Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

GŁOS  Z  SEIRU

 

„Woła na mnie ktoś z Seiru: Strażniku! Jaka to pora nocna? Strażniku! Jaka to pora nocna? Strażnik odpowiedział: Nadszedł poranek, lecz także noc. Jeżeli musicie pytać, to przyjdźcie znowu i pytajcie!”.                                                                                                                                                               Izaj.21:11-12.

Góra Seir figuruje Królestwo Boże. Kraina Seir figuruje proroctwa mówiące o Królestwie Bożym. Natomiast Seir jako dziedzictwo Ezawa, figuruje proroctwa o Prorokach – o ich wzbudzeniu, obwieszczeniu i panowaniu przez okres 1000-lecia.

Dwa zapytania z Seiru dotyczą Proroków i proroctw – czasu ich wzbudzenia i stopnia zaawansowania ziemskiej fazy Królestwa Bożego na ziemi. W pytaniach chodzi o doprecyzowanie czasu nocy ucisku. Odpowiedź formułowana jest stopniowo – etapami. Z tymi pytaniami trzeba przychodzić znowu. Wówczas krok po kroku – od zrozumienia ogólnego dojdzie się do bardziej szczegółowego, aż Jutrzenka zaświeci najjaśniej. (Dwa pytania mogą dotyczyć też dwóch dat – 2001 i 2005 r.).

Prorocze błogosławieństwo Mojżesza:

„A to jest błogosławieństwo, którym Mojżesz, mąż Boży, pobłogosławił synów izraelskich przed swoją śmiercią. Powiedział: Pan przyszedł z Synaju i zaświecił im z Seiru. Zajaśniał z góry Paran. I nadszedł z Meribat przy Kadesz. Po prawicy jego płonący ogień. Zaiste, miłuje On lud swój, wszyscy poświęceni jego są w ręce twojej. I kroczyli oni za stopami twoimi. Przyjęli wypowiedzi Twoje”.                                                                                                  5Moj.33:1-3, N.B.

 

Z Seiru zaświeciło prorocze światło (po 1967 r.). Zajaśniał Pan z góry Paran (po 1969 r. – początek liczbowania).

Paran – oznaczony liczbami, piękność (wg. Konkordancji).

 

Po prawicy Jego, płonący ogień sprzeciwu. Wszystko to odbywało się w okolicznościach nocy. Na tle nocy światło z Seiru oznaczone liczbami musiało być pięknym zjawiskiem. Wydawać by się mogło, że od razu udzieli odpowiedzi na każde pytanie. Okazało się, że za światłem trzeba „kroczyć” i stopniowo „przyjmować odpowiedzi”. Tak jak Izrael szedł za prowadzącym ich obłokiem, który w nocy był światłem, a w upalny dzień był dla nich cieniem. Po śmierci Sługi (1994 r.) nastał czas na dalsze pytania i odpowiedzi.

 

„I krążyliśmy przez wiele dni wokół gór Seir. I rzekł Pan do mnie: Dosyć już krążyliście wokół tej góry; zawróćcie na północ. Ludowi zaś daj taki rozkaz: Będziecie przechodzić przez obszar waszych braci, potomków Ezawa, mieszkających w Seir; oni wprawdzie bać się was będą, ale i wy bądźcie bardzo ostrożni. I nie wszczynajcie z nimi wojny, gdyż nie dam wam z ich ziemi ani jednej piędzi; góry Seir dałem bowiem w dziedziczne posiadanie Ezawowi. Żywność będziecie od nich kupować za pieniądze, abyście mieli co jeść; również wodę do picia będziecie od nich kupować za pieniądze”.                                                                                               5Moj.2:1-6, N.B.

 

Pasmo gór Seir miało kilka szczytów. W pozaobrazie były to daty 1914, 1954, 1981 r. Góry dane Ezawowi w posiadanie, to daty 2001 i 2005. Lud Boży z końca Wieku Ewangelii krążąc wokół gór Seir, kupował pokarm i wodę prawdy z proroctw, w zakresie swoich potrzeb. Lecz miał dany wyraźny zakaz prowadzenia walki z obywatelami Seiru. Nie wolno kwestionować proroctw i Proroków – doszukiwać się niekonsekwencji tam gdzie nie możemy czegoś zrozumieć (jak to czynią tzw. Teolodzy względem proroka Ezechiela). Słowa bądźcie bardzo ostrożni” – obowiązują zawsze, względem proroctw i Proroków. Apostoł napisał: „Proroctw nie lekceważcie”. 1Tes.5:20. Tym bardziej nie można lekceważyć Proroków.

Idący w kierunku północy posługują się nie tylko duchowym kompasem, ale także wsłuchują się w głos Seiru. Jest to głos dochodzący z tyłu.

 

„A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić”.                                                        Izaj.30:21.

 

Klasa Wielkiego Grona jest Nowym Stworzeniem i zasadniczym dla niej celem jest „północ”. Jednak ma iść nie tylko królewską drogą prosto na północ, ale głos z Seiru informuje ją, kiedy należy iść w prawo – w kierunku tych, co są w stanie większej łaski to jest Proroków, a kiedy interesować się proroctwami odnoszącymi się do tych co są w stanie mniejszej łaski (są na lewo) to jest całym obecnym Babilonem. Wielkie Grono również ma wieżę strażniczą.

„Na strażniczej wieży, Panie ustawicznie stoję dzień w dzień i trwam na warcie noc w noc. I oto tu nadchodzi oddział jeźdźców, zaprzęgi konne. I odezwał się głos: Upadł, upadł Babilon”.                                                                                                                             Izaj.21:8-9.

Tematy dotyczące Babilonu z jednej strony i restytucji Izraela i świata pod kierownictwem Proroków z drugiej strony, to domena zainteresowań Wielkiego Grona.

„O ludu ty mój wymłócony i podeptany na klepisku! Co usłyszałem od Pana Zastępów, Boga Izraelskiego, to wam zwiastowałem”.                                                                                  Izaj.21:10.

Wielkie Grono jako pszenica Wieku Ewangelii, poddane zostało w żniwie, różnym procesom oczyszczającym, i w końcu uznane zostało jako godne przywilejów zwiastowania Prawdy.

Pan Żniwa„jest naszym kompetentnym Kierownikiem i Zarządcą, – chociaż może On użyć różnych swych członków jako swoje narzędzia mówcze”.                                                                                                 F-505.

 

Pytający głos z Seiru, to głos proroctw. Kraina Seir zwana też ziemią edomską, oznacza również – kraj milczenia. W odniesieniu do proroctw, rzecz się ma podobnie. Każde wypowiedziane i zapisane proroctwo było milczącym niekiedy nawet przez okres 4000 lat.

Oto, co na ten temat mówi Autor proroctw:

„Już długo milczałem, nie odzywałem się powstrzymywałem się, lecz teraz jak rodząca będę krzyczeć, będę zawodzić i skomleć”.                                                                                   Izaj.42:14.

Proroctwa dane są po to, aby przemówiły przynajmniej jeden raz, przez głośne wypełnienie się. Najgłośniej „krzyczą” obecnie proroctwa o narodzonych bliźniaczych klasach, czego dowodem jest Pięćdziesiątnica cz. I do części IV.

„...jest czas milczenia i czas mówienia”.    Kazn.Sal.3:7.

Donośnym głosem z Seiru jest pytanie o czas obwieszczenia się Proroków. Strażnik stojący na strażnicy nie od razu udziela pełnych odpowiedzi. On sam musi pilnie wsłuchiwać się:

„...aby obaczył co będzie Bóg mówił, cobym miał odpowiedzieć po karaniu moim”. Abakuk 2:1.

Zachęca jednak, aby przyjść znowu i pytać. Ma świadomość że Pan dopełni urzędu nauczycielskiego względem Wielkiego Grona, jeśli tylko jako uczniowie będziemy pytać i pilnie słuchać Jego odpowiedzi. Więc ciągle przychodźmy i pytajmy, aż przemówią wszystkie milczące proroctwa:

„ażby (najpełniej) dzień oświtnął i Jutrzenka wzeszła w sercach naszych”.            2Piotr.1:19.

 

Zestawienie 344

 

 

 

Oto Prorocy już wzbudzeni:

 

1Moj.36:8 „I mieszkał Ezaw na górze Seir”.   ------------------------------------1481

 

Fakt uznany wiarą:

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”. ----------------------------------------- 3378

 

 

 

 

 

4859

 

 

Jednocześnie odbywa się wieczerza:

 

Obj.19:9 „Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę Wesela Barankowego”.

 

 

 

4859

 

Zestawienie 345

 

 

Oto punkt obserwacyjny:

 

Strażnica Wieży.  -------------------------------------------------------------------------

 

Oto dalszy wynik obserwacji:

 

3 Adar  ·  2004   -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2212

 

 

2212

 

Strażnica Wieży – W.T.  grec. H Skopia tou purgou  = 2212.

 

Zestawienie 346

 

 

 

Zapowiedź w „Chronologii Biblijnej” na 2000 rok (str.103):

 

Izaj.21:6 „Idź, postaw stróża, któryby powiedział cokolwiek ujrzy”. -------------1133

 

Czas obserwacji:

 

2000 szanah. --------------------------------------------------------------------2355

 

 

 

 

3488

 

 

Wynik obserwacji:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah  +  1000.   ------------------------------------------------------

 

 

 

3488

 

Zestawienie 347

 

 

1Moj.36:8 „I mieszkał Ezaw na górze Seir”. ----------------------------------------------

 

Oto pozaobrazowy Ezaw:

 

„Starsi”.  ---------------------------------------------------------------------------------

 

 

1481

 

 

1272

 

Razem

 

2753

 

Coraz donośniejszy głos

proroctw o czasie wzbudzenia:

 

Izaj.21:11 „Brzemię Dumy. Woła na mnie ktoś z Seiru: Hej, stróżu! Co się stało w nocy? Stróżu! Co się stało w nocy?” ----------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

2753

 

Starsi  grec. Presbuteroi  =  1272.  Obj.4:10.

 

Zestawienie 348

 

 

Wołanie w okolicznościach ucisku (nocy):

 

Izaj.21:11 „Brzemię Dumy. Woła na mnie ktoś z Seiru: Hej, stróżu! Co się stało w nocy? Stróżu! Co się stało w nocy?”.---------------------------------------------------------

 

Oto już zmartwychwstali:

 

Łuk.13:28 „Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy prorocy”.  --------------------- wg Delitzscha

 

Ich liczba ---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2753

 

 

1213

 

144

 

Razem

 

4110

 

Tylko Prorocy (Ezaw) będą Książętami w Królestwie:

 

Joz.24:4 „Dałem też Izaakowi Jakuba i Ezawa, a podałem Ezawowi górę Seir”. -----------

 

 

 

4110

 

Zestawienie 349

 

 

Głos z Seiru dochodzi przez znak

liczbowania: „Fones mou” (Obj.3:20):

 

Izaj.66:19 „I położę na nich znak”. --------------------------------------------------------

 

Żyd.11:8,20,21 „Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub”. -------------------------------------------

 

 

 

 

1210

 

1210

 

Zestawienie 350

 

Izaj.21:12 ”Przyszedł poranek także i noc. Chcecieli szukać, szukajcie, nawróćcie się, a przyjdźcie”. ----------------------------------------------------------------------------

 

Obwieszczeni Prorocy – Chwałą Nowej Światyni:

 

Izaj.66:18-19 „Albowiem Ja znam sprawy ich i myśli ich; i przyjdzie ten czas, że zgromadzę wszystkie narody i języki i przyjdą a oglądają Chwałę Moją. I położę na nich znak, a poślę z tych, którzy zachowani będą do narodów przy morzu do Pul i Lud, którzy ciągną łuk do Tubala i do Jawanu i na wyspy dalekie, które nic o mnie nie słyszały i nie widziały Chwały Mojej i będą opowiadały Chwałę Moją między narodami”. --- p.l.

 

Oto cel poszukiwań i pragnienie narodów:

 

Mur Jego  ·  144 --------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2220

 

 

 

 

 

2220

 

 

2220

Mur Jego  grec.  To teicoj authj  =  2076   Obj.21:17.

 

Zestawienie 351

 

 

Izaj.21:11-12 „Brzemię Dumy. Woła na mię ktoś z Seiru: Hej, stróżu! Co się stało w nocy? Stróżu! Co się stało w nocy? Rzekł stróż: Przyszedł poranek, także i noc. Chcecieli szukać, szukajcie nawróćcie się a przyjdźcie”. -----------------------------------------

 

Oto odpowiedź dotycząca Proroków:

 

144  Książęta  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah    3 Adar  ·  2004 szanah --------------------

 

 

 

 

5754

 

 

5754

 

Książęta hebr . ~yrXh  =  555  Izaj.21:5.

 

Zestawienie 352

 

 

 

Oto dwa zapytania:

 

Izaj.21:11 „Woła na mnie ktoś z Seiru: Hej, stróżu! Co się stało w nocy? Stróżu! Co się stało w nocy?” -----------------------------------------------------------2357

 

Czas wołania:

 

Dzień 6  ·  miesiąc 3  ·  rok 2001-----------------------------------------------2643

 

 

 

 

 

5000

 

 

Oto ważna część odpowiedzi dotycząca Wielkiego Grona:

 

Pieśń Sal.8:8-9 „Mamy siostrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi. Cóż uczynimy z siostrą naszą w dzień, którego o niej mowa będzie? Jeśliże jest murem, zbudujmyż na niej pałac srebrny; a jeśli jest drzwiami, oprawmyż ją deszczkami cedrowymi”.   --------

 

 

 

 

5000

 

Dzień  grec.  hmera  =  154.         Miesiąc  grec.  mhn  =  98.         Rok  grec.  etoj  =  381.

 

Zestawienie 353

 

 

 

Izaj.21:11-12 „Woła na mię ktoś z Seiru: Hej, stróżu! Co się stało w nocy? Stróżu! Co się stało w nocy? Przyszedł poranek, także i noc. Chcecieli szukać, szukajcie nawróćcie się a przyjdźcie.” --------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4577

 

Ezech.37:10 „Prorokowałem tedy jako mi był rozkazał i wstąpił w nie duch, a ożyły i stanęły na nogach swoich, wojsko nader bardzo wielkie”. ---------------------2577

 

Oto dwie Bliźniacze Klasy:

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub  ·  Lud Wielki ------------------------------------- 2000

 

 

 

 

4577

 

 

Abraham  hebr.  ~hrba  =  248.       Izaak  hebr.  qxcy  =  208.      Jakub  hebr.  bq[y  =  182.

 

Zestawienie 354

 

 

Izaj.21:12 „Przyszedł poranek, także i noc. Chcecieli szukać, szukajcie, nawróćcie się a przyjdźcie”.   --------------------------------------------------------------------------

 

Jerozolima  ·  144 Książęta  --------------------------------------------------------------

 

 

 

2220

 

2220

Książęta  grec.  Oi Arcontej  =  1212  Izaj.32:1 – LXX.       Jerozolima  grec. Ierousalhm  =  864  Obj.21:10.

 

Zestawienie 355

 

 

Izaj.21:12 „Rzekł stróż: Przyszedł poranek, także i noc. Chcecieli szukać, szukajcie, nawróćcie się a przyjdźcie”. -----------------------------------------------------------

 

Wzbudzenie Proroków zaznacza Poranek

Tysiąclecia chociaż jeszcze trwa noc ucisku:

 

2001  +  1000 ----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

3001

 

 

3001

 

Zestawienie 356

 

 

 

Izaj.21:9 „Upadł, upadł Babilon”.  -----------------------------------------------  364

 

Obj.18:2 „Upadł, upadł Babilon”.  -----------------------------------------------1975

 

 

 

2339

 

 

Boski zegar wieków wybija ostatnią godzinę Babilonu:

 

3  ·  12  ·  2004 roku. --------------------------------------------------------------------

 

 

 

2339

 

Głos z Seiru (z proroctw) łączy koniec nocy z upadkiem Babilonu. Dwukrotne „upadł, upadł” winno być oddane w wiernym przekładzie „upada, upada ta Babilon”. Taka forma proroczej zapowiedzi w odniesieniu do mistycznego Babilonu wskazuje na proces jego upadania.

W obrazowej historii Eliasza dwukrotna zapowiedź ukazana była przez dwa uderzenia wód Jordanu. Te prorocze fakty mamy już za sobą. Przed nami jest ostatni akt babilońskiego dramatu. Mistyczny Babilon to wielowiekowa „budowla” z nie wypalonej gliny. To symboliczne „gmachy” dogmatów wiary, mitów i rytuałów, które za sprawą mocnego uderzenia zamienią się wkrótce w gigantyczne rumowisko. Ten archaiczny system był dotąd szanowany jako element więzi społecznych (uroczyste święta, towarzyskie spotkania integrowały rodziny i społeczności). Wielu nie zwracało uwagi, że system stał na glinianych nogach. Oto Pan narodów jedyny Arcy-Pasterz zanim zacznie budować „jedną owczarnię” dla „drugich owiec”, najpierw zburzy archaiczną budowlę. Akt ten już się rozpoczął w miejscu historycznego Babilonu (Iraku). Obecny konflikt dwóch cywilizacji odbywa się w świetle kamer – na oczach całego świata. Podobnie rzecz się ma z rozbiciem mistycznego Babilonu.

Terminy są podane, jego ostateczny upadek będzie również faktem medialnym, widowiskowym. Pierwszym precyzyjnym uderzeniem będzie obwieszczenie się wzbudzonych już Proroków – 15 Ethanim 2005 roku. Ta uderzeniowa Prawda przypieczętuje ostateczny upadek Babilonu.

„Babilon padł z nagła i jest zdruzgotany, jęk nad nim wydajcie!....Precz odeń, niech idzie każdy z nas do swej ziemi”.                                                                                          Jer.51:8-13,  B.T.

Babilońska dogmatyka obiecywała wszystkim niebo. Słowa „każdy z nas do swojej ziemi” oznaczają zrozumienie, że Okup zapewnia każdemu restytucję na ziemskim poziomie. Bóg usunie system, który tak długo przeszkadzał człowiekowi w poznaniu Boga i Jego Planu Zbawienia. Takim oto akordem zakończy się noc i nastąpi w całej jasności Nowy Dzień – Tysiąclecia.

 

Zestawienie 357

 

 

 

Oto najodleglejszy głos z Seiru:

 

Juda 1:14 „Oto Pan idzie z świętymi tysiącami swoimi”. --------------------------3260

 

Czas sądu przez lat:

 

1000   ---------------------------------------------------------------------------1000

 

 

 

 

4260

 

 

5Moj.33:2 „Pan przyszedł z Synaju i zaświecił im z Seiru. Zajaśniał z góry Paran. I nadszedł z Meribat przy Kadesz. Po prawicy Jego płonący ogień”. --------------------------- NB.

 

 

 

4260

 

Józef  ·  dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004   ---------------------------------------------

 

 

4260

 

Józef  grec.  Iwshf  =  1518;  Żyd.11:22.

Dzień  hebr.  ~wy  =  56.         Miesiąc  hebr.  Xdx  =  312.        Rok  hebr.  hnX  =  355.

 

Zestawienie 358

 

 

Jozue.24:4 „Dałem też Izaakowi Jakuba i Ezawa, a podałem Ezawowi górę Seir”. ---------

 

Żyd.11:5 „Wiarą Enoch jest przeniesiony, aby nie oglądał śmierci”. ------------------------

 

 

4110

 

4110

 

Zestawienie 359

 

 

5Moj.33:2 „Pan z Synaj przyszedł i pojawił się im z Seiru, objaśnił się z góry Faran, a przyszedł z dziesięcioma tysiącami świętych; z Prawicy Jego Zakon ognisty dany im”.---

 

Dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004   -----------------------------------------------------

 

 

 

4260

 

2742

 

Razem

 

7002

 

Izaj.30:29-30 „Tedy zaśpiewajcie, jako gdy się w nocy obchodzi uroczyste święto, a rozweseli się w sercu jako ten, który idzie z piszczałką idąc na Górę Pańską do Skały Izraelskiej. Gdy da usłyszeć Pan wielmożność głosu Swego i wyciągnione Ramię Swoje okaże w popędliwości gniewu Swojego i w płomieniu ognia pożerającego z rozproszeniem, z gwałtownym dżdżem i z gradem kamiennym”. ------------------------

 

 

 

 

 

 

7002]

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas