

Zestawienie 638

 

 

Początek Pańskiej Epifanii:

 

Epifania  ·  3  ·  12  ·  2004  -------------------------------------------------------------

 

Pełne ujawnienie się:

 

Penuel  ·  Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 -----------------------------------------------------

 

 

 

2689

 

 

2689

 

Epifania  grec.  H epifaneia  =  670.      Penuel  hebr.  laynp  =  171  1Moj.32:31.      Sukot  hebr.  twksh=  491.

 

 

1Moj.33:11 „Przyjmijże proszę dar mój, którym ci przyniósł...”

 

Zestawienie 639

 

 

 

„...Gdyż mnie hojnie błogosławił Bóg, a mam wszystkiego dosyć”. ---------------- 670

 

Błogosławiony czas:

 

Epifania -------------------------------------------------------------------------- 670

 

 

 

1340

 

 

1Moj.45:14 „Padł na szyję Benjamina brata swego i płakał; Benjamin też płakał na szyi Jego”. ---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1340

 

Zach.4:10 „Ponieważ się weselą, patrząc na Ten Kamień, to jest na Prawidło w ręce Zorobabelowej”. ----------------------------------------------------------------------

 

 

 

1340

 

Zestawienie 640

 

 

1Moj.32:31 „I weszło mu słońce, gdy minął miejsce Fanuel, a on uchramował na biodrę swoją”. --------------------------------------------------------------------------------

 

Słońce dla świata:

 

CHRYSTUS, ON KRÓL IZRAELA ------------------------------------ Duże litery greckie

 

 

 

2817

 

 

2817

 

CHRYSTUS, ON KRÓL IZRAELA grec.  O CRISTOS O BASILEUS ISRAHL  =  2817.

 

Zestawienie 641

 

 

2Tym.4:8 „Sławne przyjście Jego”. -------------------------------------------------------

 

29    3 Adar  ·  2004 -------------------------------------------------------------------

 

 

2241

 

2241

 

Zestawienie ukazuje rok 29, w którym nasz Pan został ochrzczony i ujawniony jako Baranek Boży. Wskazuje również na datę, gdy rozpocznie Swoją Epifanię jako Król.

 

Zestawienie 642

 

 

Mal.3:10 „Znieście wszystką dziesięcinę do spichlerza, aby była żywność w Domu Moim, a doświadczcie Mnie teraz w tym, mówi Pan Zastępów; jeśli wam nie otworzę okien niebieskich, a nie wyleję na was błogosławieństwa tak, że go nie będziecie mieli gdzie podziać”. ------------------------------------------------------------------------------

 

Wyznaczony przez Pana czas na zgromadzenie żywności w spichlerzu:

 

Epifania  ·  3  ·  12  ·  6132 szanah ------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

7172

 

 

7172

 

Epifania  grec.  H epifaneia  =  670.

 

Zestawienie 643

 

 

1Moj.15:8-9 „A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę i trzyletniego barana, nadto synogarlicę i gołębicę”. ------------------------------------------------------------ N.B.

 

Okres przekazywania ziemi na własność Abrahamowi:

 

3 Adar  ·  2004 – Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 -----------------------------------------

 

 

 

 

5229

 

 

5229

 

Zestawienie 644

 

 

1Moj.15:7-8 „Ja Pan, którym cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, abym ci dał ziemię tę w osiadłość. Zatem rzekł Abram: Panie Boże, Po czymże poznam, iż ją odziedziczę”. -----

 

Ukryty przez Pana Boga klucz proroczy przy

pomocy którego został poznany początek Tysiącletniego Królestwa

i czas przekazania ziemi na własność Abrahamowi i jego dzieciom:

 

2520  ·  3 Adar  ·  2004  +  1000  -------------------------------------------------------

 

 

 

5732

 

 

 

5732

 

 

2Kor.3:15-16 „Przetoż aż do dnia dzisiejszego, gdy Mojżesz czytany bywa zasłona jest na sercu ich położona”.

 

Zestawienie 645

 

 

„Lecz gdyby się do Pana obrócili odjęta będzie ona zasłona”. -----------------------------

 

Ich nadzieja i ratunek:

 

Syn Człowieczy  ·  Jeruzalem  ·  Góra Oliwna --------------------------------------------

 

 

4002

 

 

4002

 

Syn Człowieczy grec. Uioj anqrwpou  =  1996  Mat.8:20.           Jeruzalem  grec. Ierousalhm  =  864   Obj.21:10.

Góra Oliwna grec. oroj elaiwn  =  1142 Zach.14:4 LXX.

 

Zestawienie 646

 

 

Ezech.2:3 „Synu Człowieczy! Ja cię posyłam do synów Izraelskich, do narodów odpornych, którzy mi się sprzeciwili; oni i ojcowie ich występowali przeciwko mnie, aż prawie do dnia tego”. ------------------------------------------------------------------

 

Pańska Epifania i koniec tolerancji dla zła na ziemi:

 

3  ·  12  ·  2004    15  ·  7  ·  2005   ---------------------------------------------------

 

 

 

 

4046

 

 

4046

 

Zestawienie 647

 

 

Ezech.41:22 „Ołtarz z drzewa: trzy łokcie wysoki, dwa łokcie długi i dwa łokcie szeroki; Jego narożniki, Jego podstawa i Jego ściany były z drewna”. ---------------------- N.B.

 

Usługi Proroków w Nowej Świątyni:

 

Obłok Świadków  ·  3 Adar  ·  2004 ----------------------------------------------------

 

 

 

4634

 

 

4634

 

Obłok Świadków  grec.  Nefoj marturwn  =  2422  Żyd.12:1.

 

Zestawienie 648

 

 

Ezech.41:17 „Od wierzchu drzwi, aż do wnętrznej i zewnętrznej strony domu i wszystek mur zewsząd wokoło wewnątrz i zewnątrz dobrze wymierzony”. -----------------------

 

Początek Epifanii i czas jej trwania:

 

3  ·  12  ·  2004  ·  248  ·  Epifania -----------------------------------------------------

 

 

 

2929

 

2929

 

Epifania  grec.  Epifaneia  =  662.

 

Wartość liczbowa imienie Abraham  ~hrba  =  248, co może wskazywać na szczególną rolę jaką będzie miał do wykonania podczas Epifanii Ten Święty Książę Boży w Izraelu. Będzie to zarazem czas przygotowania Izraela do uznania ich Mesjasza – Chrystusa Króla Izraela. Proces ten rozpocznie się – co jest oczywiste – „w kraju wschodzącego słońca” – w Izraelu (Zach.8:7).

 

Zestawienie 649

 

 

 

Mal.3:1 „Oto Ja posyłam Anioła Mego, który zgotuje drogę przed Obliczem Moim”.-------------------------------------------------------------------------------- 1089

 

Jan.19:19 „Jezus Nazareński, Król Żydowski”.---------------------------------- 5028

 

 

 

 

6117

 

 

Jan.1:32 „Widziałem Ducha zstępującego jako gołębicę z nieba i został na Nim”. ----------

 

 

6117

 

Zestawienie 650

 

 

Jan.1:33 „A jam go nie znał” ----------------------------------------------------------  p.l.

 

Miasto Króla (Mat.2:5-6):

 

Łuk.2:4 „Betlehem”. ----------------------------------------------------------------------

 

 

99

 

 

99

 

Klasa Jana (Kościół) nie znała wcześniej czasu Epifanii Pańskiej Obecności jak i sposobu i miejsca jej objawienia się dla Wielkiego Grona i dla Izraela.

 

Zestawienie 651

 

 

 

Mal.3:1-2 „Potem nagle przyjdzie do Swej Świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest Anioł Przymierza, którego pragniecie. Zaiste, On przyjdzie – mówi Pan Zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże?”. -------- N.B.

 

 

 

 

6324

 

Łuk.13:28 „Abraham i Izaak i Jakub i wszystkie proroki”. ---------------------- 3582

 

Dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004  -------------------------------------------- 2742

 

 

 

6324

 

 

Dzień  hebr.  ~wy  =  56.          Miesiąc  hebr.  Xdx  =  312.          Rok  hebr.  hnX  =  355.

 

Zestawienie 652

 

 

2Kor.3:16 „Lecz gdyby się do Pana obrócili, odjęta będzie ona zasłona”. -----------------

 

Oto ich Pan:

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”.  --------------------------------------------------

 

 

4002

 

 

2429

 

Razem

 

6431

 

Świątynia Boga  ·  3 Adar  ·  6132 ------------------------------------------------------

 

 

6431

 

Świątynia Jahwe  hebr. hwhy lkyh  =  91  Ezdr.4:1.

 

Zestawienie 653

 

 

Dan.12:8 „A gdym ja to słyszał, a nie zrozumiałem, rzekłem: Panie mój! Cóż za koniec będzie tych rzeczy”.  -------------------------------------------------------------------

 

Ukryty czas:

 

3 Adar  ·  2004 szanah -------------------------------------------------------------------

 

 

 

2004

 

 

2567

 

Razem

 

4571

 

Łuk.13:28 „Ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie Proroki”. --------------------

 

 

4571

 

Zestawienie 654

 

 

Łuk.13:28 „Gdy ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie Proroki w Królestwie Bożym”. -------------------------------------------------------------------------------

 

Początek Epifanii Książąt liczony od grzechu Adama:

 

Dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 6130 -------------------------------------------------------

 

 

 

6868

 

6868

 

Zestawienie 655

 

 

1Moj.19:27 „Wstawszy tedy Abraham rano, pośpieszył się na miejsce, kędy stał przed Panem”. -------------------------------------------------------------------------------

 

Oto miejsce i czas:

 

Miejsce Leśne  ·  3 Adar  ·  2004 szanah ------------------------------------------------

 

 

 

2672

 

2672

 

Miejsce Leśne  hebr. hyc  =  105  suchy, susza, niepłodny, puszcza, suche miejsce  Izaj.35:1.

 

Zestawienie wskazuje na miejsce i czas zapoczątkowania Epifanii działalności ziemskich Przedstawicieli Królestwa Bożego – 144 Świętych Książąt Izraela.

 

Zestawienie 656

 

 

1Moj.19:27 „Wstawszy tedy Abraham rano, pośpieszył się na ono miejsce, kędy stał przed Panem”.   ---------------------------------------------  (wartość liczbowa bez spójnika „i”).

 

Początek Epifanii Książąt liczony od ukończenia

murów Jeruzalemskich w 454 r. pne. (Nah.6:16) (454 + 2004):

 

3 Adar  ·  2458  -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2666

 

 

2666

 

Zestawienie 657

 

 

Czas Tysiącletniej Obecności Pańskiej:

 

Izaj.60:20 „Nie zajdzie więcej słońce twoje, a miesiąc twój nie skryje się; bo Pan będzie wieczną światłością twoją; a tak dokonają się dni smutku twego”. ------------------- p.l.

 

Oto początek Pańskiej Epifanii:

 

Adar  ·  2004 szanah. --------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

643

 

 

2564

 

Razem:

 

3207

 

Obj.22:5 „I nocy tam nie będzie i nie będą potrzebować świecy i światłości słonecznej; bo je Pan Bóg oświeca, i królować będą na wieki wieków”. ---------------------------- p.l.

 

 

 

3207

Adar  hebr.  rda  =  205.

 

Zestawienie 658

 

 

 

Izaj.60:19 „Nie będziesz miał więcej słońca za światłość dzienną, a jasność miesiąca nie oświeci cię, ale Pan będzie światłością twoją wieczną, a Bóg twój sławą twoją”. --------------------------------------------------------------------------------- p.l. 448

 

Obj.21:23 „A nie potrzebuje to miasto słońca ani księżyca, aby świeciły w niem; albowiem Chwała Boża oświeciła je, a świecą jego jest Baranek”.--------- p.l. 2924

 

 

 

 

 

3372

 

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah. ----------------------------------------------------

 

 

3372

Sukot  hebr.   twksh  =  491.          Ethanim  hebr.  ~yntah =  506.

 

Zestawienie 659

 

 

Izaj.60:19-20 „Nie będziesz miał więcej słońca za światłość dzienną, a jasność miesiąca nie oświeci cię, ale Pan będzie światłością twoją wieczną, a Bóg twój sławą twoją. Nie zajdzie więcej słońce twoje, a miesiąc twój nie skryje się; bo Pan będzie wieczną światłością twoją; a tak dokonają się dni smutku twego”.-----------------------------p.l

 

Obj.21:23 „A nie potrzebuje to miasto słońca ani księżyca, aby świeciły w niem; albowiem Chwała Boża oświeciła je, a świecą jego jest Baranek”.----------------------------- p.l.

 

Obj.22:5 „I nocy tam nie będzie i nie będą potrzebować świecy i światłości słonecznej; bo je Pan Bóg oświeca, i królować będą na wieki wieków”. --------------------------- p.l.

 

 

 

 

 

1091

 

 

2924

 

 

3207

 

Razem:

 

7222

 

Czas wypełnienia w roku 2005

liczony od wejście grzechu w 4126 r. pne.:

 

Świątynia Jahwe  ·  6131  +  1000 -------------------------------------------------------

 

 

 

 

7222

Świątynia Jahwe  hebr. hwhy lkyh  =  91  Ezdr.4:1.

 

Zestawienie 660

 

 

Obj.21:23 „A nie potrzebuje to miasto słońca ani księżyca, aby świeciły w niem; albowiem Chwała Boża oświeciła je, a świecą jego jest Baranek”.----------------------------- p.l.

 

Obj.22:5 „I nocy tam nie będzie i nie będą potrzebować świecy i światłości słonecznej; bo je Pan Bóg oświeca, i królować będą na wieki wieków”. ---------------------------- p.l.

 

 

 

2924

 

 

3207

 

Razem:

 

6131

 

Czas świetlanej przyszłości liczony

od wejścia grzechu 4126 pne. do 2005 ne.:

 

4126    2005  ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

6131

 

Zestawienie 661

 

 

Zach.9:9 „Wesel się bardzo córko Syońska! Wykrzykaj, córko Jeruzalemska! Oto Król Twój przyjdzie tobie Sprawiedliwy”. ---------------------------------------------------

 

15  ·  7  ·  2005 szanah-------------------------------------------------------------------

 

 

 

2382

 

2382

 

Powyższe zestawienie informuje nas o dokładnym czasie realizacji tego wspaniałego proroctwa, gdy Nasz Pan jako Król objawi się narodowi Izraela.

 

Zestawienie 662

 

 

Jan.1:49 „Tyś Król Izraela”. --------------------------------------------------------------

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”. ------------------------------------- wg Delitzscha.

 

 

2388

 

994

 

Razem

 

3382

 

Czas końca Epifanii i początek Apokalipsy 1000 letniego Królestwa:

 

Jezus Chrystus  ·  Epifania  ·  Jawny -----------------------------------------------------

 

 

 

3382

 

15  ·  7  ·  2005 szanah  +  1000 --------------------------------------------------------

 

 

3382

 

Jezus Chrystus grec.  Ihsouj Cristoj  = 1980.

Epifania  grec.  H epifaneia  =  670.

Jawny, widoczny, oczywisty  grec. Faneroj =  732 Kolos.3:4.

 

Zestawienie 663

 

 

Ps.68:35 „Przyznajcie moc Bogu, nad Izraelem dostojność Jego, a wielmożność Jego na obłokach”. ----------------------------------------------------------------------------

 

Słońce Sprawiedliwości  ·  144 Starsi ----------------------------------------------------

 

 

 

2255

 

2255

 

Słońce Sprawiedliwości  =  839 Mal.4:2.

Starsi  grec.  Presbuteroi  =  1272.  Obj.5:14.

 

Zestawienie 664

 

 

Jan.5:28 „Przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego”. -------

 

Zbawca Świata – Słońcem Sprawiedliwości:

 

Cafnat Paneach  ·  15 Ethanim  ·  6133 szanah -------------------------------------------

 

 

7837

 

7835

 

Zestawienie 665

 

 

Jan.12:13 „Hosanna! Błogosławiony, który idzie w Imieniu Pańskim”. ---------------------

 

Czas Epifanii Pana:

 

3  ·  12  ·  2004 – 15  ·  7  ·  2005 szanah ----------------------------------------------

 

 

4401

 

4401

 

„Hosanna” – hebr. „hisz’anna” – zbaw teraz, prosimy. Było to radosne zawołanie podczas obchodów Święta Namiotów – 15 Ethanim (3Moj.23:40). Oznacza ono radość i triumf z faktów zbawienia, 15 Ethanim 2005 r.

 

Zestawienie 666

 

 

Obj.19:16 „Król Królów, Pan Panów”. ---------------------------------------------------

 

Jego widzialni Przedstawiciele i czas:

 

Książęta  ·  15 Ethanim  ·  2005  ---------------------------------------------------------

 

 

3738

 

 

3738

 

Książęta  grec.  Oi Arcontej  =  1212   Jan.7:26.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas