Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

ŚWIĄTYNIA  I  POTOK  NIOSĄCY  ŻYCIE

 

Istotnym elementem wizji o „Świątyni Przyszłości” jest potok wód wypływający  spod jej progu.

W powszechnych tłumaczeniach przedstawia się ów potok, jako ogólnie rozumianą Ewangelią, płynącą jak rzeka i sprowadzającą życie. Na takie tłumaczenie zgodzić się nie możemy z wielu względów Ezech.47:1-7”.                                                                                                             W.T.1905 – 224.

 

„Prorok ujrzał Świątynię i Chwałę Pańską wchodzącą do Świątyni od strony wschodniej i że drzwi za Panem zamknęły się. To wyobraża zamknięcie drzwi z przypowieści o dziesięciu pannach. Gdy Chwała Pańska napełni Świątynię drzwi zostaną zamknięte. Prorokowi było pokazane, że po zamknięciu drzwi Świątyni, woda wypłynęła spod jej progu. Zatem jest jasnym i wyraźnym, że nie prędzej woda żywota wypłynie ze Świątyni aż Chwała Pańska napełni Świątynię tzn. Kościół zostanie uwielbiony i drzwi zostaną zamknięte”.

W.T.1905 – 224.

Wspomniane w zacytowanej myśli warunki, obecnie (tj. w 2005 roku) widzimy jasno, że zostały spełnione. Więcej nawet – od 6 Siwan 2001 roku ów potok już płynie dając najpierw życie Prorokom, potem uzdrowi i ożywi Ziemię Judzką i Morze Martwe. Ponieważ rzecz dotyczy życia wiecznego, jest to zatem bardzo ważna sprawa. Prorok otrzymał polecenie, aby to solidnie udokumentował. W wizji ukazane to zostało jako czterokrotny pomiar głębokości wód. Anioł prowadził proroka od zamkniętej bramy wschodniej ku bramie północnej (od uznania końca Wysokiego Powołania do uznania uwielbienia ostatniego członka Kościoła). Prowadził go na zewnątrz – aż do bramy wschodniej, aby od jej zewnętrznej strony ukazać mu wypływający potok, i aby tam dokonał pomiarów.

 

Wyjście na zewnątrz może oznaczać, że obecnie z tymi informacjami należy również wyjść na zewnątrz; inaczej mówiąc należy je głosić łącznie z wynikami pomiarów. Czynione jest to przez Pięćdziesiątnicę część I – IV. Jednak opracowania te nie są same w sobie potokiem niosącym życie: są one spisanymi wynikami tychże pomiarów. Zawierają informację o życiodajnych wodach, o drzewach żywota, o ich owocach i liściach służących uzdrowieniu pogan.

Czymże są wobec tego wody tego potoku, skoro nie jest nimi Ewangelia? Potok wypływa spod progu Świątyni czyli z uwielbionego Kościoła – Chrystusa Głowy i Ciała. Potok ten oznacza zupełnie nową ofertę, dotąd nikomu nie proponowaną. Jest to oferta restytucji i życia wiecznego na ziemskim poziomie. Tak rozumiana oferta jest prawnie aktualna od 6 Siwan 2001 roku. Pierwszymi owocami na „figowym drzewie” są „Ojcowie”:

 

„Upatrzyłem sobie ojców waszych jako pierwszy owoc na drzewie figowym”.

Ozeasz.9:10.

 

Pierwsze figi są szczególnie cenione ze względu na smak i wartość:

 

„...I stanie się jak z wczesną figą przed zbiorem – ktoś spoglądając – dojrzy ją i połknie ledwie ją weźmie do ręki”.                                                                                              Izaj.28:4. B.P.

 

Pierwszym, który to oglądał (lecz tylko w wizji) tj. zamknięcie drzwi, napełnienie Chwałą Świątyni, płynący potok, a także drzewa nad potokiem – był prorok Ezechiel. W pozafigurze pierwszą jest „Reszta” żyjącej klasy Wielkiego Grona. Po obwieszczeniu się Proroków wszyscy ujrzą fakty, najpierw z „domu wiary”, wierzący z Izraela, a dalej „wszelkie ciało” z innych narodów. Do „Morza” (Martwego) „potok” dotrze trochę później. Tak wielkie dzieło restytucji nie stanie się z dnia na dzień. Jest to proces na całe 1000-lecie, ale już na jego początku, u źródła, ukazany jest finał dzieła. Potrzeba dużej wiary i wyobraźni, aby na początku widzieć koniec tego wielkiego procesu.

 

Potok ów jest na początku małym strumykiem, ale rozrasta się bardzo szybko w rwącą rzekę. Jest to poselstwo pokoju i oferta życia wiecznego. Przedstawia on błogosławione wpływy, zarządzenia i sposobności jakie „płyną dla świata. Obejmuje to też nauczanie świata o „wodzie” i „drzewie żywota”, i o jego uzdrawiających „owocach i liściach”.

 

Duch czyli Moc Boża współdziała z głoszonym obecnie poselstwem. Nie ma na świecie takiej opozycji, która byłaby w stanie zatrzymać wody tego „potoku”. Napisał o tym prorok Izajasz:

„I ujrzą z zachodu Imię Jahwe i ze wschodu słońca – Jego Chwałę. Przybędzie On bowiem jak spiętrzona rzeka, gnana tchnieniem Jahwe. Ale na Syjon przyjdzie jako Zbawca i do tych spośród Jakuba co się nawrócili z grzechu – taki wyrok Jahwe. Co do mnie – oto jest (Nowe- przypis) Przymierze moje z nimi – mówi Jahwe – Duch mój, który spoczywa na tobie, i moje słowa, które włożyłem w twe usta. Nie zejdą z twych ust ani z ust twoich potomnych, ani też z ust potomstwa twoich potomnych odtąd aż po wieczność – mówi Jahwe”.

Izaj.59:19-21.B.P.

Chociaż wizja ukazuje nam, że „potok” wypływa z uwielbionego Kościoła, to jednak źródłem wszelkich łask jest Jahwe. Duch Boży unosi się nad tym „potokiem”, Jego tchnienie spiętrza „rzekę” i przyspiesza jej bieg. „Rzeka” płynie na wschód, wskazując na początek Restytucji od Izraela, i tak też napisał Ap. Paweł:

 

„Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych”.                                                                                    Rzym.11:15.

 

Wody tej „rzeki”, zanim wpadły do „Morza” (Martwego), najpierw uzdrowiły „Ziemię Judzką” (obraz domu wiary i wierzących z Izraela); potem uzdrawiają i ożywiają „Morze Martwe” (ludzkość w stanie śmierci Adamowej).

 

„Patrząc z tego symbolicznego punktu zapatrywania, Morze Martwe symbolizuje umarły świat, zaś życiodajne wody reprezentują moc zmartwychwstania pochodzącą od naszego Pana i Kościoła, czynną w ciągu Tysiąclecia. Według Apostoła Pawła będzie to oznaczać dla pogan, powstanie ze śmierci do życia, czyli powstanie od umarłych”.                                       WT.1905-224.

 

Zestawienie 549

 

 

 

Ezech. 43:18 „I rzekł do mnie: Synu człowieczy! tak mówi Panujący Pan: Teć są ustawy około ołtarza w dzień, w który zbudowany będzie, aby na nim ofiarowano całopalenia, i krwią na nim kropiono”. ----------------------------------------------------------------

 

 

 

3480

 

Zach.14:8 „A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu”.------------------------992

 

Chronologiczny początek:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah.-------------------------------------------------------- 2488

 

 

 

3480

 

 

Zestawienie 550

 

 

Ezech.47:2 „Wyprowadził mnie przez bramę Północną i poprowadził mnie drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej”. ------------------------------------------------ B.P.

 

Oto Ten, który wyprowadził i poprowadził:

 

JEZUS CHRYSTUS ---------------------------------------------------- Duże litery greckie.

 

 

 

2368

 

 

2368

 

Zestawienie 551

 

 

Wodą prawdziwie Świętą jest oferta Restytucji:

 

Ezech.47:12 „A nad potokiem wyrośnie na brzegu jego po obu stronach wszelkie drzewo owoce przynoszące, którego liść nie opada, ani owoc jego ustaje, w miesiącach swoich przynosi pierwociny; bo wody jego z świątnicy wychodzą, przetoż owoc jego jest na pokarm, a liście jego na lekarstwo”. ------------------------------------------------  p.l.

 

Obj.22:2 „A pośród rynku jego z obu stron rzeki było drzewo żywota, przynoszące owoc dwanaścioraki, na każdy miesiąc wydawające owoc swój, a liście drzewa służyły ku uzdrowieniu pogan”. ---------------------------------------------------------------- p.l.

 

 

 

 

 

 

1085

 

 

 

2913

 

Razem:

 

3998

 

Obj.20:9 „Obóz świętych i miasto umiłowane”. -------------------------------------------

 

 

3998

 

Oto ci, którzy pierwsi skorzystali z Restytucji:

 

2Moj.32:13 „Abraham  ·  Izaak  ·  Izrael”  ·  2001  +  1000 -----------------------------

 

 

 

3998

 

Zestawienie 552

 

Oto nagroda dla Proroków i Wielkiego Ludu:

 

Żyd.11:35 „Aby lepszego zmartwychwstania dostąpili”. -----------------------------------

 

 

 

 

4916

 

Jakub  ·  Ezaw ------------------------------------------------------------  hebr. 558

 

Jakub  ·  Ezaw -------------------------------------------------------------- gr. 1442

 

Zmartwychwstanie  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah. -------------------------------- 2916

 

 

 

 

4916

 

 

Zmartwychwstanie  hebr. hyxth  = 428  Obj.20:5.

Jakub  hebr.  bq[y  =  182.          Ezaw  hebr.  wX[  = 376  1Moj.36:8.

Jakub  grec.  Iakwb  =  833   Łuk.13:28.      Ezaw  grec. Hsau  =  609  Żyd.12:16.

 

Zestawienie 553

 

 

Poselstwo wyjdzie na zewnątrz:

 

Ezech.47:2 „I wyprowadził mnie przez bramę Północną i poprowadził mnie drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej”. ------------------------------------------------ B.P.

 

Po czasie:

 

3  ·  12  ·  2004 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2374

 

 

2374

 

Zestawienie 554

 

 

Ezech.47:2 „Stamtąd mnie wywiódł drogą bramy Północnej i obwiódł mnie drogą zewnętrzną do bramy Zewnętrznej, drogą, która patrzy na wschód słońca; a oto wody wynikały po prawej stronie”.  ----------------------------------------------------------

 

Źródło życia i czas:

 

Jezus Chrystus  ·  3  ·  12  ·  2004 szanah -----------------------------------------------

 

 

 

 

4354

 

 

4354

 

Jezus Chrystus grec.  Ihsouj Cristoj  = 1980.

 

Zestawienie 555

 

 

 

Ezech.47:6-7 „I wywiódł mię i odwrócił mię na brzeg onego potoku. A gdym się odwrócił, oto na brzegu onego potoku było drzewo bardzo wielkie po obu stronach”. -----------

 

 

 

3240

 

Oto drzewo i czas:

 

Łuk.13:28 „Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy prorocy”. ----------- wg Delitzscha-1213

 

15  ·  7  ·  2005 --------------------------------------------------------------- 2027

 

 

 

 

3240

 

 

15. 7.2005. – Święto Namiotów (Kuczek) Ezech.45:25.

 

 

CZTERY  PRÓBY  POMIARU  WÓD

 

Cztery próby pomiaru głębokości wód, miały wskazać jak bardzo szybko strumień wzrastał. Obraz ten pokazuje nam szybkie wzmaganie się Boskich błogosławieństw jak tylko nastał właściwy czas. Klasa Wielkiego Grona została sługami bardzo uprzywilejowanymi. Ma zaszczyt wypełniać Pańskie rozkazy, bowiem w wizji powtarzane są często słowa np.: „kazał mi przejść”, „kazał mi iść z powrotem”. Reszta klasy Wielkiego Grona jest doświadczana czy miłuje Pańskie rozkazy i czy na końcu będzie mogła powiedzieć:

 

„Prorokowałem jakoś mi rozkazał”.      Ezech.37:7.

 

Kierunkowe myśli Brat Russella z 1905 roku zrealizują się w pełni dopiero po stu latach to jest po 2005 roku. Mamy obecnie niepowtarzalny przywilej współdziałania w tym procesie.

„A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim wymierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek”.                            Ezech.47:3.

Tysiąc łokci przy każdym pomiarze może wskazywać na okres wdrażania 1000-letniego Królestwa. Zanurzenie stóp po kostki jest symbolem wiary i rozwijającego się zrozumienia nauki o Restytucji.

„Abraham był ojcem i tych którzy chodzą stopami wiary”.                                       Rzym.4:12.

„Wiara jest mocnym przekonaniem, że istnieje to czego się spodziewamy, jest dowodem rzeczy, których nie widzimy”.                                                                                                 Żyd.11:1.

Wzbudzenie Proroków 6 Siwan 2001 roku należy uznać wiarą. Oni obwieszczą się dopiero po ostatniej próbie pomiaru. Stopy rozumiane jako symbol wiary biorą udział w każdym następnym mierzeniu. „W postępowaniu kierujemy się wiarą, a nie widzeniem”.

Pierwszy pomiar wskazuje, że na tym etapie nie było jeszcze widzialnych manifestacji Królestwa.

„I znowu odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan”.

Ezech.47:4.

Wiara winna być zasilana modlitwą. Podróżnicy dobrze wiedzą o tym, że dla zemdlałych nóg najlepszym sposobem na ich zmęczenie jest wejście do wody, aż po kolana.

„Zemdlałe kolana posilajcie”.    Izaj.35:3.

„Nogi” tych, co opowiadają pocieszne rzeczy „są piękne”, ale i zmęczone. Dlatego Pan rozkazał przejść przez taką głębokość dla wzmocnienia nóg do dalszego opowiadania (Izaj.52:7).

„I zaś wymierzył trzeci tysiąc łokci i przewiódł mnie przez wodę aż do biódr”.        Ezech.47:4.

I tu również Prorok nie wchodził samodzielnie, lecz był asekurowany przez Anioła – „przewiódł mnie”. Trzeci pomiar był pod kontrolą Anioła, gdyż rzecz dotyczy głębokich myśli, których symbolem są „biodra”. Łatwo można wypaczyć ich sens, zamiast skorygować pogląd swój i drugich.

 

„...wyjaśnianie charakteru Królestwa wymaga ze strony Pana cierpliwości względem tych, w wypadku których uprzedzenia i wykształcenie utrudniały zrozumienie czegokolwiek innego oprócz zniekształconych wyobrażeń o ziemskiej fazie Królestwa”.                                           A-282.

A gdy znowu odmierzył tysiąc łokci był to już potok, którego nie można przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba byłoby płynąć w nich, którego nie można było przejść”.

Ezech.47:5.

Tym razem tylko odmierzono tysiąc łokci, bez wchodzenia do wody, czy też przepłynięcia jej. A to oznacza, że wszystkie problemy restytucyjnych ludzi możemy znać ogólnie i teoretycznie, bo praktycznie nie potrafimy rozwiązać żadnego z nich. Słowa „Oto wszystko nowe czynię”, zwalniają nas od tworzenia tanich scenariuszy – byłoby to próbą przepłynięcia „potoku”. Pan dał wyrozumienie czasu dotąd, ale nie dalej.

„Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku”.   Ezech.47:6.

„Powrót” może oznaczać zakończenie publicznego świadczenia, bowiem tę rolę przejmą Prorocy. Prorok wracając do Świątyni nie powtarza już pomiarów „potoku”. Idąc krok po kroku, jakoby potwierdza „stało się”. Stało się tak wiele ważnych, wielkich i dziwnych rzeczy, których miał przywilej dotknąć swoimi „stopami wiary”. Rzeka życia była dotąd źródłem podziemnym – ukrytym w obietnicach wyrażonych symbolicznie w Starym i Nowym Testamencie.

Obecnie płynie już po powierzchni, od 6 Siwan 2001 roku dokonane cztery pomiary udokumentowały to ponad wszelką wątpliwość.

Życiodajna rzeka, to wielkie zwycięstwo Boskiej Mocy nad śmiercią. To wielka zasługa Króla królów i Pana panów przez dokonanie zadośćuczynienia Boskiej Sprawiedliwości. To wielka manifestacja Boskiej Mądrości i Miłości. To w końcu  Radość wielka, która będzie wszystkiemu ludowi”(Łuk.2:10). Zaśpiewa o tym jeszcze raz całe „Niebo” i „Nowa Ziemia”.

Alleluja – Amen.

 

Zestawienie 556

 

 

 

Ezech.47:4 „Potem wymierzył drugi tysiąc a przewiódł mię przez wodę, przez wodę aż do kolan”.---------------------------------------------------------------------- 973

 

Izrael  ·   3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah----------------------------------------2840

 

 

 

 

3813

 

 

Obj.22:17 „A kto słyszy niech rzecze przyjdź”. --------------------------------------------

 

 

3813

 

Izrael  grec.  Israhl  =  349.

 

Zestawienie 557

 

 

 

Ezech.47:3-5 „A gdy wychodził on mąż na wschód słońca, w którego ręku była miara i wymierzył tysiąc łokci i przewiódł mnie przez wodę, przez wodę aż do kostek. Potem wymierzył drugi tysiąc, a przewiódł mnie przez wodę, przez wodę aż do kolan; i zaś wymierzył trzeci tysiąc, a przewiódł mnie przez wodę aż do biódr. A gdy zaś wymierzył tysiąc, był potok, któregom nie mógł przebrnąć; bo były wezbrały wody, wody, które  było trzeba przepłynąć, potok, któregom nie mógł przebrnąć”. ------------------------------------------------------------------6630

 

Siedmiodniowy okres Paschy i tysiąc lat:

 

14 – 21  ·  1  ·  2005 szanah  +  1000 ---------------------------------------- 3396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10026

 

 

Obj.22:1 „I ukazał mi rzekę czystą wody życia jasną jako kryształ, wychodzącą z Stolicy Bożej i Barankowej”. -----------------------------------------------------------------

 

 

 

10026

14 – 21. 1  wg Ezech.45:21.

 

Zestawienie 558

 

 

Ezech.47:7 „Gdy wróciłem, oto na brzegu potoku ujrzałem bardzo wiele drzew po jednej i po drugiej stronie”.---------------------------------------------------------------- B.P.

 

Ilość drzew:

 

144  --------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1857

 

 

144

 

Razem

 

2001

 

Rok wzbudzenia Proroków:

 

2001--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2001

 

Zestawienie 559

 

 

Ezech.47:7 „Gdy wróciłem, oto na brzegu potoku ujrzałem bardzo wiele drzew po jednej i po drugiej stronie”. ----------------------------------------------------------------B.P.

 

Oto drzewa:

 

144 Książęta -----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1857

 

 

694

 

Razem

 

2551

 

Czyżby dopiero ujrzenie Proroków przekona poszukujących Eliasza?:

 

2Król.2:18 „A gdy się wrócili do niego, a on mieszkał w Jerycho, rzekł do nich: Azażem wam nie mówił: Nie chodźcie?”.  ------------------------------------------------------

 

 

 

 

2551

 

Książęta  hebr.  ~yrX  = 550.

 

Zestawienie 560

 

 

Ezech.47:8 „Te wody wychodzą od Galilei pierwszej, a schodzą po równinie, i wchodzą w morze; a gdy do morza wpadną, uzdrowione bywają wody”. ---------------------------

 

Od kiedy?

 

13  ·  3  ·  2005 -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2021

 

2021

 

Zestawienie 561

 

 

Ostatnia pieśń stopni:

 

Ps.134:3 „Niechajżeć błogosławi Pan z Syonu, który stworzył niebo i ziemię”. ------------

 

Ostatni dar Jakuba dla Ezawa:

 

Mar.15:32Chrystus, On Król Izraela”. -----------------------------------------------

 

 

 

1536

 

 

2429

 

Razem

 

3965

 

Ilość lat od narodzenia Ezawa i Jakuba w 1960 r. pne.

do roku 2005 ne. – początku Królestwa Bożego:

 

1960 + 2005 -----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3965

 

Dla przypomnienia:

 

Ilość słów hebrajskich w Księdze Ezechiela – rozdz. 40 – 48  -----------------------------

 

 

 

3965

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas