Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

PRZYPOWIEŚĆ

 

„Synu Człowieczy! Cóż to macie za przypowieść o ziemi izraelskiej, która brzmi; Wydłużają się dni, a żadne widzenie nie sprawdza się. Dlatego mów do nich; Tak mówi Wszechmogący Pan. Skończę z tą przypowieścią i już jej nie będą powtarzali w Izraelu. A raczej przemów do nich tak; Bliskie są dni, kiedy spełni się każde widzenie”.                                                     Ezech.12:21-24 NB.

 

Każda przypowieść jest wykładnikiem pewnej prawdy. Zawiera w sobie dobrą wieść. Prorocza przypowieść również niesie nam radosne przesłanie – mieści się ono w słowach Wszechmogącego Pana; „Skończę z tą przypowieścią”. Przypowieść nawiązuje do sytuacji w określonym czasie 1981 – 2005 r. Po tym czasie stanie się ona dla wielu, przykrym wspomnieniem, prawdziwą historią. Okaże się bowiem, że wypełnienie przypowieści było formą sprzeciwu wobec Pańskiej Prawdy, chociaż zaszkodzić jej nie mogło. Pozostanie jednak niesmak.

Przeciwnicy chronologii biblijnej mieli niechlubny „przywilej” wypełnić ten proroczy szczegół. Obecnie Pan czyni koniec tej przypowieści.

Powtarzanie tej przypowieści, jest formą kwestionowania, podanego przez Urząd Wiernego Sługi wyrozumienia, wypełnienia się proroctw czasowych dotyczących przełomu Wieku Ewangelii i Wieku Tysiąclecia, a także kwestionowaniem Boskiej Wszechmocy w odniesieniu do wypełnienia wizji i proroctw. Wszechmogący Pan mocą swą wzbudził Proroków 6 Siwan 2001 roku i tą samą mocą wypełni każdą obietnicę przez nich przekazaną.

„...nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic jakie dał wam Pan Bóg wasz; wszystkie się spełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo”.                                                 Joz.23:14.

 

Prorok Ezechiel, jako pierwszy adresat takiego zarzutu, będąc już wzbudzonym, śledzi realizację wizji, którą kiedyś zapisał. Jan Chrzciciel, nazwany przez Pana świecą gorejącą, może dziwić się, że pochodnia proroctw dla wielu zgasła.

 

Prorocy: Aggieusz i Zachariasz prorokowali o budowie Świątyni Zorobabela i mogli oglądać (w nagrodę) jej otwarcie. W pozafigurze jest podobnie. Bratu Russellowi po czterdziestoletnim czasie prorokowania o końcu czasów pogan w 1914 roku dane było oglądać ten fakt. Brat Tadeusz Wiśniewski zapowiadał upadek komunizmu i również oglądał na żywo jego koniec. Niewykluczone, że niektórzy z klasy Wielkiego Grona także doczekają czasu, w którym „Ziemska Świątynia” rozpocznie swoją funkcję w zakresie restytucji.

 

Również możliwe jest, że niektórzy doczekają tego czasu i z grona wypełniających tę przypowieść. Jeśli byli braćmi mówiącymi nie tylko powiedzenia z tej przypowieści, ale i inne prorocze słowa np.:

 

 „...Niech się okaże sława Pańska”. Pan odpowiada: „Okażeć się zaiste ku pociesze waszej, ale oni pohańbieni będą.” (Będą zawstydzeni)                                                      Izaj.66:5; 2Tym.2:15.

 

„Tak mówi Wszechmogący Pan: Żadne Słowo, które Ja wypowiadam, już się nie odwlecze: Słowo, które Ja wypowiadam spełni się – mówi Wszechmocny Pan”.                             Ezech.12:28

 

Potwierdzają to poniższe zestawienia i potwierdzą to definitywnie najbliższe wydarzenia.

 

Zestawienie 493

 

Ezech.12:22 „Synu człowieczy! cóż to za przypowieść u was o ziemi Izraelskiej, iż mówicie”. -----------------------------------------------------------------------------

 

Oto czas wypowiadania proroczej przypowieści:

 

1981 -------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1981

 

1981

 

Z zestawienia wynika, że po roku 1981 osłabło zaufanie u niektórych do prawd czasowych, wyprowadzonych za pośrednictwem Urzędu Wiernego Sługi.

 

Zestawienie 494

 

 

1Moj.25:24 „A gdy się wypełniły dni jej, aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej”.--

 

Oto dokładny czas porodu:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah .----------------------------------------------------------

 

 

1242

 

 

2491

 

Razem

 

3733

 

Zakwestionowana Prawda o narodzeniu Bliźniaczych Klas:

 

Ezech.12:27 „Synu człowieczy! oto dom Izraelski mówią: To widzenie, które ten widzi, odwlecze się na wiele dni, a o dalekich czasach ten prorokuje”. ------------------------

 

 

 

 

3733

 

Zestawienie 495

 

 

Wielkie Grono w 2000 roku zaczyna prorokować o wzbudzeniu Bliźniaczych Klas:

 

Agg.1:1 „Aggieusz Prorok”. ---------------------------------------------------------------

 

3°°   ·   6  ·  3  ·  2001 szanah. ----------------------------------------------------------

 

 

 

89

 

2368

 

Razem

 

2457

 

Podważano fakt iż Wielkie Grono może być zaangażowane w poselstwie Pańskim:

 

Ezech.12:22 „Synu człowieczy! cóż to za przypowieść u was o ziemi izraelskiej, iż mówicie: Przedłużąć się dni, a z tego widzenia nic nie będzie?” -----------------------------------

 

 

 

2457

 

Rok  hebr.  hnX  =  355.

 

Zestawienie 496

 

 

1Moj.32:3 „Potem posłał Jakub posły przed sobą do Ezawa, brata swego, do ziemi Seir, do krainy Edomskiej”.  ----------------------------------------------------------------

 

Książęta ----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2521

 

1212

 

Razem

 

3733

 

Nie uznano obecnej Prawdy na czasie w formie mówionej i pisanej:

 

Ezech.12:27 „Synu człowieczy! oto dom Izraelski mówią: To widzenie, które ten widzi, odwlecze się na wiele dni, a o dalekich czasach ten prorokuje”. ------------------------

 

 

 

3733

 

Książęta   grec.   Oi Arcontej  =  1212  Jan.7:26.

 

Zestawienie 497

 

 

 

Ezech.12:25 „Przeto, że Ja Pan mówić będę, a którekolwiek słowo wyrzeknę, stanie się; nie pójdzie w długą, ale za dni waszych, domie odporny! Wyrzeknę słowo, i wypełnię je, mówi Panujący Pan”. ---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

5117

 

Jezus Chrystus   ---------------------------------------------------- wg Delitzscha  749

 

Ostatni ogłaszający i obwieszczony czas:

 

Nogi ich  ·  Nogi ich  ·  3°°  ·  6  ·  3  ·  2001 szanah ------------------------- 4368

 

 

 

5117

 

 

Nogi ich hebr. ~hylgr  =  288  wg Delitzscha. Obj.11:11.

Nogi ich grec.  podaj autwn  =  1712.

 

Zestawienie 498

 

 

Obj.11:11 „Stanęli na nogach swoich”. ---------------------------------------------------

 

1Moj.32:28  „Izrael  ·  Izrael”.  ----------------------------------------------------------

 

 

3347

 

1082

 

Razem

 

Ezech.12:32 „Tak mówi panujący Pan: Sprawię Ja to, iż ustanie ta przypowieść, a nie będą używać tej przypowieści więcej w Izraelu; powiedz im: I owszem, przybliżyły się te dni, i spełnienie wszelkiego widzenia”. ----------------------------------------------

 

 

4429

 

 

 

4429

Izrael, Izrael    hebr. larXy, larXy – 541+541  =  1082   1Moj.32:28.

 

Pozycja „stania na nogach” wyrażona jest przez opisowe opracowania i jakoby przemawia do opozycji, że „przybliżyły się dni spełnienia wszelkiego widzenia”.

 

Zestawienie 499

 

Izaj.66:5 „Nienawidzący was, a wyganiający was dla imienia mego mówią: Niech się okaże sława Pańska. Okaże się zaiste ku pociesze waszej ale oni pohańbieni będą”. ----------

 

Obj.11:12 „Potem usłyszeli głos wielki z nieba mówiący im: Wstąpcie sam. I wstąpili na niebo w obłoku i patrzyli  na nich  nieprzyjaciele ich”. -------------------------------- p.l.

 

 

 

 

2628

 

 

2628

 

Zestawienie 500

 

 

Ezech.12:27-28 „Synu Człowieczy! Oto dom Izraelski mówią: To widzenie, które ten widzi, odwlecze się na wiele dni, a o dalekich czasach ten prorokuje. Przeto im rzecz: tak mówi Panujący Pan: Nie pójdzie w długą żadne Słowo Moje; ale Słowo, które wyrzeknę, stanie się, mówi Panujący Pan”. ---------------------------------------------

 

Czas wzbudzenia Świętych Książąt i Wielkiego Ludu

w dniu Pięćdziesiątnicy 2001 roku licząc od stworzenia Adama i 1000 lat:

 

3°°  ·  6  ·  3  ·  6129  +  1000  ---------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

7141

 

 

 

7141

 

 

RĄBEK  SZATY  JUDEJCZYKA

 

„Tak mówi Pan Zastępów;  Stanie się w owych dniach, że dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg”.                                                                          Zach. 8:23.

 

Nasz Pan, przy końcu trzy i półrocznej misji, nauczając  garstkę swych uczniów, którzy mieli stać się zaczątkiem Kościoła Wieku Ewangelii, udzielił im, na krótko  przed rozstaniem się z nimi, takiej oto obietnicy:

 

„.Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata (wieku)”.            Mat. 28:20.

Echo słów tej obietnicy  słyszalne było przez cały Wiek Ewangelii – od Pięćdziesiątnicy w roku 33 aż do Pięćdziesiątnicy w 2001 roku i dalej. Pan jest obecny przez Ducha, Światło i Opatrznościowe Kierownictwo. Bardziej widoczne to było w czasie pierwszej i wtórej obecności Pana, mniej w średniowieczu.

W okresie Pańskiej Paruzji od 1874 roku mamy sposobność korzystania z fontanny prawdy udzielanej nam za pośrednictwem Wiernego Sługi.

„Pan nadal prowadzi sprawy swojego Kościoła (Pierworodnych) za pośrednictwem tego samego Ducha Świętego, wprawdzie mniej widocznie, mniej zewnętrznie, jednak nie mniej rzeczywiście i nie mniej starannie oraz bardzo szczegółowo w każdej sprawie ”.                    E -237.

 

Doświadczamy prawdziwości tych myśli aż dotąd. „Dziesięciu mężów”, wspomnianych przez proroka również przyznało, że słyszeli o Pańskiej obietnicy i jej realizacji; dają tego świadectwo:

 

„....bośmy słyszeli, że z  wami jest Bóg”.

 

Gdyby ten tekst zapisany był w innym proroctwie, a nie u Zachariasza, bylibyśmy skłonni mniemać, że wypełni się on w czasie zaawansowanej restytucji Izraela, i że inne pogańskie narody tak bardzo cenić będą każdego Izraelczyka. W pewnym stopniu i tak też może być. Lecz Bóg mówił te słowa do proroka Zachariasza, który jak wiemy działał w określonych dniach budowy Drugiej Świątyni. Prorocze wypełnienie tych słów odnosi się do określonego czasu.

 

Stanie się w owych dniach”.

 

Chociaż mamy przywilej żyć w tych dniach i rozumieć co oznacza budowa Świątyni, to jeszcze nie możemy powiedzieć, że to wszystko o czym mówi nasz tytułowy tekst, już się stało. Ale jeśli Bóg rzekł „stanie się” to zawsze Jego słowa miały moc sprawczą i w tych dniach również tak będzie. Ponieważ ten szczegół proroczy stanowi ważny element obecnej prawdy na czasie, nas interesuje jak to się stanie, że:

„dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów odważy się...”

 

Z powyższych słów wynika, że owych dziesięciu nie miało wcześniej odwagi wyrazić uznania dla Judejczyka. Liczba dziesięć symbolizuje całość, a w tym tekście chodzi o wszystkich bojaźliwych. Jest to zbieżne z obrazem Gedeona:

„Kto bojaźliwy i lękliwy niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu w skutek czego zawróciło z zastępu dwadzieścia dwa tysiące a pozostało dziesięć tysięcy”.                    Sędziów 7:30.

 

Dziesięciu bojaźliwych w końcu odważy się, podobnie jak i dwadzieścia dwa tysiące odważyło się współdziałać z Gedeonem (Sędziów 7:23). Bojaźń przed ryzykiem porażki, zawodu  ustąpi miejsca odwadze.

„odważą się i uchwycą się rąbka szaty jednego Judejczyka”.

Odwaga przyjdzie jako wynik chłodnej kalkulacji oraz oceny swojej dotychczasowej postawy. Jeśli dotąd obawiano się zawodu i zawstydzenia to akurat to, czego się tak obawiano już na nich przyszło.

„Bo to czego się bałem nawiedziło mnie, a przed czym drżałem przyszło na mnie”.     Ijob.3:25.

Być może wielu dojdzie do wniosku, że należy poprawić swój życiorys. Jeżeli nawet początek był piękny to przecież ważny jest koniec drogi wiary i poświęcenia. Będzie to akt odwagi, lecz będzie to już tańsza odwaga – jak wszystko, co występuje w nadmiarze bywa tańsze i trudniej się sprzedaje. Najdroższe są zawsze pierwsze produkty – podobnie jest z odwagą. Stąd ich nagły zwrot wyrażany słowem „uchwycić się”. Według słownika określa ono dokonanie gwałtownego ruchu, nastawienie się wewnętrznie z determinacją na coś, podjęcie jakiejś myśli, zamysłu nie dopuszczając wątpliwości, możliwości porażki. Uchwycić się jakiej myśli to uwierzyć, że nie wszystko stracone, to nadzieja na pracę i na jakąś za nią zapłatę. Chwyta się zwykle ręką i szybko. Tu nie będzie czasu na dłuższy namysł wyrażany często słowami - „poczekamy, zobaczymy”.

A gdy chwyta się rąbka szaty, to wykonuje się jednocześnie jakby ukłon względem Judejczyka i jego szaty. Uczynili też tak synowie proroccy, gdy oddali pokłon dla Elizeusza i dla płaszcza Eliasza, który on niósł (2 Król.2:15).

Szata wierzchnia zwana togą to symbol zrozumienia proroctw, opracowanych literacko i opublikowanych na zewnętrzny użytek. Rąbkiem tak rozumianej szaty jest chronologia biblijna. Rąbek kończy i wzmacnia szatę, po obrębieniu nie można szaty skracać ani wydłużać. Taką rolę spełniają też wszystkie równoległości. Rąbek jest uszyty nicią tego samego koloru, co szata.

„Schyłek panowania królestw tego świata przebiega wśród coraz burzliwszych wydarzeń, których znaczenia nie jest w stanie pojąć, kto nie jest zapoznany z Planem Bożym zawartym w Biblii. Tylko nadążanie za pochodnią proroczego Słowa Bożego zapewnia niezbędną mądrość. Jedynie ona umożliwia umiejętne i wszechstronne spojrzenia na wydarzenia ogólnoświatowe. Wśród wielowątkowej gmatwaniny tych wydarzeń pozwala dostrzec subtelną nić spełniania się proroctw.  Więcej – brak odpowiedniej mądrości, może postawić człowieka po stronie krytyków Pańskiej działalności, a nie jej zwolenników”.                                            „Odwieczna Mądrość”str. 7.

Taką subtelną nicią spełnienia szyty jest ów rąbek szaty. Dotyczy to aktualnie spełniających się  proroctw. Olejek pomazania wylany na głowę Aarona również spływał aż do brzegu szaty, tj. do jej rąbka, aby dalej spływać już na ziemię – na całą ziemię. Psalm 133:2.

 „... ziemia będzie wypełniona znajomością Pańską tak jak morze wodami wypełnione jest”.

Izaj. 11:9.

Napełnianie ziemi znajomością Pańską rozpocznie się od poznania „rąbka tajemnicy” szaty Judejczyka. Będzie to kontynuacja i rozwój znajomości Planu Bożego. Chwytający mówią dalej:

„pójdziemy z wami bośmy słyszeli, że z wami jest Bóg”.

Uznanie wyrażone jest dla Jednego Judejczyka i jego szaty, natomiast dalej jest mowa o liczbie mnogiej:

„Pójdziemy z wami .... z wami jest Bóg.”

 

Wielkim Judejczykiem jest Chrystus, On Król Izraela. Dotknąć Go nie można. Natomiast można uchwycić się Jego szaty – Prawdy na czasie, którą niosą różni widzialni reprezentanci i słudzy.

Judejczykiem jest też wierny sługa. Ponieważ tych jednostek już nie ma wśród żyjących, a pozostała po nich tylko szata w postaci literatury, stąd szaty tej  można już się uchwycić i pójść z tymi którzy ją niosą (Eliasza już nie ma , ale  pozostał płaszcz). „Pójdziemy z wami” oznacza po prostu – nie będziemy się już sprzeciwiać, bo jeśli „z wami jest Bóg” – to jak możemy być przeciwko wam (Rzym 8:31).

 

Prawie sto lat temu próbowano już skomentować nasz tytułowy tekst (zob. komentarz). Otóż owym jednym Judejczykiem miał być Lord Beaconsfield – Żyd Benjamin Disraeli – premier Anglii w latach 1874-1880. Jego wystąpienie na Kongresie Berlińskim w 1878 roku zaznaczyło koniec żydowskiego „Dwójnasobu”. Mężami, którzy mieli się uchwycić jego szat miała być Europa. Późniejsza historia pokazała, że było wypełnienie ale innych proroctw. Lord Beaconsfield wygłosił swoje przemówienie 13 czerwca 1878 roku w Berlinie, a sześćdziesiąt dwa lata później – 14 czerwca 1940 roku, w tym samym Berlinie, zdecydowano o wprowadzeniu w życie planu określanego jako „ ostateczne rozwiązanie”. Po dwóch latach zaczęły płonąć krematoryjne piece w Birkenau. (Europa objawia nadal ducha antysemityzmu).

Lord Beaconsfield był mężem Opatrznościowym, ale nie miał na sobie właściwej „szaty”. Był zacnym i odważnym Żydem. Kiedy został premierem Anglii, dziennikarze zapytali go –„Czy naprawdę jest Żydem?” , odpowiedział: „Gdy wasi przodkowie nie zeszli jeszcze z drzew, to moi byli już pisarzami, poetami, a kapłani służyli w Świątyni Jahwe”.

Podsumowując powyższe rozważania, dochodzimy do dwóch wniosków: pierwszy to ten, że tekst tytułowy wypełni się dopiero, albo już w „tych dniach”. Wielu sympatyzujących z Prawdą na czasie – skrycie jak ongiś Nikodem zmieni swoją postawę. Uczynią to także bogaci z  „Arymatei” oraz gorliwe Marie, Marty i mili uczniowie jak Jan. Pójdą razem w awangardzie odważnych i chwytających się szaty Wielkiego  Judejczyka i Jego Wiernych Sług. Pójdą za głosem Pana, aby jak On wyraził „Wykonało się” – powiedzieć „Wypełniło się”.

Drugim wnioskiem jest przekonanie, że Prawda na czasie zwycięży, również w tym czasie. Choć „rozproszone są siły ręki ludu świętego”. Choćby siły opozycji odnosiły pozorny tryumf. Choćby figowe drzewo  nie kwitło i chybiły nasze wyobrażenia „ o pożytkach w winnicy”.

„Mimo to, jednak będę się radował  w Panu. Jahwe – Pan jest moją mocą.  On nogom moim użyczy chyżości nóg jelenich  i pozwoli im stąpać po wyżynach”.                              Abakuk 3:18-19.

 

Zestawienie 501

 

 

Mat.6:10 „Przyjdź Królestwo Twoje”. ----------------------------------------------------

 

Oto dokładna data dokończenia budowy świątyni Ezdr:6:15:

 

3 Adar  ·  2004 szanah  ------------------------------------------------------------------

 

 

2086

 

 

2567

 

Razem

 

4653

 

Po 3 Adar 2004, zaczną się „one dni”:

 

Zach.8:23 „W one dni uchwycą się dziesięć mężów ze wszystkich języków onych narodów; uchwycą się mówię podołka jednego Żyda, mówiąc Pójdziemy z wami bo słyszymy. Że Bóg jest z wami”. --------------------------------------------------------

 

 

 

 

4653

 

Zestawienie 502

 

 

Oto tematy dla których, uchwycą się szaty proroczej:

 

Jan.11:25 „Jam jest zmartwychwstanie i żywot”. ------------------------------------------

 

Filip.2:11 „Jezus Chrystus”. ---------------------------------------------------------------

 

1Kor.3:17 „Kościół Boży”. ---------------------------------------------------------------

 

1Kor.10:18 „Izrael”. ----------------------------------------------------------------------

 

 

 

2504

 

1980

 

611

 

349

 

Razem

 

5444

 

Zach.8:23 „Tak mówi Pan Zastępów: W one dni uchwycą się dziesięć mężów ze wszystkich języków onych narodów, uchwycą się mówię podołka jednego Żyda, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszymy, że Bóg jest z wami”. -------------------------

 

 

 

 

5444

 

Zestawienie 503

 

 

Zach.8:23 „Tak mówi Pan Zastępów: W one dni uchwycą się dziesięć mężów ze wszystkich języków onych narodów, uchwycą się mówię podołka jednego Żyda, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszymy, że Bóg jest z wami”. -------------------------

 

Oto Judejczyk i czas kształtowania podołka Jego szaty:

 

Jezus  ·  3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah     3 Adar  ·  2004 szanah ---------------------

 

 

 

 

5444

 

 

5444

 

Jeszua  hebr.  [wXy  =  386  Mat.1:21.

 

Zestawienie 504

 

 

Zach.8:23 „Rąbek szaty Judejczyka”. -----------------------------------------------------

 

Oto rąbek szaty:

 

Chronologia Biblijna  ·  Izrael -------------------------------------------------------------

 

 

498

 

 

2069

 

Razem

 

2567

 

Po tym czasie nastąpi zainteresowanie się Chronologią Biblijną wg. Ezdr.6:15:

 

3 Adar  ·  2004 szanah. ------------------------------------------------------------------

 

 

 

2567

Chronologia Biblijna grec. Cronologia Bibliou  = 1528.

Izrael  hebr.   larXy  =  541.

 

Zestawienie 505

 

Oto chęć ujednolicenia poglądów obywateli Królestwa:

 

Zach.8:21 „Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego i będą mówili; Pójdźmy, wybierzmy się w drogę by błagać Jahwe o łaskę i zbliżyć się do Jahwe Zastępów! Ja także się wybieram”.-------------------------------------------------------------------

 

Miasto Boże i początek błogosławienia przez 1000 lat:

 

Jerozolima  ·  dzień 15  ·  miesiąc 7  ·  rok 2005  +  1000 -------------------------------

 

 

 

 

 

 

4246

 

 

4246

 

Jerozolima  hebr. ~lXwry  =  586.

Dzień  grec.  hmera  =  154.

Miesiąc  grec.  mhn  =  98.

Rok  grec.  etoj  =  381.

 

Zestawienie 506

 

 

Obj.21:17-18 „I zmierzył mur jego na sto cztredzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa. A było budowanie muru jego z jaspisu”. ----------------- p.l.

 

Oto początek pełnej działalności Proroków:

 

Sukkot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah. ---------------------------------------------------

 

 

 

2072

 

 

3372

 

Razem

 

5444

 

Zach.8:23 „Tak mówi Pan Zastępów: w one dni uchwycą się dziesięć mężów ze wszystkich języków onych narodów; uchwycą się, mówię, podołka jednego Żyda, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszymy, że Bóg jest z wami”. ----------------------------------

 

 

 

 

5444

 

Zestawienie 507

 

 

Zach.8:23 „W one dni uchwycą się dziesięć mężów ze wszystkich języków onych narodów; uchwycą się, mówię, podołka jednego Żyda, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszymy, że Bóg jest z wami”. ---------------------------------------------------------

 

Początek Epifanii Królestwa:

 

Mat.6:10 „Przyjdź Królestwa Twoje”.  ·  3 Adar  ·  2004 szanah ------------------------

 

 

 

 

4653

 

 

4653

 

 

Wszystkie narody klaskajcie rękoma,

Wykrzykajcie Bogu głosem wesela.

Albowiem Pan Najwyższy, Straszny,

Jest Królem Wielkim nad wszystką ziemią.

Podbija ludzi pod moc naszą,

A narody pod nogi nasze.

Obrał nam za dziedzictwo nasze

Chwałę Jakuba, którego umiłował. Sela.

Wstąpił Bóg z krzykiem;

Pan wstąpił z głosem trąby.

Śpiewajcież Bogu, śpiewajcie;

Śpiewajcież Królowi naszemu, śpiewajcie.

Albowiem Bóg Królem wszystkiej ziemi;

Śpiewajcież rozumnie.

Króluje Bóg nad narodami;

Bóg siedzi na Świętej Stolicy Swojej.

Książęta narodów przyłączyli się do ludu

Boga Abrahamowego; albowiem Boże są tarcze ziemskie;

Skąd On zacnie jest wywyższony.

Psalm 47.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas