Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

LASKA  ŻELAZNA

 

„Z ust Jego wychodzi ostry miecz którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną”.                                                                                                                       Obj.19:15 N.B.

 

Laska jest symbolem władzy, urzędu, kontroli. Laska żelazna symbolizuje władzę absolutną – kontrolę bezwzględną. Restytucja obejmie sześć miliardów ludzi żyjących obecnie i około siedemdziesiąt miliardów będących w stanie śmierci. Nikt z rodu Adamowego nie będzie pominięty lub zapomniany. Nad każdą jednostką roztoczona też będzie kontrola. Gdyby nie było rządów i kontroli w postaci laski żelaznej, Restytucja ludzkości nie mogłaby być dokonaną w czasie Tysiąclecia.

 

„Dokąd nie zapanuje porządek na zasadzie ogólnego podporządkowania się, narody będą rządzone przy użyciu siły i to takiej, której nikt nie będzie w stanie się sprzeciwić. Każde kolano się ugnie i każdy język będzie wyznawał Boską Moc i Chwałę, a zewnętrzne okazywanie posłuszeństwa będzie obowiązkowe”.                                                                              D – 636 N.P.

 

„Władza laski żelaznej nie dozwoli na żadne zwodzenie, usunie ignorancje, zasili słabych oraz poprowadzi i zasili wzrok tym co byli zaćmieni przez boga tego świata”.

W.T.1889; Straż 1943-3.

Jednym z pierwszych zarządzeń laski żelaznej będzie usunięcie wszelkich czynników przeszkadzających w dziele Restytucji.

 

„To obejmuje zniszczenie innych ludzi, niegodnych dalszych łask i będących ciężarem dla ziemi, takich, którzy nie mogliby wywierać dobrego wpływu na bliźnich i których dalsza egzystencja nie przyniosłaby chwały ich Stworzycielowi”.                                                       E.-31.

 

„Abyś oddał zapłatę....małym i wielkim  i abyś wytracił tych co psują ziemię”.

Obj.11:18.

 

Już na początku Tysiąclecia ludzkość zostanie uwolniona od wpływów Szatana i jego sług. Oznacza to zneutralizowanie wpływów dyktatorów, plemiennych wodzów, różnych idoli teatru, kina, polityki. A na końcu uwolniona zostanie od religijnych „pasterzy”. Wszyscy oni stanowili główną przeszkodę w poznaniu Boga i Jego Planu Zbawienia. Wszyscy muszą zejść ze sceny publicznej za sprawą działania laski żelaznej, gdyż dobrowolnie tego nie uczyniliby nigdy. O nich to wspomina Księga Objawienia 11:18. mówiąc: „...abyś  wytracił tych, którzy psują ziemię”. To z ich inicjatywy „popadły w gniew narody”, ufające swym przywódcom, wrogim nowemu porządkowi Królestwa. Dlatego przyszedł „gniew Boży”, odbierający tym jednostkom dotychczasowy ich wpływ i powodzenie.

 

W następnym wieku, kiedy otwarta będzie „Droga Święta” dla świata (Izaj.35:8) opracowana zostanie nowa „mapa drogowa” z nowym „kodeksem i nowymi znakami”.

 

Użyta będzie siła, aby doprowadzić całą ludzkość do znajomości prawdy o zarządzeniach jakie Bóg poczynił dla ludzkości”.                                                                                     K.P.O.-122.

 

Podobnie jak na ulicy obowiązują zasady ruchu, tak też będzie na „Drodze Świętej”. Ustalonych nowych zasad nikt nie będzie mógł bezkarnie łamać.

 

„Najdziwniejszą rzeczą o której mówi Pismo Święte względem tego nowego dnia jest to, że przyniesie on wielką oświatę wszelkiemu stworzeniu. Światło znajomości Chwały Bożej napełni całą ziemię jak morze napełnione jest”.                                                                      W.T.1916-6013.

 

Ta wielka oświata wprowadzona będzie za sprawą laski żelaznej. A to może oznaczać obowiązek zdobywania znajomości Pańskiej, coś na podobieństwo obecnego obowiązku szkolnego. Słowo Boże zawiera zdecydowane oświadczenia w tym przedmiocie. Oto niektóre z nich:

„Wszyscy twoi synowie uczniami Jahwe się staną”.                                                  Jzaj.54:13.

 

„I będą wszyscy pouczeni przez Boga”.                                                                  Jan.6:45 N.B.

 

„Znajomością Swoją wielu usprawiedliwi Sprawiedliwy Sługa mój”.                       Izaj.53:11.

 

„Bo jak wody wypełniają morze tak poznanie Pana napełni ziemię”.

Izaj.11:9; Jer.31:34; Abak.2:14.

Znajomość Pańska jest kluczem dla pomyślnej realizacji wielkiego dzieła Restytucji. Wobec tego wszystkie ciemne siły zostaną usunięte, by Jutrzenka mogła świecić pełnym blaskiem.

„Ziemia napełniona znajomością Pańską, jak morze wodami”.                                 Izaj.11:9.

 

Różne są głębokości wód morza, ale odpowiednikiem miejsca najgłębszego jest Okup. Jest to centralne miejsce znajomości Pańskiej.

 

„Co się stanie centralnym punktem historii, opowiadanej przez całą wieczność? Będzie to historia o wielkim Okupie dokonanym na Kalwarii oraz o pojednaniu opartym na tym zapłaceniu równoważnej ceny, co wykazało, że Boska miłość i sprawiedliwość są dokładnie równe. Mając na uwadze wielkie znaczenie tego tematu o pojednaniu, a także fakt, że jest on tak bardzo niedoskonale pojmowany przez lud Boży i że błędne pojęcia uniemożliwiają prawidłowe spojrzenie na tę znaczącą naukę...”.                                                                                                             E.-31.

 

Wielka apostazja w chrześcijaństwie rozpoczęła się od błędów okupowych i naprawa ich rozpocznie się od poznania tej prawdy. Wody mórz są słone i dlatego nie psują się. Znajomość Pańska już się nie zepsuje i apostazja nie powtórzy się. Zapewni to laska żelazna, a jest nią laska sprawiedliwości i miłości, a także mocy Bożej. Bowiem ustrój Królestwa Bożego na ziemi będzie Monarchią Wszechwładną.

 

„Dla tych wszystkich, którzy przychodzić będą do zupełnej harmonii z Bogiem przez obowiązujące wówczas Nowe Przymierze, wszystkie warunki Adamowe zaczną przemijać. Ludzie zaczną podnosić się z chorób i odzyskiwać doskonałość zdrowia i siły. Stopniowo dochodzić będą do wiecznego żywota w warunkach przyjaznych. Jest tylko jedna droga, przez którą oni będą mogli dojść do tych przyjaznych warunków, a mianowicie będą musieli stać się „Izraelitami”. Wszystkie błogosławieństwa nowego Przymierza są dla dzieci Abrahama. On jest Ojcem wszystkich wierzących, więc kiedy oni staną się wiernymi Bogu, staną się naprawdę dziećmi Abrahama. Rodzina Abrahama będzie wzrastać aż do końca tysiąca lat i wówczas będzie tak liczna „jako piasek morski”. Ci którzy nie zechcą przyłączyć się do tej rodziny, zostaną zniszczeni wtórą śmiercią. Wszyscy być muszą „Dziećmi Abrahama”, a to znaczy, że wszyscy muszą  zostać „Dziećmi Bożymi”.

„Śmierć będzie w dalszym ciągu istniała na całym świecie, z wyjątkiem tych, którzy stanowić będą ośrodek Królestwa, a te błogosławieństwa wreszcie rozciągnięte zostaną z tego ośrodka stosownie do warunków i stanu, jakie wówczas panować będą między ludźmi na świecie”.                                                                                                             KPO str. 566 –1912 rok.

 

Czas Tysiąclecia jawi się nam jako piękny przedsionek przyszłych Wieków Chwały.

 

Zestawienie 577

 

 

Obj.19:15 „I sam pasł będzie ich laską żelazną”. ------------------------------------------

 

Oto okres czasu od ukończenia świątyni

Zorobabela w 416 r. pne. do realizacji tekstu Obj.19:15:

 

516    14  ·  1  ·  2005 + 1000 ---------------------------------------------------------

 

 

3536

 

 

3536

 

14-1-2005 – pierwsza Pascha w nowej Świątyni   (Ezdr.6:19-22).

 

Zestawienie 578

 

 

 

Ps.45:7 „Laska sprawiedliwości jest laska Królestwa Twego”. ------------------ 1688

 

Łuk.12:32 „Maluczkie Stadko”.------------------------------------------------- 1040

 

 

 

2728

 

 

Ezech.43:18 „Teć są ustawy około ołtarza w dzień, w który zbudowany będzie, aby na nim ofiarowano całopalenia, i krwią na nim kropiono”. --------------------------------------

 

Obj.19:15 „Będzie ich rządził laską żelazną”.  ---------------------------------------------

 

Nowa Ziemia  ·  144 Książęta  ·  Starsi --------------------------------------------------

 

Jeruzalem  ·  Jeruzalem  ·  1000 ----------------------------------------------------------

 

(12 x 12 x 12) + 1000 --------------------------------------------------------------------

 

3 Adar  ·  2520---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2728

 

2728

 

2728

 

2728

 

2728

 

2728

 

Nowa Ziemia  grec.  Gh kainh  =  100  Izaj.66:22  wg LXX.

Książęta grec. Arcontej  =  1132  Jan.7:26.

Starsi  grec.  Oi Presbuteroi  =  1352  Obj.5:14.

 

Zestawienie 579

 

Ezech.43:4-5 „Chwała JAHWE weszła do Świątyni przez bramę, której fasada była zwrócona w kierunku wschodu. Wtedy podniósł mnie duch i sprawił, że wszedłem na dziedziniec wewnętrzny. Oto Chwała JAHWE napełniła Świątynię”.----------------- B.P.

 

 

 

 

 

4940

 

Będzie ich rządził laską żelazną  ·  3 Adar  ·  2004 ---------------------------------------

 

 

4940

 

Powyższe zestawienia wskazują, że bez działania laski żelaznej trudno byłoby zanarchizowane żywioły ludzkie, przywołać do respektowania nowego porządku.

 

Zestawienie 580

 

 

Zach.14:9 „A Pan będzie Królem nad wszystką ziemią; w on dzień będzie Pan Jeden i Imię Jego jedno”.---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1127

 

Jego Epifania i Apokalipsa:

 

Izaj.29:5 „A to się nagle w okamgnieniu stanie”. -------------------------------------------

 

 

 

1127

 

 

STO  LAT  PRÓBY

 

„Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni. Ani starca , który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni. A kto grzeszy, dopiero mając sto lat, będzie dotknięty klątwą”.                                                           Izaj.65:20 N.B.

 

Werset naszych rozważań jest jedynym w Słowie Bożym, który dotyczy stulatków. Uczy on, że wszyscy potomkowie Adama – a problem dotyczy około siedemdziesięciu miliardów ludzi – przejdą jeszcze raz przez próg czasu, jakim jest okres stu lat. Pierwsi potomkowie Adama żyli po kilkaset lat. Dla nich okres do stu lat, był czasem młodości. Natomiast na miarę obecnej długości życia sto lat wydaje się być długim okresem. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że rzecz dotyczy próby życia wiecznego, to wobec takiej perspektywy, sto lat jest okresem dziecięcym. Dlatego obecnie można określać, że to jest aż sto lat lub, że jest to tylko sto lat. Sto – jest iloczynem liczby dziesięć (10x10). Jeśli liczba dziesięć jest symbolem ludzkiej doskonałości, to podniesiona do kwadratu wskazuje na doskonały, zupełnie wystarczający okres próby. Nikt nie może powiedzieć, że jest to za krótki okres.

„Sto lat będzie okresem porównywalnym z dzieciństwem. O tym dniu napisano – „Jako mały chłopiec będzie ten kto umrze mając sto lat i jako grzesznik będzie przeklęty ten kto umiera mając sto lat”.                                                                                                                  Izj.65:20 wg. Lessera

 

„A zatem każdy będzie miał przynajmniej sto lat próby, a jeśli nie będzie się upierał ale będzie czynił postęp, jego próba przeciągnie się przez cały dzień Chrystusowy, osiągając punkt szczytowy dopiero przy jego końcu”.                                                                                        D.-144.

 

Z powyższych myśli wynika, że ci których śmierć spotka w pierwszych stu latach życia, mogą być uważani jako duże dzieci, które uparły się jak kozły, by działać wbrew swoim interesom i na złość nie wiadomo komu, zdecydują się na śmierć. Będzie to trudne do zrozumienia dla wielu z uwagi na sprawdzającą się już przyszłościową prognozę życia wiecznego.

„W ten sposób, krok po kroku, wielki Odkupiciel podniesie do doskonałości ludzkość, postępującą ku tej doskonałości proporcjonalnie do swojego pragnienia; ci, którzy nie uczynią żadnego postępu pomimo podanej im znajomości i możliwości, w wieku stu lat zostaną wygładzeni z krainy żyjących przez wtórą śmierć, bez nadziei przyszłego przywrócenia (do życia – przypis) czy szansy; mając bowiem tę szansę w swoich rękach i przyszedłszy do stosunkowo znacznego poznania zła i dobra, podeptali łaskę Bożą w Chrystusie zaniedbując naukę wielkiego Proroka i nie postępowali świętą drogą (Izaj.65:20; 35:8). Nie mniej jednak, jak wskazuje prorok, umierając w wieku stu lat, osoby te mogą być uważane za dzieci, ponieważ wszyscy, którzy uczynią jakikolwiek postęp, będą żyli co najmniej do końca Wieku Tysiąclecia”.

E.-478 N.W.

 

Pan Bóg uszanuje wolną wolę człowieka i nie zmusi nikogo do postępowania drogą Świętą – do życia wiecznego.

 

„Gdyby Bóg miał przymusić cały świat, albo też na zawsze zbawić wszystkich członków Adamowej rodziny, jaki sens miałoby nazywanie nadchodzącego wieku Dniem Sądu? Sąd oznacza dochodzenie, próbę, a to pociąga za sobą odrzucenie nieodpowiednich jak również przyjęcie i błogosławienie tych, którzy okazali się godni. Rezultatem tego sądu będzie wieczne życie lub wieczna śmierć”.                                                                                                                        E.-479.

 

„...grzesznik mając sto lat umrze”.   Izaj.65:20

Ale czy  niepoprawni będą żyć dłużej niż sto lat, czy też umrą w stu latach? 

„Według naszego wyrozumienia, orzeczeniem Izajasza jest, że w owym czasie, o ile ktoś będzie dobrowolnym grzesznikiem, świadomym przeciwnikiem Boga i Jego Królestwa, nie będzie żył dłużej jak sto lat. To jednak nie gwarantuje, że on będzie musiał żyć do stu lat, ale musi umrzeć w stu latach. On będzie mógł umrzeć prędzej o ile będzie dosyć uświadomionym i rozmyślnym przeciwnikiem; lecz przy choćby tylko częściowym posłuszeństwie on będzie mógł przedłużyć swoje życie do stu lat, ale nie dłużej”.                                        K.P.O. – str. 565 – 1907 rok.

Czy można żałować stulatków? Tak dużo zainwestowano w nich! Zostaną wzbudzeni z grobów, będą przez jakiś czas uczeni znajomość Pańskiej i to wszystko podepczą. Jeśli Pan Bóg nie może zbawić grzesznika wbrew jego woli, to cóż my możemy zrobić? Wypadać nam będzie jedynie ubolewać nad dokonaniem przez nich, tak złego wyboru – żałować ich nie można.

W związku z wersetem naszej lekcji, nasuwa się nam wiele innych pytań na które na dziś, odpowiedzi nie znamy: Od kiedy włączany będzie licznik czasu odmierzający owe sto lat? Czy od wzbudzenia z grobu? Czy od nabycia znajomości Pańskiej? A może od osiągnięcia doskonałości umysłowej, fizycznej?

„Utrzymywanie, że doskonałość fizyczna bądź doskonałość znajomości są niezbędne do przeprowadzenia próby wiecznego życia bądź wiecznej śmierci, oznaczałoby zaprzeczenie temu, że Kościół znajdował się na takiej próbie: wszyscy zaś muszą się zgodzić, że Pismo Święte mówi o czymś zupełnie odmiennym. Podobna doskonałość nie będzie również konieczna do przeprowadzenia próby świata. Podobnie jak my, świat zostanie najpierw przyprowadzony do znajomości Boskiej łaski w Chrystusie, zanim będzie mogła się rozpocząć jakakolwiek próba”.

E.- 479.

Boskim zamiarem jest wybawić Adama i cały jego rodzaj z niewoli grzechu i śmierci. Początek tego okresu Bóg zaznacza, przez objawienie człowiekowi Swojej miłości wobec niego. Potem przez 100 lat człowiek będzie miał możność poznania podstaw wysokości, głębokości, długości i szerokości miłości Bożej wobec niego. Ten okres uczenia człowieka podstawowych zasad charakteru, spowoduje wytworzenie w nim umiejętności doskonałego i zupełnego zachowywania Boskich przykazań. Pan Jezus wyraźnie objawił, jaką miłość żywi Bóg wobec człowieka, mówiąc:

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.                                                                     Jan.3:16 B.G.

Tę Prawdę Jezus Chrystus, Pośrednik Nowego Przymierza objawi każdemu wzbudzonemu z śmierci człowiekowi. Przez wpływ ducha Świętego, dowie się wyraźnie, że Bóg go kocha. Że nie ma się Go bać, „bojaźnią nauczoną z przykazań ludzkich”, ale że ma pokochać Swojego Boga jak Ojca. Ten wewnętrzny impuls, nowego duchowego życia, stworzy człowiekowi warunki skutecznego budowania „świątyni” właściwego charakteru. Od tego czasu rozpocznie się odliczanie jego 100 lat.

A co z obecnie żyjącymi? Od kiedy będzie liczył się ich okres 100 lat? Pragnieniem ich serc winno być, aby Bóg jak najszybciej uczynił ich zdolnymi do wejścia w ten okres czasu. Szczęśliwi będą ci, którzy najszybciej dojdą do społeczności z Bogiem. Dlatego, wejście w ten błogosławiony okres, pod kształcący wpływ Chrystusa i Kościoła, winno być elementem modlitw, tych, którzy mają świadomość czasu.

Nie wiemy jak się sprawa ma z tak zwanym „domem wiary”, który taką znajomość już posiada? Albo jak będzie z ostatnimi wzbudzonymi przy końcu Tysiąclecia – czy oni wzbudzeni będą na sto lat przed zakończeniem Tysiąclecia? Tych i innych kwestii nie możemy obecnie zgłębić i zmierzyć np. jakąś równoległością lub liczbowaniem. Informacje o istotnych szczegółach Restytucji wyjdą z Syonu, a przepisy wykonawcze z Jeruzalemu.

 

Prorok Izajasz, który zadał nam taką lekcję pisząc o stu latach, zapewne dopisze i ogłosi w słusznym czasie ciąg dalszy i odpowie na powyższe pytania.

Wprawdzie równoległości i liczbowania wskazują nam na 2005 i 2015 rok, to jednak nadal nie odpowiadają nam na wszystkie rodzące się pytania.

 

Zestawienie 581

 

 

Izaj.65:20 „Nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym, ani starca, któryby nie dopełnił dni swoich; bo dziecię we stu latach umrze; ale grzesznik, choćby miał i sto lat przeklęty będzie”. ----------------------------------------------------------------------

 

144 Książęta  ·  15 Ethanim  ·  2015 -----------------------------------------------------

 

 

 

 

3892

 

3892

 

Książęta  grec.  Oi Arcontej  =  1212   Jan.7:26.

 

Rok 2015 to czas, w którym wielu z żyjącej ludzkości osiągnie wymagany stopień znajomości Boskiej łaski w Chrystusie i rozpocznie swoją stuletnią próbę.

 

Zestawienie 582

 

 

Izaj.65:20 „Nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym, ani starca, któryby nie dopełnił dni swoich; bo dziecię we stu latach umrze; ale grzesznik, choćby miał i sto lat przeklęty będzie”.-----------------------------------------------------------------------

 

Naczelnik  ·  144  ·  Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2015 szanah -------------------------------

 

 

 

 

3892

 

3892

 

Naczelnik hebr. ayXnh  = 366   Ezech.46:2.

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

Zestawienie 583

 

 

Jer.3:15 „Gdzie wam dam Pasterzy według serca mego i będą was paść umiejętnie i rozumnie”. -----------------------------------------------------------------------------

 

Ilość lat od ukończenia Świątyni do pełnej działalności:

 

516 – 2015 -------------------------------------------------------------------------------

 

 

2531

 

 

2531

 

Zestawienie 584

 

 

Jer.3:15 „Gdzie wam dam Pasterzy”. ------------------------------------------------------

 

Oto Nauczyciele Nowego Okresu:

 

144 Książęta------------------------------------------------------------------------------

 

 

1276

 

1276

 

Książęta grec. Arcontej  =  1132    Jan.7:26.

 

Zestawienia powyższe dowodzą, iż czas stuletnich próbnych okresów dla jednostek rozpocznie się po nabyciu znajomości Pańskiej. Okres dziesięciu lat (2005 – 2015) byłby tym czasem w którym żyjący tak Żydzi jak i poganie musieliby wykorzystać na nabycie takiej znajomości.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas