Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

ZŁOTE  DZWONECZKI

 

„......Na jego dolnych brzegach zrobisz dookoła jabłuszka granatu z fioletowej i czerwonej purpury i z karmazynu, a między nimi wokoło złote dzwoneczki. Złoty dzwoneczek i jabłuszko granatu i znowu  złoty dzwoneczek i jabłuszko będą dookoła na  dolnych brzegach płaszcza. Aaron będzie to miał na sobie podczas pełnienia służby, aby słychać było dźwięk  wokół niego, gdy będzie wychodził, aby nie umarł”.                                                                          2Moj.28:33-35, N.B.

Zakon w swojej części ceremonialnej zawierał cień przyszłego tj. rzeczywistego dobra (Żyd 10:1). Interesujący nas szczegół „złote dzwoneczki” jest obrazowym zwiastunem realizacji tegoż  „dobra”.

„Widząc jakiej troskliwości używał Bóg przy ustanawianiu tych cieni, to czyż nie powinno dać nam nie tylko zaufanie w ich pewność, że ani jota lub kreska nie przeminie, aż wszystko się wypełni Mat. 5:18, ale równocześnie powinno nas obudzić do zainteresowania się Boskim Planem Zbawienia i do ścisłego badania tych cieni”.                                                                             C.P.-8.

Arcykapłan po spełnieniu czynności z ofiarą cielca, kozła Pańskiego i po włożeniu rąk  na kozła Azazela, i wypuszczeniu go na wolność za obóz, zdjął swoje szaty lniane w Świątnicy i tamże ubrał się w szaty Chwały (3Mojżeszowa 16:22-23).

Przekładając te obrazowe czynności na rzeczywistość oznacza to, że ofiary Pana i Kościoła już się dokonały i nastąpiło drugie zastosowanie zasług Okupu za świat, a Nowe Przymierze wchodzi w życie. Natomiast Wielkie Grono zostało „odwiązane” i po włożeniu rąk Najwyższego Kapłana, co oznacza zapewnienie im ochrony Orędownika, zostali zachowani żywymi, aczkolwiek na puszczy czyli w odłączeniu od świata tj. w stanie nieprzyjaznych stosunków z bliźnimi, a często też z tzw. braćmi.

Obraz kozła Azazela dostarcza nam lekcji na obecny czas. Podobnie jak wiele innych obrazów, figur i przypowieści (np. obraz Jakuba, Benjamina, Elizeusza, przypowieść o 10 pannach i opis młodszej siostry z Pieśni Sal. 8:8-10) ukazują one głównie końcowe doświadczenia tej klasy u schyłku wieku Ewangelii. Doświadczenia z kozłem Azazela, z powodu rozwiązania więzów przyjaźni i koleżeństwa są smutne, stąd liczne zachęty i napominania do radowania się.

„Klasa kozła Azazela istniała przez cały wiek Ewangelii .... chociaż właściwie przedstawia członków żyjących przy końcu wieku ofiarowania”.                                                             C.P.-69.

„Kiedy Maluczkie Stadko wejdzie poza Zasłonę, wtedy ręka Pańska uwolni związanych, którzy dla bojaźni śmierci po wszystek czas żywota podlegali ludzkiej teorii wierzeń i tradycji, i wielkich organizacji nominalnego Kościoła, w których i przez które lud Jego z klasy „Kozła Azazela” , bywał wstrzymywany od słuchania Słowa  Bożego”.                                          C.P.-73.

Owo wstrzymywanie działalności ręką Pańską zostało przerwane. Najwyższy Kapłan po zakończeniu tych czynności, będąc już w Szatach Chwały spowodował swoimi ruchami poruszanie złotych dzwoneczków i ich dzwonienie.

Tak jak dzwoneczki stanowiły ważny element  Szat Chwały, tak samo zrozumienie czym jest obecnie ich dźwięk , stanowi ważny element prawdy na czasie.

Dzwoneczki były złote – symbol Boskości. Dźwięk takich dzwoneczków to obwieszczenie o czymś co jest Boskie, lecz niewidzialne, gdyż  dzieje się w sferach duchowych i niebieskich; dotyczy jednak człowieka – jego dobra.

Dźwięk dzwoneczka często ogłasza koniec albo początek czegoś.

„Wierzchnie szaty niebieskiego koloru oznaczają wierność. Frędzle były uczynione ze złotych dzwoneczków i jabłek granatowych, i wskazują na wierne wykonanie dzieła zbawienia – dzieła ofiary, które przyniosło obfity owoc – odkupienie utraconego żywota ludzkiego. Złote dzwoneczki przedstawiają, że kiedy objawi się najwyższy Kapłan w zacności i chwale, owoc dzieła odkupienia będzie obwieszczony całemu światu, tak jak wówczas  zwiastowały one całemu  Izraelowi zwracając uwagę na owoc”.                                                                                                   C.P.-29.

 

Uwzględniając znaczenie słów: „... aby słychać było dźwięk wokół niego” 2 Moj 28:35, możemy rozróżnić etapy słyszalności dźwięku dzwoneczków.

Pierwsi usłyszeli ci, którzy byli najbliżej Kapłana tj. Podkapłani i Lewici na dziedzińcu. Następnie, gdy Kapłan wyszedł na dziedziniec, słyszeli to wszyscy Lewici, a może i niektórzy stojący na zewnątrz, ale blisko Bramy. Potem usłyszał już cały lud stojący na zewnątrz dziedzińca. Tak było wówczas – w obrazie. Podobnie jest obecnie w pozaobrazie czyli w obecnej rzeczywistości. Ci co są blisko Pana i Jego spraw, ci mając wyostrzony duchowy słuch – słyszą dźwięk pierwszego  dzwonka – jak mówi proroczo Psalmista:

 

„Błogosławiony lud, który zna dźwięk twój Panie! W światłości Oblicza Twego chodzić będą”.                                                                                                                              Psalm 89:16.

Zachodzi pytanie: kiedy dał się słyszeć ów pierwszy dzwonek? Nie mogło to być przed 1994 rokiem,  tj. przed śmiercią ostatniego członka Maluczkiego Stadka. Nie mogło to nastąpić w 1994 roku, ani zaraz potem , ponieważ trwały wyżej wymienione czynności z klasą kozła Azazela (W. Grona),  tj.  wkładania rąk, rozwiązania i wyprowadzenia za obóz.  Pierwszy dźwięk  dzwonka w figurze miał oznajmić, że ofiara kozła Pańskiego już się dokonała. Natomiast w pozafigurze zrozumienie, że dokonało się to w roku 1994 stało się słyszalne za sprawą „MAŁEGO RUCHU PROROCZEGO” dopiero w 2000 roku. Pięćdziesiątnica 2001 byłaby więc już drugim dźwiękiem.  Dzwonki były złote – symbol Boskości. Oznacza to, że Pan Bóg Mocą Swą wzbudził Proroków i Mocą Swą informuje o tym przez  Zakon. Dlatego w mowie proroczej np. u Aggieusza i Zachariasza mamy takie zwroty: ”Tak mówi Jahwe Zastępów” – jest to dźwięk złotego dzwonka czyli Boska informacja.

Następnym głośniejszym dźwiękiem dzwonka będzie obwieszczenie się Proroków Izraelowi i światu w 2005 roku. Echo tego dźwięku obiegnie cały glob ziemski. Głośnym dźwiękiem będzie również wzbudzenie pierwszego człowieka z grobu. Świat będzie miał swego współczesnego Korneliusza.

Tak jak wzbudzenie Proroków nie nastąpiło w przypadkowym dniu, lecz w  przewidzianym  wcześniej przez Boga i wskazanym w Jego ustawie o Pięćdziesiątnicy tj. 6 Siwan 2001, tak samo wzbudzenie pierwszego człowieka nie nastąpi w  niezaplanowanym dniu. Pan Bóg zapewne przewidział i dzień, i godzinę tego ważnego początku. Dziś nie znamy tego dokładnego terminu, ale wierzymy, że w miarę jego zbliżania się będzie on poznany.

Potem każdy naród, każdy region, każda społeczność będzie miała swego „pierwszego”. A będzie ich coraz więcej, bowiem „Wielu ostatnich będą pierwszymi”  Łuk. 13:30. Aż dojdzie do tego, że zadzwonią  wszystkie dzwonki i będą słyszalne każdego dnia i o każdej godzinie, przez całe Tysiąclecie. Dzwonki nie tylko obwieszczają coś radosnego, ale one też o czymś przypominają i przed czymś ostrzegają.

„Wszak Mojżesz powiedział: Proroka, jak ja, spośród  braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg, jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie”.                                 Dzieje Ap. 3:22-23.

Każda jednostka ma limit czasu  - sto lat; „..a kto grzeszy, dopiero mając sto lat dotknięty będzie klątwą”. Izaj.65:20 N.B.

Śmierć pierwszej niepoprawnej jednostki będzie pierwszym dzwonkiem ostrzegawczym dla innych nieposłusznych. W miarę zbliżania się do granicy stu lat Pan Bóg uruchomi odpowiedni dzwonek ostrzegawczy dla każdego.

Patrząc w przyszłość z punktu widzenia obrazu złotych dzwoneczków, czas restytucji w Tysiącleciu jawi się nam jako złoty wiek – wiek złotych dzwoneczków.

Zaiste błogosławiony lud, który zna i uznaje dźwięk Twoich dzwonków.

 

„Panie, Opoko moja i Odkupicielu mój”.  Psalm 19:15.

 

Zestawienie 508

 

 

 

Obj.19:7 „Weselmy się i radujmy się, a dajmy Mu chwałę; bo przyszło Wesele Barankowe, a Małżonka Jego nagotowała się”.   -------------------------  p.l. 1447

 

Oto Boska informacja:

 

10  ·  9 ·  1994  ·  Tadeusz.   -------------------------------------------------- 2118

 

 

 

 

3565

 

 

2Moj.28:35 „A będzie to miał na sobie Aaron przy posługiwaniu, aby słyszany był dźwięk jego, gdy będzie wchodził do świątnicy przed Pana, i gdy zaś wychodzić będzie, żeby nie umarł”.   ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3565

Tadeusz    grec. Qaddaioj  =  105 (Ostatni członek Małego Stadka).

 

Zestawienie 509

 

 

 

„Lud Wielki” usłyszał pierwszy, dzwięk dzwonka w 2000 roku:

 

Ps.89:16 „Błogosławiony lud, który zna dźwięk Twój PANIE!”------------------1427

 

Agg.1:13 „Aggieusz poseł Pański”.  ·  2000 -------------------------------------2138

 

 

 

 

3565

 

 

2Moj.28:35 „A będzie to miał na sobie Aaron przy posługiwaniu, aby słyszany był dźwięk jego, gdy będzie wchodził do świątnicy przed Pana, i gdy zaś wychodzić będzie, żeby nie umarł”.   ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3565

 

Dla przypomnienia:

 

1569  ·  14  ·  1  ·  1981   ---------------------------------------------------------------

 

 

 

3565

 

1569 p.n.e. – początek okresu Sędziów w Izraelu.

 

Zestawienie 510

 

 

2Moj.28:34-35 „Dzwonek złoty a jabłko granatowe; i zaś dzwonek złoty i jabłko granatowe u podołka płaszcza w około. A będzie to miał na sobie Aaron przy posługiwaniu, aby słyszany był dźwięk jego, gdy będzie wchodził do świątnicy przed Pana, i gdy zaś wychodzić będzie, żeby nie umarł”. -------------------------------------

 

Dźwięk dzwonka i pierwsze owoce odkupienia (jabłka):

 

6 Siwan · 2001 szanah · Jerozolima · Abraham ·  Izaak ·  Jakub · Lud Wielki. ---------

 

 

 

 

 

 

5352

 

 

5352

 

Jerozolima  grec. Ierousalhm  =  864   Obj.21:10.          Lud Wielki  grec.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

Abraham  hebr.  ~hrba  =  248.        Izaak  hebr.  Qxcy  =  208        Jakub  hebr.  Bq[y  =  182.

 

Zestawienie 511

 

 

 

3Moj.16:23 „Potem wróciwszy się Aaron do namiotu zgromadzenia, złoży z siebie szaty lniane, w które się był oblekł, wchodząc do świątnicy i zostawi je tam”.---3021

 

Oto początek następnej działalności Pana w szatach chwały przez 1000 lat:

 

3 Adar  ·  2004 szanah  +  1000-------------------------------------------------3567

 

 

 

 

6588

 

 

Zach.8:4-5 „Jeszcze siadać będą starcy i baby na ulicach Jeruzalemskich, mając każdy z nich laskę w ręce swej dla zeszłości wieku. Ulice także miasta pełne będą chłopiąt i dziewcząt grających na ulicach jego”. ---------------------------------------------------

 

 

 

 

6588

 

Zestawienie 512

 

2Moj.28:35 „A będzie to miał na sobie Aaron przy posługiwaniu, aby słyszany był dźwięk jego, gdy będzie wchodził do świątnicy przed Pana”. -----------------------------------

 

Oczekiwany następny dźwięk dzwonka:

 

3 Adar  ·  2004 szanah. ------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2567

 

 

2567

 

3 Adar 516 r.p.n.e. ukończono budowę Świątyni Zorobabela Ezdr.6:15.

2520 lat później (3 Adar 2004) zostanie ukończona pozaobrazowa Świątynia Zorobabela.

 

Zestawienie 513

 

 

 

Obj.21:17 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa”. ---------------------------------------------- p.l. 1428

 

Oto pierwsza Pięćdziesiątnica w nowej Świątyni i oczekiwany następny dźwięk:

 

6 Siwan  ·  2005 --------------------------------------------------------------- 2137

 

 

 

 

3565

 

 

2Moj.28:35 „A będzie to miał na sobie Aaron przy posługiwaniu, aby słyszany był dźwięk jego, gdy będzie wchodził do świątnicy przed Pana, i gdy zaś wychodzić będzie, żeby nie umarł”. -----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3565

 

Zestawienie 514

 

 

2Moj.28:34-35 „Dzwonek złoty a jabłko granatowe; i zaś dzwonek złoty i jabłko granatowe u podołka płaszcza w około. A będzie to miał na sobie Aaron przy posługiwaniu, aby słyszany był dźwięk jego, gdy będzie wchodził do świątnicy przed Pana, i gdy zaś wychodzić będzie, żeby nie umarł”. -------------------------------------

 

Najwyższy Kapłan i Król i początek wielkich błogosławieństw:

 

Jezus Chrystus  ·  Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah ----------------------------------

 

 

 

 

 

 

5352

 

 

5352

 

Zestawienie 515

 

 

 

Lud Wielki wzbudzony w lepszym zmartwychwstaniu

rozpoczyna działalność z Prorokami w dziele restytucji:

 

3Moj.9:23 „A wyszedłszy błogosławili ludowi”. -----------------------------------873

 

Lud Wielki  ·  3 Adar  ·  2004 szanah.   ----------------------------------------3929

 

 

 

 

 

4802

 

 

Ezech.44:14 „Przetoż ich postanowię za stróżów obrzędów domu na każdą posługę jego i na wszystko co w nim będzie sprawowane”.   ------------------------------------------

 

 

 

4802

 

Lud Wielki będzie sprawował usługi pomocnicze podczas Restytucji będzie wykonywał czynności „wokół” Stolicy Sądowej, a także będzie pomagał przy obdarzaniu ludu błogosławieństwami płynącymi z Nowej Świątyni.

 

Zestawienie 516

 

 

2Moj.28:34,35 „Dzwonek złoty, a jabłko granatowe; i zaś dzwonek złoty i jabłko granatowe u podołka płaszcza w około. A będzie to miał na sobie Aaron przy posługiwaniu, aby słyszany był dźwięk jego, gdy będzie wchodził do świątnicy przed Pana, i gdy zaś wychodzić będzie, żeby nie umarł”. -------------------------------------

 

Koniec budowy Świątyni, pierwsza Pięćdziesiątnica i czas błogosławienia:

 

3 Adar  ·  2004 – 3°°  ·  6 Siwan  ·  2005  +  1000 -------------------------------------

 

 

 

 

 

5352

 

 

5352

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas