Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

BLIŹNIACZE  KLASY  UKAZANE

 W  KSIĘDZE  ESTERY

 

Księga Estery należy do Ketubim (Pisarze – trzeci dział Starego Testamentu) Żydzi odczytują tę księgę raz w roku w święto Purim (luty/ marzec) Duchowy Izrael również odczytuje obrazowość zdarzeń i postaci w niej opisanych. Jak dotąd jeden szczegół pozostał „nie odczytany”. To nad nim skoncentrujemy naszą uwagę.

 

„A gdy powtóre zebrane były panny, a Mardocheusz siedział u  bramy królewskiej”.

Est.2:19.

Cel powtórnego zebrania się panien wydaje się być zagadkowym, bowiem na najpiękniejszą z nich został definitywnie rozstrzygnięty konkurs. Wielka uczta była już w toku, gdy owe panny ponownie się zebrały, nie objawiając ani cienia zazdrości lub żalu. Dowodzi to, że one wszystkie były piękne zewnętrznie i wewnętrznie. Kryteria uczestnictwa w konkursie były jasno określone.

 

„Niech poszukają królowi dzieweczek, panienek pięknej urody. A niech postanowi Król starostów po wszystkich krainach Królestwa swego, którzy by zebrali wszystkie dzieweczki, panienki pięknej urody”.                                                                                                                                      Est.2:2-3.

 

Wśród wielu pięknych kandydatek, gwiazdą pierwszej wielkości okazała się Estera (Estera w języku perskim znaczy gwiazda). Pozostałe panny, w swoich „krainach” uchodziły również za gwiazdy, lecz w finałowym konkursie, uznane zostały jako „drugie panny”.

Brat Russell wyraził cenną sugestię: „aby dotąd nie wyjaśnione szczegóły usiłować zrozumieć przy pomocy faktów, okoliczności itd.”                                                                                       K.P.O.- 623.

Fakty i okoliczności takie już zaistniały: Wybór Oblubienicy definitywnie zakończył się w 1977 roku. Ślub z włożeniem korony na jej głowę, miał miejsce w 1980 roku („Chronologia Biblijna” str. 228). Od tego czasu trwa wesele „a po półczwarta dnia” – czyli po dwudziestu latach „na Wieczerzę Wesela Barankowego”, zostały „powtóre” wezwane pozostałe panny (Obj.19:9). Gdyby nie ogłoszono w międzyczasie ostatecznego werdyktu, to owe panny łudziłyby się nadal nadzieją na pierwsze miejsce.

Stan rzeczy na dziś jest następujący: werdykt został już ogłoszony, napięcie minęło, panny drugie zostały już wezwane, zaproszenie zostało przyjęte, uczta trwa. Wszystko w końcu odbywa się w nastroju wesela i radości. Taki stan ducha w swoich końcowych doświadczeniach winno osiągnąć Wielkie Grono.

„Według Boskiego zarządzenia, nikt nie otrzyma żywota wiecznego na żadnym poziomie jak tylko ci, co się odmienią umysłem i dojdą do stanu doskonałej wierności Bogu i Jego Sprawiedliwości. Ktokolwiek nie osiągnie tego najwyższego wzoru posłuszeństwa Bogu, będzie uznanym niegodnym żywota wiecznego, nie tyko w Wielkim Gronie, ale też i w żadnej innej klasie. Ci będąc spłodzeni z Duch Świętego, nie będą mogli uzyskać ziemskich praw i błogosławieństw restytucji. Raz poświęceni i ofiarowani, występują ze stanu ziemskiego na zawsze. Jeżeli nie osiągną życia w duchowym stanie, to działem ich będzie śmierć wtóra. Klasa Wielkiego Grona nie ma do czynienia z pojednaniem za grzech, bo i Kozioł Azazela nie był palony za obozem, ani krew jego nie była wnoszona do Świątnicy Najświętszej”.                      WT 1909-201, Straż 1927- 56.

Dlatego też równocześnie z pannami zebranymi powtóre, w bramie zasiadł Mardocheusz. A to oznacza, że obie klasy – żyjąca reszta Wielkiego Grona i wzbudzeni Starożytni Święci, działają w tym samym czasie. Ten fakt nie koliduje ze zrozumieniem Okupu. Mardocheusz siedzący w bramie nie uczestniczy bezpośrednio w uczcie weselnej. Znajduje się on w innym obiekcie pałacowym – zwanym bramą. Brama królewska, to dom spełniający rolę przedsionka królewskich biur (podobnie jak obecne sekretariaty, kancelarie itp.). Dostąpił on zaszczytu „Stróża Bramy Królewskiej”. Do jego obowiązków należało:

-         strzec bezpieczeństwa w królestwie

-         decydować o audiencjach u króla

-         załatwianie bieżących spraw interesantów

-         przyjmowanie skarg i zażaleń obywateli

(Opracowano na podstawie komentarza do Estery wg Biblii Poznańskiej)

Dwór Królewski i Brama Pałacowa stanowią dwa współpracujące ze sobą departamenty tego samego rządu, gdzie departament niebiański będzie pełnił funkcje legislacyjne czyli ustawodawcze, zaś ziemski będzie stanowił władzę wykonawczą, czyli będzie zapewniał realizację prawa.

„Z Syonu (Duchowego Królestwa) wyjdzie zakon, a Słowo Pańskie (Boskie Posłannictwo za pośrednictwem Książąt) z Jeruzalemu”.                                                                 Izaj.2:3, D- 620  N.W.

 

Wielkie Grono i Starożytni Święci jako dwie bliźniacze klasy, będą harmonijnie współdziałać w ramach takiego Rządu przez czas Tysiąclecia. Jedni na poziomie duchowym, drudzy na ziemskim. Owo współdziałanie, chronologicznie zaczęło się od 6 Siwan 2001 roku. Data ta jest często wspólnym mianownikiem, umożliwiającym rozwiązanie obrazowych i proroczych szczegółów dotąd nie wyjaśnionych. Jednym z nich był rozważany przez nas tekst z Estery.2:19. Potwierdzeniem wyrażonych myśli są zamieszczone poniżej zestawienia liczbowe.

 

Zestawienie 256

 

 

Ester.2:19 „Gdy powtóre zebrane były panny, a Mardocheusz siedział u bramy królewskiej”. ---------------------------------------------------------------------------

 

Przymierze Nowe  ·  6 Siwan 2001 ------------------------------------------------------

 

 

 

3062

 

3062

 

Zestawienie 257

 

 

Obj.11:11-12 „A po półczwarta dnia duch żywota od Boga wstąpił w nich i stanęli na nogach swoich, a bojaźń wielka przypadła na tych, którzy ich widzieli. Potem usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie sam! I wstąpili na niebo w obłoku, i patrzyli na nich nieprzyjaciele ich”. -------------------------------------------------------------- p.l.

 

Oto Mardocheusz i panny:

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub  ·  Lud Wielki  ---------------------------------------------

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

5027

 

 

2000

 

2136

 

Razem

 

9163

 

Wesele i Wieczerza Wesela Barankowego:

 

Ester.2:18-19 „Nadto sprawił król ucztę wielką na wszystkich książąt swoich, i sług swoich, to jest ucztę Estery, i dał odpoczynek krainom, i rozdawał dary, tak jako przystoi królowi. A gdy powtóre zebrane były panny, a Mardocheusz siedział u bramy królewskiej”.---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

9163

 

Lud Wielki  grec.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

 

Zestawienie 258

 

 

Ester.2:19 „Gdy powtóre zebrane były panny, a Mardocheusz siedział u bramy królewskiej”. ---------------------------------------------------------------------------

 

144 Książęta  ·  3  ·  6  ·  3  ·  2001 szanah ---------------------------------------------

 

Przymierze Nowe  ·  6 Siwan  ·  2001----------------------------------------------------

 

 

 

3062

 

3062

 

3062

 

Książęta  hebr. ~yrX  = 550.   Izaj.32:1.

Przymierze Nowe  hebr.  hXdx tyrb  =  929 Jer.31:31.

 

Zestawienie 259

 

 

Ester.2:21 „W oneż dni, gdy Mardocheusz siedział u bramy królewskiej”.------------------

 

Do stołu Prawd Restytucyjnych przystąpi wielu z domu wiary:

 

Mat.8:11 „A powiadam wam: Iż wiele ich od wschodu i od zachodu słońca przyjdzie, i usiądą za stołem z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w królestwie niebieskiem”. -- p.l.

 

 

1417

 

 

1417

 

Zestawienie 260

 

 

Wieczerza Wesela Barankowego:

 

Est.2:19 „A gdy powtóre zebrane były panny, a Mardocheusz siedział u bramy królewskiej”.   -------------------------------------------------------------------------

 

Oto bliźniacze klasy:

 

Stopy ich  ·  144 Książęta  ---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3068

 

 

3068

 

Książęta  grec.  Oi arcontej  = 1212 Jan.7:26.

Stopy ich  grec.  Podaj autwn  =  1712  wg Obj.11:11.

 

Zestawienie 261

 

 

2Piotr.3:13 „Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka”.  -----------------------------------------------------

 

Wzbudzenie widzialnej ziemskiej zwierzchności:

 

6  ·  3  ·  2001  --------------------------------------------------------------------------

 

 

 

6714

 

 

2010

 

Razem

 

8724

 

Piękny obraz powyższej rzeczywistości:

 

1Moj.25:24-26 „A gdy się wypełniły dni jej, aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej. I wyszedł pierwszy syn lisowaty i wszystek jako szata kosmaty, i nazwali imię jego Ezaw. A potem wyszedł brat jego, ręką swą trzymając za piętę Ezawa i nazwano imię jego Jakub; a Izaakowi była sześćdziesiąt lat, gdy mu się oni narodzili”.  ----------------

 

 

 

 

 

 

8724

 

Zestawienie 262

 

 

1Moj.25:24 „Gdy się wypełniły dni jej, aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej”. ---

 

6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

1236

 

2488

 

Razem

 

3724

 

Izaj.11:10 „I stanie się dnia onego, że się za korzeniem Isajego. Który stanie za chorągiew narodom, poganie pytać będą; albowiem odpocznienie Jego sławne będzie”. -----------

 

 

3724

 

Zestawienie 263

 

 

1Moj.25:24 „A gdy się wypełniły dni jej, aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej”.--

 

Czas pozaobrazowego porodu:

 

Dzień 6  ·  miesiąc 3  ·  rok 2001 --------------------------------------------------------

 

 

1242

 

 

2643

 

Razem

 

3885

 

Ezech.40:5 „A oto mur zewnątrz przy domu zewsząd wokoło; a w ręce onego męża była laska ku rozmierzaniu na sześć łokci, a każdy łokieć na dłoń był nad zwyczajny dłuższy, i wymierzył szerokość onego budowania na laską jedną i wysokość na laskę jedną”.-----

 

 

 

 

3885

 

Dzień  grec.  hmera  =  154.

Miesiąc  grec.  mhn.  =  98.

Rok  grec.  etoj.  =  381.

 

Zestawienie 264

 

 

1Moj.25:26 „A potem wyszedł brat jego, ręką swą trzymając za piętę Ezawa i nazwano imię jego Jakub; a Izaakowi było sześćdziesiąt lat, gdy mu się oni narodzili”. -------- p.l.

 

Obj.19:9 „Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego”. ----- p.l.

 

Oto czas realizacji:

 

3°°  ·  6  ·  3  ·  2001 -------------------------------------------------------------------

 

 

 

1043

 

1043

 

2013

 

Razem

 

4099

 

5Moj.11:21 „Aby się rozmnożyły dni wasze, i dni synów waszych na ziemi, o którą przysiągł Pan ojcom waszym, że ją im da, póki niebo nad ziemią trwać będzie”. ------------------

 

 

4099

 

Innym miejscem Słowa Bożego, w którym Pan ukrył potwierdzenie obecnego zrozumienia czasowego jest tekst zawarty w 4Moj.6:24-26, który jest prośbą, a jednocześnie życzeniem błogosławieństwa i pokoju dla synów Izraela. Jest on często stosowany w pozdrowieniach bliskich nam osób wierzących.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas