Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

TAJEMNICZE  WERSETY

 

„Od tego czasu ujrzycie niebo otworzone i Anioły Boże wstępujące i zstępujące na Syna Człowieczego”.                                                                                                                                                             Jan.1:51.

 

Słowa naszego Pana odnoszą się do końca żniw wieku Żydowskiego i wieku Ewangelii. Wypowiedziane były do siedzącego pod figowym drzewem Natanaela, którego Pan nazwał „prawdziwym Izraelczykiem”. Obecnie odnoszą się one do tych, którzy również „siedzą pod figowym drzewem” (Mal.4:4) i chcą być nazwani „prawdziwymi Izraelczykami”. „Znajomość prawd właściwych danym epokom jest tak samo istotna przy końcu obecnego wieku, jak istotną była przy końcu Wieku Żydowskiego” B-28. Wspomniane „niebo otworzone” to, symbol zdolności zrozumienia duchowych rzeczy (1Kor.2:14). Nasz Pan wypowiedział te słowa tuż po tym, jak Jemu otworzyły się niebiosa po chrzcie w Jordanie w wyniku czego Pan zrozumiał typy, figury i proroctwa mówiące o Nim. Podobnie jest obecnie po 6 Siwan 2001 roku.

Dla Wielkiego Grona również otwierają się niebiosa i stają się bardziej zrozumiałe obrazy, figury i proroctwa dotyczące Wielkiego Grona a nawet i trudne wersety. Do takich trudnych wersetów należy zapis w Ewangelii Mat.27:52,53 (zobacz Straż 1962 str.100).

„I groby się otwierały, a wiele ciał świętych, którzy byli zasnęli, powstało: A wyszedłszy z grobów po zmartwychwstaniu jego, weszli do miasta świętego, i pokazali się wielom”.

Mat.27:52,53.

Wersety te z uwagi na ich niejasność były rzadko przedmiotem zainteresowania i dokładniejszego badania. Interesująca nas obecnie tematyka zmartwychwstania Proroków skłania do dokładniejszej ich analizy. Pomocne w tym są myśli brata Russella i prof. Tischendorfa:

„Ten zapis zdaje się sugerować, że trzęsienie ziemi, które wydarzyło się w czasie śmierci naszego Pana otwarło te groby – spowodowało wzmiankowane wzbudzenie, ale że wzbudzeni zwlekali i nie objawili się w mieście Jerozolimie aż po zmartwychwstaniu naszego Pana .... Początkowo mieliśmy skłonność do wątpienia w prawdziwość tego fragmentu, lecz przekonujemy się, że jeszcze zostanie odnaleziona co najmniej ta jego część, która znajduje się w najstarszych greckich manuskryptach”.                                                                                              WT 1901/156.

 

Nieprawdziwe fragmenty to: wiersz 52 – „I groby się otwierały”

 wiersz 53 –„weszli”        Patrz „Spis Tematów Biblijnych”: str.55.

 

W powyższym uwidaczniają się dwie rzeczy:

-brak zaprzeczenia prawdziwość tekstu

-wynikiem trzęsienia ziemi „skały się rozpadały”, a nie „groby się otwierały”.

 

Owo „powstanie ciał świętych” wówczas przy śmierci naszego Pana nie musiało mieć faktycznego miejsca, bowiem nie znajdujemy nigdzie w Nowym Testamencie żadnej wzmianki na ten temat, która by to potwierdzała. Ich powstanie zostało w pełni zagwarantowane wówczas, gdy ofiara naszego Zbawiciela została dokonana na Kalwarii. Z Boskiego punktu widzenia z chwilą śmierci Zbawiciela święci Starego Testamentu powstali (Mat.22:32; Łuk.20:38). Podobnego znaczenia możemy się dopatrzyć w słowach naszego Pana wypowiedzianych na krzyżu do jednego z łotrów (Łuk.23:43) „Zaprawdę powiadam tobie dziś, będziesz ze mną w raju”. (Zapewniam cię dziś w tym znamiennym dniu gdy dokonuje się ta jedyna niepowtarzalna Ofiara dostarczająca podstawy do jakiegokolwiek zmartwychwstania).

Zatem opis ten odnosi się do rzeczywistego zmartwychwstania (podniesienia się) Starożytnych Świętych, które mogło zaistnieć dopiero po uwielbieniu kompletnego Chrystusa – Głowy i Ciała

„Zmartwychwstanie Jezusa jest jedynym zmartwychwstaniem w ciągu wieku Ewangelicznego, w którym Kościół, tj. Ciało Chrystusowe będzie mieć udział i żadne błogosławieństwo Boże nie może spłynąć dopóki ono nie nastąpi”.                                  K.P.O.-152.

 

Można zatem dokonać takiego zapisu:

 

A wiele ciał świętych”-----------święci Starego Testamentu

Którzy byli zasnęli” -------------umarli

Powstało”------------------------grec. egeirw –budzić, zostało obudzonych.

„A wyszedłszy z grobów” --------zostali rzeczywiście wzbudzeni

 

„Po zmartwychwstaniu Jego”– gdy  Ofiara została w pełni dokonana a krew Cielca i Kozła Pańskiego została wniesiona do świątnicy najświętszej. Inaczej mówiąc, gdy ostatni członek Ciała Chrystusowego został przyłączony do Głowy za zasłoną i zasługa została uwolniona.

„Do miasta świętego”-----------Jerozolimy skąd będą sprawować władzę jako widoczni przedstawiciele Kościoła.

„I pokazali się wielom” ----------- Łuk.13:28  (w najbliższej przyszłości)

 

 

Wspomniane zmartwychwstanie „ciał świętych” miało miejsce 6 Siwan 2001 szanah.

 

Zestawienie 239

 

 

Oto gwarancja wzbudzenia:

 

1Tym.2:5-6 „Człowiek Chrystus Jezus który dał samego siebie na okup za wszystkich”. ---

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”.---------------------------------------------------------

 

Oto data wzbudzenia „Ojców”:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

 

1171

 

 

3438

 

 

2488

 

Razem

 

7097

 

Mat.27:53 „A wyszedłszy z grobów po zmartwychwstaniu Jego, do miasta świętego, i pokazali się wielom”. -------------------------------------------------------------------

 

 

 

7097

 

Tekst Mat.27:53 po usunięciu słowa „weszli” patrz „Spis Tematów Biblijnych” str. 55.

 

Zestawienie 240

 

 

Data złożenia okupu:

 

9°°  ·  14  ·  1  ·  33 --------------------------------------------------------------------

 

Zmartwychwstanie Książąt:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah ----------------------------------------------------------

 

 

 

57

 

 

2491

 

Razem

 

2548

 

Anioły – „Książęta Nowej Dyspensacji” (D-629):

 

Jan.1:51 „Anioły Boże” -------------------------------------------------------------------

 

 

 

2548

 

Zestawienie 241

 

 

Mat.27:53 „I wyszedłszy z grobowców po podniesieniu się Jego, do świętego miasta, stały się widoczne licznym”. -----------------------------------------------------------------

 

Oto data „wyjścia z grobów” i okres podczas którego będą widoczni:

 

3°°  ·  6  Siwan  ·  2001 szanah  +  1000  -----------------------------------------------

 

 

 

7097

 

 

3491

 

 

Razem

 

10588

 

W głosie Wielkiego Grona zawarte jest

zrozumienie Prawdy o wzbudzeniu Proroków:

 

Obj.7:10 „Zbawienie należy Bogu naszemu, siedzącemu na stolicy i Barankowi”.----------

 

 

 

10588

 

Zestawienie 242

 

 

Mat.11:13  Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub  ·  Wszyscy Prorocy  ---------------------------

 

Data złożenia okupu – pełna  gwarancja wzbudzenia:

 

14  ·  1  ·  33 ----------------------------------------------------------------------------

 

Data rzeczywistego zmartwychwstania:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

2149

 

 

48

 

 

2488

 

Razem

 

4685

 

Mat.27:52 „Wiele ciał świętych, którzy byli zasnęli”. ---------------------------------------

 

 

4685

 

Zestawienie 243

 

 

 

1Tym.2:5-6 „Człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich”. --

 

 

7649

 

Początek wielkiej radości:

 

Żyd.11:35 „Aby lepszego dostąpili zmartwychwstania”.--------------------------4916

 

Dzień 6  ·  miesiąc 3  ·  rok 2001 ---------------------------------------------- 2733

 

 

 

 

7649

 

 

Zestawienie 244

 

 

Proroctwo o poranku zmartwychwstania:

 

Izaj.26:19 „Ożyją umarli twoi, trupy moje wstaną, gdy rzeczesz: Ocućcie się, a śpiewajcie mieszkający w prochu!”----------------------------------------------------------------

 

Oto poranek:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah  -----------------------------------------------------------------

 

1Moj.25:26 „A Izaakowi było sześćdziesiąt lat, gdy mu się oni narodzili”. -----------------

 

 

 

 

2461

 

 

2488

 

2148

 

Razem

 

7097

 

Mat.27:53 „I wyszedłszy z grobowców po podniesieniu się Jego, do świętego miasta, stały się widoczne licznym”. ------------------------------------------------------------------

 

 

 

7097

 

Zestawienie 245

 

 

Wielkie Grono pierwsze poznało czas wzbudzenia Proroków:

 

Obj.11:11 „A po półczwarta dnia duch żywota od Boga wstąpił w nich i stanęli na nogach swoich”.--------------------------------------------------------------------------------

 

Izaj.32:1 „Oto król będzie królował w sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą”. ---------------------------------------------------------------------------------

 

Przez lat ----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

9167

 

 

2030

 

1000

 

Razem

 

12197

 

Mat.27:52-53 „A wiele ciał świętych, którzy byli zasnęli, powstało. A wyszedłszy z grobów po zmartwychwstaniu Jego, do miasta świętego, i pokazali się wielom”. --------

 

 

 

12197

 

Zestawienie 246

 

 

1Moj.33:1 „I podniósłszy Jakub oczy swoje i zobaczył, a oto Ezaw nadchodził, a z nim czterysta mężów”.----------------------------------------------------------------------

 

Oto pozaobrazowy Ezaw:

 

Mat.11:13  Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub  ·  Wszyscy Prorocy  ---------------------------

 

6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

 

2460

 

 

2149

 

2488

 

Razem

 

7097

 

Mat.27:53 „I wyszedłszy z grobowców po podniesieniu się Jego, do świętego miasta i stały się widoczne licznym”.------------------------------------------------------------------

 

 

 

7097

 

Zestawienie 247

 

 

Obj.19:9 „Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego”.---------

 

Oto główne Prawdy na Wieczerzy:

 

1Moj.25:24 „A gdy się wypełniły dni jej, aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej”.--

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”.---------------------------------------------------------

 

Izaj.1:26 „I przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem”.-------

 

 

3935

 

 

1242

 

 

3438

 

 

3582

 

Razem

 

12197

 

Mat.27:52-53 „A wiele ciał świętych, którzy byli zasnęli, powstało. A wyszedłszy z grobów po zmartwychwstaniu Jego, do miasta świętego, i pokazali się wielom”. --------

 

 

 

12197

 

Zestawienie 248

 

 

Tak widzą Elizeusza synowie proroccy:

 

2Król.2:15 „Odpoczął duch Eliaszowy nad Elizeuszem”. ----------------------------------

 

Pozaobrazowy Elizeusz:

 

Lud Wielki  -------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

840

 

 

1362

 

Razem

 

2202

 

Objawienie się 144 Książąt przekona synów prorockich:

 

Mat.27:52-53 „I groby się otwierały, a wiele ciał świętych, którzy byli zasnęli, powstało: A wyszedłszy z grobów po zmartwychwstaniu Jego, weszli do miasta świętego i pokazali się wielom”. ------------------------------------------------------------------------- p.l.

 

 

 

 

 

2202

 

Zestawienie 249

 

Mat.27:53 „I pokazali się wielom”.--------------------------------------------------------

 

Obj.5:14 „Starsi”  ·  144------------------------------------------------------------------

 

 

 

1416

 

1416

 

Starsi  grec.  Presbuteroi  =  1272  Obj.5:14.

 

Zestawienie 250

 

 

Niebiańska i ziemska administracja Królestwa Bożego:

 

Mat.17:3 „A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, z Nim rozmawiający”. -------------------

 

Miejsce i czas gdy wizja zaczęła się wypełniać:

 

Jerozolima  ·  Dzień Pięćdziesiąty  ·  3°°  ·  6  Siwan  ·  2001 szanah  ------------------

 

 

 

7197

 

 

5000

 

Razem

 

12197

 

Mat.27:52-53 „A wiele ciał świętych, którzy byli zasnęli, powstało. A wyszedłszy z grobów po zmartwychwstaniu Jego, do świętego miasta, i ukazali się wielom”. ----------

 

 

 

12197

 

Jerozolima  hebr. ~lXwry  =  586  Ps.122:2.

Dzień Pięćdziesiąty  gr. Thn hmeran thj penthkosthj  =  1923 Dz.Ap,2:1.

 

Zestawienie 251

 

 

Przez okres 1000 lat pokażą się wszystkim:

 

Mat.27:53 „A wyszedłszy z grobów po zmartwychwstaniu Jego, do miasta świętego, i pokazali się wielom”. ------------------------------------------------------------------

 

Będą panowali przez lat:  -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

7097

 

1000

 

Razem

 

8097

 

Obj.19:9 „I rzekł mi napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę Wesela Barankowego. I rzekł mi: Te prawdziwe słowa Boże są”. -------------------------------

 

 

 

8097

 

Zestawienie 252

 

Po zmartwychwstaniu kompletnego Chrystusa:

 

Mat.27:53 „A wyszedłszy z grobów po zmartwychwstaniu Jego weszli do miasta świętego i pokazali się wielom”.-------------------------------------------------------------- p.l.

 

Oto kto ma się pokazać:

 

Książęta  ---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

1212

 

 

1212

 

Mat.27:53 Wartość liczbowa uwzględnia słowo „weszli”

Książęta  grec.  Oi Arcontej  =  80 + 1132

 

Zestawienie 253

 

 

Mat.27:52-53 „I groby się otwierały, a wiele ciał świętych, którzy byli zasnęli, powstało. A wyszedłszy z grobów po zmartwychwstaniu Jego, weszli do miasta świętego i pokazali się wielom”. ------------------------------------------------------------------------- p.l.

 

Łuk.13:28 „Ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym”. ---------------------------------------------------------------------------- p.l.

 

 

 

 

2202

 

 

1227

 

Razem

 

3429

 

Święto Namiotów  ·  15 Ethanim  ·  2005 ------------------------------------------------

 

 

3429

 

Święto Namiotów  hebr.  twksh gx-ta  =  903  Zach.14:16.

 

Zestawienie 254

 

 

 

Mat.27:52 „A wiele ciał świętych, którzy byli zasnęli, powstało”. --------------------------

 

 

5100

 

 

Pan Jezus Chrystus, On Król Izraela --------------------------------------- hebr. 1441

 

Pan Jezus Chrystus, On Król Izraela---------------------------------------- grec. 3659

 

 

 

5100

 

 

Pan Jezus Chrystus, On Król Izraela  hebr.  larfy $lm xyfMh +[wvy nwda =  1441.

Pan Jezus Chrystus, On Król Izraela  grec.  Kurioj Ihsouj Cristoj o Basileuj Israhl  =  3659.

 

Zestawienie informuje, iż wzbudzenie świętych ciał dotyczy 144 Świętych Mężów Starego Testamentu (od Abla do Jana Chrzciciela), którzy będą widzialnymi Reprezentantami Wielkiego Króla, co potwierdził Bóg obietnicą:

 

Zestawienie 255

 

 

Mat.27:53 „I pokazali się wielom”. -------------------------------------------------------

 

Jan.7:26 „Książęta”.  ---------------------------------------------------------------------

 

 

1416

 

1212

 

Razem

 

2628

 

Obj.11:12 „Potem usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie sam! I wstąpili na niebo w obłoku, i patrzyli na nich nieprzyjaciele ich”.--------------------------------- p.l.

 

 

 

2628

Książęta  grec.  Oi Arcontej  =  1212   Jan.7:26.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas