Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

CZASY  I  CHWILE

 

„...A o onym dniu i godzinie nikt nie wie ani Aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.                                                                                                                                                                        Mar.13:32.

 

„A tak oni zszedłszy się, pytali go, mówiąc: Panie! izali w tym czasie naprawisz królestwo izraelskie? Lecz on rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest, znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy położył. Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was; i będziecie mi świadkami i w Jeruzalemie i we wszystkiej Judzkiej ziemi, i w Samarii, aż do ostatniego kraju ziemi”.                                                                                                                              Dz.Ap.1:6-8 .

 

Ogólnie sądzi się, że powyższymi tekstami, Pan zamknął na zawsze wszelkie dociekania chronologiczne w odniesieniu do Planu Bożego. Nic bardziej mylnego.

„Pan Bóg nie podał przez Proroków niczego co miałby zamiar na zawsze trzymać w tajemnicy”.                                                                                                                                                                            B-18.

„Powyższych słów Naszego Pana nie można rozumieć w ten sposób, że nikt poza Ojcem nie miał nigdy poznać Jego czasów i chwil. Słowa, te nie dowodzą też, że nie możemy znać tych czasów i chwil teraz, ani tym bardziej, że nie może ich obecnie znać Nasz Pan... Gdyby proroctwa nigdy nie miały być zrozumiane, dawanie ich byłoby bezcelowe i nielogiczne”.

„Słowa te sugerują również myśl, że do owego czasu Bóg nie objawił nikomu, nawet Panu Jezusowi, czasów i chwil związanych z Jego planami. Nie próbujmy jednak usprawiedliwiać ogólnego domniemania jakoby nasz Pan zgromił badanie czasów i chwil i zainteresowanie tym przedmiotem, oraz, że w powyższych słowach zabronił takowego dociekania, bowiem prawdą jest coś zupełnie odwrotnego. Słowa Pana jasno dowodzą, że chociaż wiedza o czasach i chwilach nie była jeszcze dana, miała ona stać się kiedyś bardzo ważną i być objawiona czuwającym. Mając na względzie fakt, że czasy i chwile miały kiedyś zostać odpieczętowane i że wówczas miały nabrać znaczenia, Jezus nakłania ich by „patrzeli” nie dając się zwyciężyć obojętności i aby ciągle ”czuwali” by móc poznać kiedy ma nadejść właściwy czas”.                                                                       B-19.

 

Greckie słowo przetłumaczone na „czasy” lub „chwile”, to „kairos” – oznacza ono ustalony czas (ustalony co do roku, dnia i godziny).

Obecnie staramy się poznać ustalone przez Boga czasy i chwile. Jest to domeną też „Małego Ruchu Proroczego” do którego przylgnęło potoczne określenie – „chronologiści”. Obecny okres charakteryzuje się sprecyzowaniem nauki o Królestwie Bożym: o czasie, sposobie i celu działalności Naszego Pana w Jego Wtórej Obecności.

Tuż przed wniebowstąpieniem Pan wyrzekł prorocze słowa; „... będziecie mi świadkami i w Jerozolimie i we wszystkiej Judzkiej ziemi, aż do ostatniego kraju ziemi”. Dz.Ap.1:8.

 

Świadek nie mówi (gdy świadczy): „wydaje mi się, przypuszczam” itp., lecz mówi: „ja wiem”. „Trąba jeśliby niepewny głos wydała, któżby do boju się gotował” 1Kor.14:8 W greckim języku jest tylko jedno słowo, na określenie świadka i męczennika – „martus”. Oznacza to, że świadek musi być gotowy stać się męczennikiem. Musi być wiernym bez względu na konsekwencje.

Świadectwo oparte na chronologii – na matematycznych wyliczeniach – jest sprawdzalne, rzetelne i szybko daje się odczytać, jest najbardziej wiarygodnym świadczeniem. Pytanie wstawione przez uczni Panu dotyczyło wprost Królestwa Izraelskiego; „Panie izali w tym czasie naprawisz Królestwo Izraelskie?” Pan nie odpowiedział bezpośrednio np.: – „nie w tym czasie” ani, „w najbliższym czasie” – nie udzielił odpowiedzi bezpośredniej, ale odpowiedział:

 

„Nie potrzebujecie znać czasu, a zwłaszcza tej chwili, którą Ojciec zastrzegł dla siebie.”

Dz.Ap.1:7 B. P.

Odpowiedź na tak postawione pytanie, odłożona była w czasie – była w gestii Mocy Bożej. Po zdjęciu siódmej pieczęci Pan udostępnił tajemnice czasów i chwil (Obj.8:1). Owe tajemnice są już objawione również w odniesieniu do Królestwa Izraelskiego. Objawione one były ostatnim członkom Kościoła, obecnie udostępnione są Wielkiemu Gronu, wzbudzonym Prorokom, a w dalszej kolejności, gdy Duch zostanie wylany na wszelkie ciało – staną się ogólnodostępne dla wszystkich.

Chronologia liniowa i równoległości wskazują nam konkretny rok, natomiast liczbowania biblijne precyzują czas, wskazując miesiące, dni i godziny. Bez tej metody pełna znajomość czasów i chwil byłaby niemożliwa. Potwierdzają to poniższe zestawienia.

 

Zestawienie 269

 

Chronologia  ·  Rachunki  ·  Liczby Biblijne. ---------------------------------------------

 

Oto odczytana, przez równoległość 2520 lat, data wg. Agg.1:1:

 

1  ·  6  ·  2000 szanah.  ------------------------------------------------------------------

 

 

2362

 

 

2362

 

Chronologia  grec. Cronologia  =  1004;    Rachunki grec. H ariqmhtikh  =  514;

Liczby biblijne  grec   oi: ariqmoi Bibliou  =  844.

 

Zestawienie 270

 

Chronologia  ·  Rachunki  Biblijne. -------------------------------------------------------

 

Oto data wzbudzenia świętych

według naszego kalendarza:

28  ·  5  ·  2001 -------------------------------------------------------------------------

 

 

2034

 

 

2034

 

Chronologia  grec. Cronologia  =  1004.

Rachunki biblijne  grec  ariqmhtikh Bibliou  =  1030.

 

Powyższe zestawienia utwierdzają nas w przekonaniu, że Chronologia Biblijna i Liczbowanie Biblijne są niezbędne do zrozumienia głębokich prawd ukrytych w Słowie Bożym. Wynikają bezpośrednio ze Słowa Bożego (1Moj.15:9; Obj.13:16). Patrz zestawienia z tematu „Zysk dla Pana” nr.222 opracowane przez br. T. Wśniewskiego.

 

 

Zestawienie 271

 

 

Obj.11:12 „I wstąpili na niebo w obłoku”. ------------------------------------------------

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah.----------------------------------------------------------

 

3 Adar  ·  2004 szanah.  -----------------------------------------------------------------

 

 

2491

 

2491

 

2567

 

Razem

 

7549

 

Mat.24:36 „A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

7549

 

Zestawienie mówi nam, że w tekście Mat.24:36 ukryte są bardzo ważne informacje czasowe.

 

Zestawienie 272

 

Mar.13:32 „Lecz o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. --------------------------------------------------------------------

 

Dokładny czas wzbudzenia Książąt

liczony od grzechu Adama (4126 r. pne.):

 

3°°  ·  6  ·  3  ·  6127 roku. -------------------------------------------------------------

 

 

 

6459

 

 

 

6459

 

Roku  grec.  Etei  =  320.

 

Zestawienie 273

 

Mar.13:32 „Lecz o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. --------------------------------------------------------------------

 

Oto dzień przemiany ostatniego członka Kościoła

Chrystusowego liczony od grzechu Adama (4126 + 1994):

 

10  ·  9  ·  6120 roku.  ------------------------------------------------------------------

 

 

 

6459

 

 

6459

 

Od czasu gdy Adam utracił społeczność z Bogiem w 4126 r.pne. nikt w międzyczasie nie znał dnia i godziny, tak śmierci ostatniego członka Kościoła, jak i wzbudzenia Proroków. Te informacje miały być ogłoszone po fakcie, aby stanowiły probierz wiary. Z tego punktu patrząc, te informacje są wyjątkowo wielkiej rangi.

 

Zestawienie 274

 

 

Mat.24:36 „A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec mój”. ----------------------------------------------------------------------- p.l.

 

Czas wzbudzenia 144 Książąt:

 

Dzień 6  ·  miesiąc 3  ·  rok 2001 --------------------------------------------------------

 

 

 

2643

 

 

2643

 

Dzień  grec.  hmera  =  154.

Miesiąc  grec.  mhn  =  98.

Rok  grec.  etoj  =  381.

 

Zestawienie 275

 

 

Ps.126:1 „Gdy zaś Pan nawrócił pojmanych z Syonu, byliśmy jako ci, którym się śni”.-----

 

Jezus  ·  3°°  ·  6 Siwan 2001  -----------------------------------------------------------

 

 

1834

 

2900

 

Razem

 

4734

 

Mat.25:13 „Czujcież tedy, bo nie wiecie dnia, ani godziny”. -------------------------------

 

 

4734

 

Jezus  grec.  O Ihsouj  =  764    Obj.22:16.

 

 

Ty, Panie, trwasz na wieki,

A pamięć o Tobie z pokolenia w pokolenie.

Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem,

Bo czas zlitować się nad nim, gdyż nadeszła właściwa pora.

Słudzy Twoi bowiem kochają jego kamienie

I żalą się nad jego ruiną.

Narody bać się będą Imienia Pana,

A królowie ziemscy Chwały Twojej.

Gdy Pan odbuduje Syjon,

Ukaże się w Chwale Swojej,

Przychyli się do modlitwy opuszczonych

I nie pogardzi ich prośbą.

Niech to zapiszą dla pokolenia przyszłego

I niech chwali Pana lud, który będzie stworzony,

Gdyż wejrzał ze Swojej Świętej Wysokości.

Pan spojrzał z nieba na ziemię,

Aby wysłuchać jęku więźniów

I uwolnić skazanych na śmierć,

By głoszono na Syjonie Imię Pańskie

I Chwałę Jego w Jeruzalemie,

Gdy się zgromadzą razem narody

I królestwa, aby służyć Panu.

 

Psalm 102:13-23

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas