Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

PROROCY

 

„Dawniej w Izraelu tak mówiono, udając się do Boga po radę: Chodźcie, pójdziemy do widzącego! Tego bowiem, którego dziś nazywamy prorokiem dawniej nazywano widzącym”.

1Sam.9:9.

W czasach starożytnych ludzi Bożych nazywano „widzącymi”, oznaczało to, że byli oni w społeczności z Bogiem, że otrzymywali wizje, widzenia, natchnienia i zdolność tłumaczenia snów. Przez pewien czas funkcjonowały obydwa określenia – „widzący” i „prorocy” . W czasach nowożytnych zaniechano nazwy „widzący” pozostając przy słowie „prorocy”.

„Widzący” zwani dalej „prorokami”, byli ludźmi głębokiej wiary w Boga i pełni bezgranicznego zaufania dla Jego obietnic. Ci skłonni do poświęceń Boży ludzie nie byli biernymi odbiorcami ważnych informacji, ale usiłowali je zgłębiać i dociekać czasu, „kiedy te obietnice spełnią się”. Byli poważnymi badaczami Boskich obietnic – interesowali się też czasami i chwilami, jak czytamy:

„Zbawienie to było przedmiotem rozważań i dociekań proroków, którzy mówili z natchnienia Bożego o łasce dla was przewidzianej, badając na kogo i na jaki czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy...”.                                                                                                                  1Piotr.1:10-11, B.P.

 

Doniosłość ich proroctw nie była wówczas przez nich zrozumiana.

 

Ze sposobu wyrażania się Ap. Piotra, można wnosić, że nawet Aniołom nie było dozwolone by mogli wyrozumieć te rzeczy, które zwiastowali, jak również i prorokom, którzy spisali dane im objawienia, dla naszej korzyści”.                                                                                             E-202.

Tylko ostatni z proroków – Jan Chrzciciel – miał wielki przywilej być palcem wskazującym – „Oto Baranek Boży”. Jan.1:29. Wszyscy prorocy jeszcze raz będą palcem wskazującym, Izraelowi i światu, że Ten, który był ofiarą za grzech jako Baranek Boży, jest „Królem królów i Panem panów.” To do nich ludzkość zwracać się będzie jako do „widzących” i „Proroków”, po radę i po pouczenie. Bowiem prorok znaczy też nauczyciel.

Oto co znamiennego powiedział Zbawiciel o Abrahamie:

„Ojciec wasz Abraham, cieszył się, że ujrzy mój dzień. I ujrzał i uradował się”.  Jan.8:56, B.P.

 

Zestawienie 360

 

 

 

Izaj.49:16 „Oto na dłoniach swoich wyrysowałem cię; mury twoje zawżdy są przedemną”.-----------------------------------------------------------------------

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub -----------------------------------------------  hebr. 638

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub ----------------------------------------------- grec. 1210

 

 

 

1848

 

 

1848

 

 

Zestawienie 361

 

Izaj.1:26 „I przywrócę sędziów twoich jako przedtem byli i radców twoich jako na początku”.  ---------------------------------------------------------------------- z D. m.

 

Żyd.12:1 „Obłok świadków”.  ------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2422

 

2422

 

Zestawienie 362

 

 

Książęta  ·  Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub -------------------------------------------------

 

Obłok Świadków  ------------------------------------------------------------------------

 

 

2422

 

2422

 

Książęta   grec. Oi Arcontej  =  1212   Jan.7:26.

Abraham  grec.  Abraam,,       Izaak  grec.  Isaak,,     Jakub  grec.  Iakwb  =  1210

Obłok Świadków   grec. Nefoj marturwn  =  2422   Żyd.12:1.

 

Zestawienie 363

 

 

3Moj.23:15-17 „Naliczycie także sobie od dnia pierwszego po sabacie, od dnia któregoście ofiarowali snop podnoszenia, siedem tygodni zupełnych niech będzie. Aż do pierwszego dnia po siódmym tygodniu naliczycie pięćdziesiąt dni; tedy ofiarować będziecie ofiarę śniedną nową Panu. Z domów waszych przyniesiecie chleby na obracanie tam i sam; dwa chleby ze dwu dziesiątych części pszennej mąki z kwasem upieczone będą; pierwiastki to Panu”. ----------------------------------------------- p.l.

 

Oto dokładna data liczona od

początku okresu sędziów w 1569 r, pne.:

 

1569    3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah.  ------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

4664

 

 

 

4060

 

Razem

 

8724

 

1Moj.25:24-26 „A gdy się wypełniły dni jej, aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej. I wyszedł pierwszy syn lisowaty i wszystek jako szata kosmaty i nazwali imię jego Ezaw. A potem wyszedł brat jego, ręką swą trzymając za piętę Ezawa i nazwano imię jego Jakub; a Izaakowi było sześćdziesiąt lat, gdy mu się oni narodzili”. -----------------

 

 

 

 

 

8724

 

Abraham oglądał przyszłego Mesjasza już za swego życia w wydarzeniach figuralnych takich jak: urodzenie Izaaka, jego ofiarowanie, jego ślub z Rebeką i po 20 latach oglądał też narodzenie bliźniaków – Jakuba i Ezawa. Wydarzenia z życia Abrahama rzutują przez równoległość 3960 lat na daty kończące Wiek Ewangelii i na początek ery Mesjańskiej, zwanej „Millenium” lub „Tysiącleciem” – jest to trzecie 1000-lecie.

 

Zestawienie 364

 

 

Jan.8:56 „Abraham, ojciec wasz, z radością żądał, aby oglądał dzień mój i oglądał i radował się”. ----------------------------------------------------------------------- p.l.

 

Oto ukryte wzbudzenie Abrahama:

 

1Moj.25:24 „A gdy się wypełniły dni jej aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej”. --

 

 

 

1242

 

 

1242

 

Zestawienie 365

 

 

Żyd.11:10 „Albowiem oczekiwał miasta mającego grunty, którego sprawcą i budownikiem jest Bóg”. --------------------------------------------------------------------------- p.l.

 

Oto z utęsknieniem oczekiwany początek

i okres realizacji wspaniałej obietnicy Bożej:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah  +  1000 -------------------------------------------------

 

 

 

1113

 

 

 

3491

 

Razem

 

4604

 

Abraham w narodzeniu wnuków oglądał Dzień Pana:

 

Jan.8:56 „Abraham, ojciec wasz, z radością żądał, aby oglądał dzień mój i oglądał i radował się”. --------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4604

 

W tym okresie czasu wzbudzeni już Prorocy, stanowić będą tu na ziemi – jedyną widzialną siłę rządzącą. Instytucja Proroków stanowić będzie globalny rząd powołany przez Boga na kadencję tysiącletnią. Będą widzialnymi reprezentantami niewidzialnego Chrystusa w chwale –Głowy i Ciała.

„...gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków...”                     Łuk.13:28.

 

Zestawienie 366

 

 

Blacha złota na czole – obrazem na czołówką Proroków:

 

2Moj.28:36 „Uczynisz też blachę ze złota szczerego”.--------------------------------------

 

Oto czołówka 144 Proroków:

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub.--------------------------------------------------------------

 

 

1210

 

 

1210

 

Abraham,  Izaak,  Jakub  grec.  Abraam Isaak Iakwb  =  1210  Żyd.11:8,20,21.

 

Nasz Pan wymienił Abrahama jako pierwszego. To obwieszczenie się wzbudzonego Abrahama spowoduje opisany w tych tekstach wielki zawód u bardzo wielu. Jak ważną rolę do odegrania ma Abraham, świadczą wypowiedzi w prasie.

„Abraham jako jedyny poza Bogiem cieszy się akceptacją wszystkich trzech religii. Ta niezwykła ich zgodność czyni zeń międzywyznaniową supergwiazdę”.

Forum 30. 12. 2002; Time Inc. 30.09.2002.

 

Ujrzenie Abrahama, a także wszystkich proroków, spowoduje wielki zawód nominalnych kościołów, które dotąd uważały, że to one są dziedzicami obietnic Bożych. Zawód obejmie „nauczonych w piśmie” – współczesnych rabinów. Wszyscy ludzie tego świata będą mieć udział w tym zawodzie. Obejmie on i tych, którzy zarzucili światło prawdy na czasie i tracili cenny czas na pukanie do zamkniętych drzwi Wysokiego Powołania. Upadną wszystkie dogmaty: o duszy, o życiu po życiu, wszystkie też pretensje, tytuły itp. Po tym wielkim szoku, ludzkość usłyszy jeszcze raz aktualne słowa:

 

„Słuchajcie mię Judo i obywatele Jeruzalemscy! Wierzcie Panu Bogu waszemu, a będziecie bezpieczni. Wierzcie prorokom Jego, a będzie się wam szczęściło”.                                2Kron.20:20.

 

„Wszak Mojżesz powiedział; Proroka jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg; jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni”.                                                             Dz.Ap.3:22-24, N.B.

 

Prorok, którego zapowiadał Mojżesz, jest zbiorowym Prorokiem – obejmuje w sobie Chrystusa – Głowę i Ciało, jak i instytucję Proroków. Względem tak szacownej instytucji, każda jednostka ludzka winna okazywać należny szacunek i posłuszeństwo.

 

Z czasów proroka Elizeusza mamy jednak zanotowane dwa obrazowe ostrzeżenia. Pierwszym jest ukaranie 42 młodzieńców z Betel, za naśmiewanie się z Elizeusza słowami „chodźże łysy”. 2Król.2:23.

Drugim przykładem jest opisany sprzeciw adiutanta Króla wobec Elizeusza. Ów sługa królewski ironizował sobie z zapowiedzi proroka, czyniąc aluzje, że to co zapowiada Elizeusz, będzie podobne do manny z nieba, albo do otwartych okien niebieskich. (Mal.3:10).

 

„Wtedy ten adiutant odezwał się do męża Bożego: Choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy rzecz ta mogłaby się stać? Ten zaś rzekł: Oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. Tak mu się też stało: Lud stratował go w bramie na śmierć”.                                                                                                                                                         2Król.7:19-20, N.B.

 

Prorocy – podobnie jak wówczas Elizeusz – nie dostarczą powodów do takiego ich traktowania. Oto cytat:

 

„Widzimy zatem, że gdy nadejdzie przewidziany przez Boga czas inauguracji Jego Królestwa między ludźmi, Jego przedstawiciele będą całkowicie gotowi do rozpoczęcia służby, zaś ich mistrzowskie posunięcia mądrej polityki, ich umiarkowanie i dystyngowana samokontrola oraz ich przykładne osobiste przymioty charakteru będące wyrazem wszelkich łask i cnót, przyciągną ludzi doświadczonych uciskiem wielkim, szybko przekonując ich do współpracy”.

D-627, nowe wydanie.

 

Gorzej będzie, różnym obecnym „adiutantom” za ich ironiczny i drwiący stosunek do prawdy o Prorokach. W naszym tytułowym tekście mamy podaną ważną myśl: „każdy udający się do Boga po radę” nie będzie mógł jej uzyskać z pominięciem Proroków, ale będzie musiał udać się do „widzącego.” A oto adres do „widzących”:

 

„Pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do Świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu”.                                                                                                            Izaj.2:3, N.B.

 

Prorocy znani są nam z poprzedniej swojej działalności, nie tylko jako ludzie wielkiej wiary, ale także jako bezkompromisowi względem wszelkiego rodzaju bałwochwalstwa. Ta ich radykalność w działaniu Bogu się podobała, co wskazuje, że podobna będzie dalsza kontynuacja. Abraham pochodził z rodziny, która uprawiała bałwochwalstwo, dlatego opuścił on dom ojca swego.

„I rzekł Jozue do wszystkiego ludu; Tak mówi Pan Bóg Izraelski; Za rzeką mieszkali ojcowie wasi od dawnych czasów, Tare ojciec Abrahamów i ojciec Nachorów i służyli bogom obcym. I wziąłem ojca waszego Abrahama z miejsca, które jest za rzeką”.                                      Joz.24:2-3.

 

Początkiem wszelkich reform zawsze było i będzie, zniszczenie obcych bóstw i bałwanów.

„I rzekł Samuel do całego narodu izraelskiego: Jeśli z całego serca waszego chcecie się nawrócić do Jahwe, wyrzućcie obcych bogów z pomiędzy siebie, także i Asztarty, a zwróćcie serca wasze do Jahwe i Jemu tylko służcie”.                                                                            1Sam.7:3, B.P.

 

Samuel, który jest wśród wzbudzonych proroków, przygląda się obiektom sakralnym – meczetom i bazylikom w Izraelu, powtórzy po raz drugi swój apel. Nie będzie miejsca na powierzchowne reformy jak to niektórzy sądzą:   „W Ameryce i w Europie na czoło wysuwa się „katolicyzm samoobsługowy” – podejście typu: wezmę trochę tego, trochę tamtego, szczyptę pogaństwa dla smaku i zobaczymy co z tego wyjdzie”.

Forum 30.12.2002, Time Inc. 30.09 2002.

 

Wszelkie błędy doktrynalne, organizacyjne i moralne, a także wszelkie pomieszanie prawdy z tradycją poddane zostanie symbolicznemu spaleniu.

 

„...tak, że im nie pozostawi ani korzenia ani gałązki”.                                                Mal.3:19.

 

Mocno podkreślamy, że klasa proroków, to ludzie wielkiej wiary. Aby być wliczonym do tej klasy, wystarczyło często dać publiczne świadectwo takiej wiary. Siódmy od Adama Enoch prorokował: „Oto Pan idzie z tysiącami swoich świętych”.  Juda.14.

Rachab wszetecznica dała świadectwo wiary w zwycięstwo wybranego narodu, oraz wiarę w to, że czerwony sznur zapewni jej życie. (Jozue.2:1-24; 6:25-27).

„Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym czego jeszcze nie można było widzieć pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej: przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie z wiary”.                                                                               Żyd.11:7.

 

Noe budował arkę na lądzie z dala od morza, wierząc, że wody potopu ją uniosą. Wspominamy naszych bohaterów wiary, tych „z daleka”. Ale chcemy też uprzytomnić tym wszystkim „z bliska” – sympatyzującym i wierzącym, którzy żyją na przełomie wieków – którzy poświęcili się nie dla nagrody ale aby Bogu służyć, że ich wiara w prawdę na czasie, poparta duchem służby, będzie również nagrodzona.

„Jest więc bardzo możliwym, że przy końcu obecnego wieku znajdą się tacy, którzy aczkolwiek będą wiernymi, aż do śmierci, to jednak nie będąc spłodzonymi z Ducha Świętego i duchowej nagrody czyli pierwszego zmartwychwstania nie dostąpią, lecz może będą zaliczeni do tej samej klasy co i Święci Patriarchowie, którzy przeszli swoją próbę i swój rozwój przed rozpoczęciem obecnego wieku.

Możemy jeszcze powiedzieć, że wgedług naszego zrozumienia, po skończeniu się tysiącletniego dzieła, ci Książęta będą wywyższeni do duchowej natury jako część pozafiguralnych Lewitów”.                                                                      W.T. 1911 – 181 art. „Ofiarowanie i jego nagroda”.

 

A więc wszyscy choć poświęceni przed lub po 1977 roku, lecz nie spłodzeni, winni nie przebierać w nagrodach, ale wierzyć, służyć i czekać na Pana.

„Błogosławiony ten, który czyta i ci ,którzy słuchają słów proroctwa tego i zachowują to, co w nim jest napisane; Albowiem czas blisko jest”.                                                                   Obj.1:3.

 

Zestawienie 367

 

 

1Moj.12:7 „I ukazał się Pan Abramowi i rzekł: Nasieniu twemu dam ziemię tę; i zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał”. --------------------------------------------------

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah  +  1000--------------------------------------------------

 

 

 

3491

 

3491

 

Zestawienie 368

 

 

1Moj.12:7 „Nasieniu twemu dam ziemię tę; i zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał”. -------------------------------------------------------------------------------

 

Oto ziemia i czas:

 

Izrael  ·  3°°  ·  6  ·  3  ·  2001 szanah --------------------------------------------------

 

 

2717

 

 

2717

 

Izrael  grec.  Israhl  =  349.

 

Zestawienie 369

 

Oto obraz wzbudzenia Abrahama i wszystkich Proroków:

 

1Moj.19:27 „Wstawszy tedy Abraham rano, pośpieszył się na ono miejsce, kędy stał przed Panem”. -------------------------------------------------------------------------------

 

Oto wolnościowy Edykt Cyrusa w 536r. pne. i data wzbudzenia Proroków:

 

536    3°°  ·  6 Siwan  ·  2001. ----------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

2672

 

 

2672

 

„...Ziemia Obiecana oddana była w wieczne posiadanie nie tylko nasieniu Abrahama, ale i jemu samemu i dlatego musi on ją kiedyś otrzymać, gdyż jak dotąd nie posiadł ziemi ani na stopę nogi Dz.Ap.7:5”.                                                                                                                                                                C-265.

 

Zestawienie 370

 

Łuk.13:28 „Abraham, Izaak, Jakub i wszystkie proroki”.-------------------- wg Delitzscha.

 

Izrael  ·  Jerozolima.  ---------------------------------------------------------------------

 

 

1213

 

1213

 

Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy prorocy, to zalążek nowego Izraela i jednocześnie Przedstawiciele niewidzialnego Chrystusa Króla.

Izrael  grec.  Israhl  =  349.            Jerozolima  grec. Ierousalhm  =  864   Obj.21:10.

 

Zestawienie 371

 

 

Zapowiedź Jezusa Chrystusa dla Izraela:

 

Łuk.13:28 „Ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym”.  ----------------------------------------------------------------- wg Delitzscha

 

Odziedziczone Królestwo:

 

Izrael  ·  Jerozolima.  ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

2822

 

 

1127

 

Razem

 

3949

 

1Moj.15:9 „Weźmij mi jałowicę trzecioletnią i kozę trzecioletnią i barana trzecioletniego i synogarlicę i gołębiątko”.  -------------------------------------------------------- z D.m.

 

 

 

3949

Izrael  hebr.   larXy  =  541.                Jerozolima  hebr. ~lXwry  =  586.

Boska odpowiedź na pytanie Abrahama „po czymże poznam” zawiera równoległość 3960 lat, która ukryta jest w liczbie lat złożonych ofiar („Chronologia Biblijna” str. 143).

 

Zestawienie 372

 

Dz.Ap.7:37 „Proroka wam podniesie Bóg z braci waszych jak mnie”.----------------------

 

Dokładny czas wzbudzenie Książąt w 2001 roku

liczony od grzechu Adama w 4126 r. pne. i 1000 lat rządów:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  6127  +  1000---------------------------------------------------------

 

 

7262

 

 

 

7262

 

Zestawienie 373

 

Dz.Ap.3:22 „Proroka wam podniesie Pan Bóg wasz z braci waszych, jak mnie”.---------p.l

 

Czas zmartwychwstania Jego ziemskich Przedstawicieli:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah. ----------------------------------------------------------

 

 

2491

 

 

2491

 

Zestawienie 374

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem”. ------

 

Oto czas skompletowania 144000 duchowych Sędziów z uwzględnieniem

daty początku okresu sędziów w 1569 r.pne. (Chronologia Biblijna str.6):

 

1569    10  ·  9  ·  1994 ----------------------------------------------------------------

 

Oto czas zmartwychwstania 144 ziemskich

Sędziów i data początku okresu sędziów w 1569 r.pne:

 

1569    3°°  ·  6  ·  3  · 2001-----------------------------------------------------------

 

 

 

3582

 

 

 

3582

 

 

3582

 

Zestawienie 375

 

Wkrótce po obwieszczeniu:

 

Mal.3:12 „I będą was błogosławić wszyscy narodowie, bo wy będziecie ziemią rozkoszną, mówi Pan Zastępów”. -----------------------------------------------------------------

 

Oto pierwszy owoc na figowym drzewie i czas rządów:

 

„Abraham i Izaak i Jakub i wszyscy prorocy w Królestwie Bożym”.  +  1000--------------

 

 

 

 

3215

 

 

3215

 

 

Abraham i Izaak i Jakub i wszyscy prorocy w Królestwie Bożym”  wg Delitzscha Łuk.13:28.

 

Zestawienie 376

 

 

 

Oto wysłuchane życzenia:

 

4Moj.6:24-27 „Niech ci błogosławi Pan, a niechaj cię strzeże; niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, a niech ci miłościw będzie; niech obróci Pan twarz swoję ku tobie, a niechaj ci da pokój. I będą wzywać imienia mego nad synami Izraelskimi, a Ja im błogosławić będę”. --------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

4854

 

Realizacja:

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać   będą   miastem   sprawiedliwości,  miastem wiernem”.  ------------------------------------------------------------------- 3582

 

Obj.4:10 „Starsi”.   -------------------------------------------------------------- 1272

 

 

 

 

 

 

4854

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć  synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”.-----------------------------------------------3438

 

144  Starsi”. ---------------------------------------------------------------------1416

 

 

 

4854

 

Starsi  grec.  Presbuteroi  =  1272.

 

Budowa literowo – słowna błogosławieństwa 4Moj.6:24-26 zawiera sześćdziesiąt liter hebrajskich i piętnaście słów:

 

Wiersz 24-ty składa się z 15 liter – słów hebrajskich 3.

Wiersz 25-ty składa się z 20 liter – słów hebrajskich 5.

Wiersz 26-ty składa się z 25 liter – słów hebrajskich 7.

 

Ilość liter i słów w poszczególnych wersetach wzbiera jak Rzeka Prawdy wypływająca ze Świątyni Bożej. Ezach.47:3-5.

 

Zestawienie 377

 

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”.  ------------------------------------------------------------------------------  p.l. 638

 

„Ziemię  Nową”  ·  3 Adar  ·  2004 szanah   ----------------------------------- 2767

 

 

 

 

 

3405

 

 

O tym pisali:

 

Obj.4:4 „Dwudziestu i czterech starców siedzących”.--------------------------------------

 

 

 

3405

 

Ziemię Nową  grec. Ghn kainhn  = 200  Obj.21:1.

 

Zestawienie 378

 

 

4Moj.6:24-26 „Niech ci błogosławi Pan, a niechaj cię strzeże; niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, a niech ci miłościw będzie; niech obróci Pan twarz swoję ku tobie, a niechaj ci da pokój”.   ----------------------------------------------------------------

 

Oto Centrum rozdzielające Boskie błogosławieństwa:

 

Obj.21:10 „Jeruzalem”.  ------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2718

 

 

864

 

Razem

 

3582

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem”. ------

 

 

3582

 

Zestawienie 379

 

 

4Moj.6:24-26 „Niech ci błogosławi Pan, a niechaj cię strzeże; niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, a niech ci miłościw będzie; niech obróci Pan twarz swoję ku tobie, a niechaj ci da pokój”.   -----------------------------------------------------------------

 

Oto data gotowości Centrum do udzielania błogosławieństw:

 

144 Książęta.  ·  3  ·  12  ·  2004  -------------------------------------------------------

 

 

 

 

2718

 

 

2718

 

Książęta hebr. ~yrXh  =  555  Izaj.21:5.

3. 12. 2004 to według naszego czasu: 12. 02. 2005 roku.

Zestawienie informuje nas, że te wspaniałe błogosławieństwa zaczną płynąć z chwilą ukończenia budowy pozaobrazowej Świątyni. Ezech.47:1; Zach.14:8; Obj.22:1.

 

 

 „Aby łaska i wierność się spotkały,

A sprawiedliwość i pokój pocałowały,

Wierność wyrośnie z ziemi

A sprawiedliwość wyjrzy z niebios

Także dobrobytu udzieli Pan.”

 

Psalm 85:11-13, N.B.

 

 

 

WZBUDZENIE PROROKÓW

 

„Błogosławione oczy, które widzą co wy widzicie. Powiadam wam bowiem, iż wielu proroków i królów chciało widzieć co wy widzicie, a nie ujrzeli i słyszeć co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.                                                                                                                    Łuk.10:23-24,N.B.

 

Obecne pokolenie wierzących w Prawdę na czasie, jest pod wieloma względami bardzo uprzywilejowane. Żyje w bardzo ważnym okresie czasu – pełnym dynamicznych zmian o znaczeniu epokowym. Jedną z nich jest wzbudzenie proroków i chociaż dotyczy tylko liczby 144 osobistości, informacja ta zwiastuje zupełnie nową jakość. Słowa: „Oto wszystko nowym czynię” – Obj.21:5 – tu biorą swój początek realizacji.

W symbolicznym języku Biblii wzbudzenie ze stanu śmierci, nazwane jest „urodzeniem.”

„Zanim brzemienna poczuła bóle, porodziła; zanim przyszły na nią bóle porodziła chłopca”.

Izaj.66:7; Obj.12:5.

 

Wzbudzenie Kościoła w 1977 roku było „porodem” bezbolesnym, bowiem ucisk wielki rozpoczął się od 1981 roku. Natomiast narodzenie dwóch bliźniaczych klas według proroctw, miało nastąpić w bólach, czyli w okolicznościach ucisku wielkiego.

„...A jednak Syon zaledwie poczuł bóle, od razu porodził swoje dzieci”.               Izaj.66:8, N.B.

 

Lepsze zmartwychwstanie ma miejsce w czasie wielkiego ucisku. Bardzo wielu oprotestowało ten znamienny fakt. Dlatego Pan Bóg polemizuje z wszystkimi, którym nie odpowiada czas porodu:

 

„Czy Ja mam doprowadzić płód do samego łona, a nie dopuścić do porodu? Mówi Pan – albo czy Ja, który doprowadzam do porodu mam zamknąć łono? Mówi twój Bóg”.

Izaj.66:9, N.B.

W literalnych porodach nikt i nigdy, czegoś takiego nie czynił, tym bardziej Pan Bóg nie uwzględnił stanowiska opozycji i porodu nie opóźnił. W dalszych tekstach Pan Bóg zapewnił, że mimo ucisku, nowonarodzone klasy otoczone zostają wszechstronną opieką. Obejmuje ona wszystkie prozaiczne potrzeby jak pokarm, odzienie, edukacje i bezpieczeństwo. O te rzeczy nie martwią się zwykle niemowlęta – to jest w gestii rodzącej. Rodzącą tu jest duchowy Syon – uwielbiony Chrystus – Głowa i Ciało – wtóry Adam i Ewa. (Izaj.66:10-14).

 

Zestawienie 380

 

 

Prawda o wzbudzeniu Proroków sprawą wiary:

 

Żyd.11:1 „A wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych”.------------------------------------------------------------------------

 

Oto Źródło i prawda przyjęta wiarą:

 

JEHOWA  ·  3°°  ·  6 Siwan  ·  6129  +  1000  -----------------------------------------

 

 

 

 

7290

 

 

7290

 

Jehowa  hebr.  hwhy   =   26.

6129 – to 4128  +  2001.

 

Zestawienie 381

 

 

 

Mat.23:39 „Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim”.---------- wg Delitzscha. 604

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub ----------------------------------------------------- 638

 

 

 

1242

 

 

1Moj.25:24 „A gdy się wypełniły dni jej, aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej”. -

 

 

1242

 

Zestawienie 382

 

 

 

Izaj.37:3 „Dzień ten jest dzień utrapienia i łajania i bluźnienia; albowiem synowie przyszli aż do porodzenia, ale siły nie masz ku rodzeniu”.------------------------------ 1947

 

Liczba synów i data porodu:

 

144  ·  3°°   ·   6 Siwan  ·  2001 szanah. ---------------------------------------2635

 

 

 

 

4582

 

 

Łuk.13:28 „Abraham i Izaak i Jakub i wszyscy prorocy”.------------------------ 3582

 

Czas rządów przez lat----------------------------------------------------------- 1000

 

 

 

4582

 

Izaj.1:26 ma również wartość liczbową 3582.

 

Zestawienie 383

 

 

 

1Moj.25:24 „A gdy się wypełniły dni jej aby porodziła, oto  bliźnięta były w żywocie jej”. --------------------------------------------------------------------------1242

 

Czas porodu i 1000 lat któlowania:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah  +  1000--------------------------------------- 3491

 

 

 

 

4733

 

 

Łuk.13:28 „Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy prorocy”. --------------------grec.3520

 

Łuk.13:28 „Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy prorocy”. --------------------hebr.1213

 

 

 

4733

 

Zestawienie 384

 

Źródło informacji:

 

Jan.14:26 „Pocieszyciel  ·  Duch Święty”. ------------------------------------------------

 

Data zmartwychwstania Proroków:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2136

 

 

2136

Pocieszyciel grec. O Paraklhtoj..  =  686.

Duch Święty grec. To Pneuma to agion  =  1450.

 

Powyższe zestawienie potwierdza myśl, że obecne „wprowadzanie nas we wszelką Prawdę” jest z inspiracji „Onego Pocieszyciela”.

 

Zestawienie 385

 

Rzym.11:28, „Lecz według wybrania są miłymi dla ojców”. -------------------------------

 

144  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah.  --------------------------------------------------------

 

 

 

2632

 

2632

 

Wzbudzenie Proroków jest dla Izraela sygnałem, o nadejściu dla nich czasu pełnej łaski.

 

Zestawienie 386

 

 

Ezech.40:5 „A oto mur zewnątrz przy domu zewsząd wokoło”. ---------------------------

 

Oto data pojawienia się muru:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah. -----------------------------------------------------------------

 

 

859

 

 

2488

 

Razem

 

3347

 

Obj.11:11 „Stanęli na nogach swoich”. ----------------------------------------------------

 

 

3347

 

Zestawienie 387

 

 

Żyd.11:16 „Ale oni lepszej żądają, to jest niebieskiej; przetoż i sam Bóg nie wstydzi się nazywać Bogiem ich, bo im miasto zgotował”.  -------------------------------------- p.l.

 

Oto Oni:

 

144  Starcy -------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

720

 

 

1416

 

Razem

 

2136

 

Czas spełnienia ich pragnień:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001  -----------------------------------------------------------------

 

 

 

2136

 

Starcy  grec.  Presbuteroi  =  1272.  Obj.5:14.

 

Zestawienie 388

 

Światła nie należy trzymać pod korcem:

 

Eech.40:4 „I mówił do mnie ten mąż; Synu człowieczy; patrz oczyma swymi, a uszyma swymi słuchaj i przyłóż serce twoje do wszystkiego coć okażę, boś tu na to przywiedziony, abyć to ukazano a ty oznajmisz wszystko, co widzisz domowi izraelskiemu”.--------------------------------------------------------------------------

 

4128    28  ·  5  ·  2001  +  1000  ------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

7162

 

7162

 

28.5.2001 – to data wzbudzenia Ojców Świętych wg. naszego kalendarza (6 siwan 2001).

 

Prorok Ezechiel jest figurą na Wielkie Grono. Został on bardzo uczulony na ciążącą na nim wielką odpowiedzialność. Winien był tak wytężyć swój duchowy wzrok i tak wyczulić duchowy słuch i przyłożyć się sercem do tego co Pan mu ukazuje, aby z tego nic nie uronić, żadnego szczegółu prawdy nie przeoczyć. Aby w końcu wszystko to oznajmić „Domowi Izraelskiemu” – „Domowi Wiary” na świadectwo. Dotyczy to tematu „Pięćdziesiątnicy” roku 2001, co potwierdza powyższe zestawienie.

 

Zestawienie 389

 

Obj.11:18 „I rozgniewały się narody i przyszedł gniew Twój”. ----------------------------

 

Jezus  ·  3°°  ·  6  ·  3  ·  2001 ---------------------------------------------------------

 

 

 

2777

 

2777

Jezus grec. O Ihsouj = 764.

 

Od tego czasu w sposób szczególnie widoczny, wypełnia się Psalm 2. Ten proroczy Psalm ma charakter bojowy, a to za sprawą postawy władców cywilnych i religijnych, którzy są w opozycji do Chrystusa i Mesjasza. Knują daremnie przeciwko Panu różne zamysły. Nowy Władca i Król świata, ostro ich karci, a gdy to nie skutkuje, dotyka „laską żelazną” Swej Władzy. Powoduje pękanie różnych struktur władz narodowych i ponadnarodowych, jako glinianych naczyń garncarskich (np. ONZ, NATO, UE itp.). W lasce żelaznej symbolizowana jest stanowczość Nowej Władzy, aż do stopnia przymusowej eksmisji obecnych władców od 2005 roku. W ten sposób Pan przygotowuje miejsce na władzę wzbudzonych Proroków.

 

Zestawienie 390

 

 

 

Ezech.37:27 „I będzie przybytek Mój między nimi i będę Bogiem ich. a oni będą ludem moim”. -----------------------------------------------------------------------1500

 

2Moj.3:6   Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub.  ---------------------------------------   638

 

Czas ich zmartwychwstania:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah.  ------------------------------------------------------  2488

 

 

 

 

 

 

4626

 

 

Agg.2:24 „W on dzień, mówi Pan Zastępów, wezmę cię Zorobabelu, synu Salatyjelowy, sługo mój! Mówi Pan i uczynię cię jako sygnet, albowiem wybrałem cię, mówi Pan Zastępów”.--------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4626

 

Sygnet służy do pieczętowania wyroków królewskich, taką funkcję będą mieć Prorocy. Ich obwieszczenie się, będzie pieczęcią, dla obecnie głoszonego poselstwa.

 

Zestawienie 391

 

 

Obj.11:12 „I patrzyli na nich nieprzyjaciele ich”. -------------------------------------------

 

Książęta  ·  Lud Wielki -------------------------------------------------------------------

 

 

4811

 

853

 

Razem

 

5664

 

3Moj.23:17 „Z domów waszych przyniesiecie chleby na obracanie tam i sam; dwa chleby, ze dwu dziesiątych części pszennej mąki z kwasem upieczone będą; pierwiastki to Panu”. ---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

5664

 

Książęta  hebr. ~yrX  = 550   Izaj.32:1.

Lud Wielki  hebr. br !wmh  =  303  Obj.7:9 wg Delitzscha.

 

Zestawienie 392

 

 

Dz.Ap.3:22-23 „Proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych, jako mnie; Onego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każda dusza, któraby nie słuchała Tego Proroka, będzie wygładzona z ludu”. ---  p.l.

 

 

 

 

4742

 

Czas wzbudzenia i początek pracy Proroka:

 

3°°  ·  6  ·  3  ·  2001 szanah   3  ·  12  ·  2004 szanah  ------------------------------

 

 

 

 

4742

 

Wielki Prorok i początek pracy:

 

JEZUS  CHRYSTUS    3  ·  12  ·  2004 szanah ---------------------------------------

 

 

 

 

4742

 

JEZUS CHRYSTUS grec.  IHSOUS CRISTOS  =  2368 (duże litery greckie).

 

 

RODZĄCA  I  URODZENI

 

Wielcy chrześcijańscy myśliciele próbowali wyjaśniać proroczą kwestię rodzącego Syonu i jego urodzonych synów. Słowa Naszego Pana: „A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.” Mar.13:32wskazują, że wśród duchowych istot również nie jest tak, że wszyscy od razu wiedzą wszystko. Podobnie jest z poświęconymi wieku Ewangelii. Dostęp do zrozumienia tajemnic Planu Bożego zabezpieczony był siedmioma pieczęciami. (Obj.5:1-5). Ostatnia pieczęć zdjęta została w 1967 roku, ale pomimo to, obecnie możemy jedynie pogłębiać zrozumienie, lecz nie jesteśmy w stanie zgłębić wszystkiego. Zaczynamy nasze dociekania od prześledzenia dorobku myślowego naszych znanych poprzedników. W międzyczasie przyjęto założenie, że rodzącym Syonem jest nominalne chrześcijaństwo. Nieco później rozumiano, że są to zbory ludu Bożego. Pozornie takie wyjaśnienie wyglądało na trafne. Gdy jednak chcemy wyjaśnić cały np. rozdział Izaj. 66, to idąc tym tokiem myślenia, napotykamy na trudności.

Nominalny Syon – jakkolwiek pojmowany – niema nic wspólnego z rodzeniem rozumianym jako wzbudzenie z grobu. Nie może tego dokonać i jako taki, niewiele o tym wie i w ogóle z tego powodu nic nie przeżywa. Nominalny Syon niema też pokarmu dla narodzonych synów, ani nie przeżywa potęgi chwały, która by była pokrzepieniem dla nich  jako czytamy:

„Abyście ssali do syta pierś jego pociechy, abyście napili się i pokrzepili potęgą jego chwały”.                                                                                                                                Izaj.66:11.

Te właściwości posiada duchowy Syon – uwielbiony Kościół  w chwale. Oblubienica mówi o sobie:

„Ja jestem murem, a moje piersi są jak wieże ”.                                                  Pieśń Sal.8:10.

 

Narodzone dwie bliźniacze klasy – Wielkie Grono i Starożytni Święci, są obecnie „pod zarządem i wpływem uwielbionego Kościoła”. F-896. Dotyczy to szczególnie okresu – od 6 Siwan 2001 do 2005 roku.

„Jako matka pociesza syna, tak Ja będę pocieszał was i w Jeruzalemie doznacie pociechy”.

Izaj.66:13.

Nikt w tym czasie – oprócz uwielbionego Kościoła – nie może być źródłem pociechy i skarbnicą prawdy dla Wielkiego Grona i wzbudzonych Proroków. Ta oczywista prawda znajduje swoje potwierdzenie we współczesnym rozwoju Prawdy.

Po otworzeniu siódmej pieczęci, Pan odsłonił oczom naszym daty: 1977, 1981, 2000/2001, i 2015. W miarę zbliżania się do poszczególnych dat, zainteresowanie nimi rosło. Gdy zbliżyliśmy się do 2000 roku, było podobnie. Zainteresowanie nasze skupiło się na narodzeniu się obrazowych bliźniąt, oraz na ustawie o Pięćdziesiątnicy (3Moj.23). Ta ustawa jak i zarządzenie o jubileuszach lat, dotyczy wszystkich, oprócz kapłaństwa.

„Jubileusz był dla wszystkich z wyjątkiem rodu kapłańskiego i dlatego nie przedstawia błogosławieństw, które mają spłynąć na Kościół „Królewskie Kapłaństwo” lecz błogosławieństwa restytucji – ziemskie błogosławieństwa, które we właściwym czasie otrzymają wszyscy”.                                                                                                                                    B-178.

Pięćdziesiątnica w 33 roku n.e. kończyła erę Starożytnych Proroków i zaczynała wiek Ewangelii. Natomiast Pięćdziesiątnica 2001 r. – jako święto dożynek – kończy wiek Ewangelii i wyznacza początek nowego świata – świata Proroków – który zaczął się ich wzbudzeniem.  6 Siwan 2001 – to czas wielkiego święta. Dwa chleby upieczone z kwasem miały być podnoszone tak jak 50 dni wcześniej był podnoszony snop jęczmienny. W obu wypadkach podnoszenie oznacza wzbudzenie z grobu. W 33 r. n.e. 16 Nisan podniesiony został nasz Pan, a 6 Siwan (50 dni później) w 2001 roku – podniesione zostały przez wzbudzenie z grobu – lepszym zmartwychwstaniem – dwie bliźniacze klasy – Wielkie Grono i Starożytni Prorocy.

Patrząc na tę sprawę z punktu widzenia obrazowych żon patriarchów, Ap. Paweł śledząc realizację oryginalnej obietnicy danej Abrahamowi w odniesieniu do „nasienia jako gwiazdy” – napisał:

„...Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy: W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem”.                    Rzym.9:7-13.

Realizacja obietnicy Abrahamowej w odniesieniu do „gwiazd” – czyli duchowych synów – w pełniejszym zakresie pokazana została w narodzinach bliźniąt Jakuba i Ezawa, co nastąpiło 6 Siwan 2001 roku, a w najpełniejszym wtedy gdy klasa Ezawa tj. Prorocy przy końcu Tysiąclecia będą przemienieni i dołączą do gwiazd. Dlatego w zestawieniach występuje często „+ 1000 lat”.

„Wtóra Ewa” – małżonka Chrystusa – pozaobrazowa „Rebeka”, „rodzi zmartwychwzbudzeniem” dwie klasy: Starożytnych Świętych i Wielkie Grono.

„...Będą różne rzędy, czyli stopnie zmartwychwstania – trzy z tych sa zmartwychwstaniem do życia, do doskonałości, chociaż na różnych poziomach istnienia. Kościół zajmuje pierwsze miejsce. Wielka Kompanja i święci Starego Testamentu zajmują następne miejsce, a dopiero potem, czyli na ostatku, będzie ogólne zmartwychwstanie świata, otwarte dla całej ludzkości.....Wszystkie te zmartwychwstania następujące po pierwszym, będą niewątpliwie pod zarządem i wpływem uwielbionego Kościoła, którego chwalebna Głowa wówczas otrzyma zupełną władzę i autorytet od Ojca”.                                                                                                                            F-895/896.

Było to pragnieniem Pana Jezusa Chrystusa, pozaobrazowego Izaaka, aby oni się narodzili. Nastał bowiem już czas w Boskim Planie na następne działania „Pana Sabatu”, a do nich chciał użyć już swoich „dzieci”. Prorocy , kiedyś „ojcowie”, dziś stali się „synami”. Zanim nastąpił poród, dzieci „trącały się w łonie”. Zaniepokojona Rebeka, pytała się Pana ”dlaczego ją to spotyka”. Pan odpowiedział na jej modlitwę: mieli narodzić się protoplasci dwóch rodów.

„Większy będzie służył mniejszemu” Rzym.8:12.

 

Wielkie Grono w Tysiącleciu będąc klasą większą pod względem liczby i natury duchowej – będzie na usługach 144 Proroków ludzi doskonałych ale mniejszych liczbą i naturą.

 

 

TRUDNY „DZIEŃ NARODZENIA”

 

„On to sprawia, że niepłodna mieszka w domu jako matka radująca się z dziećmi. Alleluja”.

Ps.113:9.

Ową „niepłodną  w domu” był Kościół, pozaobrazowa Rebeka. W obrazowej historii, Izaak modlił się za swoją żoną, z powodu jej niepłodności. Dopiero po 20-tu latach  narodziły się z tego małżeństwa dzieci: Ezaw i Jakub. Wypełnienie tego proroctwa ma miejsce w 2001 roku. Nasuwa się pytanie; jeśli w narodzeniu Jakuba pokazany jest czas wzbudzenia klasy Wielkiego Grona, to jak się sprawa ma z tymi z „reszty nasienia jej” (Obj.12:17), którzy pozostali jeszcze nieprzemienieni?

Sprawa ma się podobnie jak to było z Maluczkim Stadkiem po 1977 roku. Klasa Eliasza uderzała Jordan, prorokowała, cierpiała aż do 1994 roku. Podobnie jest z żyjącą resztą klasy Wielkiego Grona. Pozostaje nadal nieprzemieniona, by stanowić widzialny przykład klasy, której Pan dał swoje bogactwo łaski i Prawdy. Gdyby po 6 Siwan 2001 roku nie było już takiej  „reszty”, nie można byłoby sobie wyobrazić czym jest „Wieczerza Wesela Barankowego”.

„Odrzucony kościół nominalny jest całkowicie odsunięty od udziału w dziele odnowy narodu izraelskiego, jak i pominięty w wielkim żniwiarskim dziele gromadzenia duchowego Izraela. W obu tych rozgrywających się obecnie wielkich przedsięwzięciach rozmaite organizacje nominalnego chrześcijaństwa niezauważalnie odstawione są na bok. Bóg zaś sprawia, że w zaplanowanym przez Niego czasie i właściwym Jemu sposobem, z pomocą nowych, pokornych, nieutytułowanych narzędzi Jego wielkie dzieło rozwija się i obfituje”.                                                                C-286.

Dla tej też przyczyny, reszta klasy Wielkiego Grona, również pozostawiona jest na tak zwany „międzyczas” aby wykorzystała dane jej sposobności.

 

Zestawienie 393

 

 

Joz.24:4 „Dałem też Izaakowi Jakuba i Ezawa”.------------------------------------------

 

Oto sześćdziesięcioletni Izaak i rok narodzenia bliźniąt:

 

60  ·  2001 ------------------------------------------------------------------------------

 

 

2061

 

 

2061

 

Psalm ten (113) mówi, że klasa Kościoła raduje się z tego iż jej dziatki, klasa Ezawa i Jakuba, już się narodziły. Tak jak matka okazuje wielką radość z narodzenia się dziecka i obdarza go opieką i darami zanim ono jeszcze o nie prosi, gdyż jeszcze mówić nie umie, tak też i klasa Wielkiego Grona nie wie o co się modlić i czy aż o tyle może prosić, ale otrzymuje od klasy duchowej, wielką obfitość duchowych pokarmów. Ma możność „spożywania” całego ich zestawu.

Prorok Izajasz wspomina o trudnościach narodzenia słowami oblężonego króla Ezechiasza wołającego do proroka:

„Dniem utrapienia i karcenia, i zniewagi jest dzień dzisiejszy, gdyż dzieci są bliskie narodzenia, a nie ma siły, aby je porodzić”.                                                                           Izaj.37:3.

 

Zgodnie z odpowiedzią Pana Izajaszowi, Asyryjczycy nie zdobyli Jerozolimy. Podobnie i dzisiaj, „wojsko asyryjskie” – różne argumenty przeciwko Królestwu powstałe wśród braci, (Izaj.66:5) nie zaszkodziły narodzeniu się dzieci – bliźniaków – Jakuba i Ezawa.

 

Zestawienie 394

 

 

 

Izaj.37:3 „Dzień ten jest dzień utrapienia i łajania i bluźnienia: albowiem synowie przyszli aż do porodzenia, ale siły nie masz ku rodzeniu”.---------------------- 1947

 

Oto synowie:

 

Izrael ---------------------------------------------------------------------------- 541

 

 

 

 

 

2488

 

 

Oto czas trudnego porodu:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah.------------------------------------------------------------------

 

 

 

2488

 

Zestawienie 395

 

 

 

Żyd.11:32 „A cóż mam więcej mówić? Bo by mi czasu nie stało, gdybym miał powiadać o Giedeonie i o Baraku i o Samsonie i o Jefcie i o Dawidzie i o Samuelu i o prorokach”.   -----------------------------------------------------------  p.l. 2296

 

Oto ich liczba -------------------------------------------------------------------- 144

 

 

 

 

 

2440

 

 

3Moj.23:17 „Z domów waszych przyniesiecie chleby na obracanie tam i sam; dwa chleby, ze dwu dziesiątych części pszennej mąki z kwasem upieczone będą; pierwiastki to Panu”. ------------------------------------------------------------------------------ p.l.

 

 

 

 

2440

 

Zestawienie 396

 

 

 

Ps.113:9 „Który sprawia, że niepłodna w domu bywa matką weselącą się z dziatek. Halleluja”. --------------------------------------------------------------------2142

 

Oto dzieci – prawdziwi Izraelczycy:

 

Izrael. ---------------------------------------------------------------------------- 349

 

 

 

 

2491

 

 

Oto dokładna data narodzin:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah. ----------------------------------------------------------

 

 

 

2491

 

 

Zestawienie 397

 

 

 

1Moj.25:24-26 „A gdy się wypełniły dni jej, aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej. I wyszedł pierwszy syn lisowaty i wszystek jako szata kosmaty; i nazwali imię jego Ezaw. A potem wyszedł brat jego, ręką swą trzymając za piętę Ezawa i nazwano imię jego Jakub; a Izaakowi było sześćdziesiąt lat, gdy mu się oni narodzili”. --------------------------------------------------------------- p.l. 2225

 

Ps.45:17 „Miasto ojców swych będziesz mieć synów swych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”. ---------------------------------------------3438

 

Czas wypełnienia w 2001 liczony od grzechu Adama w 4126 r. pne.:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  6127 szanah.   ----------------------------------------------6617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12280

 

 

Żyd.11:16 „Ale oni lepszej żądają, to jest niebieskiej; przetoż i sam Bóg nie wstydzi się nazywać Bogiem ich, bo im miasto zgotował”. ----------------------------------------

 

 

 

12280

 

Niegdyś jeden z mężów wiary Jozue obwieścił: „Ja i dom mój będziemy służyli Panu”. Bóg nie wstydził Siebie nazywać Bogiem Jozuego i wszystkich Starożytnych Świętych, tak jak i oni nie wstydzili się bronić Jego Majestatu. Uznając Proroków za swoich ojców, każda jednostka ludzka będzie miała sposobność takiego rozwinięcia swojego charakteru, aby Bóg nie wstydził nazywać się ich Bogiem, gdy już nie wspomni win człowieka.

 

Zestawienie 398

 

 

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych”. ------------------- 1354

 

Oto liczba synów i ich główni Reprezentanci:

 

144 – Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub   --------------------------------------------- 782

 

 

 

2136

 

 

Data narodzenia:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

2136

 

Abraham  hebr.  ~hrba  =  248.           Izaak  hebr.  qxcy  =  208.          Jakub  hebr.  bq[y  =  182.

 

Zestawienie 399

 

 

1Moj.25:24-26 „A gdy się wypełniły dni jej aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej. I wyszedł pierwszy syn lisowaty i wszystek jako szata kosmaty; i nazwali imię jego Ezaw. A potem wyszedł brat jego, ręką swą trzymając za piętę Ezawa i nazwano imię jego Jakub; a Izaakowi było sześćdziesiąt lat, gdy mu się oni narodzili” -------------- p.l.

 

 

 

 

 

2225

 

Lud Wielki w poselstwie Pańskim i czas:

 

„Aggieusz prorok”  ·   3°°  ·  6  ·  Siwan  ·  2001----------------------------------------

 

 

 

2225

 

 

Kongres narodów w Berlinie (1878 rok) poświęcony był sprawie państwa dla Żydów. Przemawiał tam Lord Beaconsfield (13 czerwca 1878 roku), po 62 latach niemieccy naziści postanowili wdrożyć przygotowany wcześniej plan pod tytułem „ostateczne rozwiązanie”. Pierwszy transport więźniów wysłany został do Oświęcimia 14 czerwca 1940 roku. W następstwie tego Oświęcim stał się głównym centrum holokaustu, oraz symbolem zagłady narodu Żydowskiego. Ziemski Izaak – Izrael jako państwo – rodził się w bólach drugiej wojny światowej. Po 60 latach Izaakowi narodziły się bliźniaki, Jakub i Ezaw. Pozafiguralne bliźniacze klasy „narodziły” się 6 Siwan 2001 roku (według kalendarza słonecznego był to 28 maj 2001 r.). Bliźniacze klasy rodziły się również w okolicznościach „Intifady” i opozycji.

 

Zestawienie 400

 

 

Czas narodzenia pokazany w obrazie:

 

1Moj.25:26 „A Izaakowi było sześćdziesiąt lat gdy mu się oni narodzili”. ------------------

 

Jezus Chrystus  ·  Izrael --------------------------------------------------------------hebr.

 

 

 

2148

 

1290

 

Razem

 

3438

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”. -------------------------------------------------------

 

 

 

3438

 

LICZBA PROROKÓW

 

Prawdy Słowa Bożego są symbolizowane przez srebro, które najpierw bywa wydobyte, przetopione, by potem mogło być użyte do wyrobu przedmiotów użytkowych i artystycznych.

 

„Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym”.                                                                                                Psalm. 12:7.

 

Podobnie rzecz się ma z prawdą o liczbie Proroków. Została ona niedawno „wydobyta” i obecnie jest na etapie polerowania. Liczba 144 Proroków to nie ciekawostka – to ważna Prawda o walorach użytkowych. Na przestrzeni dziejów były takie okresy, w których działał tylko jeden prorok Boży. Od Adama do potopu było ich zaledwie dziesięciu. W wieku Żydowskim również tak bywało, czasem tylko, występowało jednocześnie dwóch lub trzech proroków. Natomiast jednoczesne działania 144 Proroków jako ludzi doskonałych umysłowo, fizycznie i moralnie, tworzy nową jakość. Jest to potężny potencjał intelektualny, który przy uwzględnieniu inspiracji i natchnienia płynącego z „Góry” daje już gwarancję skutecznego i mocnego rządu w Tysiącleciu, który stanowić mają 144 Książęta.

 

Zachodzi pytanie, dlaczego znajomość liczby 144 Proroków jest tak ważną prawdą? Otóż jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ każda jednostka chcąca otrzymywać błogosławieństwa i życie wieczne, będzie musiała słuchać tego zbiorowego Proroka. (Dzieje Ap.3:22-23). To oznacza, że nie można ignorować żadnego Proroka z liczby 144. Z drugiej strony znajomość imienna 144 Proroków, będzie skutecznym zabezpieczeniem przed chęcią awansu do tego szacownego grona, ze strony różnych pomocników. Nikt przez okres Tysiąclecia nie zostanie np. 145-tym prorokiem, nikt nie będzie zrównany w kompetencjach z Książętami. Stąd już na początku restytucji nastąpią masowe „zwolnienia” fałszywych proroków, łącznie z tymi, którzy w swoich tytułach mają słowo „arcy...” (Zach.13:2-6).

 

Liczbę 144 Proroków i ich imiona, życiorysy i funkcje, każdy restytucyjny człowiek łatwo sobie przyswoi. O tym uczy jedno z zakonnych zarządzeń dotyczące filakterii.

 

Filakterie – to dwa pudełeczka sześciokątne ze skóry, każde zawiera wypisane na cieńkim pergaminie istotne fragmenty Prawa.

Każdy Izraelita przymocowywał je tasiemkami do lewego ramienia, na wysokości serca, a drugie pudełeczko na czole.

„Przywiążesz je jako znak, do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma”.

5Moj.6:8.

 

Tak przygotowany Izraelita, rano i wieczorem zwrócony twarzą w kierunku Jerozolimy i Świątyni, zasyłał dziękczynne i błagalne modły lekko kłaniając się głową. Filakterie nabrały znaczenia po zburzeniu Świątyni. Spełniały rolę, jakby mini świątyni – jak to poetycko ujął historyk:

 

„Odtąd ojczyzną ich stał się cały świat, a świątynią ich własne serca”.

 

Zarządzenie o filakteriach jest figuralnym i ma szczególne znaczenie dla figuralnego narodu. Bowiem Żydzi nie uznawszy Jezusa jako Mesjasza nie uznali też zakończenia Wieku Żydowskiego. Dla nich ostatnim prorokiem nie jest Jan Chrzciciel. Do listy proroków doliczają wielu późniejszych cadyków. W filakteriach które uznali, zakodowana jest liczba 144 proroków i czas ich wzbudzenia. Przeciętny Żyd dotąd nie wie, że informację taką nosił on na swoim czole. Odtąd uznanie dla 144 Proroków winien nosić w swoim sercu i umyśle – uznać w pełni Boski porządek rzeczy.

 

Pierwsze oznaki takiego uznania i pierwsze pokłony dla 144 Proroków oddane zostaną w Święto Kuczek 2005 roku (Zach.14:16).

 

Zestawienie 401

 

 

Klasa Jana rozumie, że Pan reprezentowany jest przez Proroków:

 

Obj.22:17 „Przyjdź! Przyjdź!    1000  ---------------------------------------------------

 

Jako ziemski przewód błogosławieństw:

 

Obj.21:17 „Sto czterdzieści cztery”.-------------------------------------------------------

 

 

3350

 

 

3350

 

Zestawienie 402

 

 

5Moj.11:18 „Przetoż złóżcie te słowa moje do serca waszego, i do umysłu waszego, a uwiążcie je na znak na rękach waszych, i niech będą jako naczelniki między oczyma waszymi”. -----------------------------------------------------------------------------

 

Oto dokładny czas wzbudzenia Książąt podany

z uwzględnieniem 1960 r. pne. w którym narodzili się bliźniacy (1Moj.25:24):

 

144 Książęta  ·  1960    3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah. -------------------------------

 

 

 

 

5150

 

 

 

5150

 

Książęta hebr. ~yrXh  =  555  Izaj.21:5.

 

Zestawienie 403

 

 

5Moj.11:13-21 „A tak będziecieli pilnie słuchali przykazań moich, które ja dziś przykazuję wam, żebyście miłowali Pana, Boga waszego, i służyli mu ze wszystkiego serca waszego, i ze wszystkiej duszy waszej: Tedy dam deszcz ziemi waszej czasu swego, ranny i późny, i będziesz zbierał zboża twoje, i wino twoje, i oliwę twoję. Dam też trawę na polach twoich, dla bydła twojego, i będziesz jadł, a najesz się. Strzeżcież się, by snać nie było zwiedzione serce wasze, abyście odstąpiwszy nie służyli bogom cudzym, i nie kłaniali się im; Skądby się zapalił gniew Pański przeciwko wam, i zamknąłby nieba, i nie byłoby dżdżu, aniby ziemia wydawała urodzaju swego, i zginęlibyście prędko z ziemi tej wybornej, którą Pan dawa wam. Przetoż złóżcie te słowa moje do serca waszego, i do umysłu waszego, a uwiążcie je na znak na rękach waszych, i niech będą jako naczelniki między oczyma waszemi. A nauczajcie ich synów waszych, rozmawiając o nich, gdy usiądziesz w domu twym, i gdy będziesz w drodze, i gdy się układziesz, i gdy wstaniesz. Napiszesz je też na podwojach domu twego, i na bramach twoich. Aby się rozmnożyły dni wasze, i dni synów waszych na ziemi, o którą przysiągł Pan ojcom waszym, że ją im da, póki niebo nad ziemią trwać będzie”.------------------------------------------ p.l.

 

Oto prawda zawarta w wartości liczbowej pierwszych liter powyższego

tekstu, który na czoło swoje zakłada podczas modlitwy każdy wierzący Izraelita:

 

Izrael  ·  3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah.  -----------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3032

 

 

 

3032

 

 

Siwan    hebr.  !wys  =  126  Ester.8:9.           Izrael  hebr.   larXy  =  541.

 

Zestawienie 404

 

 

 

Obj.21:17 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa”.  -------------------------------------------------------------- p.l.

 

Oto Mur i czas jego istnienia:

 

144  Książęta  +  1000 -------------------------------------------------------------------

 

 

 

1428

 

 

2276

 

Razem

 

 

3704

 

Łuk.13:28 „Abraham, Izaak, Jakub i wszystkie proroki”. ---------- wg Delitzscha. 1213

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah.------------------------------------------------ 2491

 

 

 

3704

 

Książęta   grec.  Arcontej  =  1132   Jan.7:26.

 

Zestawienie 405

 

 

 

Obj.21:17-18 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa. A było budowanie muru jego z jaspisu”. ------- p.l. 2072

 

Oto ziemski Mur, liczba i czas rządów:

 

„Naczelnik”  ·  144  ·  1000  --------------------------------------------------- 1510

 

 

 

 

3582

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”. ------

 

 

 

3582

 

Naczelnik hebr. ayXnh  = 366   Ezech.46:2.

 

Zestawienie 406

 

 

 

Ezech.40:5 „A oto mur zewnątrz przy domu zewsząd wokoło”. ------------------- 859

 

Oto data pojawienia się muru:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah.-------------------------------------------------2491

 

 

 

3350

 

 

Obj.21:17 „Sto czterdzieści cztery”.  ------------------------------------------------------

 

  

3350

 

Zestawienia, potwierdzają nam, że ziemią rządzić będzie 144 Książąt, którzy już są przywróceni do życia. Rządzić będą pod zwierzchnictwem Wielkiego Księcia – Chrystusa.

 

Zestawienie 407

 

 

 

Ezech.40:5 „A oto mur zewnątrz przy domu zewsząd wokoło”. ------------------- 859

 

Oto mur w liczbie:

 

144  Książęta. ------------------------------------------------------------------ 1356

 

 

 

2215

 

 

Łuk.13:28 „Abraham i Izaak i Jakub i wszyscy prorocy w Królestwie Bożym.” -----------

 

 

2215

Książęta  grec.  Oi Arcontej  =  1212   Izaj.32:1 – LXX.

 

Zestawienie 408

 

 

Ps.122:5 „Albowiem tam są postawione stolice na sąd, stolice domu Dawidowego”. ------

 

Oto 144 stolic:

 

Mur Jego  ·  144  ------------------------------------------------------------------------

 

 

2582

 

 

2220

 

Razem

 

4802

 

Praca dla Wielkiego Grona:

 

Ezech.44:14 „Przetoż ich postanowię za stróżów obrzędów domu na każdą posługę jego i na wszystko co w nim będzie sprawowane”. -------------------------------------------

 

 

 

 

4802

 

Zestawienie 409

 

 

Łuk.13:28 „Ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym”. --------------------------------------------------------------- (wg Delitzscha).

 

144 Książęta -----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2822

 

1276

 

Razem

 

4098

 

Przymierze Nowe uczynił Pan najpierw z Prorokami:

 

Jer.31:31 „Oto dni idą, mówi Pan, w których uczynię z domem Izraelskim i z domem Judzkim Przymierze Nowe”. -----------------------------------------------------------

 

 

 

 

4098

 

Książęta grec.  Arcontej  =  1132    Jan.7:26.

 

Zestawienie 410

 

 

 

Obj.21:17 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa”.  ---------------------------------------------- p.l. 1428

 

Oto dokładna data wzbudzenia jako „Synów”:

 

6  ·  3  ·  2001   --------------------------------------------------------------- 2010

 

 

 

 

 

3438

 

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych, będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”.  -------------------------------------------------------

 

 

3438

 

Zestawienie 411

 

 

Izaj.2:3 „Albowiem z Syonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu”.------------------

 

Sto czterdzieści cztery  ·  Książęta  ·  1000 ----------------------------------------------

 

 

2192

 

2192

 

Sto czterdzieści cztery = 642   Obj.21:17  wg Delitzscha.

Książęta  hebr. ~yrX  =  550.  Izaj.32:1.

 

Zestawienie 412

 

 

Rzym.11:26 „Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci niepobożności od Jakuba”. --------

 

144  ·  „Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy prorocy”.  ·  1000-----------------------------

 

 

4664

 

4664

 

Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy prorocy  =  3520  Łuk.13:28.

 

Zestawienie 413

 

 

Obj.21:17 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa. A było budowanie muru jego z jaspisu”.  ---------------------- p.l.

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać bądą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”. --- p.l.

 

 

 

2072

 

 

638

 

Razem

 

2710

 

Oto czym będzie każdy z Proroków:

 

Izaj.32:2 „I będzie każdy jak kryjówka przed wiatrem i jak schronienie przed ulewą, jak strumienie wód na suchym stepie, jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej”. ---------

 

 

 

 

2710

 

Widoczni przedstawiciele Bożego rządu z nowego Jeruzalemu sprawować będą swoją misję w sprawiedliwości, będąc jednocześnie czułymi i opiekuńczymi dla wszystkich, którzy rozpoczną pracę nad sobą i z radością poddadzą się władzy Nowej Świątyni.

 

Zestawienie 414

 

 

Prawda o liczbie Proroków ma być ogłoszona na piśmie:

 

Obj.19:9 „I rzekł mi napisz”  ·  144 -------------------------------------------------------

 

Żyd.11:2  „Przodkowie”. ------------------------------------------------------------------

 

 

 

1272

 

1272

 

Przodkowie  grec. Presbuteroi  =  1272.  Żyd.11:2.

 

Zestawienie 415

 

 

Obj.19:9 „I rzekł mi: Napisz”. -------------------------------------------------------------

 

144  Starsi --------------------------------------------------------------------------------

 

 

1128

 

1416

 

Razem

 

2544

 

1Moj.32:6 „Przyszliśmy do brata twego Ezawa, który też idzie przeciwko tobie, a czterysta mężów z nim”. -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2544

 

Starsi  grec.  Presbuteroi  =  1272  Obj.4:10.

Liczba 144 Proroków winna być napisana też dlatego, aby położony był kres dociekaniom i aby nie mylić jej z liczbą Kościoła (400 idących z Ezawem).

 

Zestawienie 416

 

 

Obj.21:17 „Sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej”. ----------------------------

 

Izrael ------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1535

 

541

 

Razem

 

2076

 

Obj.21:17 „Mur jego”. -------------------------------------------------------------------

 

 

2076

 

Obj.21:17 „Sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej” – wg. Biblii hebrajskiej.

Izrael  hebr.  larXy =  541.

 

MAŁY  POCZĄTEK  WIELKIEGO  KRÓLESTWA

 

Temat o wzbudzeniu Proroków jest bardzo wdzięcznym do rozmyślań. To oni, Prorocy, wprowadzą ludzkość w trzecie Tysiąclecie. Prawda o roli i zadaniach Proroków, niesie w sobie bardzo wiele pierwiastków Ewangelicznych skierowanych do ludzkości, jakich nie zawiera tematyka Wielkiego Grona, dotycząca żyjącej resztki tej klasy i jej bliskiego otoczenia. Natomiast działanie Proroków dotyczyć będzie zarówno każdej jednostki z rodzaju ludzkiego, jak i problemów globalnych świata. Ludzkość bezwiednie pragnie i oczekuje pojawienia się autorytetów uznanych przez Boga zdolnych do uporządkowania spraw całej ziemi.

Ogłaszanie wzbudzenia Proroków – 6 Siwan 2001 r. jest osobną sprawą, a ich obwieszczenie się w 2005 jest innym zagadnieniem. Prorocy mają sami osobiście obwieścić się światu. Nikt poza nimi nie może tego dokonać z tej prostej przyczyny, że nikt nie zna ich osobistego wyglądu, to też żaden człowiek nie mógłby ich zidentyfikować.

„...Starożytni święci obwieszczą im (Izraelowi i światu – przypis) swe zmartwychwstanie oraz przedstawią formę sprawiedliwego rządu, który ma być ustanowiony, plan ten zostanie z pewnością natychmiast przyjęty jako pochodzący od Pana”.                                                                 D – 627.

 

„Bo troskliwe wyglądanie stworzenia oczekuje objawienia się synów Bożych” ...„Bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd”.                                 Rzym.8:19,22.

 

„Ono stworzenie – świat – nie oczekuje ani się spodziewa, być synami Bożymi, lecz wyczekuje błogosławieństw, które ci synowie Boży  sprowadzą, gdy dojdą do chwały i władzy w królestwie Tysiąclecia według obietnicy, którą Bóg obiecał, że wszystkie rodzaje ziemi będą błogosławione”.                                                                                                                                                                  F – 87.

Synami Bożymi, na duchowym poziomie jest cały Kościół Pierworodnych, a na poziomie ziemskim – Prorocy. Oni to z „ojców” stali się „synami” (Ps.45:17). Obwieszczenie się Proroków w 2005 roku będzie tym „czasem objawienia się Synów Bożych”. Słowa Apostoła – „wespół boleje aż dotąd” wskazują, że  bóle  porodowe – symbol  wielkiego  ucisku – skończą się z chwilą obwieszczenia się Proroków. Z tym się zgadzają słowa Proroka  Izajasza 66:6-13.

„Gdy to zobaczycie, rozraduje się wasze serce i jak świeża trawa zakwitną wasze kości; objawi się ręka Pana jego sługom, a jego zawziętość jego nieprzyjaciołom”.                     Izaj.66:14.

Koniec wielkiego ucisku w 2005 roku nie oznacza końca ucisku wogóle. Tak jak przed jego początkiem w 1981 roku, świat przeżywał różnorodne uciski, podobnie będzie po 2005 roku. Zapewne na peryferiach świata, płonąć będą przez pewien czas ogniska anarchii. Ale ostatnia bitwa armagieddonu, będzie już faktem z przeszłości.

„Zdaje się, że światu będzie dany pewien czas na to, by mógł przyjrzeć się w jaki sposób działa Boski rząd w Izraelu i zobaczyć płynące z tego praktyczne korzyści jako kontrast do panującej w tym czasie anarchii”.                                                                                           D – 638.

Rok 2005 nie jest ostatnią datą – jak wiemy – taką ostateczną datą dla narodów jest 2015 rok.

 

Zestawienie 417

 

Oto nominalne domy (drzewa) bez owocu wiary w wzbudzenie Proroków:

 

Agg.2:20 „Izali jeszcze jest nasienie w spichlerzu? I owszem, ani macica winna, ani figowe, ani granatowe, ani oliwne drzewo nie wydały owocu. Lecz ode dnia tego będę błogosławił”. ---------------------------------------------------------------------------

 

„Od tego dnia” Pan będzie błogosławił tylko wierzących:

 

Jezus  ·  3 Adar  ·  2004 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

2976

 

 

2976

Jezus grec. O Iesouj = 764  Dz.Ap.1:1.

 

Zestawienie 418

 

 

Oto mały początek wielkiego Królestwa:

 

Dz.Ap.13:49 „Słowo Pańskie”. -----------------------------------------------------------

 

Czas wyjścia „słowa”:

 

3  ·  12  ·  2004  -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2019

 

 

2019

 

Zestawienie 419

 

Sprzeciw względem budowy Świątyni:

 

Ezdr.5:9 „Pytaliśmy tedy starszyznę tak mówiąc do nich: Kto wam pozwolił odbudowywać tę Świątynię?”  ------------------------------------------------------------------------

 

Mimo sprzeciwu budowa ukończona:

 

3 Adar  ·  2004 szanah  ------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

2567

 

 

2567

 

3 Adar 2004 szanah wynika z księgi Ezdr.6:15. Zakończenie budowy figuralnej świątyni miało miejsce w szóstym roku panowania Dariusza króla czyli 516 rpne. 2520 lat później jest rok 2004 ne.

 

Zestawienie 420

 

 

 

Pan zaprasza do skorzystania z przywilejów Restytucji:

 

Jan.7:37 „Jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije”. ---------------------- 534

 

Miejsce początku błogosławieństw:

 

Jerozolima Stolica Pana  ----------------------------------------------- wg Jer.3:17. 693

 

 

 

 

1227

 

 

Przewód Restytucyjnych błogosławieństw:

 

Łuk.13:28 „Ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym”.   -------------------------------------------------------------------------- p.l.

 

 

 

1227

 

Zestawienie 421

 

 

 

Żyd.11:16 „Ale oni lepszej żądają, to jest niebieskiej; przetoż i sam Bóg nie wstydzi się nazywać Bogiem ich, bo im miasto zgotował”. ----------------------------- p.l. 720

 

Oto „żądający” i czas:

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub  ·  3 Adar  ·  2004 szanah ------------------------ 3205

 

 

 

 

3925

 

 

Obj. 22:14 „I aby weszli bramami do miasta”.  --------------------------------------------

 

 

3925

 

Brama jest też terminem metaforycznym określającym otwarcie pola pracy. Często używał tego słowa Apostoł Paweł:

„W Efezie pozostanę aż do Pięćdziesiątnicy, otwarły się bowiem przed nami wielkie i obiecujące podwoje (bramy), a przeciwnicy są liczni”.                                              1Kor.16:8-9 B.T.

Dla Proroków takimi bramami w 2005 r. będą kolejne ustawowe święta Zakonu – Pascha, Pięćdziesiątnica, Jom Kipur i Sukot.

 

Zestawienie 422

 

Zapowiedź poruszenia wszystkich sfer ludzkości:

 

Agg.2:7-8 „Oto ja jeszcze raz, a to po małym czasie poruszę niebem i ziemią, i morzem, i suchą. Poruszę mówię wszystkie narody i przyjdą do pożądanego od wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą”.  -------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

7340

 

Mały początek napełniania Świątyni Chwałą Proroków:

 

3 Adar  ·  6132  +  1000  ----------------------------------------------------------------

 

 

 

7340

 

6132 – to 4128  +  2004.

 

Zestawienie 423

 

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich jako przedtem byli i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”. ------------------------------------------------------------------------------ p.l. 638

 

Kiedy?

 

3°°  ·  3  ·  12  ·  2004 ---------------------------------------------------------2022

 

 

 

 

 

2660

 

 

Obj.11:18 „Czas umarłych aby byli sądzeni”.  ---------------------------------------------

 

 

2660

 

Z Boskiego punktu widzenia obecnie “żyjący” są umarłymi. (Mat.8:22). To od nich rozpocznie się czas sądu (próby).

 

Zestawienie 424

 

Obj.11:18 „Czas umarłych, aby byli sądzeni i abyś oddał zapłatę sługom Twoim prorokom”.   --------------------------------------------------------------------------

 

4128    2004  +  1000  -------------------------------------------------------------------

 

 

 

7132

 

7132

 

Powyższe i dalsze zestawienia wyjaśniają nam sposób, początkowej działalności Proroków. Będzie to z ich inicjatywy – wyjdą naprzeciw potrzebom „ludu Abrahama” – „domu wiary” i „domu” cielesnego Izraela, i całej ludzkości.

 

„Dlatego lud mój pozna Moje Imię, aby w dniu owym był pewny, że to Ja Sam powiadam „oto Jestem” (oto jesteśmy).                                                                                            Izaj.52:6, B.P.

 

Zestawienie 425

 

 

 

1Moj.49:10 „Nie będzie odjęte sceptrum od Judy, ani Zakonodawca od nóg Jego, aż przyjdzie Szylo i Jemu będzie oddane posłuszeństwo narodów”. --------------2472

 

Izaj.32:1 „Oto Król będzie królował w sprawiedliwości, a Książęta w sądzie panować będą”.  ---------------------------------------------------------------------- 2030

 

3 Adar  ·  2004 ---------------------------------------------------------------- 2212

 

 

 

 

 

 

6714

 

 

2Piotr.3:13 „Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka”.  -----------------------------------------------------

 

 

 

6714

 

Zestawienie 426

 

Ps.118:22 „Kamień, który odrzucili budujący, uczyniony jest Głową Węgielną. Od Pana się to stało, a jest dziwne w oczach naszych”.---------------------------------------- z D.m.

 

144  Książęta  ·  3 Adar  ·  2004 --------------------------------------------------------

 

 

 

 

3488

 

3488

 

Książęta grec. Arcontej  =  1132    Jan.7:26.

Adar  hebr.  rda  =  205.

 

Zestawienie 427

 

 

Mat.21:42 „Kamień, który odrzucili budujący, Ten się stał Głową Węgielną”. -------------

 

JEZUS CHRYSTUS, ON KRÓL IZRAELA ----------- Duże litery greckie  wg Tischendorfa

 

 

4405

 

4405

 

JEZUS CHRYSTUS, ON KRÓL IZRAELA grec.  IHSOUS CRISTOS O BASILEUS TOU ISRAHL  =  4405.

 

Stosunek do prawd o wzbudzeniu, liczbie i o działalności Proroków, jest jak dotąd ostatnią formą próby wiary. Zaś ich odrzucenie jest też formą odrzucenia Pana („Kamień”), bowiem Pan („Głowa Węgielna”) utożsamia się z tą Prawdą.

Podane zestawienia podkreślają ważność Pańskich Prawd dotyczących bezpośrednio Proroków, a także kryjących się w pozaobrazie odbudowy Świątyni Zorobabela. Prawdy owe są prawidłem w Jego ręku, którym prostuje nasze poglądy, doświadcza naszej wiary i objawia niedoskonałości naszego charakteru. Pan podwoił obecnie sznur proroczych świadectw Swojej działalności przez dodatkowe potwierdzenia liczbowe.

 

Zestawienie 428

 

 

 

Prawidło dla wierzących, to konieczność uznania wiarą dat:

 

Izaj.52:8 „Bo okiem w oko ujrzą, że zasię Pan Syon przywiedzie”. -------------- 1001

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah. ------------------------------------------------ 2491

 

3°°  ·  3 Adar  ·  2004 szanah. ------------------------------------------------- 2570

 

 

 

 

 

6062

 

 

Nieprzyjęcie wiarą powyższych dat skutkować będzie:

 

Łuk.13:28 „Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym, a samych siebie precz wyrzuconych”. --------

 

 

 

 

6062

 

Łuk.13:28  wg tekstu hebrajskiego.

 

Zestawienie 429

 

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich jako przedtem byli i radców twoich jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”. ------------------------------------------------------------------------------ p.l. 638

 

Ps.47:10 „Książęta narodów przyłączyli się do ludu Boga Abrahamowego; albowiem Boże są tarcze ziemskie; skąd on zacnie jest wywyższony”. ------------------ 1577

 

 

 

 

 

2215

 

 

Mały początek uniwersalnego zbawienia rozpocznie się od wierzących z Domu wiary:

 

3°°  ·  3 Adar  ·  2004 -------------------------------------------------------------------

 

 

 

2215

 

Zestawienie 430

 

 

 

Łuk.22:18 „Albowiem powiadam wam, że nie będę pił z rodzaju winnej macicy, aż przyjdzie Królestwo Boże”. ----------------------------------------------  p.l. 2048

 

Okres czasu od mowy

Pańskiej do radosnego wypełnienia:

 

33    3 Adar  ·  2004  --------------------------------------------------------- 2245

 

 

 

 

 

4293

 

 

Zach.3:10 „Dnia onego mówi Pan Zastępów, wezwie każdy bliźniego swego pod macicę winną i pod figowe drzewo”. -----------------------------------------------------------

 

 

 

4293

 

Zestawienie 431

 

 

Jan.1:26 „Ale w pośrodku was stoi, Którego wy nie znacie”. ------------------------------

 

Oto On i początek Jego Epifanii:

 

Chrystus  ·  3  ·  12  ·  2004 szanah -----------------------------------------------------

 

 

3660

 

 

3660

 

Chrystus grec.  Cristoj  = 1286    Mar.15:32.

 

Zestawienie 432

 

 

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub.  ---------------------------------------------------- 638

 

Początek przyszłej Wielkiej Chwały Świątyni:

 

3 Adar  ·  2004 ---------------------------------------------------------------- 2212

 

 

 

2850

 

 

Gotowość radosnego i pełnego podporządkowania się zarządzeniom Proroków:

 

Ezdr.6:16 „Tedy synowie izraelscy, kapłani i Lewitowie i inni z ludu, którzy przyszli z więzienia, poświęcali on dom Boży z radością”. ----------------------------------------

 

 

 

 

2850

 

Zestawienie 433

 

 

 

Ezdr.6:3 „Roku pierwszego Cyrusa króla, król Cyrus wydał wyrok o Domu Bożym, który był w Jeruzalemie, aby był dom zbudowany dla miejsca, gdzie by ofiary sprawowano; aby też grunty jego były wybudowane, wysokość jego na sześćdziesiąt łokci, a szerokość jego na sześćdziesiąt łokci”. -----------------------

 

Pozaobrazowa Świątynia i czas błogosławienia:

 

Mal.3:1 „Oto Ja posyłam Anioła Mego, który zgotuje drogę przed Obliczem Moim; a zarazem przyjdzie do Kościoła Swego Panujący, którego wy szukacie i Anioł Przymierza, którego wy żądacie; oto, przyjdzie, mówi Pan Zastępów”. ------- 5950

 

3 Adar  ·  2004 ---------------------------------------------------------------- 2212

 

 

 

 

 

8162

 

 

 

 

 

8162

 

 

Zestawienie 434

 

 

Izaj.49:3 „Sługaś ty mój, w Izraelu tobą się chlubić będę”. --------------------------------

 

JAHWE  ·  3 Adar  ·  2004 -------------------------------------------------------------

 

 

2238

 

2238

 

Jahwe – hebr. hwhy  =  26.

Adar  hebr.  rda  =  205.

 

Zestawienie 435

 

 

1Moj.1:1 „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”. -------------------------------------

 

 

2801

 

Oto przedstawiciele rządu Nowej Ziemi

i data ich zmartwychwstania:

 

Abraham i Izaak i Jakub  ·  3°°  ·  6  ·  3  ·  2001  --------------------------------------

 

 

 

 

2801

 

Oto symboliczne miejsce i początek pracy ziemskich

Przedstawicieli królewskiej władzy Chrystusa i Kościoła:

 

Jerycho  ·  3 Adar  ·  2004 szanah.-------------------------------------------------------

 

 

 

 

2801

 

Jerycho  ·  144 Książęta. -----------------------------------------------------------------

 

 

2801

 

Zestawienie 436

 

 

4Moj.6:27 „I będą wzywać imienia mego nad synami Izraelskimi, a Ja im błogosławić będę”. ---------------------------------------------------------------------------------

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 ------------------------------------------------------------------

 

 

 

2136

 

2136

 

Zestawienie powyższe informuje nas, że wzbudzeni Książęta od pierwszej chwili rozpoczęli swoją pracę jako incognito i Pan im błogosławi.

 

Zestawienie 437

 

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”.  --------------------------------------------------------

 

Obj.21:1 „Nowa Ziemia”.-----------------------------------------------------------------

 

Od kiedy:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah-----------------------------------------------------------

 

 

 

3438

 

200

 

 

2491

 

Razem

 

6129

 

Ilość lat od stworzenia Adama :

 

4128  +  2001 ----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

6129

Obj.21:1 grec.   ghn kainhn 61 + 139 = 200

 

W natchnionych księgach Biblii ukryta jest tajemnica Świętych Książąt Izraela. Potwierdza nam to dodatkowo suma wartości liczbowej liter alfabetu hebrajskiego i greckiego. Oto jeszcze jeden dowód:

 

Zestawienie 438

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”.---- pl

 

Wartość liczbowa wszystkich liter alfabetu hebrajskiego:  ---------------------------------

 

Wartość liczbowa wszystkich liter alfabetu greckiego: -------------------------------------

 

 

638

 

1495

 

4005

 

Razem

 

6138

 

Oto rok stworzenia Adama i dokładna data wzbudzenia Książąt:

 

4128    6  ·  3  ·  2001 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

6138

 

Zestawienie 439

 

 

Zach.2:5 „A Ja będę, mówi Pan, murem jego”. -------------------------------------------

 

Jezus -------------------------------------------------------------------------------------

 

 

694

 

694

 

Jezus  grec. Ihsouj  =  694    Obj.22:16.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas