Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

CZERWONA  JAŁOWICA

 

Tać jest ustawa zakonu, którą rozkazał Pan, mówiąc; powiedz synom Izraelskim, aby przywiedli do ciebie jałowicę płową, zdrową na której nie było zmazy i na której  nie postało jarzmo”.                                                                                                                                                                        4Moj.19:2.

 

Po ofiarach dnia Pojednania dana została ustawa nowa – dotycząca „Czerwonej Jałowicy”. Obecnie, po zakończeniu Wieku Ewangelii wchodzi ona już w życie. Ofiary dnia Pojednania – Cielec i Kozioł Pański, były ofiarami za grzech. Natomiast Kozioł Azazela i Czerwona Jałowica nie będąc ofiarami za grzech, spełniały jednak podrzędną rolę w procesie zgładzenia grzechów i oczyszczania się z nich. Oba te obrazowe zwierzęta, przechodziły proces przygotowań „za obozem”. Oba też miały udział w oczyszczaniu z grzechów i z tego względu są figurą na dwie bliźniacze klasy – Wielkiego Grona i Starożytnych Świętych.

Oczyszczanie miało być dokonywane w dniu trzecim i siódmym (4Moj.19:12i19). Klasa „Czerwonej Jałowicy” tworzyła się od Abla aż do Jana Chrzciciela, ale rolę oczyszczającą spełniać będzie tylko w dniu siódmym, liczonym od Adama. Natomiast klasa Kozła Azazela (Wielkie Grono) tworzyła się przez okres wieku Ewangelii, aby w trzecim dniu (Tysiącleciu) pełnić podobną służbę. Obie klasy są uczestnikami lepszego zmartwychwstania i działają jednocześnie.

 

Ożywi nas po dwóch dniach a dnia trzeciego wzbudzi nas i żyć będziemy przed Obliczem Jego”.                                                                                                                                                                         Ozeasz 6:2.

 

„Jakkolwiek ci Święci Ojcowie nie stanowią pod żadnym względem części ofiary za grzech, są jednak uczestnikami oczyszczania z grzechu. Popiół z Jałowicy (oznaczający znajomość, pamięć i ich wierność aż do śmierci) zmieszany z wodą prawdy i zastosowany z hizopem, jest bardzo cennym środkiem oczyszczającym i uświęcającym  wszystkich, którzy pragną dojść do zupełnej harmonii z Bogiem i „przez pokropienie poświęca splugawionych  ku oczyszczeniu ciała Żyd.9:13”.                                                                                                                             C.P-.115.

 

Te przykłady wierności świętych z przeszłości nie miałyby znaczenia bez ofiar za grzech w dniu Pojednania. Realizacja tej ustawy jest dowodem ostatecznym, że Wiek Ewangelii już się zakończył.

„Ważne nauki i przykłady wierności, wiary i posłuszeństwa, zastosowane do rodu ludzkiego starającego się o oczyszczenie w rozpoczynającym się wieku, uświęci i oczyści ich lecz nie bez ofiar Dnia Pojednania, ale łącznie z nimi i na tychże opartych”.                                                    C.P-116.

 

To, że Jałowica miała być czerwona wskazuje też, że Święci Starego Testamentu nie byli bez grzechów. Podobna myśl zawarta jest też w ustawie o Pięćdziesiątnicy –„dwa chleby z kwasem upieczone”.

Proces oczyszczania popiołem Jałowicy z wodą, rozpocznie się niebawem od pokropienia. Pierwszą kroplą będzie obwieszczenie przez proroków faktu ich zmartwychwstania (D- 627). Od tego momentu rozpocznie się proces oczyszczania umysłów z błędnych poglądów o duszy nieśmiertelnej, czyśćcu, piekle itp. Bowiem Oni wszyscy zaświadczą, że byli umarłymi w pełnym tego słowa znaczeniu. A prorok Dawid potwierdzi słowa Piotra: „Albowiem Dawid nie wstąpił do nieba” (Dz.Ap.2:34). Rychło okaże się, jak nieczystym było nauczanie rzekomych następców Piotra.

 

Początek tego procesu oczyszczania jest zbieżny w czasie, z obrazowym aktem oczyszczania wód w Jerycho, przez proroka Elizeusza (2Król.2:21). Według dalszych zapisów tej ustawy główną przyczyną zanieczyszczenia jest dotykanie umarłego, bądź zabitego. Rozumiejąc symbolikę Słowa Bożego wiemy, że nie chodzi tu o literalne zwłoki lecz o śmierć Adamową. Cała ludzkość – a chrześcijaństwo w szczególności – na tym punkcie ma poglądy bardzo skalane pierwszym kłamstwem Szatana „żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie” (1Moj.3:4).

„Każdy grzesznik, któremu grzechy będą odpuszczone, będzie też pragnął być doskonale oczyszczonym. Będzie zmuszony nie tylko być omyty wodą (prawdy), lecz także będzie zobowiązany zastosować się do rozporządzeń tych Książąt. Rozporządzenia te były pokazane w figuralnej ustawie o pokropieniu popiołem Czerwone Jałowicy”.                                                         C.P.-119.

 

Zestawienie 229

 

 

4Moj.19:2 „Jałowicę płową”. -------------------------------------------------------------

 

Wszyscy  Prorocy  ·  144 Książęta -------------------------------------------------------

 

 

867

 

867

Jałowicę płową grec. Damalin purran  =  867.

Wszyscy Prorocy  wg Delitzscha  =  168  Mat.11:13.

Książęta hebr. ~yrXh  =  555   Izaj.21:5.

 

Zestawienie 230

 

 

Prorocy jako pierwsi skorzystali z wód żywych:

 

4Moj.19:2 „Jałowica płowa, zdrowa, na której by nie było zmazy, i na której by nie postało jarzmo”. ------------------------------------------------------------------ z D.m.

 

Oferta Restytucji:

 

Zach.14:8 „A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu”. ---------------------------- p.l.

 

 

 

 

2377

 

 

111

 

Razem

 

2488

 

6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

2488

 

Zestawienie 231

 

 

Pewną część ustawy o jałowicy wypełnia

„Reszta” z klasy Wielkiego Grona po 6 Siwan 2001 r.:

 

4Moj.19:2-6 „Powiedz synom Izraelskim, aby przywiedli do ciebie jałowicę płową, zdrową, na której by nie było zmazy, i na której by nie postało jarzmo. Tę oddacie Eleazarowi kapłanowi, który ją wywiedzie za obóz, i zabita będzie przed nim. A wziąwszy Eleazar kapłan ze krwi jej na palec swój, kropić będzie przeciw namiotowi zgromadzenia oną krwią siedem kroć. Potem każe tę jałowicę spalić przed oczyma swemi; skórę jej, i mięso jej, i krew jej, z gnojem jej spali. I weźmie kapłan drzewo cedrowe, i hizop, i karmazyn dwa kroć farbowany, a wrzuci do ognia, gdzie się jałowica pali”.     ------------------------------------------------------------------------------- p.l.

 

Ester.2:19 „A gdy powtóre zebrane były panny, a Mardocheusz siedział u bramy królewskiej”. --------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3068

 

3068

 

Zestawienie 232

 

 

Typ na Proroków:

 

Czerwona  Jałowica ------------------------------------------------------------------grec.

 

Czerwona  Jałowica ------------------------------------------------------------------hebr.

 

 

 

220

 

335

 

Razem

 

555

 

Izaj.21:5 „Książęta”. ----------------------------------------------------------------------

 

 

555

 

Czerwona  Jałowica  grec.    Xanqh damalij..  =  220.        Czerwona  Jałowica    hebr   hMda hrp  =  335.

Książęta hebr. ~yrXh  =  555   Izaj.21:5.

 

Zestawienie 233

 

 

4Moj.19:4-5 „A wziąwszy Eleazar kapłan ze krwi jej na palec swój, kropić będzie przeciw namiotowi zgromadzenia oną krwią siedem kroć. Potem każe tę jałowicę spalić przed oczyma swemi; skórę jej, i mięso jej, i krew jej z gnojem jej spali”.---------------------

 

Czas realizacji ustawy o czerwonej jałowicy, pokrywa się z czasem

budowy pozaobrazowej Świątyni podany z uwzględnieniem 4128 roku p.n.e.:

 

3 Adar  ·  6132 szanah -------------------------------------------------------------------

 

 

 

6695

 

 

6695

 

Eleazar kapłan kropiąc krwią czerwonej jałowicy w kierunku Namiotu Zgromadzenia wskazał na koniec budowy pozaobrazowej Świątyni w 2004 roku skąd rozpoczną się wielkie błogosławieństwa dla ludzkości, a ich subtelne początki będzie można zauważyć po dniu 3 Adar 2004 roku.

 

Zestawienie 234

 

 

4Moj.19:9 „Zbierze człowiek czysty popiół onej jałowicy i wysypie go precz za obóz, na miejscu czystym”.  ---------------------------------------------------------------------

 

Agg.2:24 „W on dzień mówi Pan Zastępów, wezmę cię Zorobabelu, synu Salatyjelowy, sługo mój! Mówi Pan i uczynię cię jako sygnet; albowiem wybrałem cię, mówi Pan zastępów”. ----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2408

 

 

 

4626

 

Razem

 

7034

 

Pan sprawuje nadzór tak nad zbieraniem popiołów, jak i nad budową Świątyni:

 

Jezus  ·  3 Adar  ·  6132 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

7034

 

144 Książęta  ·  3 Adar  ·  6132 ---------------------------------------------------------

 

 

7034

 

Jezus.  gr  Ihsouj  =  694    Obj.22:16.         Książęta  hebr. ~yrX  = 550.   Izaj.32:1.

 

Zestawienie 235

 

 

Agg.1:11 „A tak przywołam suszę na tę ziemię i na te góry i na pszenicę i na moszcz i na oliwę i na to, co by miała wydać ziemia i na ludzi i na bydło i na wszystką pracę ręczną”.--------------------------------------------------------------------------------

 

Oto skuteczne „Lekarstwo”:

 

Żyd.9:13 „Popiół jałowicy pokrapiający splugawione”. ------------------------------------

 

 

 

 

4778

 

 

4778

 

Zestawienie 236

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich jako przedtem byli i radców twoich jako na początku”.------------------------------------------------------------------------------

 

Łuk.13:28 „Ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym”.---------------------------------------------------------------------------hebr.

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001. -----------------------------------------------------------------

 

 

 

1992

 

 

2822

 

2136

 

Razem

 

6950

 

Żyd.9:13 „Popiół Jałowicy pokrapiający splugawione poświęca ku oczyszczeniu ciała”.----

 

 

6950

 

Zestawienie 237

 

 

4Moj.19:8 „Ten też, który ją palić będzie, upierze szaty swe w wodzie i omyje ciało swe wodą, a będzie nieczystym aż do wieczora”. ---------------------------------------- p.l

 

Żyd.11:37 „Byli kamionowani, piłą przecierani, kuszeni, mieczem zabijani, chodzili w owczych i w kozich skórach; byli w niedostatku, w ucisku, w niewczasach”. --------- p.l

 

 

 

112

 

 

1120

 

Razem

 

1232

 

Ludzkość zostanie oczyszczona doświadczeniami i działalnością 144 Proroków:

 

Nowa Ziemia  ·  Książęta ----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

1232

 

Nowa Ziemia  grec.  Gh kainh  =  100  Izaj.66:22  wg LXX.

Książęta grec. Arcontej  =  1132   Izaj.32:1  wg. LXX.

 

Zestawienie 238

 

 

4Moj.19:2 „Powiedz synom izraelskim, aby przywiedli do ciebie jałowicę płową, zdrową, na którejby nie było zmazy i na którejby nie postało jarzmo”.---------------------------

 

Oto czas pozaobrazowego przyprowadzenia (zmartwychwstania)

„Czerwonej Jałowicy” i 1000 lat wielkich korzyści wypływających z tego wydarzenia:

 

3°°  ·  6  ·  3  ·  2001 szanah  +  1000  --------------------------------------------------

 

 

 

3368

 

 

3368

 

3°°. 6. 3. – trzecia godzina, szósty dzień., trzeci miesiąc – wg. rachuby żydowskiej (Pięćdziesiątnica).

 

Hebrajskie słowo: #wxm występuje w 4Moj.19:9 i w Biblii Gdańskiej zostało przetłumaczone na słowo „precz”. Słowo to występuje u Ezech.40:5. „A oto mur zewnątrz przy domu, zewsząd wokoło” i zostało przetłumaczone na słowo „zewnątrz”. Wartość liczbowa tego słowa wynosi 144 co wskazuje na starożytnych Mężów – mur zewnętrzny – widzialną władzę ziemskiej fazy Królestwa (Obj.21:17).

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas