Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

UCZTA  NARODÓW  NA  SYONIE

 

„I sprawi Pan Zastępów na wszystkie narody na tej górze ucztę z rzeczy tłustych, ucztę z wystałego wina, z rzeczy tłustych szpik w sobie mających, z wina wystałego i czystego”.

Izaj.25:6.

Wiek Ewangelii kończy się „Weselem” i „Wieczerzą Wesela Barankowego”. Podobnie zakończy się Wiek Tysiąclecia – wielką ucztą. Wspomniana uczta jest duchowa, a pokarm i góra są symboliczne. Tylko narody są rozumiane w sensie dosłownym. Sprawienie takiej „uczty” dla wszystkich narodów jest zadaniem bardzo ambitnym, zważywszy obecny stan ducha ludzkości, jak to określił poeta: „...Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy...” Jest to bardzo mizerny stan.

 

Bóg jest Miłością i Chrystus – Głowa i Ciało jest Miłością. Tysiącletni czas Restytucji ma też na celu doprowadzenie ludzkości do takiego stanu, aby wszyscy również byli miłością.

 

Na początku Wieku Ewangelii pierwotny Kościół urządzał uczty miłości po grecku zwane „agape”. Żeby choć po części przybliżyć co oznacza stan ducha określany słowem „agape” – w Kościele, a także w przyszłym wieku, scharakteryzujmy jego znaczenie.

 

Uczty miłości „agape” służyć miały pogłębianiu bratniej miłości. „Agape” nie jest stanem emocjonalnym pojawiającym się nagle i nieoczekiwanie pod wpływem nastroju chwili. Jest to raczej przemyślana zasada umysłu, moc kochania nawet tych, których dotąd nie lubiliśmy. To taki stan ducha nacechowany życzliwością wobec wszystkich. „Agape” wyklucza zachowania niekontrolowane przez umysł. „Agape” oznacza miłość ugruntowaną jako zasadę postępowania. Cały proces Restytucji w Tysiącleciu, nastawiony jest tak, aby ludzkość osiągnęła właściwy stan ducha. Stan ten będzie możliwy do osiągnięcia przy sprzyjających warunkach przyszłego wieku. Ziemia będzie napełniona najpierw znajomością Pańską, a ta znajomość przedstawiona jest w tekście jako twarde – „tłuste pokarmy” i jako „wystałe wino” nauk, które wywierać będą uświęcający wpływ na każdą jednostkę. Taka uczta w pełni nie może mieć miejsca już na początku wieku lecz na jego końcu. Stan ducha kształtuje się powoli, na drodze bardzo złożonych procesów.

 

 

POTRAWY  TŁUSTE  I  WINO  WYSTAŁE

 

Najpierw „potrawy tłuste”, a potem „wino”. „Rzeczy tłuste” są symbolem prawd głębokich (w przeciwieństwie do mleka). Natomiast szpik kostny, jest ilustracją prawdy o Okupie. Szpik spełnia życiodajne funkcje w organiźmie. To od niego zależne są procesy życiowe człowieka. Podobnie i Okup Naszego Pana jest prawdą życiodajną.

 

Kto ma Syna, ma żywot”.     1Jan.5:12.

 

„Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.”                            Jan.8:36.

 

Prawda o Okupie będzie głównym pokarmem owej uczty. Będą zapewne i inne doktryny oraz zasady moralne i organizacyjne. Wszystko co mieści się pod tytułem „znajomość Pańska”.

 

Znajomością swoją wielu usprawiedliwi Sprawiedliwy Sługa Mój; bo nieprawości ich On sam poniesie”.                                                                                                                     Izaj.53:11.

 

„Dojście do takiej społeczności z Bogiem, któraby dozwalała na zupełną znajomość o Nim i na doskonałą ocenę Jego sprawiedliwych i rozumnych przykazań, byłoby dojściem do stanu, który On ma przyjemność błogosławić na wieki”.                                                                  WT.1905- 358.

 

Wino jest symbolem wszystkich nauk i doktryn Słowa Bożego. „Wino wystałe” oznacza taki stan, gdzie proces fermentacji został zakończony. Fermentacja może oznaczać proces badania i komentowania Słowa Bożego. Czasem następuje „skrzywienie” fermentacji i zamiast wina tworzy się ocet winny. W duchowym znaczeniu również takie coś może mieć miejsce, ale nie w Tysiącleciu. Wiele komentarzy zostało już „skrzywionych” i powstało wiele pozycji tak „kwaśnych”, że nie sposób je „wypić”. „Wino wystałe” oznacza, że w naukach Pańskich osiągnięta zostanie doskonała znajomość, że Stary i Nowy Testament zostanie w całości skomentowany. Dokonają tego Prorocy.

 

„I nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego, i żaden brata swego, mówiąc: Poznajcie Pana; bo mię oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich, aż do największego z nich, mówi Pan; Bo miłościw będę nieprawościom ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej”.

Jer.31:34.

Tak więc uczta narodów głównie odnosi się do rozwoju duchowego ludzi restytucyjnych. Obejmuje ona również wzrost dobrobytu o czym mówi Psalmista:

 

„Zaiste, zbawienie jest bliskie

Dla tych, którzy się Go boją,

Aby chwała Jego zamieszkała w ziemi naszej.

Aby łaska i wierność się spotkały,

A sprawiedliwość i pokój pocałowały.

Wierność wyrośnie z ziemi,

A sprawiedliwość wyjrzy z niebios.

Także dobrobytu udzieli Pan

I ziemia nasza swój plon wyda.

Sprawiedliwość kroczyć przed Nim będzie

I wyznaczać drogę krokom Jego.

Psalm 85:10-14 NB.

 

„Uczta z rzeczy tłustych i z wina wystałego, są wyrażeniami symbolicznymi, tak samo jak i góra jest symboliczna i oznacza, że kiedy zmartwychwstały Chrystus będzie królem, narody będą opływać we wszystko, co jest potrzebne do szczęścia. Nie będzie braków i żadne okoliczności nie będą dozwolone, któreby zaćmiły zupełnie radość tych, co będą posłuszni prawom Królestwa”.

Straż -1967 – 22.

 

„Powiedzcie sprawiedliwemu, że mu dobrze będzie”.                                                 Izaj.3:10.

 

Dokonaliśmy krótkiego przeglądu bardzo obszernego tematu o Restytucji. Odświeżyliśmy nasze zrozumienie tej „prawdy na czasie”, a w niektórych punktach doprecyzowaliśmy nasze poglądy.

 

Zrozumieliśmy już, że Wielki Plan Boży wymaga wielu wieków, by mógł być w całości dokonany i że potrzebny jest jeszcze, tylko jeden wiek na dokończenie dzieła zbawienia. Tym wiekiem jest czas Tysiąclecia – trzeciego tysiąclecia.

Zrozumieliśmy lepiej czas i miejsce zapoczątkowania Restytucji. Ważnymi punktami są daty: 6 Siwan 2001 i 2005 rok. Miejscem początków Restytucji jest Izrael. Doprecyzowaliśmy nasze zrozumienie, na rolę i przywileje „domu wiary” na podstawie między innymi Proroctwa Izajasza 66:1-24.

 

Poznaliśmy lepiej sposób realizacji Restytucji – jest to proces stopniowy przy którym czas tysiąca lat nie wydaje się być długim okresem. Ale uświadomiliśmy sobie też ogrom problemów i szczegółowych kwestii, których zgłębić dziś nie możemy.

 

Czas naprawienia wszystkich rzeczy i wszystkich ludzi – to głębia prawd, z którymi zmierzyć się nie jesteśmy w stanie. Restytucja, to piękne dzieło wieńczące Boski Plan Zbawienie ludzkości. To bardzo wielka sprawa Boża.

 

Zestawienie 632

 

 

Izaj.25:6 „Sprawi Pan Zastępów na wszystkie narody na tej górze ucztę z rzeczy tłustych, ucztę z wystałego wina, z rzeczy tłustych, szpik w sobie mających, z wina wystałego i czystego”. -----------------------------------------------------------------------------

 

Mały początek 1000 letniej uczty dla narodów zgotowanej przez Pana:

 

Jezus Chrystus  ·  3  ·  12  ·  2004 szanah  +  1000 --------------------------------------

 

 

 

5354

 

 

5354

 

Jezus Chrystus grec.  Ihsouj Cristoj  = 1980.

 

Zestawienie 633

 

 

Izaj.10:22-23 „Wytracenie naznaczone sprawi, że ziemia będzie opływała sprawiedliwością. Wytracenie mówią naznaczone uczyni Pan, Pan Zastępów w pośrodku tej wszystkiej ziemi”.---------------------------------------------------------

 

Ramię Pana i początek wytracania wpływów opozycji a nie ludzi (Obj.11:18):

 

144 Książęta  ·  3  ·  12  ·  2004 szanah -------------------------------------------------

 

 

 

3073

 

 

3073

 

Książęta hebr. ~yrXh  =  555   Izaj.21:5.

 

Zestawienie 634

 

 

 

Schemat organizacyjny Królestwa Bożego:

 

Oz.2:21-22 „Dnia onego wysłucham, mówi Pan; wysłucham, mówi niebiosa, a one wysłuchają ziemię; A ziemia wysłucha zboże i moszcz i oliwę, a te rzeczy wysłuchają Jezreela”. ------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

6391

 

Obj.20:4 „I widziałem stolice, a usiedli na nich i dany im jest sąd”. --------------- 3549

 

Nowa Ziemia  ·  dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 ---------------------------- 2842

 

 

 

6391

 

 

Dzień  hebr.  ~wy  =  56.      Miesiąc  hebr.  Xdx  =  312.      Rok  hebr.  hnX  =  355.

 

Zestawienie 635

 

 

Pracę przygotowawczą do uczty wykonuje Wielkie Grono:

 

Izaj.25:6 „Sprawi Pan Zastępów na wszystkie narody na tej górze ucztę z rzeczy tłustych”.-

 

Wskazując na rolę Książąt:

 

Książęta  ·  2004  ------------------------------------------------------------------------

 

 

2554

 

 

2554

 

Książęta  hebr. ~yrX  = 550.   Izaj.32:1.

Zestawienie wskazuje rok 2004 (według kalendarza księżycowego) jako początek uczty Pańskiej podczas Jego Epifanii.

 

Zestawienie 636

 

 

Izaj.25:6 „I sprawi Pan Zastępów na wszystkie narody na tej górze ucztę z rzeczy tłustych”.-------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszona przez Wielkie Grono data o uczcie dla prawdziwych Izraelczyków:

 

Izrael  ·  3  ·  12  ·  2004 ----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2560

 

 

2560

 

Izrael  hebr.   larXy  =  541.

 

Zestawienie 637

 

 

Jan.1:33 „I świadczył Jan mówiąc” --------------------------------------------------------

 

Oto świadectwo Wielkiego Grona:

 

Jezus Chrystus, On Król Izraela -----------------------------------------------------------

 

 

3053

 

 

3053

 

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową,

Śpiewajcie Panu, cała ziemio!

Śpiewajcie Panu, błogosławcie Imię Jego,

Zwiastujcie co dzień zbawienie Jego!

Głoście wśród narodów chwałę Jego,

Wśród wszystkich ludów cuda Jego!

Gdyż wielki jest Pan i godzien najwyższej chwały,

Godniejszy trwożnej czci niż wszyscy bogowie.

Nicością są bowiem wszyscy bogowie ludów,

Pan zaś uczynił niebiosa.

Majestat i blask przed obliczem Jego,

Moc i wspaniałość w Świątyni Jego.

Oddajcie Panu, plemiona narodów,

Oddajcie Panu chwałę i moc!

Oddajcie Panu chwałę należną Imieniu Jego,

Przynieście dary i wejdźcie do przedsionków Jego!

Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie!

Drżyj przed Nim, cała ziemio!

Głoście wśród narodów: Pan jest Królem!

On utwierdził świat tak, że się nie chwieje;

Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!

Niech radują się Niebiosa i weseli się ziemia!

Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia!

Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich;

Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne

Przed obliczem Pana, bo idzie!

Zaiste idzie, by sądzić ziemię.

Będzie sądził świat sprawiedliwie,

A ludy według Swej wierności.

 

Psalm 96 N.B.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas