Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

PRZYMIERZE  NOWE

 

„Oto idą dni – mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim Nowe Przymierze”.                                                                                                                  Jer.31:31 N.B.

 

Nauka o Nowym Przymierzu należy do tych „głębokości Bożych”, które dotąd stanowią „tajemnicę” dla świata i nominalnego kościoła. Z drugiej strony, temat ten nurtował poświęcone umysły braci od dawna. Mówiąc obrazowo, postawiony jest on na „wyższej półce” i potrzeba trochę czasu aby „dorosnąć duchowo” do tej „wysokości”. Prawda o Nowym Przymierzu jest bardzo piękną ideą odnoszącą się do przyszłości. Od 6 Siwan 2001 roku jest już obowiązującą normą, prawną sankcją, aktem zasadniczym nieporównywalnie większym od wszystkich konstytucji świata.

„Lecz takie Przymierze zawre z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem”.

Jer.31:33  N.B.

Ustrój Królestwa Bożego na ziemi określa Boska Konstytucja nazwana Nowym Przymierzem. Ustanawia ona władzę tegoż Królestwa – duchową i ziemską, prawa dla każdej jednostki i narodów oraz sankcje karne i dyscyplinarne dla nieposłusznych. Liczne świadectwa Słowa Bożego dotyczące Nowego Przymierza, mają charakter stanowczych twierdzeń. Pomimo to, nauka ta, była dotąd jak teleskop w zamkniętym futerale. Po zdjęciu siódmej pieczęci w 1967 roku, teleskop został otwarty i odpowiednio nastawiony przez równoległości 3960 lat, ukazał nam piękną harmonię czasów i chwil. Ostatnio objawił nam terminarz wprowadzenia Nowego Przymierza w życie to jest 6 Siwan 2001, 2005 i 2015 rok.

 

Nauka o Przymierzach, to temat rzeka; zaznaczyć należy, że to głęboka rzeka. Przyjęta formuła przedstawiania prawdy nie pozwala nam na szerokie, opisowe komentarze. Nie mniej jednak zmuszeni jesteśmy załączyć obszerniejsze fragmenty, które obrazują jak Pan kształtował doskonalenie poglądów swojego ludu w tym przedmiocie na przestrzeni czasu ostatnich stu lat, o czym świadczą datowania załączonych fragmentów artykułów Brata Russella, zamieszczonych w Strażnicy (Watch Tower).

 

 

TRZY  WIELKIE  PRZYMIERZA

 

(FRAGMENTY  O  KETURZE)

 

„Uczyńmy krótki przegląd tych przymierzy tak jak są one zilustrowane w figurze lub alegorii (Gal.4:22-31). Apostoł Paweł tłumaczy, że żona Abrahama, Sara była typem pierwszego przymierza zawartego z Abrahamem odnoszącego się do „Nasienia”. Gdy lata mijały, a żadnego dziecka nie było zaczęli oni poszukiwać wypełnienia w pewien inny sposób i Hagar zajęła miejsce żony i urodziła syna, który jawił się być dziedzicem. Wprawdzie pierwotna obietnica od Boga oznaczała Chrystusa, lecz On narodził się nie wcześniej, aż przyszedł na to „słuszny czas”. W międzyczasie dany był „Zakon” przy górze Synaj i zdawać się mogło, że zajmuje on miejsce pierwszego przymierza. Pod tym przymierzem zakonu zostało rozwinięte cielesne nasienie – Izrael według ciała. Lecz pierwsze przymierze, czyli przymierze Sary nie zawiodło. Potem, gdy przymierze Hagar zrodziło cielesnego Izraela (wyobrażony przez Ismaela), pod pierwszym przymierzem (Sary) narodził się prawdziwy dziedzic i nasienie Abrahama, to jest Jezus Chrystus i członkowie Jego ciała – Izrael duchowy.

Apostoł Paweł omawiając te dwa nasienia, cielesne i duchowe i dwa przymierza, przez które one zaistniały, prowadzi figurę tylko do tego miejsca. Skoro jednak dowiedzieliśmy się, że „po tych dniach” Bóg uczyni „przymierze nowe” naturalnie zapytujemy: Czy nie zostało to nowe przymierze przedstawione przez żonę jak dwa tamte? Po przebadaniu stwierdzamy, że to przymierze zostało również tak przedstawione. Zwracając się do 1 Księgi Mojżeszowej 26:67, czytamy jak Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary i stała się ona jego poślubioną małżonką (co ilustruje jak nasz niebiański Oblubieniec przyjmie swoją Oblubienicę przy końcu jej podróży, wprowadzi ją w stan posiadania, połączy się z nią, w korzystaniu ze wszystkich rzeczy obiecanych w pierwszym przymierzu (Sary). Czytamy dalej o wydarzeniu po ślubie Izaaka: „Potem Abraham pojął inną żonę, której imię było Ketura, co ilustruje ”Nowe Przymierze” tak jasno, jak tylko typ może to uczynić.

Każde z dwóch poprzednich przymierzy narodziło tylko jednego potomka. Pierwsze – „dziedzica wszystkich rzeczy” (Jezusa Chrystusa i nas, Jego Oblubienicę), drugie – cielesnego Izraela, umiłowanego ze względu na Ojców. Lecz Nowe Przymierze (Ketury) urodzi sześciu synów, którzy wzięci razem z synem Hagar, co daje siedem – liczba mówiąca o komplecie – przedstawiają wszystkie cielesne dzieci rozwinięte pod Hagar i Keturą, czyli pod Przymierzami, „Zakonu” i „Nowym”.

Imię Sara znaczy Księżna; Hagar znaczy ucieczka albo wyrzucić; Ketura znaczy kadzidło albo słodycz. Wszystkie z tych imion są znamienne. Och jakże nasze przymierze – Królewskie – wyłania się ponad wszystkie inne! Nie zapominajmy, że musimy umrzeć z Jezusem, jeżeli chcemy ŻYĆ i brać udział w chwalebnym dziele kropienia i oczyszczaniu świata w następnym wieku. „Aby gdyby śmierć nastała...ci, którzy są powołani, wzięli obietnicę wiecznego dziedzictwa (Żyd.9:15)”.                                                                                                                   W.T. 1881/282.

 

 

TRZY  ŻONY  ABRAHAMA

 

„Jeden z czytelników ma zastrzeżenia do naszej sugestii, że Ketura, trzecia żona Abrahama, przedstawia Nowe Przymierze, tak jak jego żona drugorzędna Hagar, reprezentuje Przymierze Zakonu, a jego pierwszorzędna żona, Sara przedstawia Przymierze Łaski, „Nowe Jeruzalem, matkę wszystkich nas”, matkę obiecanego nasienia, Izaaka, pozafiguralnego Chrystusa, Jezusa – Głowę i Kościół – Jego Ciało, jak to oświadcza Apostoł w liście do Galatów 3:29; 4:28.

Zarzut brzmi tak, że Ketura nie była żoną, lecz nałożnicą czyli drugorzędną żoną a Abraham miał takich kilka, zgodnie z 1 Moj.25:5,6, gdzie czytamy: „Abraham dał dary synom jego nałożnic”. Dalszy ciąg zarzutu brzmi, że Abraham w czasie narodzenia się Izaaka był już stary i jest prawdopodobnym, że on miał nałożnicę jaszcze za życia Sary.

Odpowiadamy, że zawsze jest miejsce dla spekulacji wobec jasnych oświadczeń Pisma Świętego, tak żeby światowo mądrzy i wszyscy, którym brakuje wiary w Boskie świadectwo, mieli obfite sposobności do potykania się. Pismo Święte jasno oświadcza, że jego towarzyszką, w pełni uznawaną za jego żonę i współdziedziczkę, była Sara i że jej syn był specjalnie uważany za dziedzica Abrahama.

Biblijny zapis co do Hagar i Ketury mówi równie wyraźnie, że one urodziły dzieci Abrahamowi. Pierwsza z nich urodziła syna za przyzwoleniem Sary, jako jej specjalna przedstawicielka, druga z nich rodziła już po śmierci Sary. Nie odgrywa żadnej roli, czy te dwie kobiety określone zostały jako żony drugorzędne czy nałożnice. Nie potrzebujemy w tej kwestii bez żadnego znaczenia używać wybiegów. Najwidoczniej nałożnica jest określeniem, które było bardziej odpowiednie, aby opisać związek tych dwóch kobiet z Abrahamem.

To zaś okazuje się znakomicie stosowne, skoro stał się jawny zamiar Boży, aby – jak oświadcza Apostoł – sam Abraham przedstawiał Wszechmocnego, Sara była typem Przymierza Abrahamowego, a jej syn Izaak, był typem na Chrystusa, Mesjasza, Proroka, Kapłana, Pośrednika, Króla, Sędziego, przez którego błogosławieństwa Wszechmocnego spłyną na wszystkie rodzaje ziemi. Apostoł przeprowadza tę figurę przez wykazanie, że Hagar, niewolnica albo nałożnica, reprezentuje Przymierze Zakonu, a jej syn Ismael przedstawia naród izraelski, urodzony pod Przymierzem Zakonu. Apostoł wykazuje, że oni nie mogli być równocześnie zarówno dziećmi niewolnicy i dziećmi niewiasty wolnej. Wykazuje, że Żydzi, aby mogli zjednoczyć się z Chrystusem i stać się członkami duchowego Izaaka, dziedzica wszystkiego, musieli stać się umarłymi dla Przymierza Zakonu i być poślubieni Chrystusowi, będąc spłodzeni z Ducha Świętego. W przeciwnym bowiem wypadku nie mogli mieć ani części ani udziału w duchowym Nasieniu Abrahama. Apostoł nie prowadzi figury dalej i nie oświadcza, że Ketura przedstawia Nowe Przymierze (Prawo). Wierzymy, że pominięcie to było Boską intencją, ponieważ nie był jeszcze właściwy czas na jasne zrozumienie tego szczególnego zarysu Boskiego programu.

Jedna rzecz jednakowoż, może być jasno widziana przez wszystkich, którzy mają otwarte oczy zrozumienia i ich duchowe zmysły wyćwiczone, to jest, że Izaak nie miał dwóch matek. Ta, która tak długo była bezpłodna i która ostatecznie urodziła Izaaka, nasienie obietnicy, była tą samą Sarą, którą Abraham od początku uznawał za swoją towarzyszkę, w pełni własną i jedyną żonę. Podobnie Przymierze Sary, które było bezpłodne przez stulecia, w pierwszej obecności naszego Pana urodziło Go jako pozafiguralne nasienie Abrahama. Wtedy również Hagar, czyli Przymierze Zakonu i jej dziecko, naród żydowski zostali „wyrzuceni”. W figuralnym przedstawieniu Apostoła (Gal.4:28), przedstawia on spłodzonych z ducha, wiernych zwycięzców Kościoła, jako członków pozafiguralnego Izaaka, duchowego nasienia Przymierza Sary. „My tedy, bracia! Tak jak Izaak, jesteśmy dziatkami obietnicy”. W obrazie, który nam daje w liście do Galatów 3:29, Apostoł przedstawia Kościół jako narzeczoną Izaaka i współdziedziczkę – teraz zaręczoną, a przy końcu tego wieku poślubioną mu i wprowadzoną do namiotu jego matki – wprowadzoną we wszystkie błogosławieństwa i przywileje, które specjalnie należą do tego wielkiego przymierza, które Bóg uczynił z Abrahamem i które potwierdził przysięgą.

Zapis w 1 Księdze Mojżeszowej 24:67 i 25:1 pokazuje, że po śmierci Sary Abraham wziął sobie za żonę Keturę – nie, jednakowoż, jako w pełni zajmującą miejsce Sary jako jego współdziedziczka, jak to słowo żona najwidoczniej oznaczało w starożytności.

Ona została zaakceptowana jako jego towarzysz w drugorzędnym sensie, bez żadnego zlekceważenia pierwszej żony Sary i jej syna Izaaka, któremu Abraham „dał wszystko co posiadał”. Wychodzimy z założenia, że Ketura jest bardzo właściwą figurą Nowego Przymierza (Prawo), tak jak Hagar przedstawia stare Przymierze Zakonu. To nie jest Zaprzysiężone Przymierze odnoszące się do duchowego nasienia, które stało się dziedzicem wszystkiego. Jak Przymierze Zakonu nie było częścią pierwotnego, lecz jedynie zostało do niego dodane, tak podobnie Nowe Przymierze jest dodane do Zaprzysiężonego Przymierza Sary. Jak dzieci Hagar i dzieci Ketury nie były spadkobiercami pierwotnej obietnicy, tak również ci, którzy odziedziczą Nowe Przymierze nie będą współdziedzicami z tymi, którzy będą dziedziczyć jako członkowie Izaaka, lub inaczej, jako Jego narzeczona i Jego współdziedziczka.

Zaprzeczamy zatem, że jest rzeczą możliwą dla kogokolwiek, w sposób logiczny, zgodny z prawdą czyli z Pismem Świętym, być dzieckiem dwóch Przymierzy lub dwóch matek w tym samym czasie. Z drugiej strony zatem zalecamy sensowność przedstawienia, że jeżeli Przymierze Zakonu było przedstawione jako matka i żona nałożnica, to Nowe Przymierze (Prawo), mające zająć jego miejsce, powinno również, logicznie rzecz biorąc jawić się jako żona nałożnica.

Zwracamy również uwagę wszystkich, że słowo „Nowe” zakłada, jak sugeruje Apostoł, że inne miało stać się starym i gotowym zaniknąć. To nie pierwotne Zaprzysiężone Przymierze miało zniknąć, lecz Przymierze Zakonu. Stąd Nowe Przymierze nie zajęło miejsca pierwotnego czyli Przymierza Sary, lecz ma ono zająć miejsce starego Przymierza Zakonu, jako Nowe Przymierze (Prawo) pod nowym Pośrednikiem, wyższym niż Mojżesz (Dzieje Ap.3:22,23). Powstaje pytanie, czy nie był nasz Pan dzieckiem albo nasieniem dwóch Przymierzy, czyli dwóch matek, skoro czytamy, że był On „narodzony pod Przymierzem Zakonu (Hagar)” zaś Apostoł naucza, że On był Nasieniem pierwotnego, czyli Sary, Przymierza?

Odpowiadamy, NIE! Gdyby nasz Pan wypełnił jedynie Przymierze Zakonu i nie poświęcił swego życia, nie ofiarował go, On miałby w ten sposób wieczne życie jako istota ziemska. Wtedy mógłby twierdzić prawdziwie, że jest nasieniem Abrahama i dziedzicem wszystkich ziemskich rzeczy. Lecz wtedy nie mógłby On być obiecanym nasieniem; ponieważ obiecane nasienie miało „błogosławić wszystkie narody ziemi”, co wskazuje na zmartwychwstanie umarłych. Ta błogosławiona zdolność nie należałaby do naszego Pana przez wypełnienie Zakonu i stanie się cudownym synem Hagary, lecz przez ofiarowanie wszystkich ziemskich błogosławieństw zapewnianych przez Przymierze Hagar i przyjęcie w zamian duchowych przywilejów Przymierza Sary.

Niech będzie jasnym faktem w naszym umyśle, że to nie „człowiek Jezus” ale Jezus „Nowe Stworzenie” stał się dziedzicem wszystkiego, Ten, który żyje, aby błogosławić Izraela i wszystkie narody. Podobnie tylko tacy wierzący, którzy stali się Nowymi Stworzeniami, spłodzonymi z Ducha Świętego, są członkami tego wielkiego Proroka, Kapłana, Króla, Pośrednika, Sędziego, którego Bóg teraz wzbudza jako Nasienie Abrahamowe mające błogosławić świat”.                                                                                                                          W.T.1909/4439.

 

Zestawienie 562

 

 

Jer.31:31 „Oto dni idą, mówi Pan, których uczynię z domem Izraelskim i z domem Judzkim Przymierze Nowe”. --------------------------------------------------------------------

 

Ezdr.6:16 „Tedy synowie Izraelscy, kapłani i lewitowie i inni z ludu, którzy przyszli z więzienia, poświęcali On Dom Boży z radością”. ---------------------------------------

 

Nowa Ziemia -----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

4098

 

 

2850

 

100

 

Razem

 

7048

 

Żyd.8:8 „Oto dni idą, mówi Pan, gdy uczynię z domem Izraelskim i z domem Judzkim Przymierze Nowe”. --------------------------------------------------------------------

 

 

 

7048

 

Zestawienie 563

 

 

Obj.22:20 „Tak mówi Ten, Który świadectwo daje o tych rzeczach: Zaiste przyjdę rychło. Amen. I owszem przyjdź Panie Jezusie”.------------------------------------------------

 

 

 

7601

 

Przymierze Nowe  ·  14 Nisan  ·   6133 szanah”.-----------------------------------------

 

 

7601

 

Przymierze Nowe =   929  Jer.31:31.

6133 = 4128 + 2005.

 

Zestawienie 564

 

 

1Moj.15:8,9 „Panie Boże po czymże poznam, że ją odziedziczę? Weźmij mi jałowicę trzecioletnią i kozę trzecioletnią i barana trzecioletniego i synogarlicę i gołębiątko”. -------

 

 

 

4668

 

Znaki dla Abrahama:

 

1728  ·  Nowa Ziemia  ·  Izrael  ·  3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah  ---------------------

 

 

 

 

4668

 

1728 – sześcian liczby 12 na podstawie Obj.21:16 w skali 1:1000 000 000 (Nowe Niebo):

Nowa Ziemia  grec.  Gh kainh  =  100  Izaj.66:22  wg LXX.

Izrael  grec.  Israhl  =  349.

 

Zestawienie 565

 

 

1Moj. 15:8-9 „Panie Boże, po czymże poznam, że ją odziedziczę? Weźmij mi jałowicę trzecioletnią i kozę trzecioletnią i barana trzecioletniego i synogarlicę, i gołębiątko”.-------

 

Oto odpowiedź Pana ukryta w powyższych tajemniczych słowach:

 

6 siwan 2001  ·  szanah  ·  Przymierze Nowe  ·  Dzień Pięćdziesiąty  --------------------

 

 

 

4668

 

 

4668

 

Przymierze Nowe  hebr.  hXrx tydb  =  929 Jer.31:31.

Dzień pięćdziesiąty grec. hmeran penthkosthj =1251 Dz.Ap.2:1.

W odpowiedzi na pytanie Abrahama, Pan ukrył dokładną datę jego zmartwychwstania.

 

Zestawienie 566

 

 

Ezech.43:18 „I rzekł do mnie: Synu człowieczy! tak mówi panujący Pan: Teć są ustawy około ołtarza w dzień, w który zbudowany będzie, aby na nim ofiarowano całopalenia i krwią na nim kropiono”. ---------------------------------------------------------------

 

 

 

3480

 

Przymierze Nowe  ·  Książęta  ·  3  ·  12  ·  2004 --------------------------------------

 

 

3480

 

Przymierze Nowe grec  Diaqhkhn kainhn  = 249   Żyd.8:8.

Książęta grec  .Oi arcontej  =  1212   Jan.7:26.

Adar jest dwunastym miesiącem roku żydowskiego  Ezdr.6:15.

 

Zestawienie 567

 

 

 

Mat.22:32 „Jam jest Bóg Abrahama, i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. Bóg nie jestci Bogiem umarłych, ale żywych”. --------------------------------------------  p.l. 520

 

Obj.21:17 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa”.  ----------------------------------------------- p.l. 1428

 

Liczba Książąt i początek panowania w 2004 roku

liczony od grzechu Adama w 4126 r. pne.:

 

144  ·  3 Adar  ·  6130 szanah -------------------------------------------------6837

 

 

 

 

 

 

8785

 

 

Ezech.37:26-27 „Uczynię też z nimi przymierze pokoju, a przymierze wieczne będzie z nimi; i osadzę ich i rozmnożę ich, i założę świątnicę moją w pośrodku nich na wieki. I będzie przybytek mój między nimi, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim”. ---------

 

 

 

8785

 

Zestawienie 568

 

 

 

2Moj.3:6  Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub  ------------------------------------------ 638

 

Jer.31:31 „Przymierze Nowe”.---------------------------------------------------- 929

 

Będzie obowiązywało przez lat -------------------------------------------------- 1000

 

 

 

2567

 

 

Oto początek działalności Nowego Przymierza:

 

3 Adar  ·  2004 szanah.-------------------------------------------------------------------

 

 

 

2567

 

Abraham,  Izaak,  Jakub, hebr.  =  638.

 

Zestawienie 569

 

 

 

1Moj.12:1-3 „Wynijdź z ziemi twej i od rodziny twojej i z domu ojca twego do ziemi, którąć pokażę. A uczynię cię w naród wielki i bądęć błogosławił i uwielbię imię twoje i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie; a przeklinające cię przeklinać będę i będą błogosławione w tobie wszystkie narody ziemi”. --------------------------------------------------------------------- p.l. 606

 

Jer.31:33-34 „A to jest przymierze, które postanowię z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Dam zakon mój do wnętrzności ich, a na sercu ich napiszę go i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. I nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego i żaden brata swego mówiąc: Poznajcie Pana; bo mię oni wszyscy poznają od najmniejszego z nich aż do największego z nich, mówi Pan: Bo miłościw będę nieprawościom ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej”. -----------------  p.l. 1399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

Oto rok wypełnienia ----------------------------------------------------------------------

 

 

2005

 

 

POŚREDNIK  NOWEGO  PRZYMIERZA

 

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też Pośrednik między Bogiem a ludźmi, Człowiek Chrystus Jezus”.                                                                                                                                    1Tym.2:5.

Nasz Pan w przedludzkiej egzystencji jako „Logos” (Jan.1:1-3) pełnił funkcję trochę podobną do Pośrednika. Był u Boga Archaniołem – Posłańcem szczególnym. Lecz pod Nowym Przymierzem, Pośrednikiem jest Chrystus – Głowa i Ciało. Ten zbiorowy Pośrednik liczy 1 + 144000 członków Kościoła. Będzie on pośredniczył pomiędzy Bogiem, a ludźmi w czasie Tysiąclecia.

Nominalne chrześcijaństwo wprowadziło instytucję tak zwanych świętych patronów, którzy za sprawą ludzkiego mianowania mieliby obecnie rzekomą moc pośredniczenia pomiędzy Bogiem, a ludźmi.

Nikt, oprócz tego zbiorowego Pośrednika – Chrystusa Głowy i Ciała – takiego upoważnienia mieć nie będzie. Pośrednik jest jeden.

Komplet tego wielkiego Pośrednika zapieczętowany został w 1977 roku. Po tej dacie kontynuowanie poświęcania się Bogu na służbę, z nadzieją uzyskania spłodzenia do duchowej natury, jest nieuzasadnioną pretensją, „pukaniem” do zamkniętych już „drzwi”. (Łuk.13:25). Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że w Boskim Planie Wieków, Wiek Ewangelii nie był jedynym okresem czasu, w którym poświęcenie się Bogu na służbę było tym największym uzewnętrznieniem się miłości i wdzięczności człowieka wobec jego Stwórcy. Apostoł Paweł w 11-tym rozdziale do Żydów wspomina o Starożytnych Świętych, których życie było poświęcone Bogu i Sprawiedliwości. Jeżeli dla nich było rzeczą właściwą poświecić się mimo tego, że ten błogosławiony „czas przyjemny” i „dzień zbawienia” jeszcze nie nadszedł, to idąc wzorem ich postępowania, będącym prawem dla okresu Tysiąclecia, możemy wyraźnie stwierdzić, że i po zakończeniu Wieku Ewangelii dalsze poświęcanie się Bogu i Sprawiedliwości jest właściwe, pożądane i oczekiwane.

„Gdyby Małe Stadko, było już skompletowane, to jeszcze powiedziałbym, oddajcie wszystko Bogu i czyńcie najlepiej jak tylko możecie, aby być Jego świętymi, dostąpić Jego miłosierdzia, bez względu na nagrodę”.                                                                                                          K.P.O.-434.

Pomiędzy Bogiem, a człowiekiem Pośrednik będzie działał tak długo, aż udoskonali chętnych i posłusznych – aż w pełni ich usprawiedliwi. Ta praca obejmuje okres czasu od wzbudzenia ich z grobu poczynając, poprzez edukację, pouczanie i ćwiczenia praktyczne aż po końcowy egzamin przy końcu Tysiąclecia. I zakończy to wielkie dzieło naprawienia wszystkich i wszystkiego, ostatnią próbą zwaną też „żniwem”.

„Gdy skończy Tysiącletnie panowanie nasz Pan jako Pośrednik przestanie być Życiodawcą. On nie może Życiodawcą być dla Aniołów, ani też dla żadnych innych istot oprócz ludzi, albowiem przynależne Jemu prawo jest prawem wiecznego żywota doskonałej ludzkiej istoty”.

W.T.1912  Straż 1953-43.

Chrystus jako Pośrednik jest już faktycznie Życiodawcą od momentu wzbudzenia Proroków, 6 Siwan 2001 roku i będzie nim aż do wzbudzenia Adama i Ewy, aż do przywrócenia życia każdej zmarłej istocie ludzkiej.

 

Zestawienie 570

 

 

Joel.3:16-17 „Nadto Pan z Syonu zaryczy, a z Jeruzalemu wyda głos swój, tak, że zadrżą niebiosa i ziemia. Ale Pan jest ucieczką ludu swego i siłą synów Izraelskich”. -----------

 

 

 

4098

 

Jer.31:31 „Oto dni idą, mówi Pan, których uczynię z domem Izraelskim i z domem Judzkim Przymierze Nowe”. --------------------------------------------------------------------

 

 

 

4098

 

Chrystus  ·  dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 ------------------------------------------

 

 

4098

 

144 Książęta  ·  dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 --------------------------------------

 

 

4098

 

 

SŁOWO  POŚREDNIK  RÓŻNIE  UŻYTE

 

Przymierze Nowe – Ketura:

„Miejcie sprawę wyraźną przed waszym umysłem i zauważcie, że dotąd były tylko dwa przymierza, stare czyli pierwotne, oraz przymierze Zakonu, które było dodane po czterystu trzydziestu latach”.                                                                                                                 Gal.3:17.

„Rozwinęły się pod nim tylko dwie klasy, Izrael według ciała oraz Izrael duchowy. Obrazowe porównanie idzie jednak dalej: „I umarła Sara” i Abraham wziął sobie inną żonę, Keturę, która reprezentuje inne przymierze, zwane w Piśmie Świętym Przymierzem Nowym. Abraham miał z Keturą wiele dzieci, będących figurą na wiele dzieci Bożych pod Nowym Przymierzem w czasie Tysiąclecia, lecz żadne z nich nie było dziedzicem. Tak jak napisano: „Wszystko co miał, dał Izaakowi”. Dzieci Ketury zatem przyjęły ich błogosławieństwo przez Izaaka i reprezentują restytucyjną klasę Tysiąclecia, która będzie błogosławiona przez pozafiguralnego Izaaka, czyli Chrystusa. Dwie kwestie trzeba mieć tutaj na uwadze. Po pierwsze, Ketura nie stała się żoną, czyli przymierzem, aż po małżeństwie Izaaka, które wyobraża małżeństwo, czyli połączenie Chrystusa i Kościoła przy końcu tego wieku.

Po drugie, Abraham nie poślubił Ketury wcześniej, aż zmarła Sara. Innymi słowy, to Nowe Przymierze wyobrażone przez Keturę nie stanie się żoną, czyli przymierzem wcześniej, aż pierwotne przymierze, reprezentowane przez Sarę, wyprowadzi nasienie Mesjasza, przez którego dzieci Ketury, poddani Nowego Przymierza otrzymają ich błogosławieństwo. Powinno być zatem rzeczą oczywistą dla wszystkich, że Mesjasz, Chrystus, Głowa i Ciało , nie ma być potomstwem Nowego Przymierza, Ketury, lecz jest potomstwem starego, pierwotnego przymierza – Sary.

Pierwsza wzmianka o Nowym Przymierzu (Jer.31:31) jest prorocza. Ona oświadcza Żydom, że Bóg zamierzył dać im lepsze przymierze niż Przymierze Zakonu, które okazało się niewolą aż do śmierci. Jest oczywiste, że obietnice Nowego Przymierza nie odnoszą się do przymierza pierwotnego, reprezentowanego przez Sarę. Nie tylko przez fakt, że ono nazwane jest nowym, lecz również przez to, że ono miało im przynieść ziemskie bogactwa, błogosławieństwa, restytucję, itp., podczas gdy pierwotne przymierze miało wywieść Duchowe Nasienie.

Obietnica Nowego Przymierza brzmi: „I odejmę z waszego ciała serca kamienne i dam wam serca mięsiste; a waszych nieprawości nie wspomnę więcej” (Ezech.11:19; Jer.31:34). To będzie wspaniałe dla Izraela, a następnie dla świata ludzkości. Będzie to oznaczało proces Restytucji działający przez cały wiek Tysiąclecia, przy końcu którego kamiennych serc już nigdy nie będzie. Ludzkość bowiem podniesiona będzie z warunków grzechu i śmierci z powrotem do pełnej doskonałości dojrzałego stanu, wyobrażenia Boga w ciele, z sercem pełnym sympatii, miłości i uprzejmości, sercem mięsistym. Inna różnica między naszym przymierzem, pierwotnym, a pierwszymi dwoma jest ta, że zarówno Przymierze Zakonu jak i Nowe Przymierze mają pośredników, podczas gdy nasze przymierze, pierwotne nie ma żadnego pośrednika – nie potrzebuje żadnego.

Święty Paweł wykazuje, że Mojżesz był pośrednikiem Przymierza Zakonu i że nie było potrzeby żadnego pośrednika w pierwotnym, czyli Sary przymierzu (Gal.3:19,20). Nowe Przymierze, jednakowoż będzie posiadać Pośrednika. Pismo Święte mówi o tym wyraźnie: „Chrystus jest Pośrednikiem Nowego Przymierza” (Żyd.9:15; 12:24). To Nowe Przymierze kontrastuje z Przymierzem Zakonu, a Chrystus, Pośrednik Nowego Przymierza, kontrastuje z Mojżeszem, Pośrednikiem Przymierza Zakonu, wykazując, że Nowe Przymierze jest lepsze niż Przymierze Zakonu, ponieważ ono ma lepszego Pośrednika (Żyd.8:6) i że ono ma zająć miejsce Przymierza Zakonu. Lecz nie jest ono lepsze od Przymierza Sary.

Zanim rozróżnialiśmy nauki Pisma Świętego dotyczące „Planu Wieków” pokazującego wiek Zakonu, wiek Ewangelii i wiek Tysiąclecia i ich różne dzieła nie znaliśmy żadnego przyszłego miejsca, do którego można by było zastosować obietnice dotyczące Nowego Przymierza. Wraz z innymi stosowaliśmy je do nas samych i do wieku Ewangelii, przeoczając całkowicie różne Pisma, które takiej możliwości zaprzeczały. Było niekonsekwencją z naszej strony cytować jednym tchem oświadczenie Apostoła, że jesteśmy Nasieniem, członkami Izaaka, dziećmi starego, pierwotnego przymierza, a wtedy następnym tchem klasyfikować siebie jako beneficjentów Nowego Przymierza.

Trudnością od samego początku był nasz brak wyraźnego odróżnienia „Onej tajemnicy, która była zakryta od wieków i od rodzajów, ale teraz objawiona jest świętym jego” (Kol.1:26).

Gdybyśmy studiowali Pańskie Słowo w bardziej uświęcony sposób, moglibyśmy wcześniej pozbyć się błędów ciemnych wieków i na nowo zrozumieć nauczanie Apostoła. Zrozumielibyśmy mianowicie ową „tajemnicę”, że Kościół wybrany spośród zarówno Żydów, jak i Pogan jako Ciało Chrystusa, ma być współdziedzicem wraz z Nim w Przymierzu Abrahama i w całym Jego dziedzictwie. Tylko ci, którzy zauważają prawdę w tej kwestii, która jest nadal „tajemnicą” dla świata i nominalnego kościoła, są przygotowani na to, aby zrozumieć „Boski Plan Wieków” jako całość”.                                                                                                                           W.T.1909/4309

 

Zestawienie 571

 

 

 

5Moj.18:18-19 „Proroka im wzbudzę z pośrodku braci ich, jakoś ty jest i włożę słowa moje w usta jego i opowiadać im będzie wszystko, cokolwiek mu rozkażę. I stanie się, że ktobykolwiek nie był posłuszny słowom moim, które on mówić będzie w imię moje, Ja tego szukać będę na nim”. ----------------------------------------------------------

 

 

 

 

6716

 

1Moj.25:24 „A gdy się wypełniły dni jej, aby porodziła oto bliźnięta były w żywocie jej”.-------------------------------------------------------------------------p.l. 454

 

Czas narodzenia w pozaobrazie,

liczony od wejścia grzechu w 4126 r. pne.:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  6127 -------------------------------------------------------  6262

 

 

 

 

6716

 

 

Zestawienie 572

 

 

 

5Moj.18:15;18-19 „Proroka z pośrodku ciebie, z braci twej, jakom ja jest, wzbudzi tobie Pan, Bóg twój; onego słuchać będziecie. Proroka im wzbudzę z pośrodku braci ich, jakoś ty jest i włożę słowa moje w usta jego i opowiadać im będzie wszystko, cokolwiek mu rozkażę. I stanie się, że ktobykolwiek nie był posłuszny słowom moim, które on mówić będzie w imię moje, Ja tego szukać będę na nim”.---------------------

 

 

 

 

 

8555

 

Oto Wielki Prorok i czas ukończenia prac przy pozaobrazowej Świątyni

podany z uwzględnieniem roku stworzenia Adama:

 

Łuk.13:28 „Abraham i Izaak i Jakub i wszystkie proroki w Królestwie Bożym”. ------------------------------------------------------------------------------- hebr. 2215

 

3 Adar  ·  6132 ---------------------------------------------------------------- 6340

 

 

 

 

 

8555

 

Mich.4:8 „Królestwo córki Jeruzalemskiej”. ------------------------------------- 1548

 

15 Ethanim  ·  6131 szanah. ---------------------------------------------------- 7007

 

 

 

8555

 

 

6132 – to rok 2004 liczony od stworzenia Adama w 4128 r. pne.

6131 – to rok 2005 liczony od grzechy Adama w 4126 r. pne.

 

Zestawienie 573

 

 

5Moj.18:15;18-19 „Proroka z pośrodku ciebie, z braci twej, jakom ja jest, wzbudzi tobie Pan, Bóg twój; onego słuchać będziecie. Proroka im wzbudzę z pośrodku braci ich, jakoś ty jest i włożę słowa moje w usta jego i opowiadać im będzie wszystko, cokolwiek mu rozkażę. I stanie się, że ktobykolwiek nie był posłuszny słowom moim, które on mówić będzie w imię moje, Ja tego szukać będę na nim”.  ---------------------

 

Oto wielki Naczelnik i początek rządów na ziemi

Liczony od roku stworzenia Adama:

 

Naczelnik  ·  144 Książęta  ·  Sukot  ·  15 Ethanim  ·  6133 szanah.---------------------

 

 

 

 

 

8555

 

 

8555

 

Naczelnik hebr. ayXnh  = 366   Ezech.46:2, 4, 8, 12, 16, 18.

Książęta  hebr. ~yrX  = 550.   Izaj.32:1.        Sukot  hebr.  twks  =  486.

 

Zestawienie 574

 

 

 

5Moj.18:15;18-19 „Proroka z pośrodku ciebie, z braci twej, jakom ja jest, wzbudzi tobie Pan, Bóg twój; onego słuchać będziecie. Proroka im wzbudzę z pośrodku braci ich, jakoś ty jest i włożę słowa moje w usta jego i opowiadać im będzie wszystko, cokolwiek mu rozkażę. I stanie się, że ktobykolwiek nie był posłuszny słowom moim, które on mówić będzie w imię moje, Ja tego szukać będę na nim”. ------------------------------------------------------------------------------- 8555

 

Oto Prorok i początek 1000 letnich rządów:

 

Ezech.40:5 „A oto mur zewnątrz przy domu zewsząd w około”.------------------859

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah  +  1000 ------------------------------------------ 3881

 

 

 

 

 

 

 

 

13295

 

 

Dz.Ap.3:22 „Proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych, jako mię; onego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie”.------------------

 

 

 

13295

 

Zestawienie 575

 

 

Dz.Ap.3:22 „Proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych, jako mię; onego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie”. -----------------p.l.

 

5Moj.18:15 „Proroka z pośrodku ciebie, z braci twej, jakom ja jest, wzbudzi tobie Pan, Bóg twój; onego słuchać będziecie”. ------------------------------------------------ p.l.

 

 

 

3174

 

 

602

 

Razem:

 

3776

 

1Moj.45:1 „Tedy Józef nie mógł dalej wstrzymać przed wszystkimi, którzy stali przed nim i zawołał: Wyprowadźcie wszystkie ode mnie. I nie został nikt przy nim, gdy się dał poznać Józef braci swej”. ---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3776

 

Sukot  ·  15 Tiszri  ·  2005 szanah.-------------------------------------------------------

 

 

3776

 

144 Starsi  ·  2005 szanah.----------------------------------------------------------------

 

 

3776

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

Powyższe zestawienia wskazują, że Nowe Przymierze jest wprowadzane w życie stopniowo od 6 Siwan 2001 roku, a jego kulminacja wypada od 2005 rok.

 

Zestawienie 576

 

 

Ps.134:3 „Niechajżeć błogosławi Pan z Syonu, który stworzył niebo i ziemię”. -------------

 

Święto Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005  -------------------------------------------------------

 

 

1536

 

2529

 

Razem

 

4065

 

Łuk.23:38 „Tenci jest On Król Żydowski”.  -----------------------------------------------

 

 

4065

 

Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twksh gx  =  502  Zach.14:16.

 

Uformowanie się władz duchowych nieba – Chrystusa jako Pośrednika i władzy ziemskiej to jest Proroków jako królestwa pośredniczącego zapewni światu erę błogosławieństw i pokoju.

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas