Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

ŚWIĄTYNIA  W  WIZJI  IZAJASZA

 

„W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Jahwe, siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a tren Jego szaty wypełniał Świątynię”.                                                                                                        Izaj.6:1 B.P.

 

Śmierć króla judzkiego Ozjasza była stosowną okolicznością do powołania Izajasza na proroka. Król Ozjasz dobrze zaczął swe panowanie, ale źle skończył. Umarł porażony przez Pana trądem (2Kron.26:21). Okoliczności tej kary zakończonej śmiercią króla, obudziły powszechny respekt wobec Jahwe. Izajasz, gdy ujrzał w wizji Pana na tronie, wyrzekł pełne trwogi słowa:

Biada mi. Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla Jahwe Zastępów!”

Izaj.6:5, B.P.

Dalsza część wizji uspokoiła Izajasza - więcej nawet - kończy się powołaniem go na proroka. Podobna sytuacja wytworzyła się przy końcu żniwa Wieku Ewangelii. Ustalił się pogląd, że tylko kapłani, to jest Kościół mogą być uczestnikami światła świecznika, chlebów pokładnych i złotego ołtarza. Natomiast Wielkie Grono, mimo, że jest również Nowym Stworzeniem ma być w ciemnościach zewnętrznych.

Wizja proroka Izajasza, jest figurą na obecny czas i porządkuje nasze zrozumienie pod względem czasów i przyczyn.

Tak jak ongiś za czasów Izajasza przykład króla Ozjasza działał odstraszająco, tak jest i obecnie. Wielu wymienia wcześniejsze działania jednostek, które ogłaszały, że jest coś zamknięte lub otwarte i że zostały one pokarane i poumierały w niesławie jak król Ozjasz. Dla tej przyczyny Pan dał wówczas taką wizję, a obecnie jej zrozumienie.

 

„...tren Jego szaty wypełniał Świątynię”.

 

Tren - płaszcz koronacyjny królów, z trenem,

- w/g słownika przedłużenie sukni ślubnej ciągnącej się po ziemi.

 

Takim trenem szaty wypełniona była – tam Świątynia, a u schyłku Wieku Ewangelii – Kościół Pierworodnych, gdy ostatni członek otrzymał koronę i gdy nastąpiło Wesele Barankowe. Tak rozumiany tren, wskazuje na główny temat, którym jest zapieczętowanie, skompletowanie i uwielbienie ostatniego członka Kościoła. Wizja dana Izajaszowi pokazuje sposób przekazania informacji szczególnej – dotyczącej ostatniego członka Kościoła. Informacja ta jest osobliwą i podana została w sposób niezwykły.

 

SERAFINI

 

Jego orszak stanowiły Serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał”.                                                      Izaj.6:2, N.B.

 

W Słowie Bożym jest to jedyne miejsce tak dokładnie opisujące Serafinów. Opis jest symboliczny, a nie rzeczywisty, a zatem jest pełen znaczenia.

 

Serafin – znaczy dosłownie – płomienisty, ognisty, żarliwy.

Słowo pochodne od tego imienia: seraficzny – oznacza anielsko piękny, wzniosły.

 

Aniołowie wszyscy są piękni, ale Serafini szczególnie, z uwagi na trzy pary skrzydeł. Co oznaczają ich piękne skrzydła? Po upadku Jutrzenki (imię to znaczy niosący światło) rolę taką Pan Bóg powierzył Serafinom. Istotom, które w hierarchii aniołów należą do najwyższych chórów anielskich, które płoną ogniem i promieniują światłem.

Każde skrzydło składa się z wielu piór, które  złożone razem stanowią dopiero mocne skrzydła. Skrzydła symbolizują Opatrzność, ale również, gdy złożone są w pary, symbolizują też Stary i Nowy Testament. Piórami tak rozumianych skrzydeł są prorocze słowa, figury i wizje. Można wnosić, że to Serafini kreowali natchnienie prorokom, wizje i ich osobiste doświadczenia, aby były one figurą.

Gdy chcemy patrzeć oczami wyrozumienia na Pana siedzącego na tronie, to tylko przez pryzmat tak rozumianych skrzydeł. Gdy chcemy być odbiorcami światła, to również przez pryzmat tych skrzydeł. Nigdy bezpośrednio lub wprost. Wizja ta pokazuje nam równą rangę proroczych słów, wizji i figur.

Wizja ta potwierdza dotychczasowe wnioski, że każdy mąż Boży pełnił jednocześnie kilka funkcji. Mógł być on prorokiem jako Boskie mówcze narzędzie. Był często pisarzem opisującym ukazane mu wizje, mógł też być figurą poprzez swoje przeżycia. W ten sposób pokazano nam Boską ekonomię i wielorakość środków przekazu Bożych myśli.

Prorok Izajasz pełnił trzy takie funkcje: był wielkim prorokiem (w Nowym Testamencie cytowany 85 razy), otrzymał wizję, a także był figurą w łączności z tą wizją. Jako pierwszy zwrócił na to naszą uwagę Brat Russell, aczkolwiek nie wyjaśnił nam wszystkich jej szczegółów:

„Izajasz jest figurą na lud Boży. Bóg wyraził życzenie posłać swoje poselstwo łaski i zaproszenie do ofiary wszystkim, którzy będą mieli uszy ku słuchaniu, a poświęceni, których Izajasz figurował, oświadczali podczas obecnego wieku; Panie otom ja, poślij mnie”.

W.T.1911-90.

W wizji tej ukazano Izajaszowi świątynię już ukończoną.

 

„Sceną tego widzenia była Świątynia Jerozolimska zwana także Domem Jahwe. W tym widzeniu całe jej wnętrze uległo zupełnej zmianie i zamiast przedsionków to jest miejsca Świętego i Najświętszego, zamiast skrzyni przymierza, ubłagalni, ołtarza, stołu z chlebami pokładnymi i złotego świecznika, znajdował się tam chwalebny tron, a na tym tronie Pan.”

W.T.1911-90.

Tak ukazana Świątynia ma swoje odniesienie do księgi Objawienia.

 

„A Świątynia wypełniła się dymem od Chwały Bożej i Jego potęgi. I nikt nie mógł wejść do Świątyni, aż się spełniło siedem plag siedmiu aniołów”.                                                       Obj.15:8.

 

Oznacza to nie tylko, że komplet 144000 został już zapieczętowany w 1977 roku, lecz także to, iż wejście w przywileje zrozumienia zwane też „Wieczerzą Wesela Barankowego” odłożone były w czasie, aż do plagi ostatniej. Po wylaniu siedmiu czasz gniewu Bożego, Serafini przystąpili do dalszych czynności.

 

„Wówczas przyleciał do mnie jeden z Serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim moich ust i rzekł; Oto dotknęło to twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech”.                                                                                   Izaj. 6:6, B.P.

 

Informacja o śmierci ofiarniczej ostatniego członka Kościoła oczyściła wargi ludu Bożego, który aż dotąd wyrażał nimi swoje pretensje do tej klasy. Często miało to formę nieskromną, gdy czyniło się to w sposób – np. my Kościół – oni Wielkie Grono. Był to grzech nieskromności.

Serafin przyniósł ów węgielek w kleszczach. Są nimi zestawienia liczbowe (kleszcze składają się z dwóch symetrycznych części). Węgielek i kleszcze – osoba Brata Tadeusza Wiśniewskiego i metoda liczbowania Biblijnego – są dotąd uznawane jako parzące i jako bardzo kontrowersyjne.

Wynika stąd, że tylko ci, którzy pozwolili Serafinowi dotknąć się swoich warg, tak rozumianym węgielkiem i w takich kleszczach, mogą być uznani za pozafiguralną klasę ludu Bożego – za klasę Izajasza. Oni też mogą pozytywnie odpowiedzieć na Boskie wezwanie;

 

„...Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem; Oto jestem poślij mnie! A on rzekł; idź i mów do tego ludu.”                                                                                                                                Izaj.6:8-9  B.P.

Słowa te w szczególny sposób stosują się do okresu 1994 do 2004, w którym to czasie miało być ogłoszone niepopularne poselstwo, że Małżonka już się nagotowała. Dla wielu ta paląca informacja jest nie do przyjęcia. I dalsze teksty wskazują, że nie będzie przyjęta. Zaintrygowany taką reakcją, prorok aż zapytał: „Dopókiż Panie?” Izaj.6:11. Boska odpowiedź jest tu bardzo precyzyjna. Zacytujemy myśl Brata Russella:

„Ostatni wiersz tego proroctwa jednak mówi, że ostatecznie po przejściu tego wszystkiego wypuści latorośl z korzenia –  że nasienie święte, święci ludzie pod Boską Opatrznością będą wzbudzeni. Tymi świętymi w Izraelu, będą Święci Ojcowie, którzy zmartwychwstaną i dostąpią swej nagrody, jako ziemscy przedstawiciele Królestwa Mesjaszowego. Do tych Książąt zgromadzą się wszyscy wierni i świętobliwi Żydzi i ci stanowić będą zarodek, czyli zapoczątkowanie ziemskiej fazy Królestwa Chrystusowego.”                                                                                     W.T.1911-90.

Na pytanie „Jak długo Panie?” dzisiaj możemy sprecyzować – do jesieni 2005 roku – to jest do obwieszczenia się Proroków Izraelowi i światu.  Wizja o Serafinach koresponduje z obietnicą naszego Pana:

„...Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”.                           Mat.28:20.

 

Pan jest z nami jako „Emanuel” przez światło, ducha służby i przez Opatrzność. Wizja o Serafinach pokazuje nam czas i sposób realizacji Pańskiej obietnicy, aż dotąd.

 

Zestawienie 307

 

 

Izaj.1:26 „I przywrócę sędziów twoich, jako dawniej byli i radców twoich jako na początku”.  ----------------------------------------------------------------------------

 

Oto ostatni przemieniony

sędzia duchowy oraz czas jego przemiany:

 

Tadeusz  ·  10  ·  9  ·  1994 -------------------------------------------------------------

 

 

1992

 

 

 

2118

 

Razem

 

4110

 

Izaj.6:1 „Roku, którego umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na stolicy wysokiej i wyniosłej, a podołek Jego napełniał Kościół”. ------------------------------------------

 

 

4110

 

Tadeusz   grec.   Qaddaioj  =  105  (Ostatni przemieniony Sędzia Duchowy).

Uzjasz – siła Pańska, siła Jehowy.

 

Osoba króla Uzjasza nie jest tu figurą, lecz to, co ukazano w wizji Izajaszowi. Król jest tylko punktem odniesienia.

 

Zestawienie 308

 

 

Obj.4:8 „Święty, Święty, Święty Pan Bóg Wszechmogący, który był i jest i przyjść ma”. ---

 

Izaj.6:3 „Święty, Święty, Święty Pan Zastępów; pełna jest wszystka ziemia chwały Jego”. --

 

 

5054

 

2210

 

Razem

 

7264

 

Oto data wzbudzenia „Książąt”

liczona od stworzenia Adama i 1000 lat:

 

4128    3°°  ·  6 Siwan  ·  2001  +  1000   ----------------------------------------------

 

 

 

 

7264

 

Zestawienie 309

 

 

Izaj.6:8 „Otom ja, poślij mnie”. ------------------------------------------------------------

 

Oto czas według Agg.1:1:

 

1  ·  6  ·  2000 ---------------------------------------------------------------------------

 

 

513

 

 

2007

 

Razem

 

2520

 

Ilość lat od mowy Pańskiej do Aggieusza (520r.p.n.e.),

do oficjalnego rozpoczęcia Małego Ruchu Proroczego w roku 2000 n.e:

 

520  +  2000-------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2520

 

Prorocze słowa „Otom ja poślij mnie” miały swoje zastosowanie przez cały Wiek Ewangelii, a 2000 rok był już ostatnią sposobnością do zaangażowania się w poselstwie Pańskim.

 

Zestawienie 310

 

 

Aggieusz  (hebr.)  ·  Aggieusz  (grec.).------------------------------------------------------

 

Oto czas jego posłannictwa + 1000 lat:

 

3°°  ·  6  ·  3  ·  2001  +  1000 ----------------------------------------------------------

 

 

115

 

 

3013

 

Razem

 

3128

 

Izaj.6:9 „Idź, a powiedz ludowi temu: słuchajcie słuchając, a nie rozumiejcie, a widząc patrzajcie, a nie poznawajcie”. ---------------------------------------------------------

 

 

3128

Aggieusz  hebr. – ygh =  21.     Aggieusz gr. Aggaioj  =  94.

 

Z powyższego zestawienia wynika, iż ogłoszenie faktu i dokładnego czasu wzbudzenia Świętych mężów do tysiącletniego panowania, było i jest kluczowym poselstwem Małego Ruchu Proroczego. Poniższe zestawienia również to potwierdzają.

 

Zestawienie 311

 

 

Izaj.6:7 „Oto się dotknął ten węgiel warg twoich, a odejdzie nieprawość twoja, a grzech twój zgładzony będzie”. --------------------------------------------------------------

 

Oto czas dotknięcia wg Agg.1:1:

 

1  ·  6 ·  2000 ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2661

 

 

2007

 

Razem

 

4668

 

1Moj.15:8-9 „Panie Boże, po czymże poznam, że ją odziedziczę? Weźmij mi jałowicę trzecioletnią i kozę trzecioletnią i barana trzecioletniego i synogarlicę i gołębiątko”. ------

 

 

4668

 

Węgiel z ołtarza – prawda aktualna w danym czasie, której zrozumienie jest impulsem do działania. Podstawową prawdą, która powoduje stałą mobilizację ludu Bożego jest obietnica dana Abrahamowi zawarta w 1Moj.15:1-21. Była ona na przestrzeni wieków potężnym wsparciem dla proroków izraelskich, a także dla wszystkich oczekujących realizacji tej obietnicy. W naszych czasach, gdy Pan Jezus powrócił już na ziemie, obietnicą tą pobudził przez Urząd Wiernego Sługi swój lud, który otrzymał dokładniejsze jej zrozumienie. Ustawiczna aktualność obietnicy Abrahamowej wynika z niezgłębionej treści Pańskiej odpowiedzi na zadane pytanie: „Panie Boże po czymże poznam, że ją odziedziczę”. Było to pytanie, w którym nie było bezpośredniej prośby Abrahama o datę, ale raczej o okoliczności towarzyszące odziedziczeniu obietnicy. Pan też nie odpowiedział bezpośrednio, lecz tajemniczym poleceniem zawartym w wierszu 9, która była wystarczającą odpowiedzią Abrahamowi, a dla ludu Bożego jest ciągłą zachętą do badania i podstawą do zrozumienia czasów i chwil.

 

Zestawienie 312

 

 

Izaj.6:8 „Otom ja, poślij mnie”. -----------------------------------------------------------

 

Oto czas spełnienia powierzonej misji wg. Ezdr.6:15:

 

3 Adar  ·  2004 --------------------------------------------------------------------------

 

 

513

 

 

2212

 

Razem

 

2725

 

Ezech.40:2 „W widzeniach Bożych przywiódł mnie do ziemi izraelskiej, a postawił mnie na górze bardzo wysokiej, na której było jakoby budowanie miasta na południe”.----------

 

 

2725

 

Zestawienie 313

 

 

Izaj.6:6 „I przyleciał do mnie jeden z Serafinów, mając w ręce swej węgiel rozpalony, który kleszczykami wziął z ołtarza”. ----------------------------------------------------------

 

Ezdr.5:1.  „Aggieusz prorok”. -------------------------------------------------------------

 

 

 

1918

 

89

 

Razem

 

2007

 

Oto dokładna data po 2520 latach wg. Agg.1:1:

 

1  ·  6  ·  2000 ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2007

 

W roku 2000 proroctwo Aggieusza stało się kluczem do zrozumienia okoliczności towarzyszących wznowieniu odbudowy pozaobrazowej Świątyni Zorobabela, źródła błogosławieństwa budowniczych, a po ukończeniu jej dla wszystkich chętnych; Obj.22:17; Agg.2:19-20.

 

Zestawienie 314

 

 

Izaj.6:2 „Serafinowie stali nad nim, sześć skrzydeł miał każdy z nich; dwoma zakrywał twarz swoją, a dwoma przykrywał nogi swoje, a dwoma latał”.-------------------------

 

Jezus    3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah    3 Adar  ·  2004 szanah  ---------------------

 

 

 

5752

 

5752

 

Jezus grec. Ihsouj   =  694  Mat.3:13.

 

Powyższe zestawienie wskazuje na międzyczas, w którym został dany najbogatszy przekaz prawd chronologicznych od czasu zakończenia pracy Urzędu Wiernego Sługi. Wskazuje na źródło tej prawdy, którym jako Pośrednik JEHOWY jest nasz PAN przedstawiony w proroctwie Izajasza w szóstym rozdziale – siedzący na tronie wysokim i wyniosłym. Po wzbudzeniu świętych proroków (144 Książąt) w dniu 6 Siwan 2001 roku, światło prawdy wzmaga się coraz bardziej (Mal.3:10). Postacie Serafinów zakrywające ich dwoma skrzydłami twarz, dwoma nogi, kierują nasz duchowy wzrok na Chrystusa: Głowę i Ciało, które jest już uwielbione za wtórą zasłoną. Dwa skrzydła na których Serafin się unosi, wskazują na chronologiczne skrzydła proroctw co potwierdza poniższe zestawienie.

 

Zestawienie 315

 

Izaj.6:2 „A dwoma latał”. ------------------------------------------------------------------

 

Oto skrzydła:

 

Chronologia -------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1004

 

 

1004

 

Chronologia  grec.  Cronologia  =  1004.

 

Zestawienie 316

 

Izaj.6:7 „Oto się dotknął ten węgiel warg twoich, a odejdzie nieprawość twoja, a grzech twój zgładzony będzie”.  ---------------------------------------------------------------

 

Obj.11:3 „Dwóch świadków moich”.   ----------------------------------------------------

 

 

 

 

2661

 

2661

 

Zestawienie 317

 

 

 

Oto czas dokąd trwać będzie ignorancja:

 

Izaj.6:12 „Dokąd Pan daleko nie zapędzi wszelkiego człowieka, a nie będzie doskonałe spustoszenie w pośród ziemi”.  ------------------------------------------------1699

 

Oto data spustoszenia liczona od ukończenia

budowy świątyni Zorobabela (516 r. pne.):

516  +  2005 --------------------------------------------------------------------2521

 

 

 

 

 

 

 

4220

 

 

Oto los ignorantów:

 

Łuk.13:27 „Nie znam was skądeście; odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość”. ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4220

 

Zestawienie 318

 

 

 

Izaj.8:3 „Maher szalal – chasz – baz”.  ------------------------------------------- 922

 

Oto data porodu:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 --------------------------------------------------------2136

 

 

 

3058

 

 

1Moj.32:24-25 „I wziął ich i przeprowadził ich przez potok i przeprowadził to co jego. A tylko sam Jakub został”. ----------------------------------------------------------------

 

 

 

3058

 

Maher szalal chasz baz – Śpieszny łup prędka grabież  =  922.  Izaj.8:3.

 

Zestawienie 319

 

Oto liczba Książęt i cztery stosowane określenia ich:

 

144  ·  Naczelnik  ·  Książęta  ·  Przełożeni  ·  Starsi.  -----------------------------------

 

Czas narodzenia syna liczony od ukończenia figuralnej Świątyni:

 

516    3°°  ·  6 Siwan  ·  2001  ·  „Maher szalal chasz baz”.-----------------------------

 

Początek rządów liczony od

początku okresu Sędziów w 1569 r, pne,:

 

1569    2005  ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3574

 

 

3574

 

 

3574

 

Naczelnik  heb.r  ayXnh  =  366  Ezech.46:2.                 Książęta    hebr.  ~yrXl  =   580  Izaj.32:1.

Przełożeni  grec.   Oi Arcontej  =  1212  Jan.7:26.       Starsi    grec.  Presbuteroi   =  1272  Obj.11:16.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas