Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

ŚWIĄTYNIA PRZYSZŁOŚCI

 

(Zarys  ogólny)

 

Okażę im łaskę i rozmnożę ich, i postawię Swoją Świątynię wśród nich na wieki. I będę wśród nich mieszkał, będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem. I poznają narody, że Ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja Świątynia będzie wśród nich na wieki”.

Ezech.37:26-28 N.B.

„W owym czasie  będą nazywać  Jeruzalem Tronem Pana i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w  imieniu Pana  i już  nie będą postępować według uporu swojego złego serca”.                                                                                                                             Jer. 3:17.N.B.

Słowa powyższe opisują działanie czterech przymiotów Boskiego charakteru, ukazanych w wizjach pod postaciami czterech Cherubinów. Tchną one mocą, promieniują miłością opartą na sprawiedliwości, a zaplanowanie i ich realizacja są pod nadzorem Mądrości. Oto Najwyższy zapowiada akt łaski względem najniższych, Izraela i świata, i to bez warunków wstępnych. Objawia swą przychylność tym, którzy dotąd niczym sobie na nią nie zasłużyli. Zaiste wielkie jest Jego Imię.

Świątynia – słowo o dużym potencjale myśli Bożej. Nie ma drugiego takiego słowa, czy też symbolu, obrazu, figury, przez które można byłoby wyrazić aż tak wiele prawd. Świątynia to pełne znaczenia wymiary, to ołtarze i ofiary, to służba świątynna. A gdy dodane jest, że to „Świątynia Pana”, „Tron Pana” wówczas słowa te wzbudzają podniosłe uczucia – pełne respektu, adoracji i uwielbienia dla miejsca pełnego Dostojeństwa i Chwały Bożej.

W potocznym rozumieniu słowo „świątynia” zostało zdewaluowane. Na świecie jest wiele różnych świątyń. Tym słowem określa się bowiem wszystkie obiekty sakralne z kamienia i marmuru, zwykle pod wezwaniem jakiegoś patrona w osobie rzekomego świętego. Efektem jest powierzchowne rozumienie tego słowa. Jednakże „Świątynia przyszłości”, ukazana została Ezechielowi w wizji będącej proroctwem (Ezech. rozdz. od 40 do 48). Jakie jest zatem, pozaobrazowe znaczenie tej proroczej budowli?

Świątynia Przyszłości – to określenie mówiące o organizacji Królestwa Bożego na ziemi. Została ona najpełniej opisana przez proroka Ezechiela. Księga Ezechiela nie spełniła, jak dotąd, specjalnego posłannictwa dla ogółu chrześcijan, z wyjątkiem jej historycznych i moralnych nauk. Obecnie, kiedy biblijne metody tłumaczenia zostały wzbogacone o biblijne liczbowania, przesłanie tkwiące w tej księdze jest potężne!

Prorok Ezechiel zaliczony został do grupy proroków większych. Jest dziesiątym na liście dwudziestu czterech starców (np. Aggieusz jest 21, zob. Chwała Boża str. 14). Dla wielu biblistów Ezechiel był postacią tajemniczą. Żył w czasach przełomowych, które wówczas charakteryzowały się dużą dynamiką zmian.

Imię Ezechiel oznacza – „Mocą moją jest Jahwe”.

Z urodzenia był kapłanem, z powołania prorokiem, dlatego posiadał kwalifikacje do odbioru Boskich wizji, o wyższym stopniu wtajemniczenia. Stąd powszechne mniemanie, że jego proroctwo jest bardzo trudne. Powołany był na proroka pięć lat po zabraniu go do niewoli babilońskiej. Czas jego prorokowania wynosił 20 lat. Wizje o Świątyni otrzymał w 20-tym tj. w ostatnim roku prorokowania. W proroctwie jest jeszcze uczyniona wzmianka o pewnym przywileju dla Ezechiela 2 lata później, co wskazuje na rok 2004 (Ezech. 29:17-21), ale Ezechiel występuje tu już nie jako prorok, a raczej figuruje na Wielkie Grono, poświadczając wypełnienie się wcześniejszego prorokowania np. „a nie mówiłem” (2Król.2:18).

„Tobie zaś pozwolę otworzyć usta pośród nich i poznają, że ja jestem Jahwe”.    Ezech.29:21.

 

Data jego śmierci nie jest znana. Ezechiel, oprócz tytułu „Proroka”, określany był też jako „Stróż Izraela”, „Wygnaniec” oraz jako „Znak dla Izraela”. W roli pisarza, jest w swej księdze nieobecny. Występuje anonimowo pod postacią „Syna Człowieczego”.

Doświadczenia Ezechiela były też figurą na doświadczenia Wielkiego Grona. Został poinformowany, że spotka go smutne przeżycie. Była nim nagła śmierć ukochanej żony. To stanowiło istotę „znaku dla Izraela”. Opis tej sytuacji znajdujemy w środku jego księgi (rozdział 24). Objawiciel Jan opisał podobne doświadczenie, lecz z odwrotnej strony. Według Jana „Małżonka nagotowała się”, u Ezechiela – umarła (umarła nadzieja na kontynuacje małżeństwa – na uczestnictwo w Kościele). Jan widział w wizji „miasto Święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga”, prorok Ezechiel pisał o zburzonym Jeruzalem (zburzona nadzieja na zamieszkanie w nim). Objawiciel mówi, żeby się radować. Ezechielowi zakazano ronić łzy (Ezech.24:16). Jego smutek miał zamienić się w radość.

Ezechiel był osobowością wyjątkową i takimi są też jego proroctwa, wizje, doświadczenia.

Świątynia, ukazana w wizji Ezechielowi, nigdy nie była i nie będzie zbudowana jako obiekt materialny. Wspaniała Świątynia Przyszłości pokazana została jako duchowe centrum świata spełniające rolę globalnej stolicy ziemi. To proroctwo ukazane w formie wizji jest pięknym obrazem przyszłej rzeczywistości. Od tej wizji do realnej rzeczywistości nie należy odkładać znanych nam równoległości czasowych np. 2520 lat. Chronologia liniowa i równoległości odkładają się od obrazowego ale realnego faktu czy wydarzenia, jak np. począwszy od budowy świątyni Zorobabela.

„Z pewnością nikt nie popełni takiego błędu, aby myśleć, że Jahwe literalnie postawi swe stopy na ziemi jak na podnóżku. Jeśli więc postawienie i stanie nóg Jahwe jest symboliczne i oznacza powrót na ziemię Boskiej Łaski i Jego panowania, to możemy być pewni, że i inne szczegóły proroctwa, takie jak Góra Oliwna, jej osobliwe pęknięcie, dolina, ucieczka ludu, wody żywota wychodzące z Jeruzalem (Ezech.47:1-9) są również wyrażeniami symbolicznymi – obrazami wielkich duchowych prawd”.                                                                                 D – 650.

Zwróćmy naszą uwagę na pierwszą wizję proroka, daną mu w pierwszym roku dwudziestoletniego okresu prorokowania. Spełnia ona  jakby rolę czołówki Boskiego programu informacyjnego. Program i ramówka były proroczą wizją działania czterech przymiotów Boskiego Charakteru ukazanych pod postacią Cherubów, na tle pięknego nieba i ziemi. Mamy ukazany tu czas, sposób i cel działania, którego zwieńczeniem jest Świątynia.

„Nad głowami istot żywych było coś na kształt sklepienia jak blask straszliwego kryształu rozpostartego w górze nad ich głowami”.                                                                         Ezech.1:22.

„Oto cztery koła były obok Cherubinów. Obok każdego Cherubina było  jedno koło. Widok był jak blask Chryzolitu. Gdy chodzi o ich wygląd wszystkie cztery miały ten sam kształt, jak gdyby jedno koło znajdowało się wewnątrz drugiego”.                                              Ezech. 10: 9-13

„Doszło do moich uszu, że koła nazywały się Galgal”.                                   Ezech. 10:13 NB.

Galgal – znaczy: pędząca kula, świat.

Cztery koliste obręcze symetrycznie skrzyżowane jakby jedna w drugiej, tworzą konstrukcje kuli o kształcie globusa. Oznacza to, że operacje czterech Cherubów objęły cały ziemski glob. Najpierw globalny ucisk, a potem globalna restytucja.

W wyniku tych operacji upadają systemy aspirujące do powszechnego panowania: komunizm jako pierwszy, system papieski jako następny.

Rok 1980 był początkiem tych procesów. Wskazuje też na to układ wizji: rozdział dziewiąty Ezechiela zawiera 198 słów ukazując datę 1980 r. w skali 1:10 (zob. Chronologia Biblijna str. 207). Następne rozdziały opisują to co nastąpiło po 1980 roku. Izraelski parlament przyjął 30 lipca 1980 roku wyjątkową uchwałę: ogłosił, że odwieczną stolicą Izraela jest Jerozolima. To co wówczas się rozpoczęło po 25 latach dojdzie do wspaniałego finału.

 

Zestawienie 531

 

 

Królestwo Boże  ·  1000-----------------------------------------------------------------

 

516    2005------------------------------------------------------------------------------

 

 

2521

 

2521

 

Królestwo Boże  grec.  H Basileia Tou qeou  =  1521  Mat.12:28.

516 rok pne. wg Ezdr.6:15.

 

Zestawienie 532

 

Ezech.40:1 „Dwudziestego i piątego roku zaprowadzenia naszego, na początku roku, dziesiątego dnia miesiąca, czternastego roku po zburzeniu miasta tegoż prawie dnia była nade mną ręka Pańska, a przywiódł mię tam”. ------------------------------------------

 

 

 

 

7894

 

Nieprzyjazne ówczesne okoliczności

dla Proroka i współczesne dla Wielkiego Grona:

 

Obj.11:12 „I patrzyli na nich nieprzyjaciele ich”. ---------------------------------4811

 

Oto rok wizji Ezechiela i data spełnienia:

 

592    3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah. ----------------------------------------3083

 

 

 

 

 

 

7894

 

 

Zestawienie 533

 

Łuk.13:28 „Ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki”.------------------p.l.

 

1Moj.25:26 „A Izaakowi było sześćdziesiąt lat gdy mu się oni narodzili”. --------------- p.l.

 

1Kor.3:16 „Świątynia Boża”.--------------------------------------------------------------

 

 

 

611

 

611

 

611

 

Jak wynika z powyższego zestawienia, Święci Mężowie Starego Testamentu – to widoczni reprezentanci Świątyni Bożej, czyli CHRYSTUSA i KOŚCIOŁA (Ps.45:17).

 

Zestawienie 534

 

Obj.21:14 „A mur miasta miał gruntów dwanaście, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Barankowych”.---------------------------------------------------------- p.l.

 

Jezus  ·  Kościół Boży  ·  Izrael ----------------------------------------------------------

 

 

 

1724

 

1724

 

Jezus; Kościół Boży; Izrael – grec. O Ihsouj, Naoj Qeou, Israhl.

 

Zestawienie 535

 

 

Ezech.43:12 „A tenci jest zakon domu tego: Na wierzchu góry wszystko ogrodzenie jego wszędzie wokoło najświętsze jest; oto tenci jest zakon domu tego”. ---------------------

 

 

 

5630

 

Ocuć się,  ocuć się  ·  3°°  ·  6 Siwan  · 2001 szanah    3 Adar · 2004 szanah----------

 

 

5630

 

Królestwo Niebieskie  ·  Dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 ----------------------------

 

 

5630

 

Siwan   hebr.   !wys  =  126.          Adar  hebr.  rda  =  205.

Ocuć się,  ocuć się – Izaj.52:1      Królestwo Niebieskie – Mat.3:2.

 

Zestawienie 536

 

 

Izaj.60:19-20 „Nie będziesz miał więcej słońca za światłość dzienną, a jasność miesiąca nie oświeci cię, ale Pan będzie światłością twoją wieczną, a Bóg twój sławą twoją. Nie zajdzie więcej słońce twoje, a miesiąc twój nie skryje się; bo Pan będzie wieczną światłością twoją; a tak dokonają się dni smutku twego”. ------------------------------p.l.

 

Obj.21:23 „A nie potrzebuje to miasto słońca ani księżyca, aby świeciły w niem; albowiem Chwała Boża oświeciła je, a świecą jego jest Baranek”.----------------------------- p.l.

 

Obj.22:5 „A nocy tam nie będzie i nie będą potrzebować świecy i światłości słonecznej; bo je Pan Bóg oświeca i królować będą na wieki wieków”. ---------------------------- p.l.

 

 

 

 

 

1091

 

 

2924

 

 

3207

 

Razem

 

7222

 

Świątynia Jahwe  ·  6131  +  1000  ------------------------------------------------------

 

 

7222

Świątynia Jahwe  hebr. hwhiiy lkyh  =  91  Ezdr.4:1;           6131 = 4126 + 2005.

 

Zestawienie 537

 

 

Ezech.45:1 „A gdy podzielicie losem tę ziemię w dziedzictwo, oddacie za ofiarę PANU dział święty z tej ziemi, wzdłuż na dwadzieścia i pięć tysięcy łokci, a wszerz na dziesięć tysięcy; ten dział będzie święty po wszystkich granicach swoich wokoło.” ---------------

 

 

 

6160

 

Początek Królestwa liczony od Przymierza z Abrahamem w 2045 r. pne:

 

Mich.4:8 „Królestwo Córki Jeruzalemskiej”  ·  3 Adar  ·  4049 szanah.  -----------------

 

 

 

6160

 

4049 = 2045 + 2004.

 

Zestawienie 538

 

Obj.21:12-13 „I mające mur wielki i wysoki, mające bram dwanaście, a na onych bramach dwanaście Aniołów i imiona napisane, które są dwanaście pokoleń synów izraelskich. Od wschodu bramy trzy, od północy bramy trzy, od południa bramy trzy, od zachodu bramy trzy”. --------------------------------------------- p.l. 4220

 

Oto data wzbudzenia sędziowskiej

władzy wykonawczej i okres rządów:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah  +  1000. -------------------------------------- 3491

 

 

 

 

 

 

 

7711

 

 

Ezech.48:30-34 „Teć też są granice miejskie od strony północnej cztery tysiące i pięćset łokci miary. A bramy miasta według imion pokoleń izraelskich: trzy bramy na północy, brama Rubenowa jedna, brama Judowa jedna, brama Lewiego jedna. A od strony wschodniej cztery tysiące i pięćset, a bramy trzy to jest brama Józefowa jedna, brama Benjaminowa jedna i brama Danowa jedna. Od strony też południowej cztery tysiące i pięćset łokci miary i trzy bramy: Brama Symeonowa jedna, brama Isascharowa jedna, brama Zabulonowa jedna. Od strony zachodniej cztery tysiące i pięćset, bramy ich trzy: Brama Gadowa jedna, brama Aserowa jedna, brama Neftalimowa jedna”. ---------- p.l.

 

 

 

 

 

 

 

7711

 

Zestawienie 539

 

Rzym.11:26 „Przyjdzie z Syonu Wybawiciel i odwróci niepobożności od Jakuba”.---------

 

144 Książęta  ·  3965  -------------------------------------------------------------------

 

 

4664

 

4664

 

3965 – to rok 2005 liczony od narodzenia figuralnych bliźniąt Jakuba i Ezawa w 1960 roku pne.

 

Jako reprezentanci Chrystusa i Kościoła, Święci Ojcowie będą widzialnym „Wybawicielem” dla narodu żydowskiego i całego świata.

 

Zestawienie 540

 

 

Jer.31:31 „Oto dni idą, mówi Pan, których uczynię z domem Izraelskim i z domem Judzkim Przymierze Nowe”. ---------------------------------------------------------------------

 

Wypełnienie proroctwa:

 

Pan tam mieszka  ·  144 Książęta  ·  Święto Sukot  ·  15 Ethanim 2005 -----------------

 

 

 

4098

 

 

4098

 

Książąt    hebr.  ~yrXh  =   555  Izaj.32:1.       Pan tam mieszka = 371   Ezech.48:35.

Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twksh gx  =  502  Zach.14:16.

 

Zestawienie 541

 

 

 

Wielkie Grono – jako Jan Chrzciciel – przygotowuje drogę Prorokom:

 

Obj.16:12 „Aby zgotowana była droga Królom od wschodu słońca”. ---------------------

 

 

 

5395

 

Dla Książąt  ·  3 Adar  ·  2004 szanah. -----------------------------------------3147

 

Ezech.48:35 „W okrąg osiemnaście tysięcy łokci, a imię miasta ode dnia tego będzie: Pan Tam Mieszka”.  --------------------------------------------------------2248

 

 

 

5395

 

 

Zestawienie 542

 

 

 

Izaj.28:16 „Oto Ja kładę w Syonie Kamień, Kamień Doświadczony, Węgielny, Kosztowny, gruntownie ugruntowany”.  -------------------------------------- 1973

 

3 Adar  ·  2004 szanah --------------------------------------------------------- 2567

 

 

 

 

4540

 

 

Ezech.40:2 „W widzeniach Bożych przywiódł mnie do ziemi Izraelskiej, a postawił mnie na górze bardzo wysokiej, na której było jakoby budowanie miasta na południe”. ---------------------------------------------------------------------------------2725

 

Żyd.11:16 „Bo im miasto zgotował”. -------------------------------------------- 1815

 

 

 

 

 

4540

 

 

Zestawienie 543

 

Ezech.48:35 „W okrąg osiemnaście tysięcy łokci; a imię miasta ode dnia tego będzie: Pan Tam Mieszka”. -----------------------------------------------------------------------

 

Amen  ·  144  ·  2005 -------------------------------------------------------------------

 

 

 

2248

 

2248

 

Amen grec. Amhn = 99.

 

Zestawienie 544

 

 

Ezech.48:35 „Imię miasta ode dnia tego będzie: Pan Tam Mieszka”.---------------------

 

Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah --------------------------------------------------------

 

 

1092

 

2873

 

Razem

 

3965

 

Ezech.40 – 48  ---------------------------- Ilość słów hebrajskich tych rozdziałów wynosi:

 

 

3965

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

Zestawienie 545

 

 

Ezech.48:35 „W okrąg osiemnaście tysięcy łokci; a imię miasta ode dnia tego będzie: Pan Tam Mieszka”. ----------------------------------------------------------------------

 

ABRAM  ·  2005  -----------------------------------------------------------------------

 

 

 

2248

 

2248

 

Abram  hebr.   ~rba  =  243     1Moj.12:1.

 

Zestawienie 546

 

 

Ezech.48:35 „W okrąg osiemnaście tysięcy łokci; a imię miasta ode dnia tego będzie: Pan Tam Mieszka”. ----------------------------------------------------------------------

 

15  ·  7  ·  2005 szanah  +  1000   -------------------------------------------------------

 

 

 

2248

 

3382

 

Razem

 

5630

 

Ezech.43:12 „A ten ci jest zakon Domu tego: Na wierzchu góry wszystko ogrodzenie jego wszędzie wokoło najświętsze jest; oto ten ci jest zakon Domu tego”. -------------------

 

 

 

5630

 

Zestawienie 547

 

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych, będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”.  -------------------------------------------------------

 

Pan Tam Mieszka  ·  Izrael  ·  15 Ethanim  ·  2005  --------------------------------------

 

 

 

3438

 

3438

 

Pan tam mieszka  hebr.  hmX hwhy  =  371  Ezech.48:35.

Izrael  hebr.   larXy  =  541.

 

Zestawienie 548

 

 

Ps.47:8-9 „Albowiem Bóg Królem wszystkiej ziemi; śpiewajcież rozumnie. Króluje Bóg nad narodami; Bóg siedzi na Świętej Stolicy Swojej”. ----------------------------------

 

Początek Królestwa:

 

Święto Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005  ------------------------------------------------------

 

 

 

2529

 

 

2529

 

Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twksh gx  =  502  Zach.14:16.

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas