Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

RESTYTUCJA  IZRAELA  I  ŚWIATA

 

„Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej, a posłałby Onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa. Który zaiste niebiosa ma objąć, aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków”.                                                                                                                  Dz.Ap.3:20-21 B.G.

 

Natchnione słowa Apostoła Piotra wskazują, że głównym celem Wtórego Przyjścia jest Restytucja. Restytucja jest słowem łacińskim pochodnym od greckiego słowa „Apokatastaseos”. Restytucja – oznacza całkowite odtworzenie, doprowadzenie czegoś do pierwotnego stanu według jakiegoś wzorca.

 

Ponieważ w dostępnych polskich przekładach Biblii, nie ma słowa – „Restytucja”, (podobnie jak nie ma słowa – „polityka”) wielu sądzi, że Słowo Boże nie uczy o jednym i drugim. Jednakże Biblia uczy głównie o Restytucji i o polityce, rozumianej jako sztuka dobrego rządzenia. Apostoł Piotr w zacytowanym wersecie, podkreślił, że o tym „przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków”. Następnie nadał swym słowom wysoki stopień podniosłości gdy oświadczył, kiedy i w jaki sposób przyjdą „czasy ochłody od obliczności Pańskiej– („obliczności” czyli twarzy). W dawnych czasach na Wschodzie pokazanie twarzy było znakiem łaski podczas gdy odwrócenia jej oznaczało niełaskę. O naszym Panu prorok Izajasz napisał, że w czasie ukrzyżowania był jak „ktoś, przed kim się twarz zakrywa (Izaj.53:3). Było to symbolem wstydu za Niego i nie uznawania Go. Podobnie Pan odwraca Swoje Oblicze czyli twarz od grzeszników. Natomiast powyższe słowa „czasy ochłody od obliczności Pańskiej”, wskazują dobitnie na zmianę stanu z niełaski na stan łaski.

Restytucja jest ideą o Boskiej Twarzy, lub inaczej mówiąc jest to działanie Boskiej Miłości.

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.                                                                           Jan.3:16.

 

W nauce tej, wyeksponowany jest w całej okazałości przymiot Boskiej Miłości. Restytucja jest szlachetną pracą nad udoskonaleniem rasy ludzkiej. Ukazana została w wielu obrazach takich jak życiodajny „potok wód”, „drzewa żywota” – ich „owoce i liście”, „drogę świętą” lub „głos cichy i wolny” – jako głos Edenu z wizji Eliasza. Uczą o niej zarówno obrazowe doświadczenia Ijoba jak i figuralne zarządzenia Zakonu o Sabatach i Jubileuszach.

 

Te i inne obrazy, ukazują stopniowe procesy tego wielkiego i szlachetnego dzieła. Wody potoku wolno płyną i stopniowo wzrasta ich głębia. Drzewa rosną i z czasem wydają owoc. Droga świętobliwości ma również ograniczenia prędkości. W wizji Eliasza pokazano wprost, że będzie to „głos cichy i wolny”. Marcin Luter oddał te słowa w przekładzie Biblii na język niemiecki; „dał się słyszeć głos Edenu” (1Król.19:12).

 

Obrazowe doświadczenia Ijoba również ukazują nam jak stopniowo odzyskiwał to co utracił. Podobnie pokazują to zarządzenia o Sabatach i Jubileuszach. Restytucja nie stanie się z dnia na dzień.

„Niektórzy zakładają, że skoro celem Okupu było wybawienie całej ludzkości od Adamowego przestępstwa, to należy oczekiwać natychmiastowej Restytucji całego rodzaju ludzkiego do pełni doskonałości ludzkiej natury. Takie oczekiwanie nie jest oparte na Piśmie Świętym ani na logice. Żaden werset Biblii nie wskazuje na to, że dzieło Restytucji będzie natychmiastowe, wręcz przeciwnie – ma ono być stopniowe”.                                                E-475.

 

Czas Restytucji pokrywa się z czasem Wtórej Obecności Chrystusa.

 

„Jest to jedyny wiek o którym mamy jakieś określone informacje. Jest to czas tysiąca lat sprawowania władzy przez Chrystusa, który będzie błogosławił wszystkie narody ziemi dokonując odnowienia (restytucji) wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków (Dz.Ap.3:19-21 B.T.). W ciągu tego wieku grzech i śmierć zostaną na zawsze wymazane „bo On musi królować pukiby nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony jest śmierć” – śmierć Adamowa. 1Kor.15:25,26  B.G. Będzie to okres wielkiej odbudowy”.                                                                                A-222.

 

Restytucja świata, to nie jest ciąg zdarzeń przypadkowych. To zaplanowany dokładnie proces na okres Tysiąclecia. Nie można mówić, że ona może się zdarzyć ale, że musi się dokonać. Dlatego Apostoł użył słów – „On musi królować.

 

„Wieki przyszłe następujące po okresie wielkiej odbudowy będą wiekami doskonałości, błogosławieństwa i szczęśliwości, lecz jeśli chodzi o ich konkretne dzieła, Pismo Święte milczy. Wystarczy nam świadomość, że będą to wieki Chwały i szczęścia pod działaniem Boskiej łaski”.

A-223.

 

Apostoł Paweł mówiąc, że ostatnim z nieprzyjaciół będzie śmierć, nie wymienił kto będzie stanowił tych pierwszych nieprzyjaciół?

 

Słowo przyjaźń – określa więź między osobami, opartą na wzajemnej życzliwości, szczerości i zaufaniu (jaźń przy jaźni).

 

Nieprzyjaźń – nastawienie niechętne bez życzliwości, wyraża się przez nieprzyjazny ton stwarzający utrudnienia, przeszkody (jaźń odwrócona plecami od jaźni).

 

Pan pokona wszystkich nieprzyjaciół, którzy są obecnie nastawieni niechętnie do Jego dzieła Restytucji, stwarzają przeszkody, objawiają ignorancję itp. Pierwszymi nieprzyjaciółmi Pana są obecnie działający religianci. O nich to mówi prorok Izajasz:

 

„Albowiem Pan powstanie jako na górze Perazym, a rozgniewa się jako w dolinie Gabaon, aby wykonał sprawę swoją, niezwyczajną sprawę swoją i aby dokończył sprawy swojej, niezwyczajnej sprawy swojej”.                                                                                           Izaj.28:21.

 

„Nikt nie będzie bardziej zaskoczony niż owe „moce niebieskie” najważniejsze osobistości sprawujące kontrole nad kościołami, które zmierzając do realizacji swych własnych zamierzeń w imieniu Pana całkowicie zlekceważyli Jego Plan, tak jak jest on objawiony w Jego Słowie. Im to właśnie działalność Pańska na przestrzeni najbliższych kilku lat wyda się „niezwyczajną pracą”.

D-547.

 

Pan „dokończy sprawę swoją” gdyż nie ma na świecie takiej siły, która mogłaby Mu przeszkodzić. Restytucja świata rozpocznie się od Izraela.

 

„Podczas całego tego okresu świat pozostanie w zupełnej nieświadomości, ze strachem i przerażeniem oczekiwał będzie na wynik niezwykłych wydarzeń, Izaj.28:21 nie rozumiejąc ich sensu”.                                                                                                                                      C-122.

 

Mentalność religijnych wodzów zawsze była i jest taka sama. Oni są spóźnieni w spodziewaniach o całą epokę.

 „Podobnie jak osiemnaście (pisane w roku1890 – przypis) stuleci temu najwyżsi kapłani i przywódcy ludu wyznają bardziej zaawansowane (?) idee. Twierdzą oni, że obietnice błogosławieństw Tysiąclecia, pokój dla ziemi i dobre upodobanie w ludziach przyjdą jako skutek ich wysiłków, działalności misyjnej itp., bez konieczności osobistego przyjścia Pana Jezusa, unieważniając w ten sposób obietnicę Wtórego Przyjścia i nadchodzącego Królestwa”.       C-172.

 

Procesy Restytucji rozpoczynają się od usuwania starych struktur obecnej ziemi i niebios – od porządkowania tych spraw.

 

„Dziełem całego okresu Tysiąclecia będzie ponowne uporządkowanie i nadanie chwały podnóżkowi Bożemu. Raj, w czasie gdy został utracony, był jedynie „ogrodem” w jednym zakątku ziemi. Ponieważ jednak rodzaj Adamowy, zgodnie z Boskimi zamiarami, rozmnożył się i napełnił ziemię (1Moj.1:28), a całe potomstwo Adama zostało odkupione, zachodzi potrzeba zapewnienia wystarczająco Wielkiego Raju, który będzie mógł pomieścić wszystkich. Z tego zaś wynika, że cała ziemia stanie się Ogrodem Eden pod względem urodzajności, piękna i doskonałości. Wszystko to jest obiecane jako wspaniałe przyszłe wypełnienie Boskiego Planu”.

D-648.

 

Nauka o Restytucji jest Ewangelią w najszerszym tego słowa znaczeniu. Jest wesołą nowiną i jest dla wszystkich ludzi.

 

Nadzieją świata jest Restytucja do „tego, co było zginęło” w Edenie Mat.18:11. Boskim zamierzeniem wobec świata jest właśnie to, co widzieliśmy w Okupie: człowiek Chrystus Jezus złożył w ofierze swoją ludzką doskonałość i wszystkie związane z nią prawa oraz przywileje, aby odkupić dla ludzkości „to co było zginęło” – ludzką doskonałość utraconą w Edenie, ludzkie panowanie, wszystkie prawa i przywileje człowieka, łącznie z przywilejem społeczności z Bogiem i wiecznego życia. Te właśnie rzeczy, które zostały odkupione dla świata, w słusznym czasie zostaną zaoferowane ludzkości pod Nowym Przymierzem”.                                                                   E.457.

 

„Rodzaj ludzki, to dzieci Boże stworzone przez Niego – dzieło rąk Jego, a plan Boga odnoszący się do nich jest jasno pokazany w Jego Słowie. Paweł powiada, że pierwszy człowiek, który był wzorem tego czym będzie ludzkość gdy uzyska doskonałość. „Był z ziemi i ziemski”. „Święty Paweł czyni także stanowcze oświadczenie; „Bez wiary nie można podobać się Bogu”. Na mocy tego oświadczenia możemy powiedzieć, że człowiek jest przyjemnym Bogu w proporcji do swej wiary, a jest Mu nieprzyjemnym w proporcji do braku wiary” .                         WT.1913-5188.

 

Zestawienie 585

 

Izaj.53:1 „Któż uwierzył kazaniu naszemu, a Ramię Pańskie, komu objawione jest”.-------

 

Łuk.21:28 „Odkupienie”. -----------------------------------------------------------------

 

 

2005

 

2005

 

Odkupienie  grec . h apolutrwsij  =  2005   Łuk.21:28.

 

Z powyższego zestawienia wynika, że w roku 2005 rozpocznie się widoczna faza realizacji restytucji, i od objawienia się Żydom Pan rozpocznie otwartą działalność przez swoje „Ramię” z Jerozolimy. Dotyczy to szczególnie wiary w Restytucję Izraela i świata. Wszystkie wielkie obietnice Boże dotyczące ludzkości zawarte są w słowie „Restytucja”. Wszystkie one są „tak i amen”. Nasz Mistrz i Pan jest Autorem naszej wiary jest też jej „Dokończycielem”. O sobie zaś powiedział: „Maluczko, a świat mię więcej nie ogląda”. O Kościele Apostoł napisał: „Podobni Mu będziemy”.

 

Ale o Starożytnych Świętych powiedział: „Ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich Proroków w Królestwie”. Prorocy ci upatrywali „z daleka” to co my widzimy, że jest już tak blisko.

„W istocie rzeczy więc Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy Starożytni Święci oczekiwali za obiecanym zmartwychwstaniem pod administracją Królestwa Chrystusowego, którego rząd przedstawiony jest symbolicznie przez miasto tak jak np. Paryż przedstawia Francję, Londyn Wielką Brytanię, a Warszawa Polskę”.                                                                          WT.1913-5188.

 

Zanim Restytucja stanie się procesem ogólnym, obejmującym całą ludzkość, najpierw zacznie się w Izraelu. Tu zawsze wszystko brało swój początek. Tu był Raj i pierwszy człowiek Adam. Tu Abraham otrzymał potwierdzone Boską przysięgą obietnicę Restytucji. Tu narodził się, umarł i zmartwychwstał Chrystus. Tu w dniu Pięćdziesiątnicy Apostoł Piotr ogłosił Restytucję. Tu zaczyna się Restytucja!

 

„Taki więc jest dział człowieka jaki Bóg dla niego wybrał. Jak  chwalebny jest ów dział! Zamknij na chwilę oczy na nieszczęście i niedolę, degradację i smutek jakie jeszcze przeważają z powodu grzechu i wyobraź sobie chwałę doskonałej ziemi. Żadna plama grzechu nie zniszczy harmonii i pokoju doskonałego społeczeństwa, ani żadna gorzka myśl czy nieżyczliwe spojrzenie lub słowo. Miłość tryska z każdego serca i znajduje odzew w każdym sercu. Każdy czyn nosi znamię życzliwości.

Chorób już więcej nie będzie, ani bólu, ani cierpienia, ani jakichkolwiek oznak skażenia – nawet obawy przed nimi nie będzie. Pomyśl o znanym ci uosobieniu względnego zdrowia i piękna ludzkich kształtów i rysów i wiedz, że urok doskonałych ludzi przekroczy najśmielsze marzenia”.

A-191/192.

 

Szybko się rodzą Boże cele

Coraz jaśniejszy każdy cel nowy

Pączek mieć może gorzkości wiele

Lecz jakże słodki nektar kwiatowy

Ślepa niewiara z pewnością zbłądzi

Daremnie ważąc dzieła Boże

Bóg tylko może swe czyny osądzić

I plan wykonać, On tylko może”.

 

Zestawienie 586

 

 

Amos 9:11 „Dnia onego wystawię upadły przybytek Dawidowy, a zagrodzę rozerwanie jego i obaliny jego naprawię, a pobuduję go jako za dni dawnych”.------------------ p.l.

 

Dz.Ap.15:16 „Potem się wrócę, a pobuduję zasię przybytek Dawidowy upadły, a obaliny jego zasię pobuduję i znowu go wystawię”. ----------------------------------------- p.l.

 

 

 

 

268

 

 

1610

 

Razem

 

1878

 

Oto czas powrotu:

 

Mat.21:5 „Oto Król twój”.----------------------------------------------------------------

 

 

 

1878

 

Oto Król twój  grec.Idou o basileuj sou  =  1878    Mat.21:5 („Chronologia Biblijna” str.222).

 

Wartość liczbowa 1878 wskazuje również na rok 1878, w którym Kongres Berliński obradował między innymi nad sprawą ojczyzny dla narodu Żydowskiego, co w sposób widoczny zakończyło czas niełaski dla Żydów. (Izaj.40:1).

 

Zestawienie 587

 

 

Najpierw sposobności dla Żydów:

 

Dz.Ap.3:26 „Wamci naprzód Bóg wzbudziwszy Syna swego Jezusa, posłał Go, aby wam błogosławił; żeby się każdy z was odwrócił od złości swoich”. ---------------------- p.l.

 

3Moj.23:17 „Z domów waszych przyniesiecie chleby na obracanie tam i sam; dwa chleby, ze dwu dziesiątych części pszennej mąki z kwasem upieczone będą; pierwiastki to Panu”.  ----------------------------------------------------------------------------- p.l.

 

 

 

 

2440

 

 

 

2440

 

Zestawienie 588

 

 

Ezech.43:12 „A tenci jest zakon domu tego: Na wierzchu góry wszystko ogrodzenie jego wszędzie wokoło najświętsze jest; oto tenci jest zakon domu tego”. --------------------

 

Królestwo Niebieskie  ·  dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 -----------------------------

 

 

 

5630

 

5630

 

Zestawienie 589

 

 

 

4Moj.6:27 „I będą wzywać imienia mego nad synami izraelskimi, a Ja im błogosławić będę”.  ----------------------------------------------------------------------- 2136

 

Oto Przewód błogosławieństw na ziemi:

 

Obj.22:2 „Drzewo Życia”.------------------------------------------------------- 1431

 

 

 

 

3567

 

 

Czas błogosławienia:

 

3 Adar  ·  2004 szanah  +  1000. ---------------------------------------------------------

 

 

 

3567

 

Zestawienie 590

 

 

 

Gal.3:8 „W tobie będą błogosławione wszystkie narody”. ---------------------------------

 

 

2359

 

Oto czas:

 

2004 szanah.------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2359

 

Łuk.13:28 „Abraham i Izaak i Jakub i wszystkie proroki w Królestwie Bożym”. --------------------------------------------------------------------------------- hebr.2215

 

Ich liczba ------------------------------------------------------------------------ 144

 

 

 

2359

 

 

Zestawienie 591

 

 

Izaj.2:4 „I będzie sądził między narodami, a będzie karał wiele ludzi. I przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na sierpy; nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy”. -------------------------------------------------------- p.l.

 

Oto widzialny Przedstawiciel Wielkiego Sędziego

144-ro osobowy Rząd Globalny:

 

144  ·  Naczelnik-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

510

 

 

 

510

 

Naczelnik hebr. ayXnh  = 366   Ezech.46:2.

 

Zestawienie 592

 

 

 

Izaj.18:3 „Wszyscy obywatele świata i mieszkający na ziemi ujrzycie, gdy będzie chorągiew podniesiona na górach i gdy w trąby trąbić będą, usłyszycie”. --------------------------

 

 

 

4822

 

Ps,68:35 „Przyznajcie moc Bogu, nad Izraelem dostojność Jego, a wielmożność Jego na obłokach”. --------------------------------------------------------------- 2255

 

3 Adar  ·  2004 szanah  -------------------------------------------------------  2567

 

 

 

 

4822

 

 

Zestawienie 593

 

 

Dan.12:1 „A będzie czas uciśnienia jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu”.   --------------------------------------------------------------------------------

 

Oto czas liczony od wejścia grzechu na świat:

 

Ziemia Nowa  ·  3 Adar  ·  6130 szanah -------------------------------------------------

 

 

 

3243

 

 

6793

 

Razem:

 

10036

 

Obj.11:17 „Dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, któryś jest i któryś był i który masz przyjść! Żeś wziął moc Swoją wielką i ująłeś Królestwo”. ------------------------

 

 

 

10036

 

Ziemia Nowa grec. Gh kainh = 100  Izaj.66:22 LXX.

 

Z zestawienia wynika, że punkt kulminacyjny (przesilenie) wielkiego ucisku nastąpi 3 Adar 2004 roku, kiedy to Pan zgodnie ze słowami Psalmu 46 położy kres samolubnym rządom tego świata, stając w obronie Swego narodu. (Ezech. rozdz.38 i 39, oraz Zach. rozdz. 14).

 

Zestawienie 594

 

 

Przeorientowanie nastąpi w wielu umysłach:

 

Mat.8:11-12 „A powiadam wam: Iż wiele ich od wschodu i od zachodu słońca przyjdzie, a usiądą za stołem z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w królestwie niebieskim. Ale synowie królestwa będą wyrzuceni w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.” ------------------------------------------------------------------ p.l.

 

Dotyczy to głównie pukających do drzwi Wysokiego Powołania:

 

Łuk.13:28-30 „Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym, a samych siebie precz wyrzuconych. I przyjdą drudzy od wschodu i od zachodu i od południa, a usiądą za stołem w Królestwie Bożym. A oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, a są pierwsi, którzy będą ostatnimi.”--------------------------------------------------------------------------------------- p.l.

 

 

 

 

 

 

3570

 

 

 

 

 

 

3437

 

Razem:

 

7007

 

Czas wypełnienia liczony od wejścia grzechu na świat:

 

15 Ethanim  ·  6131 szanah ---------------------------------------------------------------

 

 

 

7007

 

Zestawienie 595

 

 

Ps.97:6 „Niebiosa opowiadają sprawiedliwość Jego, a wszystkie narody oglądają Chwałę Jego”. --------------------------------------------------------------------------------

 

Poselstwem Wielkiego Grona jest zapowiedź Restytucji:

 

Mal.3:1 „Oto Ja posyłam Anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem mojem”.------

 

 

 

1089

 

1089

 

Zestawienie 596

 

 

1Moj.26:4 „Będą błogosławione w nasieniu twojem wszystkie narody ziemi”. -------------

 

Dz.Ap.3:25 „W nasieniu twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi”.--------------

 

 

1307

 

4916

 

Razem:

 

6223

 

Oto Źródło i rok rozpoczęcia ziemskich

błogosławieństw w 2004 r. liczony od roku stworzenia Adama:

 

Świątynia Jahwe  ·  6132 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

6223

 

Świątynia Jahwe  hebr. hwhy lkyh  =  91  Ezdr.4:1.

 

Zestawienie 597

 

Dan.7:13-14 „A oto przychodził w obłokach niebieskich podobny Synowi Człowieczemu, a przyszedł aż do Starodawnego i przywiedziono Go przed obliczność Jego. I dał Mu władzę i cześć i królestwo, aby Mu wszyscy ludzie, narody i języki służyli; władza Jego władza wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo Jego, które nie będzie skażone”. -------------------------------------------------------------------------------------- p.l.

 

Oto Jego widzialni Przedstawiciele:

 

Łuk.13:28 „Abraham i Izaak i Jakub i wszyscy prorocy w królestwie Bożym”.---------hebr

 

 

 

 

 

 

2215

 

 

2215

 

Zestawienie 598

 

 

Oto czas, gdy Królestwo obejmie kontrolą wszystkie narody:

 

Mich.4:1-4 „Ale się stanie w ostateczne dni, że utwierdzona będzie góra domu Pańskiego na wierzchu gór i wywyższona nad pagórki, a narody się do niej zbiegać będą. I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźcie, a wstąpmy na górę Pańską, to jest do domu Boga Jakubowego, a będzie nas nauczał dróg swoich i będziemy chodzili ścieżkami Jego; bo zakon z Syonu wyjdzie a słowo Pańskie z Jeruzalemu. Onci sądzić będzie między wieloma narodami, a karać będzie narody mocne na długie czasy; i przekuja miecze swe na lemiesze, a oszczepy swe na kosy; nie podniesie miecza naród przeciwko narodowi, ani się więcej ćwiczyć będą do boju: Ale każdy będzie siedział pod winną macicą swoją, i pod figowem drzewem swojem, a nie będzie nikt, coby ich przestraszył; bo to usta Pana Zastępów mówiły”.  --------------------------------------------------------- p.l.

 

Oto liczba lat do początku okresu pełnej globalnej

stabilizacji w 2015 roku pod sprawnym zarządem Królestwa Bożego,

liczona od zakończenia budowy Świątyni Zorobabela w 516 r.pne. i 1000 lat:

 

516    2015  +  1000--------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3531

 

 

 

 

3531

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas