Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

WIELKIE GRONO

 

„Potem widziałem, a oto lud wielki, którego nikt nie mógł zliczyć”.                      Obj.7:9, N.B.

 

Słowo Boże uczy o zbawieniu uniwersalnym, stąd jego najważniejszą nauką jest „Okup za wszystkich”. Obok tej doktryny, stoi równie ważna nauka o „Wysokim Powołaniu”. To dla niej przeznaczony był  Wiek Ewangelii. Było jedno powołanie ale wyłoniło  dwie duchowe klasy – „Maluczkie Stadko” i „Wielkie Grono” (Efez.4:4). Określenie „jedno powołanie” oznacza, istnienie powołania tylko do Kościoła, a brak powołania do Wielkiego Grona. „Jedno powołanie” jednak dwie nagrody. Natomiast pozostała ludzkość, po zakończeniu ofiar Wieku Ewangelii ma zagwarantowaną sposobność uzyskania życia wiecznego na ziemskim poziomie.

Wyłonienie się Wielkiego Grona jest skutkiem działania Boskiego Miłosierdzia. Dla tej przyczyny  nie jest podana jego liczba. Słowa „lud...którego nikt nie mógł zliczyć” – oznaczają „którego liczba nie jest znaną” (zob.Kom. Z,1907-27). Takie stwierdzenie oznacza, że na razie liczba Wielkiego Grona nie będzie znana i to zwalnia nas od dociekań w tej sprawie. „Lud Wielki” podobnie jak i „Maluczkie Stadko” – wymienione w Obj.7 rozdział – obejmują całość klas z całego Wieku Ewangelii. Żyjąca obecnie pozostałość tej klasy nazwana jest „resztą”, a więc nie może stanowić wielkiej liczby. (Zach.8:6, N.B).

Spróbujmy nakreślić schemat życiorysu przeciętnego członka Wielkiego Grona. Otóż jak każdy z wiernych poświęcał się Bogu na służbę, szczerze i z gorliwością. Pan przyjął takie ofiarowanie i spładzał do Boskiej natury. Jednak zamiast kontynuacji swego poświęcenia w sposób nieustanny i ciągły, jednostka taka pobłażała sobie czyniąc pauzę w poświeceniu – krótszą lub dłuższą. Objawiając w tym czasie „dwoisty umysł”, chęć służenia „dwom Panom”, bądź „pieczołowanie o ten żywot” nabywając ducha bojaźni i dla tych przyczyn poddawało się łatwo niewoli ciała i świata religijnego. Pan korygował postawę takiego członka poprzez napominanie przez „Słowo”, a gdy to nie odnosiło skutku, poprzez różne doświadczenia. Gdy tak zastosowane środki nie odnosiły pożądanego skutku, przesuwał taką osobę do klasy niższej – do Wielkiego Grona. Gdyby jednostka taka nadal nie pokutowała, mogłaby być przesunięta jeszcze niżej – do klasy wtórej śmierci. Taki jest schemat – bardzo ogólny – doświadczeń Wielkiego Grona. Czas takich eliminacji i wyboru, trwał przez 1944 lata (od 33 r. ne. do 1977 r.). Odtąd ustały procesy rotacji, gdy liczba Maluczkiego Stadka została zapieczętowana, tym samym liczebne zasilanie Wielkiego Grona ustało.

 

Pierwsze słowa tytułowego tekstu – „potem widziałem” wskazują nam, kiedy nastąpić miała pełna odsłona spraw Wielkiego Grona. Nie przedtem (przed 1977 r.) i nie wówczas (w 1977 r.) ale „potem”. Dzisiaj wiemy, że to „potem” – to po dwudziestu latach.  Oto odpowiednie zestawienie.

 

Zestawienie 440

 

Obj.7:13. „I odpowiedział jeden z onych starców i rzekł mi: Cić , którzy są obleczeni w szaty białe co zacz są? I skąd przyszli?” ------------------------------------------- p.l.

 

Oto ilość lat trwania Wysokiego Powołania na przestrzeni,

której kształtowała się klasa Wielkiego Grona (od r. 33 – r.1977):

 

1977    33  ------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1944

 

 

 

1944

 

Wielu poważnych myślicieli chrześcijańskich zastanawiało się nad klasą Wielkiego Grona, poczynając od Apostoła Pawła, aż do Brata Russella. Oto stosowny cytat takiego rozważania:

„Gdyby w Piśmie Świętym nie było wzmianki o Wielkim Gronie, to bylibyśmy gotowi szukać za taką wzmianką, albo też wnosić ze smutkiem, że wielu pójdzie na wtórą śmierć. Nie ulega wątpliwości, że z wszystkich, którzy się poświęcili w zupełności i zostali spłodzeni z Ducha Świętego, tylko „Maluczkie Stadko” uczyni swoje wybranie pewnym przez wierne wypełnienie podjętych warunków. Pozostali nie będąc sposobnymi do tego, na co byli powołani, zdaje się, że musieliby umrzeć śmiercią wtórą, albo też rozwinąć swoją nową naturę w ognistych próbach i doświadczeniach „ku zatraceniu ciała, aby duch był zachowany w on dzień Pana Jezusa 1Kor.5:5; Żyd.2:15”.                                                                                                                  W.T.1908 – 4273.

 

Obecnie znajdujemy coraz więcej owych wzmianek o Wielkim Gronie. O Słowie Bożym mówi się często, że jest ono „zwierciadłem” czyli lustrem, w którym przeglądając się, możemy zauważyć nasze wrodzone i nabyte wady charakteru. Skoro tak jest, to również w tak rozumianym lustrze, możemy szukać wzmianek o Wielkim Gronie.

Każda z 66 ksiąg Pisma Świętego jest częścią tego wielkiego lustra. Stojąc przed nim jako potencjalni członkowie Wielkiego Grona patrzymy na doświadczenia obrazowych postaci takich jak np. Jakub, Benjamin, Elizeusz, Izajasz, Abakuk, Ezechiel, Aggieusz, Zachariasz i inni i porównujemy – czy obraz widziany w lustrze odpowiada obecnej rzeczywistości? I o dziwo musimy z radością stwierdzić, że zgodnie z proroczą obietnicą widzimy „okiem w oko”, że obraz w lustrze odpowiada rzeczywistości. O takim oglądaniu pisał prorok Izajasz 52:8.

 

To samo odnosi się do Boskich zarządzeń dotyczących „Kozła Azazela”, „Pięćdziesiątnicy”, jak i Wielkiego Grona proroczo ukazanego w Maluczkiej Siostrze. (Pieśń Salomona 8:8-9).

Możemy powtórzyć za Apostołem Pawłem, że: czasu i miejsca by nam nie stało, gdybyśmy zechcieli te wszystkie wzmianki o Wielkim Gronie wyliczyć i omówić. Skoncentrujemy się na niektórych z uwagi na ich wyjątkowość.

 

SPECJALNE  BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

 

Po zejściu z ziemi Maluczkiego Stadka, Wielkie Grono miało otrzymać – przez pewien krótki czas – specjalne błogosławieństwa. Napisane zostało to wprost w Obj.19:9, a także pokazane jak w lustrze, w obrazie Eliasza i Elizeusza:

„Jahwe rzekł do niego (do Eliasza). Idź...Przyjdziesz i namaścisz... Elizeusza zaś syna Szafata z Abel- Mechola namaścisz na proroka po sobie”.                                                 1Król.19:15,16,B.P.

 

Według Boskiego polecenia Elizeusz u boku Eliasza, miał być przygotowywany do przyszłej samodzielnej działalności i podjęcia pracy „po nim”, czyli po zabraniu Eliasza do nieba.

„W końcu Eliasz przyznał się przed Elizeuszem, że jego otrzymanie specjalnego błogosławieństwa zależne jest od tego, żeby Elizeusz pozostawał z nim do końca. Elizeusz prosił o otrzymanie specjalnego błogosławieństwa. Czy nie mogę otrzymać specjalnego błogosławieństwa? Daj mi swe błogosławieństwo. Eliasz odpowiedział. Jeżeli będziesz ze mną, kiedy ja zostanę zabrany, wówczas dostaniesz błogosławieństwo. Innymi słowy jeżeli pozostaniecie wytrwałymi i trzymać się będziecie swej drogi i nie zostaniecie odłączeni przez próby po drodze, otrzymacie specjalne błogosławieństwo po odejściu klasy Eliasza”.

K.P.O. 1910  – 700.

 

Zacytowane powyżej myśli o specjalnych błogosławieństwach dla Wielkiego Grona nie robiły wcześniej na nas takiego wrażenia. Inaczej sprawa ma się obecnie. W promieniach skupionego światła, coraz to nowe klejnoty Boskich Prawd lśnią nieznanym dotychczas blaskiem, ukazując majestat Pańskiej Obecności z Jego ludem „aż do skończenia świata” (Mat.28:20).

„Weselcie się sprawiedliwi w Panu, wysławiajcie pamiątkę sprawiedliwości Jego”. „Wszystkie narody klaskajcie rękoma, wykrzykujcie Bogu głosem wesela. Albowiem Pan Najwyższy jest Królem nad wszystką ziemią”.                                                         Ps.33:1; Ps.47:2,3.

 

Zestawienie 441

 

 

 

2Król.3:11 „Elizeusz, syn Safata”. -----------------------------------------------  852

 

Początek pracy przy budowie Świątyni (Agg.1:1):

 

1  ·  6  ·  2000  ---------------------------------------------------------------- 2007

 

 

 

2859

 

 

Wcześniejsze współdziałanie z Eliaszem jest identyfikacją Wielkiego Grona:

 

2Król.3:11-12 „Jest tu Elizeusz, syn Safata, który nalewał wody na ręce Eliaszowe. U tegoć jest Słowo Pańskie”.  ------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2859

 

 

Nalewanie wody na ręce Eliaszowe, to symbol usługiwania Kościołowi w Jego pracy nad propagowaniem Prawdy na czasie w latach 1967 – 1994.

 

Zestawienie 442

 

 

 

2Król.3:11-12 „Jest tu Elizeusz, syn Safata, który nalewał wody na ręce Eliaszowe. U tegoć jest Słowo Pańskie”.  -------------------------------------------------- 2859

 

Początek samodzielnej pozaobrazowej działalności w roku:

 

2000 --------------------------------------------------------------------------- 2000

 

 

 

 

4859

 

 

„Słowo Pańskie” pokarmem na Wieczerzy:

 

Obj.19:9 „Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego”.  ------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4859

 

Zestawienie 443

 

 

Obj.7:9  „Lud Wielki”. -------------------------------------------------------------------

 

Elizeusz.   ---------------------------------------------------------------------------  hebr.

 

Elizeusz.   ---------------------------------------------------------------------------- grec.

 

 

1362

 

411

 

261

 

Razem

 

2034

 

Wielkie Grono pobudzone znajomością czasu

wzbudzenia Proroków rozpoczyna aktywną działalność:

 

28  ·  5  ·  2001 --------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2034

 

Elizeusz   hebr.  [Xyla  =  411.           Elizeusz   grec.  Elisaie  = 261.

 

Zestawienie 444

 

 

 

2Król.2:13 „Płaszcz Elijaszowy”. ----------------------------------------------- 1058

 

Obj.19:10 „Duch Proroctwa”. -------------------------------------------------- 1970

 

 

 

3028

 

 

Ezdr.5:1 „Tego czasu prorokował Aggieusz prorok i Zachariasz syn Iddy prorokując Żydom, którzy byli w Judzie i w Jeruzalemie w Imię Boga izraelskiego mówiąc do nich”.----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3028

 

Płaszcz Elijaszowy  hebr.  whyla trData  =  1058  2Król.2:13.

Duch proroctwa   grec.  pneuma thj profhteiaj  =  1970  Obj.19:10.

 

Elizeusz miał uznać zabranie Eliasza, ale także podnieść jego proroczy płaszcz. I uczynił to. Ówcześni i współcześni „synowie proroccy”, mniej interesują się Elizeuszem, a prawie w ogóle płaszczem Eliasza. Ich interesuje tylko Eliasz. Jest to znamienny rys obecnych doświadczeń szerokiego ogółu wierzących.

 

Zestawienie 445

 

 

2Król.2:13 „Płaszcz Eliaszowy”.   ---------------------------------------------------------

 

2Król.2:14  „Elizeusz”. --------------------------------------------------------------------

 

W roku:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah. ----------------------------------------------------------

 

 

1058

 

411

 

 

2491

 

Razem

 

3960

 

Data wynikająca z ofiary Abrahama:

 

11 x 360   --------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

3960

 

Elizeusz  hebr.  [Xyla  = 411  2Król.2:14.

 

Proroczy płaszcz Eliasza zawiera ponadto dwie przyszłościowe daty z równoległości Abrahama tj, 2000 i 2015 (patrz Chronologia Biblijna str.103). Elizeusz podejmując płaszcz, uderza nim Jordan i dalej nie rozstaje się z nim, co wskazuje na to, że Wielkie Grono podtrzymuje całą tematykę proroczą i chronologiczną. A oznacza to nie tylko kontynuację doskonalącą posiadane zrozumienie ale i odkrywanie nowych zarysów czasów i chwil, dotyczących szczególnie czasu wzbudzenia proroków i warunków w jakich będą sprawować swoje rządy.

 

Zestawienie 446

 

 

Izaj.29:5 „A to się nagle w okamgnieniu stanie”.--------------------------------- 1127

 

3  ·  12  ·  2004 szanah---------------------------------------------------------2374

 

 

 

3501

 

 

Mal.3:3 „I będzie siedział roztapiając i wyczyszczając srebro, i oczyści syny Lewiego, i przepławi je jako złoto i jako srebro, i będą ofiarować Panu dar w sprawiedliwości”.---

 

 

 

3501

 

Wielkie Grono jest doświadczane jako srebro w tym celu, aby przyniosło dar Panu Zastępów napisanych na świadectwo prawd, w postaci wydawnictw.

 

Zestawienie 447

 

Na pytanie Kościoła – odpowiedź

odłożoną w czasie otrzymuje Wielkie Grono:

 

Dan.12:8 „A gdym ja to słyszał, a nie zrozumiałem, rzekłem: Panie mój! cóż za koniec będzie tych rzeczy?”  ------------------------------------------------------------------

 

Oto podany czas -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

2004

 

2004

 

Zestawienie 448

 

Dan.12:8 „ Panie mój! Cóż za koniec będzie tych rzeczy? Idź Danielu, bo zawarte i zapieczętowane są te słowa, aż do czasu zamierzonego. Oczyszczonych i wybielonych i doświadczonych wiele będzie, a niezbożni niezbożnie czynić będą; nadto wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją”. --------------------------------------

 

Oto koniec „tych rzeczy” i początek nowych w 2005 r.

liczony od wejścia grzechu na świat w 4126 r. pne. i 1000 lat:

 

6131 szanah  +  1000   -------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

7486

 

 

 

7486

 

 

Zestawienie 449

 

Wielkie Grono pokazane w Jakubie:

 

1Moj.32:23 „I wziąwszy je przeprawił je przez tęż rzekę i przeprowadził wszystko co miał”.----------------------------------------------------------------------------------

 

3 Adar  ·  2004   -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2212

 

2212

 

 

 

SIOSTRA  MALUCZKA

 

„Mamy siostrę maluczką, która jeszcze niema piersi. Cóż uczynimy z siostrą naszą w dzień, którego będzie o niej mowa? Jeśli że jest murem zbudujmyż na niej srebrny pałac; a jeśli jest drzwiami oprawmyż ją deszczkami cedrowymi”.                                                          Pieśń Sal.8:8,9.

 

Oblubieniec z Oblubienicą tuż po uroczystości zaślubin, jakoby naradzając się mówią – „co uczynimy z siostrą naszą?” Jest to prorocze naświetlenie sytuacji Wielkiego Grona, w okresie dziesięciu lat (1994 – 2004) począwszy od roku uwielbienia ostatniego członka klasy Oblubienicy, aż do końca budowy Świątyni. Ten międzyczas jest owym proroczym „dniem”, w którym mówić się będzie o tej klasie.

Wielkie Grono nazwane jest tu „siostrą maluczką” – pod względem liczby i wpływu – pomimo, że jest reprezentacją klasy żyjącej w całym Wieku Ewangelii, najczęściej określanej jako „Lud Wielki”.

„...jeśli jest murem zbudujmy na niej srebrny pałac”.

Wielkie Grono ma być murem takim, jakim wcześniej była Oblubienica, o czym mówi tekst następny.

„Ja jestem murem, a piersi moje jak wieże”.                                                       Pieśń Sal. 8:10.

Symbol „muru” jest  użyty tutaj dla określenia stanu ducha i wiary. Obrazuje on pewność wiary w odniesieniu do wszystkich doktryn Słowa Bożego. Im szerszy „mur”, im bardziej kompletny i na solidnym fundamencie zbudowany, tym większy na nim może być zbudowany „srebrny pałac”. Często w potocznym języku, używa się takiego określenia „stanęli za nim murem” lub „pewne jest na mur beton”. Słowa te oznaczają obronę kogoś lub czegoś lub potwierdzenie prawdziwości świadectwa.

W symbolice biblijnej srebro oznacza prawdę, a w odniesieniu do stopniowania natur – naturę anielską.

Pałac – to okazała reprezentacyjna budowla, najczęściej dla rodzin królewskich.

„Srebrny pałac” – to „pałac” błogosławieństw, obejmujący wszystkie prawdy w odkrytych obrazach, figurach i proroctwach dotyczących Wielkiego Grona. Miejsca te były od dawna w Słowie Bożym, lecz dopiero obecnie złożone zostają w piękną budowlę. Pan najpierw ocenia jakość muru:

„To mi ukazał Pan: Oto stał na prostym murze z ołowianym pionem w ręku”.              Amos 7:7.

Ołowiany pion w ręku Pana, to chronologiczne równoległości i stałe punkty odniesienia w chronologii liniowej sięgające często aż do Adama. To sprawdzanie muru przez Pana, pokazuje nam, że budowa „pałacu” błogosławieństw dla Wielkiego Grona następuje w ściśle oznaczonym czasie. „Prorok Amos wyobraża tych którzy wiernie głoszą poselstwo żniwa w czasie obecnym”. (zob. Kom.) Prorok ten za swą zdecydowaną postawę w ogłaszaniu tego poselstwa został wykluczony z Betel.

„Do Amosa zaś powiedział Amazjasz: Odejdź stąd, jasnowidzu, uciekaj do Judei! Tam jedz swój chleb i tam sobie prorokuj! Ale w Betel nie będziesz już dłużej prorokował, bo to jest świątynia królewska i dom królestwa”.                                                                           Amos 7:12,13.

Pan ukazał Amosowi w wizji, odpowiedź na słowa Amazjasza. Otóż Świątynia i pałac Królewski nie będzie w Betel, ale na „murze” zbudowany. Buduje go Oblubieniec z Oblubienicą. Młodsza siostra Oblubienicy – Wielkie Grono „otrzymuje natchnienie od uwielbionych zastępów, które już wstąpiły na górę Bożą (Królestwo) odzwierciedlając cząstkę pozazmysłowej chwały”.                                  C-301.

 

Wśród tych zastępów są Wierni Słudzy, których myśli często obecnie cytujemy – Brata Russell i Brata T. Wiśniewski. Oni również biorą udział w tej budowie, pomagając w dopasowaniu różnych elementów składowych prawdy na czasie. Całość prac jest pod nadzorem Pana by wszystko było idealnie zbudowane według pionu ołowianego.

 

„...Jeśli jest drzwiami oprawmyż ją deszczkami cedrowymi”.

 

„Pałac srebrny” ma „drzwi” i „okna”. „Okna” otwiera Pan. (Mal.3:10). Natomiast „drzwi naszych serc” mamy otwierać sami. Mają to być sprawne i czynne w swoich funkcjach „drzwi”. Gdy trzeba, mają się one zamykać, innym razem szybko się otwierać.

 

„Ale ty gdy się modlisz, wejdź do komory swojej i zamknąwszy za sobą drzwi, módl się do Ojca swego, który jest w skrytości, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie”.

Mat.6:6.

Jeśli modlimy się prosząc o światło zrozumienia, a Pan nam odpowiada udzielając go, to należy otworzyć szybko „drzwi swego umysłu i serca”. Gdybyśmy trwali w zamknięciu, a nadal modlili się nie otwierając Panu „drzwi”, nie bylibyśmy, według naszego tytułowego tekstu – sprawnymi „drzwiami” – nie spełnialibyśmy drugiego warunku. Nie spełniając tego warunku nie zostalibyśmy ozdobieni „deszczkami cedrowymi”. Oto słowa Mistrza dotyczące tej kwestii:

„...aby otworzyć Mu natychmiast gdy przyjdzie i zapuka”.                                   Łuk.12:36, B.P.

 

„Drzewo cedrowe” – wyobraża dar Boży żywota wiecznego jaki otrzymają Ojcowie Święci.  (zob. Kom. 4Moj.19:6).

„Deseczki cedrowe” są symbolem prawd dotyczących życia wiecznego na ziemskim poziomie. „Deseczki”, to tematy o Prorokach i o szeroko pojętych prawdach restytucyjnych dla Izraela i świata. Trudno jest „otworzyć się” na te tematy gdy nadal się wierzy, że Wysokie Powołanie jeszcze trwa i Kościół się nadal wybiera.

„Halman Hunt namalował słynny obraz „Światłość świata” w którym drzwi ludzkiego serca nie posiadają uchwytu na zewnątrz, gdyż mają one być otwierane wyłącznie od wewnątrz. Jak powiada Trenh „każdy człowiek, to twierdza, tylko on ma smutny przywilej odmówienia ich otwarcia. Człowiek, który odmawia otwarcia drzwi swego serca, jest w ślepym konflikcie z własnym błogosławieństwem. Jest on godnym pożałowania zwycięzcą”.

W. Barclay.

Być zwycięzcą w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to według naszego tytułowego tekstu oznacza – być zbudowanym w prawdzie na fundamencie Apostołów i Proroków, „którego węgielnym kamieniem  jest Jezus Chrystus” i na kontynuacji dzieła Wiernych Sług. Oznacza to też by być nieustannie w roli „muru” i czynnych „drzwi”.

 

Zestawienie 450

 

 

 

Pieśń Sal.8:8-9 „Mamy siostrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi. Cóż uczynimy z siostrą naszą w dzień, którego o niej mowa będzie? Jeśliże jest murem zbudujmyż na niej pałac srebrny; a jeśli jest drzwiami, oprawmyż ją deszczkami cedrowymi”. -----------------------------------------------------------------------------5000

 

Żyd.11:35 „Aby lepszego zmartwychwstania dostąpili”. ------------------------4916

 

 

 

 

 

 

9916

 

 

Obj.7:9 „Lud Wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z każdego narodu i pokolenia i ludu i języków”. ----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

9916

 

Zestawienie 451

 

Pieśń Sal.8:9 „A jeśli jest drzwiami, oprawmyż ją deszczkami cedrowymi”.----------------

 

Prawdy o Prorokach jako deseczki cedrowe:

 

Łuk.13:28  „Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub”. -----------------------------------------------

 

 

 

1210

 

 

1210

 

Zestawienie 452

 

 

Pieśń Sal.8:8-9 „Mamy siostrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi. Cóż uczynimy z siostrą naszą w dzień, którego o niej mowa będzie? Jeśliże jest murem zbudujmyż na niej pałac srebrny; a jeśli jest drzwiami, oprawmyż ją deseczkami cedrowymi”. ---------

 

Żyd.11:35 „Lepsze zmartwychwstanie”. ---------------------------------------------------

 

 

 

 

5000

 

2495

 

Razem

 

7495

 

Oto pozazmysłowa inspiracja Uwielbionego Kościoła:

 

Jan.1:51 „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: ujrzycie niebo otworzone i Aniołów Bożych”. ------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

7495

 

„Niebo otworzone” oznacza otwarcie zrozumienia na prorocze obrazy i figury, oraz na to czym jest „srebrny pałac i cedrowe deseczki”.

 

Zestawienie 453

 

 

Obj.19:9 „Napisz! Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego”. ----------------------------------------------------------------------------------- p.l.

 

Mat.25:11 „One drugie panny”.  ·  Przymierze Nowe  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah -------

 

 

 

1046

 

3954

 

Razem

 

5000

 

Pieśń Sal.8:8-9 „Mamy siostrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi. Cóż uczynimy z siostrą naszą w dzień, którego o niej mowa będzie? Jeśliże jest murem zbudujmyż na niej pałac srebrny; a jeśli jest drzwiami, oprawmyż ją deszczkami cedrowymi”. ---------

 

 

 

 

5000

 

Przymierze Nowe  hebr.  hXrx tydb  =  929   Jer.31:31.

 

Zestawienie 454

 

 

Oczy wyrozumienia: figur, obrazów i proroctw o Wielkim Gronie i Prorokach:

 

1Moj.45:12 „A oto oczy wasze widzą i oczy brata mego Benjamina, że usta moje mówią do was”. ------------------------------------------------------------------------------

 

Izaj.52:8 „Bo okiem w oko ujrzą, że zasię Pan Syon przywiedzie”. ------------------------

 

 

 

 

1672

 

1001

 

Razem

 

2673

 

Pieśń Sal.8:8 „Mamy siostrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi. Cóż uczynimy z siostrą naszą w dzień, którego o niej mowa będzie?” ------------------------------------------

 

 

 

2673

 

Zestawienie 455

 

Dwie główne prawdy przedstawione obrazowo:

 

Pieśń Sal.8:9 „Jeżeli jest murem, to zbudujemy na nim srebrny gzyms, a jeżeli jest drzwiami, to obwarujemy je tarcicą cedrową”. ---------------------------------------------------

 

Oto początek realizacji budowy:

 

1  ·  6  ·  2000 roku. --------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

2327

 

 

2327

1.  6.  wg. Agg.1:1.          Roku grec. etei  =  320.

 

Zestawienie 456

 

Prawdy o dwóch Bliźniaczych klasach:

 

1Moj.25:24 „A gdy się wypełniły dni jej, aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej”. --------------------------------------------------------------------------1242

 

Dokładna data narodzenia:

 

Obj.11:11 „Półczwarta dnia”  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah ----------------------- 3758

 

 

 

 

 

 

 

5000

 

 

Pieśń Sal.8:8-9 „Mamy siostrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi. Cóż uczynimy z siostrą naszą w dzień, którego o niej mowa będzie? Jeśliże jest murem zbudujmyż na niej pałac srebrny; a jeśli jest drzwiami, oprawmyż ją deszczkami cedrowymi”. ---------

 

 

 

 

5000

 

Zestawienie 457

 

 

 

Pieśń Sal.8:8-9 „Mamy siostrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi. Cóż uczynimy z siostrą naszą w dzień, którego o niej mowa będzie? Jeśliże jest murem zbudujmyż na niej pałac srebrny; a jeśli jest drzwiami, oprawmyż ją deszczkami cedrowymi”. ------------------------------------------------------------------------------------5000

 

Zach.5:2 „Widzę księgę lecącą, której długość na dwadzieścia łokci, a szerokość na dziesięć łokci”.--------------------------------------------------------------- 2172

 

 

 

 

 

 

 

7172

 

 

Oto zbudowany srebrny pałac i jego drzwi upiększone deseczkami:

 

Mal.3:10 „Znieście wszystką dziesięcinę do spichlerza, aby była żywność w domu Moim, a doświadczcie mnie teraz w tym, mówi Pan Zastępów; jeśli wam nie otworzę okien niebieskich, a nie wyleję na was błogosławieństwa, tak, że go nie będziecie mieli gdzie podziać”. ------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

7172

 

Zestawienie 458

 

 

 

Zach.4:9 „Ręce Zorobabelowe założyły dom ten i ręce jego dokonają go; a dowiesz się, że Pan Zastępów posłał mię do was”. ------------------------------------ 2976

 

Oto rok wznowienia i zakończenia pozaobrazowej budowy Świątyni:

 

2000 – 2005   -------------------------------------------------------------------4005

 

 

 

 

6981

 

 

Pieśń Sal.8:8-9 „Mamy siostrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi. Cóż uczynimy z siostrą naszą w dzień, którego o niej mowa będzie? Jeśliże jest murem, zbudujmyż na niej pałac srebrny; a jeśli jest drzwiami, oprawmyż ją deszczkami cedrowymi”. -------------------------------------------------------------------------------- 5000

 

Oto rok odbycia powyższej rozmowy w sferach duchowych:

 

1981 --------------------------------------------------------------------------- 1981

 

 

 

 

 

 

6981

 

 

Rozmowa powyższa odbyła się pomiędzy Parą Królewską w roku 1981. Dotyczyła ona młodszej siostry Oblubienicy, która w przyszłości (po 20 latach) miała osiągnąć wiek dojrzały.

 

POSELSTWO  DO  WIELKIEGO  GRONA

 

Wielkie Grono jest nie tylko odbiorcą specjalnych błogosławieństw, ale także ma zlecone przez Pana specjalne zadania. Polegają one na ogłoszeniu ważnych informacji. Pierwszą z nich jest ogłoszenie, że „Małżonka nagotowała się” Obj.19:7. Następną wiadomością, którą należało obwieścić, to wzbudzenie Proroków.

„I rzekł Pan do mnie: Weźmij sobie księgi (tablice) wielkie i napisz na nich pismem człowieczym...”.                                                                                                                        Izaj.8:1.

Nieco później należy też obwieścić, kiedy wzbudzeni Prorocy ujawnią swoją tożsamość Izraelowi i światu.

„Albowiem zanim chłopiec będzie umiał mówić „ojcze mój” i „mamo moja”...             Izaj.8:4.

 

Zanim wzbudzeni Prorocy ogłoszą kto jest dla nich „Ojcem”, a kto „Matką” – czyli zanim poznają Chrystusa – Głowę i Ciało – upłynie określony czas. Obecnie został on poznany. Bóg przez proroka Abakuka dał też wyraźne polecenie:

 

Tedy mi odpowiedział Pan mówiąc: Napisz widzenie, a napisz rzetelnie na tablicach, aby je czytelnik prędko przeczytał”.                                                                                                 Abak.2:2.

Jest tu prorocza wzmianka o metodzie cyfrowej, zwanej liczbowaniem biblijnym, jako bardzo ekonomicznej i szybkiej w odczytywaniu. Celem tych działań nie jest przekonanie wszystkich do tych informacji, ale głoszenie „na świadectwo”.

„Teraz idź, zapisz to wobec nich na tablicy i utrwal to w księdze, aby służyła na przyszłość jako świadectwo na wieki”.                                                                                             Izaj.30:8, B.P.

„Na świadectwo” – aby nikt nie usprawiedliwiał swojej ignorancji argumentem np.: że „nikt wcześniej o tym nie wiedział i nie mówił”. Pan nie stara się zapewnić takiego komfortu religijnym ignorantom. Elizeusz w Jerycho – gdy przyjął synów prorockich – wyrzekł znamienne słowa: „a nie mówiłem” 2Król.2:18.  Słowa te wskazują, że on wcześniej coś ważnego mówił. Być w poselstwie Pańskim, tak jak prorok Aggieusz  (1:13) oznacza być wyposażonym w pełnomocnictwa i mieć dostęp do informacji niejawnych. Wielkie Grono przygotowywało się do obecnej roli już u boku Eliasza. Ma też jego płaszcz. W międzyczasie przeżyło efekty zawiedzionych oczekiwań, zburzyło w sobie bierne nastawienie oparte na wyobraźni ludzkiej, by w końcu stanąć na „nogi swoje”.

„A po półczwarta dnia duch żywota od Boga wstąpił w nich i stanęli na nogach swoich, a bojaźń wielka przypadła na tych, którzy ich widzieli”.                                                         Obj.11:11.

„Nogi” są symbolem opowiadania – w tym przypadku po dwudziestoletniej przerwie – ponownego opowiadania „pociesznych rzeczy”.

„O jako piękne są nogi na górach tego co pocieszne rzeczy zwiastuje”.                      Izaj.52:7.

Wszystkie powyższe uwarunkowania sprawiają, że Wielkie Grono jest aktywne w poselstwie zwiastowania, będącym „poselstwem Pańskim”. Poniższe liczbowania to potwierdzają.

 

Zestawienie 459

 

 

 

Emmanuel:

 

Agg.1:13 „Jam z wami, mówi Pan”. ---------------------------------------------- 639

 

Oto zaszczyceni:

 

Lud Wielki  --------------------------------------------------------------------- 1362

 

 

 

 

2001

 

Ważny rok – początek Wieczerzy:

 

2001 -------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2001

 

Zestawienie 460

 

 

Agg.1:13 „Tedy Aggieusz poseł Pański rzekł do ludu będąc w poselstwie Pańskim, mówiąc: Jam z wami mówi Pan”.  ------------------------------------------------------

 

Sposób przekazania poselstwa:

 

Chronologia Biblijna. ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

1970

 

 

1518

 

Razem

 

3488

 

6 Siwan  ·  2001 szanah  +  1000 ---------------------------------------------------------

 

 

3488

Chronologia Biblijna  grec.  Cronologia biblou  =  1518.

 

Proroctwo Aggieusza w połączeniu z proroctwem Zachariasza i księgą Ezdrasza stało się źródłem informacji o sposobie i czasie pozaobrazowej budowy i uruchomieniu Nowej Świątyni.

 

Zestawienie 461

 

Agg.1:13 „Tedy Aggieusz poseł Pański rzekł do ludu będąc w poselstwie Pańskim, mówiąc: Jam z wami mówi Pan”. ------------------------------------------------------

 

Obj.19:10  „Duch proroctwa”   -----------------------------------------------------------

 

 

 

1970

 

1970

 

Zestawienie 462

 

Abak.2:2 „Tedy mi odpowiedział PAN mówiąc: Napisz widzenie a napisz rzetelnie na tablicach, aby je prędko czytelnik przeczytał”.------------------------------------------

 

Wybuch Intifady (28. 09. 2000 r.), która trwa nadal wzmocnił widzenie Wielkiego Grona:

 

Izrael  ·  2000  ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2541

 

 

2541

 

Rzetelny opis, to dokładne, treściwe i zwięzłe przedstawienie danego tematu tak, aby czytający mógł go prędko zrozumieć. Graficzny i matematyczny sposób przekazu jest poza metodą ustną jedną z najbardziej ekonomicznych metod informowania.

 

Zestawienie 463

 

Abak.2:2 „Tedy mi odpowiedział PAN mówiąc: Napisz widzenie a napisz rzetelnie na tablicach, aby je prędko czytelnik przeczytał”.   ----------------------------------------

 

Równoległość 2520 lat jest inspiracją do zrozumienia poselstwa:

 

Aggieusz  ·  2520   -----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2541

 

 

2541

Aggieusz   hebr.  ygx – 21 Agg.1:13.

 

Wystąpienie Aggieusza nastąpiło na wskutek inspiracji PAŃSKIEJ, dnia pierwszego, miesiąca szóstego, roku drugiego Dariusza Króla (Agg.1:1). Aggieusz rozpoczął wówczas pracę, mającą na celu wznowienie odbudowy Świątyni. Działał wraz z prorokiem Zachariaszem. Wznowienie prac nastąpiło w 520 roku p.n.e. co potwierdza zestawienie poniżej:

 

Zestawienie 464

 

 

Wystąpienie Aggieusza będącego w „Poselstwie Pańskim”:

 

Agg.1:8 „Wstąpcie na tę górę i zwoźcie drzewo; budujcie ten dom, a zakocham się w nim i będę uwielbiony, mówi PAN”. --------------------------------------------------------

 

Rok wystąpienia Aggieusza p.n.e.:

 

520 --------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2021

 

 

520

 

Razem

 

2541

 

Sposób sprawowania „Poselstwa Pańskiego”:

 

Abak.2:2 „Tedy mi odpowiedział PAN mówiąc: Napisz widzenie, a napisz rzetelnie na tablicach, aby je prędko czytelnik przeczytał”. -----------------------------------------

 

 

 

 

2541

 

Zestawienie 465

 

 

Agg.1:13 „Aggieusz poseł Pański”.   ------------------------------------------------------

 

Agg.1:13 „Aggieusz poseł Pański”.  -----------------------------------------------wg. LXX

 

Oto początek działalności Małego Ruchu Proroczego:

 

2000 -------------------------------------------------------------------------------------

 

 

138

 

1212

 

 

2000

 

Razem

 

3350

 

Oto liczba Książąt:

 

Obj.21:17 „Sto czterdzieści cztery”. -------------------------------------------------------

 

 

 

3350

Agg.1:13 wg. LXX (Septuaginty) Aggaioj aggeloj Kuriou..

„Sto czterdzieści cztery” grec. ekaton tesserakonta tessarwn.....  Obj.21:17.

 

Jednym z głównych tematów Małego Ruchu Proroczego jest odkrywcza prawda o liczbie wzbudzonych Proroków.

 

Zestawienie 466

 

Wzmocnienie nastąpiło przez

poznanie czasu wzbudzenia Proroków:

 

Agg.2:5 „Jednak teraz zmocnij się Zorobabelu!; zmocnij się Jesue, synu Jozedekowy, kapłanie najwyższy! Zmocnij się też wszystek ludu tej ziemi, a róbcie; bom Ja z wami”.-

 

Oto źródło wzmocnienia:

 

Jezus  ·  3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah. ------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

3255

 

 

3255

 

Jezus.  grec  Ihsouj  =  694    Obj.22:16.

 

Trudności wynikłe w czasie obrazowej budowy, ze wstrzymaniem prac włącznie, są odbiciem wydarzeń światowych po roku 1980. Pan zamierzał jednak „odbudować Świątynię” (wprowadzić Tysiącletnie panowanie Chrystusa), toteż nikt nie mógł Mu w tym przeszkodzić. Rozbudził duchowo klasę Jesuego (Wielkie Grono) i wzbudził Proroków, aby od roku 2001 kontynuowali „odbudowę”. Mówią o tym liczbowania. Pan nadzoruje budowę (Zorobabel) przez udzielanie światła, ducha wiary i służby, oraz przez Opatrzność.

 

Zestawienie 467

 

 

Abak.2:2 „Tedy mi odpowiedział PAN mówiąc: Napisz widzenie, a napisz rzetelnie na tablicach, aby je prędko czytelnik przeczytał”. ------------------------------------------

 

Siwan  ·  2001   --------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2541

 

2127

 

Razem

 

4668

 

1Moj.15:8-9 „Panie Boże, po czemże poznam, iż ją odziedziczę? Weźmij mi jałowicę trzecioletnią, i kozę trzecioletnią, i barana trzecioletniego, i synogarlicę, i gołąbiątko”. ----

 

 

4668

 

Siwan – to czerwiec – napisany po hebrajsku: „!wys” ma wartość liczbową 126 (Est.8:9).

 

Widzenie, o którym mówi prorok Abakuk dotyczy również wypełnienia się obietnicy danej Abrahamowi, o spełnieniu, której Abraham tak usilnie pragnął się dowiedzieć.

Niebieskie okna błogosławieństw dla rodzaju ludzkiego zamknęły się w 4126 r. p.n.e. i stopniowo otwierają się od czasu wzbudzenia 144 Proroków. Zrozumienie prawd restytucyjnych jest udziałem najpierw Wielkiego Grona, Domu Wiary i Izraela, a następnie pozna cała ludzkość.

 

Zestawienie 468

 

Warunkiem błogosławieństwa przy budowie jest wykonanie Boskiego nakazu:

 

Mal.3:10 „Znieście wszystką dziesięcinę do spichlerza, aby była żywność w domu Moim, a doświadczcie mnie teraz w tym,; jeśli wam nie otworzę okien niebieskich, a nie wyleję na was błogosławieństwa, tak, że go nie będziecie mieli gdzie podziać”. ----------------

 

144 Książęta i czas ich zmartwychwstanie w 2001 r. liczony od grzechu Adama:

 

144  ·  3°°  ·  6 Siwan  ·  6127 ----------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

6406

 

 

6406

 

Mal.3:10 – same słowa Pańskie.

 

Zestawienie 469

 

Retoryczne pytanie:

 

Agg.1:4 „Czy już czas dla was na to abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach?”-----------------------------------------------

 

W powyższym napomnieniu ukrył Pan datę ukończenia Świątyni:

 

Izrael  ·  3 Adar  ·  2004 szanah.   -------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

3108

 

 

3108

Izrael  hebr.   larXy  =  541.

Adar  hebr.  rda  =  205.

 

Zestawienie 470

 

Zach.7:4 „I stało się Słowo PANA ZASTĘPÓW do mnie mówiąc”.----------------------

 

Mat.25:11 „One drugie panny”  ·  „One drugie panny”. ----------------------------------

 

 

 

1074

 

1074

 

„One drugie panny” są adresatem słów Pańskich, dotyczących Prawd Restytucyjnych.

Termin wykonania Pańskiego polecenia jest 3 Adar 2004 roku.

 

„Ty tedy synu człowieczy opisz domowi Izraela Świątynię, aby się zawstydzili swoich win – niech wymierzą plan. Gdy zawstydzą się tego, co uczynili wyrysuj im Świątynię, jej rozkład, jej wyjścia i jej wejścia, cały jej kształt. Zaznajom ich i spisz na ich oczach, aby przestrzegali wszystkich jej przepisów, oraz wszystkich jej praw i spełniali je. To jest prawo Świątyni: Na szczycie góry cały jej obszar wszędzie dookoła jest bardzo święty. Oto takie jest prawo Świątyni”.                                                                                                               Ezech.43:10-12, B.P

 

STANĘLI  NA  NOGACH  SWOICH

 

Doświadczenia dwóch świadków opisane w środkowej części Apokalipsy, stanowiły przez dłuższy czas nierozwiązaną tajemnicę. W opisie świadków mamy do czynienia z dużą liczbą symboli. Świadków jest dwóch – co nawiązuje do zakonnej procedury świadczenia (dowodzenia, 2Kor.13:1) i przypomina też postacie występujące parami; Jesua i Zorobabel, Eliasz i Elizeusz, Aggieusz i Zachariasz. Świadkowie obleczeni są w pokutne wory – symbol klasycznych języków – hebrajskiego i greckiego, które w prorokowaniu są podstawą liczbowania biblijnego.

Tak upoważnieni świadkowie, prorokowali bezpiecznie przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. Te fakty miały miejsce w Polsce w latach 1977-1981. Po tym czasie bestia, która wychodzi z przepaści ( w 1978 r. wybrano papieża Polaka) pobiła świadków. Było to symboliczne ich pobicie czyli pozorna przegrana. A czas leżenia ich jako trupy określony został bardzo tajemniczo, przez „półczwarta dnia”. Zastanawialiśmy się, jak długi to będzie okres.

„A gdy dokończą świadectwa swego, bestia, która występuje z przepaści stoczy z nimi bitwę, a zwycięży ich i pobije ich” Obj.11: 7, to znaczy, że papiestwo tuż przed Armagieddonem prowadzić będzie aktywną działalność zmierzającą do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa. Ta aktywność bestii i pozorne uspokojenie się światowej sytuacji po 1260 dniach prorokowania, może stwarzać wrażenie, ich rzekomej porażki, a zwycięstwa bestii. Świadectwa pisane i ogłaszane, uznane jako rzekomo nie spełniające się, mogą być wystawione na publiczny widok jako „trupy”. Ożycie „trupów” to spełnienie się świadectw potwierdzone Armagieddonem”.

Książka Objawienie str.98.

 

Ożycie świadków nastąpiło po dwudziestu latach. Powstali tam gdzie padli. czyli w Polsce. Ubrani w te same wory i znów prorokują – liczbując. Nieprzyjaciele tak ich znów zobaczyli. Radość z ich śmierci okazała się przedwczesna.

Wizja na Patmos. Wypełnienie w Polsce. Odległość w czasie i przestrzeni. Jedno i drugie jest pod kontrolą Pana. Świadkowie nie padliby i nie powstali bez Jego Woli.

 

„A po półczwarta dnia, duch żywota od Boga wstąpił w nich i stanęli na nogach swoich, a bojaźń wielka przypadła na tych, którzy ich widzieli”.                                                         Obj.11:11.

 

Zestawienie 471

 

Obj.11:11 „I  stanęli na nogach swoich”. ---------------------------------------------- p.l.

 

2Król.2:14 „Elizeusz”. --------------------------------------------------------------------

 

 

411

 

411

Elizeusz hebr.  [Xiyla  =  411.

 

Zestawienie 472

 

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”. --------------------------------------------------

 

3°°   ·  6 Siwan  ·  2001 szanah. --------------------------------------------------------

 

 

3378

 

2491

 

Razem

 

5869

 

Obj.21:25 „ A bramy jego nie będą zamknięte we dnie; albowiem tam nocy nie będzie”. --

 

 

5869

 

W powyższym zestawieniu ukazany jest dokładny czas wzbudzenia Proroków, którzy jako widzialne „bramy Nowego Jeruzalem” będą działać ustawicznie, tak jak wody wypływające ze Świątyni i będą uzdrawiać i ożywiać wody Morza Wielkiego, niszcząc okowy ciemności i grzechu (Ezech.47:1-12; Obj.22:14).

 

Zestawienie 473

 

 

Budzenie leżących „świadków”:

 

Izaj.51:9 „Ocuć się, ocuć się, oblecz się w siłę, o Ramię Pańskie. Ocuć się jako za dni dawnych i za rodzajów przeszłych; Izaliś nie ty jest, któreś zgładziło Egipt i zraniło smoka?”   -------------------------------------------------------------------------- p.l.

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”.---------------------------------------------------

 

 

 

 

 

1177

 

3378

 

Razem

 

4555

 

Wezwani do pracy:

 

Ezdr.5:2 „Tedy powstawszy Zorobabel syn Salatyjela i Jesua syn Jozedeka, poczęli budować dom Boży, który jest w Jeruzalemie; a byli z nimi prorocy Boży pomagając im”.  -----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

4555

 

Zestawienie 474

 

 

Elizeusz do końca nie rozstaje się z proroczym płaszczem:

 

2Król.2:13 „Płaszcz Eliaszowy”. ----------------------------------------------------------

 

Rok wskazany w „Chronologii Biblijnej” (str.103):

 

2000 roku. -------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1058

 

 

2320

 

Razem

 

3378

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”. ---------------------------------------------------

 

 

3378

Roku  grec . –  etei  =  320.

 

Zestawienie 475

 

 

Prorocy:

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich jako przedtem byli i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”.-------

 

Lud Wielki:

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”.---------------------------------------------------

 

Lepsze zmartwychwstanie i czas:

 

Obj.20:5 „Zmartwychwstanie”  ·  3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------

 

 

 

 

3582

 

 

3378

 

 

3268

 

Razem

 

10228

 

Działalność Pana względem bliźniaczych klas:

 

Mat.25:31 „A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy święci Aniołowie z Nim, tedy usiądzie na stolicy chwały swojej”.  ----------------------------------------

 

 

 

 

10228

 

Zestawienie 476

 

 

Symbol zwiastowania Prawdy o Prorokach:

 

Obj.10:1 „Stopy Jego”. -------------------------------------------------------------------

 

144  Starcy  ------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1416

 

1416

 

Starcy  grec. Presbuteroi = 1272   Obj.4:10.

 

Zestawienie 477

 

 

Ożycie świadków nastąpiło z inspiracji Pańskiej:

 

Obj.11:11 „Duch żywota od Boga wstąpił w nich”.  ---------------------------------------

 

„I rzekł mi, napisz!”  ·  3°°  ·  6  ·  3  ·  2001  ·  144  Książęta. -------------------------

 

 

 

3835

 

3835

 

„I rzekł mi, napisz.”  =  1128  Obj.19:9.

Książęta  hebr.   ~yrX   =   550.

 

Zestawienie 478

 

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”.---------------------------------------------------

 

Oto okres zwiastowania „dwóch świadków”:

 

6 Siwan  ·  2001    3 Adar  ·  2004 szanah.  --------------------------------------------

 

 

3378

 

 

4700

 

Razem

 

8078

 

Groźna przestroga dla tych,

którzy ponownie usiłowaliby „pobi攜wiadków:

 

Ezdr.6:11,12 „Ktobykolwiek wzruszył to przykazanie, aby wyjęto drzewo z domu jego i aby je podniesiono, a na nim go powieszono, a dom jego aby był gnojowiskiem dla tego. A Bóg, który tam uczynił mieszkanie imieniowi swemu, niech zniszczy każdego króla i naród, któryby ściągnął rękę swą na odmianę i skazę tego Domu Bożego, który jest w Jeruzalemie”. ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

8078

 

Powyższe zestawienie wskazuje na czasokres wypełniania się w pozaobrazie dekretu Dariusza.

 

WIECZERZA  WESELA  BARANKOWEGO

 

„Błogosławieni, którzy są zaproszeni na wieczerzę wesela Barankowego. I rzekł mi; Te prawdziwe słowa są Boże”.                                                                                               Obj.19:9, N.B.

 

Uczty i wieczerze weselne, odbywały się w wieczornej porze dnia. Również codzienne posiłki w krajach Orientu, były tak przygotowywane, aby wieczerza była najobfitsza. Wszystko to posłużyło jako obraz, na większe rzeczy u schyłku Wieku Ewangelii.

 

„Grecy spożywali trzy posiłki dziennie. Pierwszym z nich było śniadanie – „akratisma” składające się z kawałka suchego chleba umoczonego w winie. W środku dnia spożywano „oriston”. Na ten posiłek nie szło się do domu, po prostu była to przekąska spożywana na brzegu chodnika, czy też w cieniu kolumny lub na placu miejskim. Trzeci posiłek „deipnon” spożywany wieczorem, był głównym posiłkiem dnia. Ludzie odpoczywali przy nim, gdyż praca dnia została zakończona. Nie jest to posiłek spożywany w pośpiechu, lecz prawdziwa przedłużająca się społeczność połączona z odpoczynkiem”.                                                                             W. Barclay.

 

Obecnie u schyłku wieku, Pan przygotował taką „wieczerzę” dla Wielkiego Grona. Jest to społeczność połączona z odpoczynkiem wiary w „izbie” rzęsiście oświetlonej, przy stole obficie zastawionym duchowymi pokarmami.

„Wieczerza Wesela Barankowego” obejmuje specjalny okres czasu, w którym Pan z Kościołem zasila pokarmami duchowymi klasę Wielkiego Grona, i tylko ona jest zaproszona na ową symboliczna „Wieczerzę”. Wydarzenie to ma miejsce podczas bytności tej klasy jeszcze na ziemi, gdyż tylko tutaj potrzebne jest zasilanie Prawdami na czasie. Klasa Wielkiego Grona, ma obiecaną nagrodę przebywania przed „tronem Bożym” Obj.7:15, a tam będzie już zasilana bezpośrednio przez samego Boga.

”Odnosząc się teraz do wesela Barankowego, widzimy, jak Pan nasz pokazuje nam w obrazie klasę Wielkiego Grona. Mówi on: Radujmy się i weselmy się, bo przyszło wesele Barankowe, a Małżonka Jego nagotowała się. Ona była gotową i weszła na wesele, a my żeśmy pozostali. (Taką jest myśl). Potem mówią. Radujmy się i weselmy się. Dlaczego mieliby się radować? Dlatego, że w tym czasie oczy ich rzeczywiście otworzą się i zobaczą Babilon i Boski Plan tak, jak nigdy przedtem...... Bóg daje nam głębsze wyrozumienie Swego Słowa tylko w proporcji jak przychodzimy do właściwego stanu serca.”                                                     KPO-683.

 

„Wieczerzą” był także nazwany pokarm z jakim Pan przybywał do Maluczkiego Stadka, również po tej stronie zasłony Obj.3:20. Skład pokarmów jakimi Pan i Oblubienica podejmują klasę Wielkiego Grona, to prawdy: o „osądzeniu owej wszetecznicy”, o „objęciu panowania przez Wszechmogącego”, oraz radosna wiadomość o tym, że Oblubienica Barankowa jest skompletowana „nagotowała się” i uwielbiona „obleczona w bisior” zaślubinami z Panem Jezusem Chrystusem,  Swoim Oblubieńcem. Zaproszenie  Klasy Wielkiego Grona na „Wieczerzę Wesela Barankowego” przez samego Boga, miało być aż tak niewiarygodnym przez „patrzących na  nich” jak i dla nich samych, że aż Sam Bóg nakazuje napisać, w końcowych słowach „zaproszenia” – „Te prawdziwe słowa są Boże” Obj.19:9. To zaproszenie, jest oznaką szczególnego potraktowania tej klasy, nie rachowaniem się z nimi przez Boga według sprawiedliwości, ale według ich wiary. Tak również zostali potraktowani prorocy. Pan nie chciał „zataić” przed Abrahamem Swoich Planów. Również i Wielkie Grono, otrzymuje szczególną wiedzę o Boskim Planie, wypełniającym się obecnie. Wiedzy tej nie miało niegdyś Maluczkie Stadko a ma ją obecnie, więc udziela jej „drugim pannom”. „Duch Eliaszowy spoczywa na Elizeuszu” 2Król.2:15. „Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje – mówi Pan”. – Izaj.55:8.

 

Zestawienie 479

 

 

Obj.19:9 „Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego”.

 

 

4859

 

Wzywający na Wieczerzę i jej początek:

 

IHSOUS CRISTOS  ·  3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah ---------------------------------

 

 

 

4859

 

JEZUS CHRYSTUS duże litery greckie.  IHSOUS CRISTOS  =  2368.

 

Zestawienie 480

 

 

 

Obj.19:9 „Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego”. ----------------------------------------------------------------------------------3935

 

JEZUS  CHRYSTUS  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah. ------------------------------3237

 

 

 

 

7172

 

 

Pokarmy Wieczerzy wylane z wysokości:

 

Mal.3:10 „Znieście wszystką dziesięcinę do spichlerza, aby była żywność w domu Moim, a doświadczcie mnie teraz w tym, mówi Pan Zastępów; jeśli wam nie otworzę okien niebieskich, a nie wyleję na was błogosławieństwa, tak, że go nie będziecie mieli gdzie podziać”. ------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

7172

 

Jezus Chrystus  hebr.  xyXmh [wXy  =  749  Dz.Ap.8:37 wg Delitzscha.

 

Zestawienie 481

 

Obj.19:9 „Wieczerza Wesela Baranka”. --------------------------------------------------

 

Czas pokarmu Wieczerzy dla klasy Jakuba:

 

Jakub  ·  3°°   ·  6 Siwan  ·  2001 szanah. -----------------------------------------------

 

 

3324

 

3324

 

Zestawienie 482

 

Wieczerza to pokarmy:

 

Obj.19:9 „I rzekł mi napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego. I rzekł mi: Te prawdziwe słowa są Boże”. --------------------------- p.l.

 

Jednym z pokarmów – kompletny Kościół w Chwale:

 

Mat.25:31 „A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy święci Aniołowie z nim, tedy usiądzie na stolicy chwały swojej”. -------------------------------------- p.l.

 

 

 

 

 

1711

 

 

 

1711

 

Zestawienie 483

 

Prawda o Prorokach pokarmem Wieczerzy:

 

Obj.19:9 „Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę Wesela Barankowego”. --------

 

Obj.21:17 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa”. ----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3935

 

 

3935

 

Obj.21:17 wg. tekstu hebrajskiego.

 

Zestawienie 484

 

 

 

Obj.19:9 „I rzekł mi, napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego. I rzekł mi: Te prawdziwe słowa Boże są”. --------------------8097

 

Początek wieczerzy w roku:

 

2001 ---------------------------------------------------------------------------2001

 

 

 

10098

 

 

 

 

Zrozumienie Prawdy o uniwersalnym zbawieniu

pokazanym w obietnicach danych Patriarchom, pokarmem Wieczerzy:

 

Mat.8:11 „Iż wiele ich od wschodu i od zachodu słońca przyjdzie, a usiądą za stołem z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebieskim”. ---------------------

 

 

 

 

10098

 

Zestawienie 485

 

 

 

Dalsze pokarmy Wieczerzy:

 

Obj.19:9 „I rzekł mi, napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego. I rzekł mi: Te prawdziwe słowa Boże są”. ---------------------8097

 

Prorocy początkiem nowego Izraela:

 

Izrael -----------------------------------------------------------------------------541

 

 

 

 

 

8638

 

 

Współdziałanie duchowej i ziemskiej władzy w Królestwie:

 

Obj.21:3 „Oto Przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi”.--------------------------

 

 

 

8638

 

Izrael  hebr.   larXy  =  541.

 

Zestawienie 486

 

 

 

Obj.19:9 „Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego”. --------------------------------------------------------------------------- p.l. 1043

 

6 Siwan  ·  2001 szanah. --------------------------------------------------------2488

 

 

 

 

3531

 

 

Przywilejem uczestników Wieczerzy jest widzieć

kontrast w zrozumieniu między nimi, a tymi którzy są poza nią:

 

Żyd.1:8-9 „Stolica twoja, o Boże! na wieki wieków; laska sprawiedliwości jest laska królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników Twoich”.  ------- p.l.

 

 

 

 

 

 

3531

 

Zestawienie 487

 

 

 

Radosna prawda o wzbudzeniu

Wielkiego Grona to jeden z pierwszych pokarmów:

 

Ps.45:15-16 „Także panny za nią, towarzyszki jej, przywiodą do ciebie. Przywiodą je z weselem i z radością, a wnijdą na pałac królewski”. --------------------------4181

 

Ważna prawda, to liczba Proroków:

 

Obj.21:17 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa”.   --------------------------------------------- p.l. 1428

 

Czas wzbudzenia:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah. --------------------------------------------------------2488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8097

 

 

Obj.19:9 „I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego. I rzekł mi: Te prawdziwe słowa Boże są”.  ------------------------------

 

 

 

8097

 

Zestawienie 488

 

Pokarm na Wieczerzy to prawda

o uczestnikach lepszego zmartwychwstania:

 

Lud Wielki  ·  144 Starsi. ----------------------------------------------------------------

 

Zmartwychwstanie  ·  2001 --------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2778

 

2778

 

Lud Wielki i 144 Proroków dostąpili zmartwychwstania w 2001 roku, jako dwie bliźniacze klasy – synowie Jezusa i Kościoła.

 

Zestawienie 489

 

 

 

Jednym z głównych pokarmów jest prawda o drugiej Świątyni:

 

Ezech.37:27 „I będzie przybytek mój między nimi i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim”. -----------------------------------------------------------------------1500

 

Oto dokładny czas początku budowy Przybytku:

 

Przymierze Nowe  ·  3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah --------------------------- 3420

 

 

 

 

 

4920

 

 

Obj.19:9 „I rzekł mi napisz! Błogosławieni, którzy zostali wezwani na wieczerzę wesela Barankowego. I rzekł mi: Te prawdziwe słowa są Boże”. --------------------- Delitzsch.

 

 

 

4920

 

Przymierze Nowe  hebr.  hXrx tydb  =  929 Jer.31:31.

 

Zestawienie 490

 

 

 

Obj.19:9 „I mówi mi: Napisz: Szczęśliwi, którzy są wezwani na ucztę Weselną Baranka! I mówi mi: Te prawdziwe słowa są Boże”. -------------------------8097

 

Oto ilość lat od pierwszej Paschy obchodzonej

w Świątyni Zorobabela (515 r. pne.) do wiosny 2005 r. ne.:

 

515  +  2005 ------------------------------------------------------------------ 2520

 

 

 

 

 

10617

 

 

Ezdr.6:19-22 „Obchodzili też ci, co przyszli z niewoli, święto przejścia czternastego dnia miesiąca pierwszego. Bo się oczyścili Kapłani i Lewitowie jednostajnie, wszyscy byli oczyszczeni; przetoż ofiarowali baranka święta przejścia za wszystkich, którzy przyszli z niewoli i za braci swoich kapłanów i za siebie samych. A tak jedli synowie izraelscy, którzy się wrócili z niewoli i każdy, który się odłączył od sprosności narodów onej ziemi do nich, aby szukał Pana, Boga Izraelskiego. I obchodzili święto uroczyste przaśników przez siedem dni z radością, przeto, że ich Pan był rozweselił”. ------------

 

 

 

 

 

 

 

 

10617

 

W Izraelu obchodzono uroczyście trzy ustawowe święta, w których każdy mężczyzna zobowiązany był stawić się przed Panem w Jeruzalemie. Święto Przejścia było pierwszym z nich. Święto Paschy wskazuje na uniwersalne zbawienie – na restytucję Izraela i świata realizowaną w Tysiącleciu. W odniesieniu do 2005 roku, Pascha zaznaczy uroczysty początek wielkiego Zbawienia ze wskazaniem na wielką ofiarę Baranka Bożego, który zgładził wielki grzech Izraela i świata. Znajomość czasu początku tego dzieła jest radosnym pokarmem Wieczerzy Wesela Barankowego.

 

Zestawienie 491

 

 

Obj.19:9 „Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Wieczerzą Wesela Barankowego”.-p.l.

 

 

1043

 

 

Wzywający i wezwani:

 

Jezus  ·  Izrael  -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1043

 

 

Jezus.  Grec.  Ihsouj  =  694    Obj.22:16.             Izrael  grec.  Israhl  =  349.

 

Zestawienie 492

 

 

 

Obj.19:9 „I rzekł mi, napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego. I rzekł mi: Te prawdziwe słowa Boże są”. --------------------8097

 

1Moj.19:27 „Wstawszy tedy Abraham rano pośpieszył się na ono miejsce, kędy stał przed PANEM”. ------------------------------------------------------------2672

 

3 Adar  ·  2004 szanah.  -------------------------------------------------------2567

 

 

 

 

 

13336

 

 

Łuk.13:28 „Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym, a samych siebie precz wyrzuconych”. -------

 

 

13336

 

Powyższe zestawienie ukazuje szczęśliwą sytuację zaproszonych na Wieczerzę i smutne położenie tych, co są blisko ale poza Wieczerzą, gdy zastanie obwieszczenie się Proroków w 2005 roku, jako fakt przez nich nieoczekiwany.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas