Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

SABAT  I  JUBILEUSZ  ZIEMI

 

„Naliczysz sobie siedem lat sabatowych, siedem razy po siedem lat. Czas tych siedmiu lat sabatowych obejmować będzie czterdzieści dziewięć lat. W dziesiątym dniu siódmego miesiąca każesz zadąć w róg. W dniu Pojednania każecie dąć w rogi po całej waszej ziemi. Poświęcicie pięćdziesiąty rok i obwołacie w ziemi wolność dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla was Rok Jubileuszowy...”.                                                                                                3Moj.25:8-10 NB.

 

Sabat – znaczy odpoczynek.

 

Jubileusz – oznacza wolność.

 

Rok sabatowy i jubileuszowy gdy występują razem (jako 49 i 50) tłumaczy się skrótowo jako – odpoczynek i wolność.

 

Obrazowy rok sabatowy i jubileuszowy, zawiera w sobie różne aspekty chronologiczne (zob.B 173–201 i Chronologia Biblijna–37). Z jednej strony okres Tysiąclecia jest tym 49 rokiem sabatowym, a z innej strony jest to już stan przejściowy prowadzący do jubileuszu całej ziemi (zob.F-55).

 

Rok sabatowy występujący razem z jubileuszowym różnił się od innych lat sabatowych tych bez jubileuszy. Był on traktowany jako początek jubileuszu – jako wstęp do wielkiego dzieła naprawy wszystkich spraw.

 

Biblia nie opisuje wszystkich szczegółów Jubileuszu. Gdyby takowe były omówione, wówczas zmalałaby rola Proroków w Tysiącleciu. Narody zamiast udawać się do „Świątyni Boga Jakuba” (Mich.4:2) uczyłyby się same dróg Pańskich przez czytanie Biblii. Zapewne, jak to często bywa, powstałyby różnice interpretacyjne takich zapisów.

 

Boskie zarządzenia o jubileuszach w swoim charakterze, dotyczą sfery stosunków społeczno – gospodarczych, handlowych, własnościowych i ich prawnych uregulowań.

 

„Słowo Pańskie z Jeruzalemu” będzie ostateczną wykładnią Boskiego prawa rozstrzygającą wszelkie kwestie sporne. Pan Bóg do realizacji tego wielkiego dzieła Restytucji ziemi, przygotował najpierw kadry rządzące. Jest nim Chrystus – Głowa i Ciało – jako zbiorowy Pośrednik Nowego Przymierza i instytucja 144 Proroków. Oni to rozstrzygać będą wszystkie problemy zgodnie z zasadami Sprawiedliwości i Miłości. Dotychczasowe liczne reformy okazują się daremnymi próbami naprawienia stosunków społecznych i przynoszą obecnie często gorzkie owoce.

 

„Jedynie masowe nawrócenie świata albo interwencja nadludzkiej siły mogłyby zmienić jeszcze bieg wydarzeń światowych, tak aby zasada samolubstwa została zastąpiona zasadą miłości. O takim nawróceniu nie marzą nawet najwięksi optymiści, jako że chrześcijaństwu ledwie udaje się nawrócić stosunkowo niewielką liczbę spośród miliardów ludzi, i to jedynie w sensie zewnętrznym, gdzie nie ma mowy o prawdziwym nawróceniu – nawróceniu od samolubnego ducha tego świata do miłującego i wspaniałomyślnego ducha Chrystusowego... Tak więc lepiej jest porzucić jakiekolwiek oczekiwania w tym zakresie. Jedyną nadzieją jest więc interwencja nadludzkiej siły i to jest właśnie owa zmiana, którą Bóg obiecał przeprowadzić w czasie Tysiącletniego Królestwa Chrystusowego...”.                                                                          D-311.

 

„Tak też będzie w pozafigurze, podczas Tysiącletniego Wieku Restytucji. Rozpocznie się on gruntownymi reformami, uznaniem na długi czas utraconych praw, wolności i majątków; dzieło całkowitego przywracania (posłusznym) wszystkiego, co kiedyś zostało utracone, będzie jednak wymagało całego wieku restytucji – tysiąca lat”.                                                                    B-179.

 

PRZYGOTOWANIA  DO  JUBILEUSZU

 

W szóstym roku, Ja ześlę wam swoje błogosławieństwo, aby (ten rok) przyniósł wam plon na trzy lata”.                                                                                                                       3Moj.25:21 B.P.

 

Pan Bóg zapewnił tak obfite plony w roku poprzedzającym Sabat i Jubileusz żeby nikt nie podniósł kwestii lub obaw, czy naród się wyżywi? W pozaobrazie jest podobnie. Obecnie nastąpił taki wzrost umiejętności, a dzięki niej taki wzrost produkcji rolnej i przemysłowej, że gdy mówimy o zmartwychwstaniu ludzi, nikt już nie pyta czy się wyżywią. Inne potrzeby, jak mieszkania z całym wyposażeniem będą każdemu człowiekowi restytucyjnemu zapewnione tak samo jak żywność.

 

„Bóg bowiem najwyraźniej zaplanował dozwolenie zła na okres sześciu tysięcy lat, jak również to, że oczyszczenie i Restytucja wszystkiego, będą dokonane w siódmym tysiącu lat”.

A-94.

„Winniśmy jednak spodziewać się wtedy jedynie początków tego ogromnego dzieła. Podczas kilku dni obrazowego Jubileuszu niewiele zapewne dokonywano; nie powinniśmy więc oczekiwać wielkich reform w pierwszych kilku latach, będących świtem wielkiego, tysiącletniego Jubileuszu. Pierwszym zadaniem w obrazowym roku jubileuszowym było zapewne odszukanie pierwotnych praw i majątków, a także zbadanie obecnych niedostatków. Odpowiednikiem tych działań jest to, co obecnie dzieje się wokół nas, ponieważ, jak wkrótce zobaczymy, żyjemy już w okresie wielkiego, pozafiguralnego Jubileuszu, który rozpoczął się w październiku roku 1874.  Cóż więc widzimy? Widzimy ludzi poszukujących pierwotnego, danego im przez Boga dziedzictwa, dochodzących swych praw i przyczyn obecnych niedostatków. Wielu z nich w niewiedzy i samolubstwie próbuje zdobyć to, co mają inni. Posiadacze majątków chcą zaś utrzymać jak najwięcej bogactw co powoduje dyskusje, spory, strajki i zamykanie fabryk przed robotnikami”.                                                                                                                           B-182.

 

„Ponieważ w niedalekiej przyszłości coś ważnego ma się stać, dlatego rozumiemy iż Bóg dozwala, aby się działy niektóre rzeczy, które dla innych wydają się być nie tyle sprawą ludzką ale nawet diabelską. Dla mądrego celu On pozwolił na panowanie obecnego bezprawia – stanu, który wzbudził ogólną nienawiść jednych przeciwko drugim.

Naszym wyrozumieniem jest, iż możemy spodziewać się coraz więcej dowodów, że „Czasy Pogan” się skończyły i że Królestwo Boże rozpoczęło swą działalność. Spodziewamy się widzieć pomnażanie się dowodów władzy Królestwa, chociaż świat tego nie uzna, aż ono zostanie objawione w gorejącym ogniu anarchii, który należy jeszcze do przyszłości.

Pierwszym stopniem do tego była pierwsza wojna światowa.

Następnym stopniem będzie [czytaj – było] zaprowadzenie ustroju socjalistycznego i komunizmu pomiędzy ludem.

Potem nastanie stopniowo trzeci stopień to jest anarchia.

Gdy zapanuje ten symboliczny ogień natenczas świat pojmie to o czym my teraz głosimy, a mianowicie: iż Królestwo Boże obejmuje kontrolę nad wszystkimi sprawami świata”.

WT.1915-51.

Zacytowane myśli z 1915 roku okazały się bardzo trafnymi. Niebawem każdy ich punkt określać będziemy w czasie przeszłym – to wszystko już było – wojny, rewolucje i anarchia. Nieco później świat nabierze przekonania, że ta historia już się nie powtórzy. Pan Bóg jest wystarczająco Mocny, aby wypełnił to wszystko, co przekazał przez usta wszystkich Proroków w odniesieniu nie tylko do Restytucji świata.

Nie jesteśmy w stanie wyszczególnić w tej pracy słów wypowiedzianych ustami i napisanych piórem – przez 24 Proroków Starego Testamentu. Byłaby to bardzo obszerna praca.

Natomiast Boskie zarządzenie o Sabatach i Jubileuszach, zawiera w sobie mocne przesłanie o ustrojowych zmianach w Królestwie Bożym, nie tylko w Tysiącleciu. Jubileusz Jubileuszy obejmie i przyszłe wieki chwały – trwać będzie wiecznie. Życie wieczne i wieczne Królestwo Boże na ziemi – oto szlachetny cel Boskiego Planu Zbawienia – który do końca będzie zrealizowany.

 

Zestawienie 610

 

Budowane miasto na południu, to ziemska faza Królestwa:

 

Ezech.40:2 „W widzeniach Bożych przywiódł mię do ziemi Izraelskiej, a postawił mię na górze bardzo wysokiej, na której było jakoby budowanie miasta na południe”. ---------

 

592    6 Siwan  ·  2001------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

2725

 

2725

 

592 r.pne. – to rok, w którym prorok Ezechiel miał wizię o Świątyni; Ezech.40:1.

 

Zestawienie 611

 

 

Zach.8:22 „A tak wiele ludu i narodów niezliczonych przyjdzie szukać Pana Zastępów w Jeruzalemie i błagać oblicze Pańskie”.  --------------------------------------------------

 

Zach.14:16 „A ile ich pozostanie z onych wszystkich narodów, któreby przyciągnęły przeciwko Jeruzalemowi, będą przychodzić od roku do roku, pokłon oddawać Królowi, Panu Zastępów i obchodzić święto kuczek”. ---------------------------------

 

Data ukończenia budowy Nowej Świątyni źródła

Tysiącletniego błogosławieństwa i wody życia podana od stworzenia Adama:

 

3°°  ·  3 Adar  ·  6132  +  1000   --------------------------------------------------------

 

 

 

3741

 

 

 

5257

 

 

 

7343

 

Razem:

 

16341

 

Obj.22:17 „A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech rzecze: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie; a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo”.-------------

 

 

16341

 

Zestawienie 612

 

 

Prorocy jako Pasterze:

 

Jer.3:15 „Gdzie wam dam Pasterzy”. ------------------------------------------------------

 

Jer.23:4 „Nadto postanowię nad nimi Pasterzy”.  ------------------------------------------

 

 

 

1276

 

1036

 

Razem:

 

2312

 

Nowa  Ziemia  ·  3 Adar  ·  2004 --------------------------------------------------------

 

 

2312

Nowa Ziemia  grec.  Gh kainh.  =  100.

 

Zestawienie 613

 

 

Izaj.65:19 „I rozraduję się w Jeruzalemie, a weselić się będę w ludu moim; a nie będzie słychać w nim głosu płaczu i głosu narzekania”. -----------------------------------------

 

144  ·  Izrael  ·  15 Ethanim  ·  2005  ----------------------------------------------------

 

 

 

3211

 

3211

 

Izrael  hebr.   larXy  =  541.          Ethanim  hebr.  ~yntah  =  506.

 

Zestawienie 614

 

 

 

Obj.21:1 „Potemem widział niebo nowe i ziemię nową; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie było”. ------------------ p.l. 610

 

Oto początek nowej rzeczywistości – rok ---------------------------------------2005

 

 

 

 

2615

 

 

2Król.2:21 „Uzdrowiłem te wody; nie będzie więcej stamtąd śmierci, ani niepłodności”. ---

 

 

2615

 

Zestawienie 615

 

 

 

Staje się to za sprawą działalności Chrystusa – Głowy i Ciała:

 

Ezech.47:10 „Stanie się i to, że staną podle niego rybitwi od Engaddy, aż do zdroju Eglaim, tam będą rozciągać sieci: ryb będzie bardzo wiele rozmaitego rodzaju, jako ryb morza wielkiego”. ----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

3391

 

Chrystus Król i zarzucona sieć różnych ustaw :

 

Jezus Nazarejski Król Żydowski -------------------------------------wg Delitzscha 911

 

Genesis · Exodus · Leviticus · Numeri · Deuteronomium ---------------------- 2480

 

 

 

 

3391

 

 

Rybitwi i początek połowu:

 

Książę  ·  144  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  -------------------------------------------

 

 

 

3391

 

Genesis  – 1Moj.  hebr.  tyXarb  =  913.                      Exodus – 2Moj.  hebr.  twmX  =  746.

Leviticus – 3Moj.  hebr.  arqyw  =  317.                        Numeri – 4Moj.  hebr.  rbdmb  =  248.

Deuteronomium – 5Moj.  hebr. ~yrbd  =  256.

Władca, lub Książę  hebr.  ayXnh  =  366  Ezech.45:22 (w pierwszym przypadku).

 

Zestawienie 616

 

 

Jan.8:56 „Abraham, ojciec wasz z radością żądał, aby oglądał dzień mój i oglądał”. --------

 

Pan ukazuje Abramowi upragniony dzień:

 

1Moj.15:9 „Weźmij mi jałowicę trzecioletnią i kozę trzecioletnią i barana trzecioletniego i synogarlicę i gołębiątko”.  --------------------------------------------------------------

 

 

3859

 

 

 

3859

 

Zestawienie 617

 

 

Jan.8:56 „Abraham, ojciec wasz z radością żądał, aby oglądał dzień mój”. ----------------

 

Jawny początek wielkich błogosławieństw Królestwa w Dniu Chrystusowym:

 

A wyszedłszy błogosławili ludowi  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah -------------------------

 

 

3754

 

 

3754

 

„A wyszedłszy błogosławili ludowi” – 3Moj.9:23,

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas