Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

KRAJ  WSCHODZĄCEGO  SŁOŃCA

 

„Tak mówi Jahwe Zastępów; Wyzwolę mój lud z kraju wschodzącego i z kraju zachodzącego słońca”.                                                                                                                              Zach.8:7 B.P.

Prorok  Boży Zachariasz , w ósmym rozdziale swego proroctwa, aż dziesięć razy podkreślił ważność przekazywanego poselstwa, opatrując je wstępem „Tak mówi Jahwe Zastępów”. Ta  forma przekazu ma rangę podpisu i czyni przekazywane słowa  obowiązującymi i bardzo ważnymi. Każde słowo Boże jest ważne i każde ma moc sprawczą: „Bóg rzekł i stało się”. Ale słowa nas tu interesujące, odnoszą się do nas i obowiązują przez określony czas – tj. okres odbudowy  Świątyni w latach 2000-2004.

„Wówczas prorocy Aggieusz i Zachariasz, syn Iddy, pełnili urząd prorocki wśród Judejczyków w Judei i w  Jeruzalemie, w imię Boga Izraela”.                                             Ezdr. 5:1.

Poselstwa te wskazują na rychłą zmianę sytuacji ludu Bożego i mają na celu dodanie otuchy. Stąd proroczy nakaz powtórzony dwukrotnie – „Nabierzcie otuchy”.

„Tak mówi Jahwe Zastępów;  Nabierzcie otuchy, wy którzy w tych dniach (to jest w dniu położenia fundamentów pod odbudowę Świątyni Przybytku Jahwe Zastępów) słyszycie takie   słowa z ust proroków”.                                                                                                        Zach. 8:8.

 

JAK NABIERAĆ OTUCHY

 

Otucha – wg. słownika: to uczucie wynikające z wrażenia polepszania się czegoś, przejawiające się przywróceniem nadziei, optymizmu, dobrej myśli, podniesienie na duchu, pociecha, otucha to radość, spokój, jaki spływa na udręczoną duszę.

Lud Boży żyjący w tych dwóch „krajach wschodzącego i zachodzącego słońca”, ma zapewnioną pomoc i to aż z tak wysokiego źródła, jakim jest Jahwe Zastępów.  Treść tych poselstw jest Ewangelią w streszczeniu – jest jakby wzmacniającą pigułką duchową, którą można, a nawet trzeba codziennie zażywać dla nabrania owej otuchy. A kiedy prorocy obwieszczą już swoje wzbudzenie i świątynia będzie uroczyście otwarta, poselstwa te utracą swą obowiązującą moc sprawczą. Wówczas powtórzone zostaną po raz kolejny znane nam słowa   „Stało się”.

 

OTO  SŁOWA  PRZESTROGI

 

„Tak mówi Jahwe Zastępów. Płonę wielką zazdrosną miłością do Syonu z jego powodu, pałam wielkim gniewem”.                                                                                                    Zach.8:2.

Obecnie bardzo wielu objawia „miłość” do ziemskiego Jeruzalemu, chcąc go zawłaszczyć dla swego Boga. Czynią to różni chrześcijanie, a także muzułmanie (Chińczycy proponują nawet , aby oddać go w ręce ateistów). Z powodu tak licznej konkurencji, Pan Bóg zapałał wielkim gniewem. Jeruzalem jako miasto Wielkiego Króla i stolica ziemskiej fazy Królestwa Bożego na ziemi, nie może stanowić przedmiotu negocjacji z Bogiem.

Podobnie rzecz się ma z duchowym Niebieskim Jeruzalem. Wybór Kościoła już się dokonał, i zgłaszanie nadal pretensji do uczestnictwa  w tej Klasie, przez pukanie do zamkniętych już drzwi, Panu się nie podoba. (Łuk.13:25-27).

„Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową. Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie?”.                                             Izaj.43:18-19.

Bóg oświadcza zdecydowanie:

„Tak mówi Jahwe; powracam na Syon i za siedzibę swą obieram znowu Jerozolimę.  Jerozolima nazwana będzie miastem wiernym,  a góra Jahwe Zastępów –„górą świętą”.

Zach.8:3.

Jerozolima już raz była stolicą Pańską, gdy funkcjonowało figuralne Królestwo Boże w Izraelu, do 606 roku p.n.e. Powrót Jahwe na Syon i do Jerozolimy jest stopniowy – wyznacza go równoległość 2520 lat. Ten klucz proroczy wskazał też czas odbudowy drugiej Świątyni (2000-2004).

„Tak mówi Jahwe Zastępów; starcy i staruszki, każde z laską w ręku z powodu podeszłego wieku zasiądą znowu na placach Jerozolimy. Place miasta znowu zapełnią się bawiącymi się chłopcami i dziewczętami”.                                                                                             Zach.8:4, B.P

 

Piękny proroczy opis pokoju niezmąconego niebezpieczeństwem wojny i terroru. Sytuacja jakże inna od obecnej, znów jednoznacznie oświadcza:

 

„Tak mówi Jahwe Zastępów; Jeśli w owych dniach [2000-2005] może się to wydać prawie niemożliwe w oczach ocalałej  części tego narodu, miałżebym i Ja uważać to za niemożliwe? mówi Jahwe Zastępów”.                                                                                                          Zach.8:6. B.P.

 

A jednak dla wielu wydaje się to niemożliwe; np.:

 

„Bliski Wschód to region, gdzie krzyżują się wszystkie konflikty świata, północ-południe, religie, rasy, woda i nafta. Bliski Wschód to najbardziej na świecie zagmatwany węzeł trudności. Tylko Mesjasz – twierdzą niektórzy –  mógłby ten węzeł rozwiązać. Jeżeli jemu się uda ,to znaczy że na świecie nie będzie już problemu nie do rozwiązania”.                       Gazeta Wyborcza 2002.04.08.

Ludzka niemożność jest Boską sposobnością do zamanifestowania Swojej Wszechmocy.

 

„Tak mówi Jahwe Zastępów: Wyzwolę mój lud z kraju wschodzącego i z kraju zachodzącego słońca , sprowadzę ich, by zamieszkali w Jerozolimie i będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem, Wiernym i Sprawiedliwym”.                                                                                          Zach.8:7-8, B.P.

 

Wiek Ewangelii i Wiek Tysiąclecia rozpoczyna się od Izraela.

„Potem wziąwszy ze krwi cielca onego, kropić będzie palcem swym na ubłagalni ku wschodowi i uczyni z krwią  jego (kozła) jako uczynił z krwią cielca”.                       3Mojż 16:14-15.

 

Jedno i drugie kropienie było „ku wschodowi”.

 

Zestawienie 517

 

Zach.8:7-8 „Oto ja wybawię lud mój z ziemi na wschód i z ziemi na zachód słońca. I przywiodę ich zaś, a będą mieszkać pośród Jeruzalemu”. -------------------------------

 

 

 

 

4940

 

Ezech.43:4-5 „Chwała Jahwe weszła do świątyni, przez bramę, której fasada była zwrócona w kierunku wschodu. Wtedy podniósł mnie duch i sprawił, że wszedłem na dziedziniec wewnętrzny. Oto chwała Jahwe napełniła świątynię”.-------------------- B.P.

 

 

 

 

4940

 

Obj.19:15 „On je rządzić będzie laską żelazną”.  -------------------------------- 2728

 

Od kiedy:

 

3 Adar  ·  2004  ----------------------------------------------------------------2212

 

 

 

4940

 

 

 

 

 

Zestawienie 518

 

 

Koniec ucisku narodowego Izraela:

 

Izaj.52:3 „Tak zaiste Pan mówi: Darmoście się zaprzedali, przetoż bez pieniędzy odkupieni będziecie”. ----------------------------------------------------------------------------

 

Początek subtelnych znaków wybawienia:

 

3 Adar  ·  2004  -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

1809

 

 

2212

 

Razem

 

4021

 

Za sprawą wzbudzonych Proroków:

 

Ester.10:3 „Albowiem Mardocheusz Żyd był wtórym po królu Aswerusie i wielkim u Żydów, i zacny u mnóstwa braci swych, starając się o dobro ludu swego, i sprawując pokój wszystkiemu narodowi swemu”. -------------------------------------------------

 

 

 

 

 

4021

 

Zestawienie 519

 

 

Jan.3:31 „Kto z ziemi jest, ziemski jest i ziemskie rzeczy mówi”. ---------------------------

 

Początek jawnej działalności Nowej Ziemi (Prorocy):

 

Dzień 15  ·  miesiąc 7  ·  rok 2005  ------------------------------------------------------

 

Restytucja rozpocznie się od żyjących:

 

Obj.11:18 „Czas umarłych aby byli sądzeni”. ----------------------------------------------

 

 

2660

 

 

2660

 

 

2660

 

Zestawienie 520

 

 

Wielu synów Królestwa będzie przeżywać kryzys:

 

Mat.8:11-12 „A powiadam wam: Iż wiele ich od wschodu i od zachodu słońca przyjdzie, a usiądą za stołem z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w królestwie niebieskim. Ale synowie królestwa będą wyrzuceni w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. ------------------------------------------------------------------ p.l.

 

Łuk.13:28-30 „Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w królestwie Bożym, a samych siebie precz wyrzuconych. I przyjdą drudzy od wschodu i od zachodu i od północy i od południa, a usiądą za stołem w królestwie Bożym. A oto ostatni, którzy będą pierwszymi, a są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.  ------------------------------------------------------------------------- p.l.

 

 

 

 

 

 

3570

 

 

 

 

 

 

3437

 

Razem

 

7007

 

Początek widzenia liczony od grzechu Adama w 4126 r. pne.:

 

15 Ethanim  ·  6131 szanah. --------------------------------------------------------------

 

 

 

7007

Ethanim hebr.  ~yntah  =  506 (Patrz 1Król.8:2). To inna nazwa miesiąca Tiszri.

15-tego dnia tego miesiąca rozpoczynało się święto Sukkot – Namiotów – Kuczek.

 

Powyższe dwa świadectwa Pana odnoszą się do „domu wiary” i wypełnią się w okresie 3 Adar 2004 – 15 Ethanim 2005 r. Jedni w tym czasie okażą się pierwszymi, inni (pukający do drzwi) ostatnimi.

 

Zestawienie 521

 

 

1Moj.45:1 „I nie został nikt przy nim, gdy się dał poznać Józef braci swej”. ----------------

 

Sukkot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah. ---------------------------------------------------

 

 

1568

 

3372

 

 

Razem

 

4940

 

Z kraju wschodzącego słońca – Prorocy

Z kraju zachodzącego słońca – Wielkie Grono (Benjamin):

 

Zach.8:7-8 „Oto Ja wybawię lud Mój z ziemi na wschód i z ziemi na zachód słońca. I przywiodę ich zaś; a będą mieszkać w pośród Jeruzalemu”. ----------------------------

 

 

 

 

 

4940

 

 

Zach. 8:7-8 w pierwszym znaczeniu dotyczy narodu żydowskiego – cielesnego Izraela, a w znaczeniu drugim, synów Królestwa z domu wiary.

 

Zestawienie 522

 

 

1Moj.45:1 „I nie został nikt przy nim, gdy się dał poznać Józef braci swej”. ---------------

 

Ezech.46:12 „Naczelnik”  ·  144  ·  2005 ------------------------------------------------

 

 

1568

 

3372

 

Razem

 

4940

 

Zach.8:7-8 „Oto Ja wybawię lud Mój z ziemi na wschód i z ziemi na zachód słońca. I przywiodę ich zaś; a będą mieszkać w pośród Jeruzalemu”. ----------------------------

 

 

 

4940

Naczelnik  grec.  O Afhgoumenoj  = 1223.  Ezech.46:12.

 

Zestawienie 523

 

 

Zach.2:12-13 „Tedy Pan Judę weźmie w osiadłość za dział Swój w Ziemi Świętej i obierze zaś Jeruzalem. Niech umilknie wszelkie ciało przed Obliczem Pańskim; albowiem się ocuci z mieszkania Świętobliwości Swojej”. --------------------------------------------

 

Początek 1000 letniego Królestwa z Jeruzalemu:

 

Jerozolima  ·  dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004  +  1000 -------------------------------

 

 

 

 

4328

 

 

4328

 

Jerozolima  hebr. ~lXwry  =  586.

Dzień  hebr.  ~wy  =  56.          Miesiąc  hebr.  Xdx  =  312.          Rok  hebr.  hnX  =  355.

 

Zestawienie 524

 

 

Zach.8:7-8 „Oto Ja wybawię lud mój z ziemi za wschód i z ziemi na zachód słońca. I przywiodę ich zaś; a będą mieszkać w pośród Jeruzalemu”. ----------------------------

 

Pan tam mieszka  ·  Izrael  ·  Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005  +  1000-------------

 

 

 

4940

 

4940

 

Pan tam mieszka  hebr.  hmX hwhy  =  371  Ezech.48:35.               Izrael  hebr.   larXy  =  541.

Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twksh gx  =  502  Zach.14:16.

 

Zestawienie 525

 

 

Koniec Teraźniejszego Wieku Złego. -----------------------------------------------------

 

Miasto święte Jeruzalem  ·  3 Adar  ·  2004 szanah  -------------------------------------

 

 

4452

 

4452

 

Koniec teraźniejszego wieku złego grec. Sunteleia enestwtoj aiwnoj ponhrou = 4452.

(Patrz „Chwała Boża” str. 109).                  Miasto święte Jeruzalem  =  1885;  Obj.21:10.

 

POLSKA – KRAJ  ZACHODZĄCEGO  SŁOŃCA

 

„Wyzwolę mój lud z kraju zachodzącego słońca”.  Zach.  8:7.

 

Geograficznie i historycznie Polska jest krajem zachodu. Z punktu widzenia religijnego jest też krajem kresowym cywilizacji łacińskiej – stąd nazwa „przedmurze zachodniego chrześcijaństwa” (zob. mapka). Według Planu Bożego tu zaszło też słońce wieku Ewangelii, po dokonaniu pełnego obiegu całej ziemi (w okresie od 33 roku do 1977). To w Polsce ogłoszono koniec Wysokiego Powołania oraz datę uwielbienia ostatniego członka Kościoła. Pozostały tutaj lud Boży – Wielkie Grono ma proroczą obietnice „wyzwolenia” i „sprowadzenia do Jeruzalem”. Oznaczać to może, żeby nie dokumentować już więcej tematu zachodu „słońca’, uznać to za sprawę zamkniętą, a swoje zainteresowania skierować ku Jeruzalemowi. Temat odbudowy Świątyni i ziemskiego Jeruzalem – temat ucisku Izraela i czasu wzbudzania Proroków – to są prawdy na czasie.

Działalność słońca jest bezgłośna; takim też był fakt jego zachodu. Gdy niebo pokrywają gęste chmury, to jedynie znajomość czasu zachodu słońca orientuje podróżnych (np. w górach czy na pustyni) o konieczności zakończenia podróży. Ignorowanie godziny zachodu słońca bywa bardziej brzemienne w skutki niż lekceważenie jego wschodu.

„Dlatego zaskoczy was noc i nie będzie widzenia, zapadnie ciemność i nie będzie wieszczby. Słońce zajdzie nad prorokami (nauczycielami)  i dzień stanie się ciemnością”.                    Mich. 3:6.

Może też być podwójne zaskoczenie. Najpierw zaskoczy noc, a następnie nowy dzień. Pan dał obietnicę swojemu ludowi, że poprowadzi go światłem prawdy na czasie i wyzwoli z bezczynności, a także zabezpieczy przed zaskoczeniem.

„Nadchodzi poranek (od Izraela), chociaż jeszcze jest noc (w Europie)”.                 Izaj. 21:12.

Oto proroczy nakaz:

„Tak mówi Jahwe Zastępów: Nabierzcie otuchy, wy, którzy w tych dniach (to jest w dniu położenia fundamentów pod odbudowę Świątyni Przybytku Jahwe Zastępów) słyszycie takie słowa z ust Proroków. Jeśli dotychczas brakowało zapłaty dla ludzi i zaopatrzenia dla bydła, jeśli mieszkańcy nie byli bezpieczni przed wrogiem, ponieważ Ja podburzałem wszystkich wzajemnie przeciw sobie, to teraz z ocalałą częścią tego ludu nie postąpię  już  tak jak przedtem – mówi Jahwe Zastępów”.                                                                                                      Zach.  8:9-11, B.P.

Teraz będzie inaczej; to znaczy jak? Jeśli dotychczas brakowało zapłaty dla ludzi, tzn. typy, figury i obrazy wzięte z ludzi takich jak Mojżesz, Eliasz, Elizeusz, Jan Chrzciciel itd. – nie wypełniały się w sposób manifestacyjny, to teraz będzie inaczej. Pan Bóg zamanifestuje swoją Moc:

„Okażę się Wielkim i Świętym, dam się poznać licznym narodom, i poznają , że Ja jestem Jahwe”.                                                                                                                        Ezech.38:23, B.P.

Jeżeli dotychczas figury, typy pokazane na zwierzętach (takich jak: cielec, kozioł, czerwona Jałowica,)  również nie dawały widzialnego wypełnianie, to teraz będzie inaczej. Trudniej będzie wątpić, jak obecnie wierzyć.

 

KOŃCOWA  KONKLUZJA

 

„Domie Judy i Domie Izraela, jak byliście przekleństwem między narodami, tak staniecie się błogosławieństwem, gdy was wybawię. Nie lękajcie się, nabierzcie otuchy”                     Zach. 8:13.

Jak pocieszające jest to Boskie zapewnienie. Przypomina nam błogosławieństwa dla Beniamina – „Beniamin to ulubieniec Pana”.  Dwie bliźniacze klasy – Wielkie Grono i Starożytni Święci to lud Boży z krajów wschodzącego i zachodzącego słońca. Są oni pod szczególną pieczą Boskiej Opatrzności.

Był czas, że obie klasy były przekleństwem z powodu proroczych przepowiedni od siódmego po Adamie Enocha, aż do Jana Chrzciciela i dalej poprzez braci Russella i T. Wiśniewskiego – z powodu ich proroczych przepowiedni i dat. Narody odnosiły się do tych przepowiedni różnie – jedne  traktowały je jako poezję, inne z odrazą i niechęcią. Teraz będzie inaczej, „staniecie się” błogosławieństwem. Nastąpi rehabilitacja proroków i proroctw, ruchów proroczych - wielkich i małych.

„Serca nasze winny wznieść się do naszego Mistrza, pełne wiary, z uznaniem Jego miłości, mądrości, zdolności i gotowości niesienia nam pomocy , i że On może sprawić, by wszystko pomagało ku  dobremu tym, którzy Go miłują. Takie żądanie pomocy w razie potrzeby na pewno  może przynieść nam od Boga Jego radę, pomoc i siłę do wykonywania sprawiedliwości i prawdy, czystości i miłości, a tym sposobem możemy być zwycięzcami nie tylko na godzinę, dzień, ale stać się zupełnymi zwycięzcami”. Amen.                                                                                Manna - 21.04.

 

Zestawienie 526

 

 

 

1Kron.17:24 „Pan Zastępów, Bóg Izraelski, Bogiem jest nad Izraelem; a dom Dawida, sługi Twego, niechaj umocniony będzie przed Twarzą Twoją”. ----------------2623

 

Radosny okrzyk Wielkiego Grona:

 

Izaj.12:6 „Wykrzykaj, a śpiewaj obywatelko Syońska! Albowiem Wielki jest w pośrodku ciebie Święty Izraelski”. --------------------------------------------2623

 

 

 

 

 

5246

 

 

Początek Pańskiej Parouzji oraz czas Jego Apokalipsy:

 

1874 – Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  --------------------------------------------

 

 

 

5246

 

Tak kończy się 130 letni okres działalności Wielkiego i Małego Ruchu Proroczego – radosnym wejściem w „bramy” Tysiącletniego Królestwa.

 

Zestawienie 527

 

 

Ps.122:1-2 „Weselę się z tego, że mi powiedziano: do Domu Pańskiego pójdziemy. Że stanęły nogi nasze w bramach Twoich o Jeruzalemie”. ----------------------------------

 

„Bramy Świątyni” i początek 1000 letniego Królestwa:

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub  ·  3  ·  12  ·  2004  +  1000 -------------------------------

 

 

 

3657

 

 

3657

 

Zestawienie 528

 

 

Ps.122:5 „Albowiem tam są postawione stolice na sąd, stolice Domu Dawidowego”. ------

 

Sąd rozpocznie się z chwilą ukończenia budowy pozaobrazowej Świątyni Zorobabela:

 

3 Adar  ·  2004 szanah -------------------------------------------------------------------

 

 

2582

 

 

2567

 

Razem

 

5149

 

4Moj.21:9 „Sprawił tedy Mojżesz węża miedzianego i wystawił go na drzewcu; i było to, gdy kogo wąż ukąsił, a spojrzał na węża miedzianego, że żyw został”. ------------------

 

 

 

5149

 

Wielkie Grono miało wielki przywilej wskazywania na 144 stolice domu Dawidowego i na Możnego Odkupiciela (na wysoki słup z wężem miedzianym). Owo wskazywanie miało miejsce z odległego kraju zachodzącego słońca.

 

Zestawienie 529

 

 

Ps.122:4-5 „Bo tam wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie do świadectwa Izraelowego, aby wysławiały Imię Pańskie. Albowiem tam są postawione stolice na sąd, stolice Domu Dawidowego”.    ----------------------------------------------------------------------

 

Ziemskie stolice i początek działalności:

 

Sto czterdzieści cztery  ·  3 Adar  ·  2004 szanah   ---------------------------------------

 

 

 

 

5917

 

 

5917

 

Sto czterdzieści cztery  grec. Ekaton tessarakonta tessarwn = 3350    Obj.21:17.

 

Zestawienie 530

 

 

 

Ps.122:1-2 „Weselę się z tego, że mi powiedziano: do Domu Pańskiego pójdziemy. Że stanęły nogi nasze w bramach Twoich o Jeruzalemie. O Jeruzalem pięknie pobudowane jako miasto w sobie wespół spojone!”. ------------------------------------------------

 

 

 

 

5199

 

Zach.12:5 „I rzekną książęta Judzcy w sercu swym: Mamy siłę i obywatele Jeruzalemscy w Panu Zastępów, Bogu swoim”. ------------------------------ 2180

 

3  ·  12  ·  2004  +  1000 ------------------------------------------------------ 3019

 

 

 

 

5199

 

 

Źródło siły:

 

Jezus Chrystus, Król Żydowski  ----------------------------------------------------------

 

 

 

5199

 

„Zechciej wysłuchać błagania Twojego sługi

I Twojego ludu izraelskiego,

Gdy będą się modlić na tym miejscu.

Tak, wysłuchaj w miejscu, gdzie przebywasz, w niebie,

A wysłuchując, racz odpuścić.

A także cudzoziemca,

Który nie należy do Twojego ludu izraelskiego,

A przyjdzie z ziemi dalekiej, ze względu na Twoje Imię.

Usłyszą bowiem o Twoim wielkim Imieniu

I o Twojej potężnej Mocy,

I o Twoim wyciągnionym ramieniu,

Gdy tedy przyjdzie

I modlić się będzie w tym Przybytku,

Ty racz wysłuchać w niebie,

W miejscu gdzie mieszkasz

I spełnić to wszystko o co woła do Ciebie ten cudzoziemiec,

Aby wszystkie ludy ziemi,

Poznały Twoje Imię

I bały się Ciebie, jak Twój lud izraelski

I aby wiedziały,

Że Twoje Imię wymieniane jest w tym Przybytku,

Który zbudowałem”.

1 Królewska 8:30,41-43.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas