Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

ŚWIĄTYNIA  DRUGA

 

Świątynia Zorobabela jest drugą nie tylko ze względu na kolejność budowy, ale także z powodu jej znaczenia. Naród Izraela był figuralnym Królestwem Bożym i wszystkie dane mu Boskie zarządzenia, miały też figuralne znaczenie. Obejmuje to również zarządzenia dotyczące budowy i funkcjonowania Świątyni. Świątynia druga winna być omawiana w świetle Świątyni pierwszej. Pozwoli to lepiej zrozumieć jej figuralne znaczenie.

Świątynia Salomona była pierwszym, wzorcowym „Domem Bożym”. Zbudowana została według planów Bożych, które przekazał Dawid Salomonowi;

 

„następnie Dawid dał Salomonowi swemu synowi, plan przedsionka i Świątyni i jej zabudowań....”                                                                                                                1Kron 28:11.

 

W planach tych podany był każdy wymiar i kształt Świątyni, oraz jej sprzętów. To wszystko miało swoje głębokie znaczenie. Świątynia zbudowana została na wzgórzu Moria. Pałac królewski zbudowany był na wzgórzu Ofel (nazwany później Syonem). Nazwa Syon przeszła długą drogę ewolucji znaczeń (Psalm 87:1-5). Ogólnie przyjęło się z czasem określenie Syon, jako nazwa całego kompleksu – tak Świątyni jak i Pałacu. Dla narodu wybranego miało to stanowić centrum władzy duchowej i cywilnej. Dla przykładu, można to widzieć w zacytowanych tekstach:

 

„Ciebie Boże należy wielbić na Syonie”.                               Psalm 64:2.

 

„Psalmy śpiewajcie Panu, który mieszka na Syonie”.          Psalm 9:12.

 

„Niech się weseli góra Syon”.  (Ofel i Moria)                     Psalm 48:12.

 

„Albowiem z Syonu wyjdzie Zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu”. Izaj.2:3.

 

W pozaobrazie nazwa Syon przeszła dalej na Kościół Pierworodnych, Wieku Ewangelii jako czytamy;

„Wy natomiast przystąpiliście do góry Syon, do miasta Boga Żywego, Jeruzalemu Niebieskiego, do niezliczonej liczby Aniołów, na uroczyste zebranie do Kościoła Pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach u Boga...”.                                                                        Żyd.12:22.

 

Pierwsza Świątynia z dozwolenia Bożego została zburzona do fundamentów. To również ma swoje pozafiguralne znaczenie. Ziemski namiot każdego członka Kościoła był „zburzony aby nowym w niebiesiech mógł być przyobleczony”  2Kor.5:1-2.

Świątynia Zorobabela była zbudowaną na tym samym fundamencie co i pierwsza, który pozostał na górze Syon w stanie nienaruszonym.

 

„Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony; a którym jest Jezus Chrystus”.                                                                                              1Kor.3:11.

 

Druga Świątynia reprezentuje ziemską fazę Królestwa Bożego na ziemi. Stąd różniła się znacznie od Świątyni pierwszej. Najbardziej istotną różnicę stanowiło brak w niej Arki Przymierza. Jak rozumiemy figurowała ona, zrealizowany już Boski Plan w odniesieniu do wyboru Kościoła. Prawdopodobnie Arkę ukrył prorok Jeremiasz, by potem napisać:

„Już nie będą mówić o skrzyni Przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał i nikt jej nie będzie wspominał, nikt nie będzie odczuwał jej braku, ani też nie będą sporządzać nowej.”

Jer.3:16.

Oznacza to, że druga Świątynia zapewnia tylko błogosławieństwa dla klas ziemskich, tak jak Świątynia pierwsza obrazowała błogosławieństwa dla klas duchowych. Wprawdzie były podejmowane próby komentowania budowy drugiej Świątyni w odniesieniu do Kościoła, ale nie wytrzymały one próby czasu. Zastosowana miara czasu, jaką była równoległość 1845 lat, wskazała na działalność reformatora Marsiglio. Było to pozorne wypełnienie się pozaobrazu. W znanym artykule z 1916 roku Brat Russell napisał:

 

„Nasza pomyłka była na tym samym punkcie, który wykazaliśmy. Przypominamy naszym czytelnikom ponownie, że porównanie między Wiekiem Żydowskim, a Wiekiem Ewangelii nie zawierało w sobie nic takiego, co należałoby do Nowej Dyspensacji. Porównanie odnosi się jedynie do nominalnego Domu Żydowskiego w tamtym czasie i do nominalnego Domu Chrześcijańskiego obecnie”.                                                 Artykuł „Żniwo jeszcze nie skończone” W.T. 1916-263.

 

Konkluzja z tego artykułu jest jasna. Równoległość 1845 lat dotyczy zakończenia Dwójnasobu Izraela, oraz odrzucenia nominalnego chrześcijaństwa, będącego nominalnym domem Izraela. Nie odnosi się natomiast do zagadnień związanych ze zmartwychwstaniem Kościoła. Natomiast równoległość „siedmiu czasów karania” (7x360=2520) jest ustawową jednostką miary czasów daną przez Boga. Izrael przez figuralne ofiary dnia Pojednania zapewniał sobie błogosławieństwo na cały nadchodzący rok, aż do kolejnego święta Jom Kipur. Gdyby rażąco łamał Boski Zakon, groziła mu zapowiedziana przez Boga kara, przez okres „siedmiu czasów” to jest 2520 lat; „czas” to jeden rok księżycowy – 360 dni; 7x360=2520 dni rozumianych jako lata.

Zapowiedź nieuchronności karania za odstępstwo od Prawa Bożego, była dana Izraelowi jeszcze za pośrednictwem Mojżesza, który przekazywał narodowi Słowa Boskiej przestrogi mówiąc:

 

„Jeżeli będziecie postępować wobec mnie opornie i nie będziecie chcieli mnie słuchać, pomnożę siedmiokrotnie ciosy na was za wasze grzechy”.                                         3 Moj.26:21.N.B.

 

„...dzień każdy za rok licząc, poniesiecie nieprawości wasze...”.             4Moj.14:34;  Ezech.4:6.

 

Boska miara czasów, czyli 2520 lat liczona od początku budowy drugiej Świątyni i od roku jej ukończenia (520-516 r.pne.) wskazuje na czas pozafiguralnej budowy w latach 2000-2005. Dotychczas nie zwróciliśmy naszej uwagi na to, że tego rodzaju pomyłki zawarte w różnych komentarzach były przez Pana przewidziane. Biblia zawiera obraz, uczący tego, że należy nieustannie dokonywać korekt we własnym wyrozumieniu Słowa Bożego. Im szybciej się je robi tym straty są mniejsze.

 

Góra Syon w Jeruzalemie posiadała, unikalny na on czas, system zaopatrzenia w wodę. Otóż u stóp wzgórza Ofel, znajdowało się źródło wody „Gichon” – „pulsujące źródło”. Aby doprowadzić cenną wodę do dolnej części miasta, postanowiono wykuć w litej skale kanał. Dzieła tego dokonano za Króla Ezechiasza, jak czytamy;

„Ale inne sprawy Ezechiaszowe i wszystka moc jego, i jako uczynił sadzawkę, i rury któremi przywiódł wody do miasta, to zapisano w Kronikach o królach Judzkich”.                     2Król.20:20.

 

Tak wydrążony kanał jak i sadzawka Siloe, są obrazem na Pański przewód Prawdy jakim był urząd Wiernego Sługi. Ponieważ źródło Gichon było pulsującym sezonowo, obmyślono plan, który zakładał wybudowanie na dole rezerwuaru wody nazwanej „Siloe”. Nazwa ta oznacza „Posłany” (Jana 9:7). Woda zmagazynowana w takim rezerwuarze symbolizować może literaturę prawdy. Oto stosowny cytat z dzieła pod tytułem: „Spotkania z Biblią”.

 „....przy kanale pracowały dwie grupy robotników; jedna kuła tunel od źródła Gichon, druga od sadzawki Siloe. Wskazują na to ślady oskardów. W kilku miejscach robotnicy mylili kierunek, dlatego cofali się i dostosowywali do właściwych pomiarów. Kanał Ezechiasza – wąski na pół metra, a wysoki od 1.5 m, do 4.5 m. ciągnie się w niektórych miejscach na głębokości 50 m. pod skałą przez blisko pół kilometra.

Musiał kosztować wiele trudu fizycznego i wysiłku umysłowego skoro na jego ścianach została wyryta pamiątkowa tablica o szczęśliwym zakończeniu robót, ...napisany stylem żywym – „na gorąco”.     Oto napis:

„...przebicie, podczas gdy oskardy pracowały jeszcze jeden naprzeciw drugiego, dał się słyszeć głos jednego wołającego do drugiego, ponieważ była dziura w skale z prawej strony i od lewej strony. A w dniu przebicia uderzali kopacze jeden przeciw drugiemu – oskard przeciw oskardowi. I spłynęły wody źródła do sadzawki przez 1200 łokci. A wysokość skały nad głową kopaczy wynosiła 100 łokci”.                                                                                                 Str.606.

 

Ten piękny opis, łatwo przekłada się na współczesną rzeczywistość. Urząd Wiernego Sługi także składał się z dwóch ekip. Jedna, pod kierownictwem Brata Russella, druga pod kierownictwem Brata T. Wiśniewskiego. W czasie drążenia różnych tematów miały miejsce pomyłki w ich zrozumieniu. Wówczas przy pomocy „nowych pomiarów” należało dokonywać korekt poglądów. Stąd „kanał” niema prostej linii. Zwiedzający muszą uwzględniać dwie rzeczy – tam gdzie jest on wysoki do 1.5 m. trzeba skłonić głowę w uznaniu dla trudów wykonanej pracy. Tam gdzie „kanał” przebiega zygzakami, trzeba uznać, że dokonano korekty w „drążeniu” tematu. Gdy się tego nie uwzględni wówczas można urazić swoją „głowę” nie schylając się, lub zatrzymać się w jakimś „myślowym zaułku”, tracąc cenny czas i sposobności.

 

Świątynia Salomona i zbudowana na jej fundamencie Świątynia Zorobabela posiadały jeszcze jeden ważny walor. Najwspanialszy widok na obie Świątynie rozciągał się ze szczytu góry Oliwnej. W dniach wiosennego i jesiennego porównania dnia z nocą, wschodzące z za góry Oliwnej słońce, świeciło wprost w bramy i drzwi dziedzińca i Świątyni – oświetlając je gdy były jeszcze zamknięte i gdy na nowo zostały otwarte.

 

Nasz Pan jako „Słońce Sprawiedliwości” „oświecił” już „zamknięcie drzwi Wysokiego Powołania” w okresie jesieni 1977 roku, a wiosną w 2005 roku – w okresie Paschy – oświeci też otwarcie drzwi do budującej się obecnie drugiej Świątyni.

 

„Bóg, Wszechmocny Pan, przemówił i wezwał ziemię. Od wschodu słońca aż do zachodu jego. Z Syonu pełnego piękności zajaśniał Bóg, Bóg nasz przybywa i nie milczy; Przed Nim ogień pochłaniający a dokoła niego sroży się potężna burza. Przyzywa niebiosa z góry i ziemię, aby sądzić swój lud”.                                                                                                             Psalm 50:1-4.

 

Zestawienie 320

 

 

Zach.6:12 „Mąż, którego imię jest Latorośl, który z miejsca swego wyrośnie, Ten wystawi Kościół Panu”.  ------------------------------------------------------------------------

 

JEZUS CHRYSTUS  ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

2368

 

2368

 

JEZUS CHRYSTUS grec.  IHSOUS CRISTOS  =  2368.

 

Zestawienie 321

 

 

Chrystus, On Król Izraela  ·  Latorośl  ----------------------------------------------------

 

Książęta-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

1132

 

1132

 

Wystąpienie Aggieusza nastąpiło na wskutek inspiracji PAŃSKIEJ dnia pierwszego miesiąca szóstego, roku drugiego Dariusza Króla (Agg.1:1). W reakcji na Słowa Boże, Aggieusz rozpoczął działalność mającą na celu wznowienie prac przy budowie Świątyni. Działał wraz z prorokiem Zachariaszem. W roku 2000, a w miesiącu wrześniu minęło 2520 lat od tamtych wydarzeń. Wznowienie prac nastąpiło w 520 roku p.n.e. co potwierdza zestawienie poniżej:

 

Zestawienie 322

 

 

 

Oto wezwanie do badania

Prawd o ziemskiej fazie Królestwa:

 

Agg.1:8 „Wstąpcie na tę górę i zwoźcie drzewo; budujcie ten dom, a zakocham się w nim i będę uwielbiony, mówi PAN”.   -----------------------------------------2021

 

Wystąpienia Aggieusza – rok p.n.e.:

 

520  ------------------------------------------------------------------------------520

 

 

 

 

 

 

2541

 

 

Wyniki badań mają być napisane:

 

Abak.2:2 „Tedy mi odpowiedział PAN mówiąc: Napisz widzenie, a napisz rzetelnie na tablicach, aby je prędko czytelnik przeczytał”. -----------------------------------------

 

 

 

 

 

2541

 

Zestawienie 323

 

 

 

Początek działania

„Małego Ruchu Proroczego”:

 

Izaj.51:9 „Ocuć się, ocuć się, oblecz się w siłę, o Ramię Pańskie! Ocuć się jako za dni dawnych, i za rodzajów przeszłych! Izaliś nie ty jest, któreś zagładziło Egipt i zraniło smoka?”. ----------------------------------------------------------------- p.l. 1177

 

Oto skutek pozytywnego działania:

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”. ----------------------------------------- 3378

 

 

 

 

 

 

 

 

4555

 

 

Ezdr.5:2 „Tedy powstawszy Zorobabel syn Salatyjela i Jesua syn Jozedeka, poczęli budować dom Boży, który jest w Jeruzalemie; a byli z nimi prorocy Boży pomagając im”. -----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4555

 

Zestawienie 324

 

 

Abak.2:2 „Tedy mi odpowiedział PAN mówiąc: Napisz widzenie, a napisz rzetelnie na tablicach, aby je prędko czytelnik przeczytał”. -----------------------------------------

 

 

 

2541

 

Mały Ruch Proroczy i jego początek w roku 2000 liczony od

wznowienia prac przy budowie Świątyni Zorobabela w 520 r. pne. (Agg.1:1)

 

Aggieusz  ·  520    2000 ----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2541

 

Aggieusz  hebr. ygx  =  21  Agg.1:13

Powyższe zestawienie potwierdza działalność „Małego Ruchu Proroczego”, który w 2000 roku zaczął mówić i pisać o drugiej Świątyni.

 

Wydarzenia w Izraelu, które rozpoczęły się we wrześniu 2000 roku, są pozaobrazem wydarzeń z przed 2520 lat, które towarzyszyły wówczas odbudowie Świątyni Zorobabela (Ezdr.5:5).

 

Zestawienie 325

 

 

Ezech.43:1 „Wiódł mię potem ku bramie, która brama patrzyła ku drodze na wschód słońca”. --------------------------------------------------------------------------------

 

Inspiracja Pańska do budowy Świątyni (wg. Agg.1:1):

 

1  ·  6  ·  2000 roku  ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

2327

 

 

2327

 

Roku  grec.  etei  =  320.

 

Zestawienie 326

 

Agg.1:4 „Czy już czas dla was na to abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami,  podczas  gdy dom Pana leży w gruzach?” ----------------------------------------------

 

W powyższym napomnieniu

ukrył Pan datę ukończenia Świątyni:

 

Izrael  ·  3 Adar  ·  2004 szanah.  --------------------------------------------------------

 

 

 

 

3108

 

 

 

3108

 

Izrael  hebr.   larXy  =  541.          Adar  hebr.  rda  =  205.

 

Powyższe napomnienie jest podobne do nagany w poselstwie okresu Laodycei. Oto wielu z duchowego Izraela, poglądy swoje uznało jakoby już tak dojrzałe i ostateczne (wyłożone tafelkami), że nie można ich ruszyć. „Podczas gdy dom Pana” – prawdy o Restytucji Izraela i świata nie są odbudowywane („leżą w gruzach”), czyli nie są badane. Czyżby taki stan braku zainteresowania się „budową Świątyni” miał trwać aż do obwieszczenia się proroków?

 

Zestawienie 327

 

 

Ezech.47:5 „A gdy zaś wymierzył tysiąc, był potok, któregom nie mógł przebrnąć; bo były wezbrane wody, wody, które było trzeba przepłynąć, potok, któregom nie mógł przebrnąć”. ----------------------------------------------------------------------------

 

Mat.12:28 „Królestwo Boże”. ------------------------------------------------------------

 

Obj.21:2 „Jerozolima”.--------------------------------------------------------------------

 

 

 

2551

 

1513

 

864

 

Razem

 

4928

 

Stopniowe zgłębianie prawd restytucyjnych jest

możliwe do czasu, kiedy zadanie to przejmą już wzbudzeni Prorocy:

 

Ezdr.6:15 „I dokończony jest on dom trzeciego dnia miesiąca Adar; a ten był rok szósty panowania Dariusza Króla”.------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

4928

 

Zestawienie 328

Oto ważny koniec dla badaczy proroctw:

 

Ezdr.6:15 „I dokończony jest on dom trzeciego dnia miesiąca Adar”. ----------------------

 

Amen  ·  3 Adar  ·  2004  ----------------------------------------------------------------

 

 

 

2311

 

2311

Amen  grec. Amhn – 99   Obj 22:20.

 

Zestawienie 329

 

 

Izaj.44:28 „Który mówię o Cyrusie: On pasterz mój, bo wszystką wolę moją wykona; i rzecze Jeruzalemowi: Będziesz zbudowane; a Kościołowi: Będziesz założony”. -----

 

 

3597

 

Nowa Władza z Nowej Świątyni i czas:

 

Książę  ·  3  ·  12  ·  2004 szanah  ------------------------------------------------------

 

 

 

3597

 

Książę  grec.  O Afhgoumenoj  =  1223  Ezech.46:2 LXX – 144 osobowy Rząd Nowej Ziemi.

 

 

Zestawienie 330

 

 

Izaj.44:28 „Będziesz założony”.  ----------------------------------------------------------

 

3  ·  12  ·  2004 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

470

 

2374

 

Razem

 

2844

 

Dan.8:14 „I rzekł do mnie: Aż do dwóch tysięcy i trzech set wieczorów i poranków; tedy przyjdą do odnowienia swego usługi święte”. ------------------------------------------

 

 

 

2844

 

Pierwsze „usługi święte“ w Nowej Świątyni, to Pascha 2005 roku.

 

Zestawienie 331

 

Zach.2:5 „Będę sławą w pośrodku jego”. ----------------------------------------516

 

Początek:

 

3 Adar  ·  2004 ---------------------------------------------------------------  2212

 

 

 

 

2728

 

 

Obj.19:15 „Rządzić ich będzie laską żelazną”. --------------------------------------------

 

 

2728

 

Zestawienie 332

 

 

Zach.8:3 „Nawróciłem się do Syonu i mieszkam w pośród Jeruzalemu, aby Jeruzalem zwano miastem wiernym, a Górę Pana Zastępów Górą Świętobliwości”. ---------------

 

Początek 1000 letniego Królestwa:

 

Koniec tego świata  ·  dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 + 1000 ------------------------

 

 

5723

 

 

5723

 

Koniec tego świata  grec.  Teloj tou kosmou  =  1981.

Dzień  hebr.  ~wy  =  56.         Miesiąc  hebr.  Xdx  =  312.         Rok  hebr.  hnX  =  355.

 

Zestawienie 333

 

Zach.4:9 „Ręce Zorobabelowe założyły Dom ten i ręce jego dokonają go; a dowiesz się, że Pan Zastępów posłał mnie do was”.----------------------------------------------------

 

Oto pozaobrazowy Zorobabel i data ukończenia budowy:

 

JEZUS  ·  3 Adar  ·  2004. --------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2976

 

2976

Jezus  grec . O Ihsouj  =  764  Mat.4:1.

 

Zestawienie 334

 

 

Ezdr.6:15 „Dokończony jest on Dom trzeciego dnia miesiąca Adar; a ten był rok szósty panowania Dariusza króla”. ------------------------------------------------------------

 

Początek pracy Nowej Świątyni (subtelny):

 

Łuk.3:6 „I ogląda wszelkie ciało zbawienie Boże”.-----------------------------------------

 

 

 

4922

 

 

4922

 

Zestawienie 335

 

 

Izaj.30:8 „Teraz że idź, napisz to na tablicy przed oczyma ich, a na księgach to wyrysuj, aby to trwało do dnia ostatniego i aż na wieki wieków”. --------------------------------

 

 

 

3151

 

Latorośl  ·  Chrystus, On Król Izraela  ·  3  ·  12  ·  2004 -------------------------------

 

 

3151

 

Książęta  ·  3  ·  12  ·  2004  ------------------------------------------------------------

 

 

3151

 

Latorośl  hebr. x~c  =  138; Zach.3:8.

Chrystus, On Król Izraela  hebr.  larXy $lm xyXmh  =  994 Mar.15:32  wg Delitzscha.

Książęta grec. Arcontej  =  1132  Jan.7:26.

 

Zestawienie 336

 

 

 

Ezdr.6:15 „Dokończony jest on Dom trzeciego dnia miesiąca Adar; a ten był rok szósty panowania Dariusza króla”. -------------------------------------------------- 4922

 

Łuk.3:6 „I ogląda wszelkie ciało zbawienie Boże”.  ------------------------------ 4922

 

 

 

 

9844

 

 

Izaj.26:1 „Dnia onego śpiewana będzie ta pieśń w ziemi Judzkiej: Mamy miasto obronne, Bóg zbawieniem opatrzył mury i baszty jego”. -----------------------3504

 

3 Adar  ·  6132----------------------------------------------------------------- 6340

 

 

 

 

9844

 

 

Zestawienie 337

 

 

Ezdr.1:2-3 „Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg Niebieski; i Ten mi rozkazał, abym Mu zbudował dom w Jeruzalemie, które jest w Judztwie. Kto tedy jest między wami ze wszystkiego ludu jego, z tym niech będzie Bóg jego, a ten niech idzie do Jeruzalemu, które jest w Judztwie, a niech buduje Dom Pana, Boga Izraelskiego; On ci jest Bóg, który jest w Jeruzalemie”. -------------------------------------------------------------

 

Jezus Chrystus, On Król Izraela  ·  3 Adar  ·  6132  +  1000  ----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

8720

 

8720

 

Jezus Chrystus, On Król Izraela hebr.  larXy $lm xyXmh [wXy = 1380 Mar.15:32 Delitzsch.

6132 – to rok 2004 liczony od stworzenia Adama (4128 + 2004 = 6132).

 

Zestawienie 338

 

 

Sędź.5:4 „Panie, gdyś wyszedł z Seir, a przechodziłeś przez pole Edom, ziemia się wzruszyła, nieba też kropiły, a obłoki wydawały wody”. --------------------------------

 

Anioł Przymierza  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah ------------------------------------------

 

 

3589

 

3589

 

Anioł Przymierza  =  708;  Mal.3:1.

 

Zestawienie 339

 

 

1Moj.15:8-9 „Zatem rzekł Abram: Panie Boże, po czemże poznam, iż ją odziedziczę? I odpowiedział mu: Weźmij mi jałowicę trzecioletnią i kozę trzecioletnią i barana trzecioletniego i synogarlicę i gołąbiątko”.-----------------------------------------------

 

Czas inauguracji ziemskiej fazy Królestwa:

 

3 Adar  ·  2004 – Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 -----------------------------------------

 

 

 

5229

 

 

5229

 

Zestawienie 340

 

 

Ezech.37:27 „I będzie Przybytek mój między nimi i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim”. --------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1500

 

 

Widzialny Przybytek Pana:

 

Chrystus  ·  144 --------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1500

 

Chrystus grec.  O Cristoj  = 1356. Mar.15:32.

 

Zestawienie 341

 

Agg.2:10 „Większa będzie sława domu tego pośledniego, niż onego pierwszego, mówi Pan Zastępów, bo na tem miejscu dam pokój, mówi Pan Zastępów”. ----------------------

 

Oto pierwszy dzień Święta Namiotów (Kuczek) które będą

obchodzili przez 1000 lat wszyscy zdążający do Jeruzalemu – (Zach.14:16):

 

15 Etanim  ·  2005 szanah  +  1000  ------------------------------------------------------

 

 

 

 

3881

 

 

 

3881

 

Etanim hebr. ~ynhat =  506 (Patrz 1Król.8:2. wg. Biblii Poznańskiej) To inna nazwa miesiąca Tiszri. Był to siódmy miesiąc. 15-tego dnia tego miesiąca rozpoczynało się święto Sukkot – Namiotów – Kuczek).

 

Zestawienie 342

 

 

Ezech.37:24 „A sługa mój Dawid będzie królem nad nimi i pasterza jednego wszyscy mieć będą; aby w sądach moich chodzili i ustaw moich przestrzegali i czynili je”. -------------

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub  ·  3  ·  12  ·  2004 ----------------------------------------

 

 

3229

 

3229

 

Abraham, Izaak, Jakub – grec. = 1210 (Łuk.13:28).

Dla przypomnienia – wartość liczbowa słów „I położę na nich znak” (Izaj.66:19), również posiada wartość liczbową 1210, a to może oznaczać, że owym znakiem jest wcześniejsze uznanie wiarą czasu wzbudzenia Proroków.

 

Zestawienie 343

 

Godnym podnóżkiem Jahwe

po 1000 latach stanie się cała ziemia:

 

Izaj.66:1 „Tak mówi Pan: Niebo jest Stolicą moją, a ziemia podnóżkiem nóg moich. Gdzież tedy będzie ten dom, który mi zbudujecie? Albo gdzie będzie miejsce odpocznienia mego?”  --------------------------------------------------------------------------------

 

Czas uakończenia budowy Nowej Świątyni w 2004 roku

liczony od końca budowy Świątyni Zorobabela w 516 r. pne. i 1000 lat:

 

3  ·  12  ·  2520  +  1000-----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

3535

 

 

 

3535

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas