Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

KRÓLESTWO  CÓRKI  JERUZALEMSKIEJ

 

„Lecz Ty Wieżo trzody, wzgórze córki Syonu, do ciebie wróci i  przyjdzie panowanie jak dawniej, Królestwo Córki Jeruzalemskiej”.                                                                                  Micheasz 4:8 B.P.

 

Poprzedni temat „Królestwo Ukazane w Wizji” omawia w osobach Eliasza i Mojżesza administrację Królestwa – jego władzę duchową i ziemską. Natomiast prorocy Izajasz i Micheasz nakreślają nam obraz tysiącletniego panowania Chrystusa, obejmujący dzieci tegoż Królestwa – wszystkich poddanych. „Gdzie Chrystus (Głowa i Ciało Nowe Jeruzalem) jest nazwany Wieżą Trzody i ma otrzymać, posiąść pierwsze panowanie utracone przez Adama w Raju, a odkupione przez Jezusa na Kalwarii” (E-47).

 

„Pierwsze panowanie Adam stracił przez grzech, Jezus przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci, stał się oną mocną Wieżą Obronną – Fortecą i Obrońcą dla całego  ludu Pańskiego”. „Wiedz, że do Ciebie (do Jezusa) przyjdzie, przyjdzie mówię pierwsze państwo i przez 1000 lat będzie On panował błogosławiąc, podnosząc wszystkich chętnych i posłusznych”.

W.T.1911 Straż 1928-11.

 

„A teraz przypomnijmy sobie kolejne kroki, które  w oparciu o ‘mocniejszą mowę prorocką’ ugruntowały nas w świadomości, która porusza serca i podnosi na duchu. Wspomnijmy na stojące w przeszłości wszystkie prorocze drogowskazy wskazujące na to, że nasze czasy  są najwspanialszym  okresem w historii świata”.                                                                         C-304.

 

Ostatnim drogowskazem jest Izrael, bowiem ucisk Jakubowy miał kończyć Armagieddon, który rozpoczął się w 1980 roku. Ten ostatni znak drogowy wskazuje, że „droga szeroka”, która prowadzi świat na  zginienie ma swój koniec tu i teraz. Patrząc na ten znak nasuwa się pytanie – co dalej?

Dalej mamy nowy znak – „Pięćdziesiątnica”, który wskazuje na początek nowej – trzeciej drogi zwanej proroczo „gościńcem świątobliwości” lub wg N.B. „drogą bitą świętą”. Według proroka Izajasza (35:1-10) będzie to bezpieczna i bezkolizyjna „autostrada”. Droga prosta i łatwa, bez kamieni, przeszkód” (A-215-218).

 

Oddanie do użytku tej „drogi świętej” nastąpiło 6 Siwan 2001 roku. Jednak szlabany nie zostały jeszcze podniesione. Oficjalna inauguracja dla publiczności nastąpi po spełnieniu warunków, które poda jej nowa administracja. „Z Syonu przyjdzie prawo, a słowo Pańskie z Jeruzalemu” (Izaj.2:3 i Mich.4:2). Ten proroczy fakt jest zbieżny z oddaniem i uruchomieniem świątyni Zorobabela w 2005 roku.

Wówczas to rozpocznie się ruch w kierunku Jeruzalem. Taką proroczą wizję nakreślił nam prorok Izajasz. Natomiast prorok Micheasz określił to Królestwo jako „Królestwo Córki Jeruzalemskiej”.

Ponieważ Książęta z Ojców stali się synami (Psalm45:17) to dla przejrzystości sytuacji wszyscy poddani jako dzieci królestwa są pokazani w córkach Jeruzalemskich.

Podobnie jest też z ofiarami. Jeżeli cielec jest typem na ofiarę Jezusa, to typem na ojców St. Testamentu jest dla odmiany czerwona jałowica. Pan tak uczynił, dla ułatwienia nam zrozumienia.

Królestwo Córki Jeruzalemskiej nie ogranicza się ani do Jeruzalem, ani do cielesnego Izraela. „Bowiem cały rodzaj ludzki będzie mógł stać się prawdziwym Izraelem. Nazwa Izrael oznacza – Lud błogosławiony przez Pana; oznacza też „Lud Boży”, „Lud Pański” (D-654), a więc obejmuje wszystkich, którzy staną się Ludem Bożym, tj.:

 

„Każdego, który się nazywa imieniem moim i któregom ku chwale swojej stworzył, któregom ukształtował i któregom uczynił”.                                                                                               Izaj.43:7.

 

Królestwo to obejmie całą ziemię – wszystkie narody, od Eskimosów, po Aborygenów. Wszystkie pustynie i miejsca leśne. Wszystkie pokolenia ziemi, od obecnie żyjących 6 miliardów, aż do praojca Adama. Wszystkie dzieci tego Królestwa będą miały jedno wspólne imię –„Córki Jeruzalemskie”.

Obecne nominalne kościoły chciały już uchodzić za takie córki, przybierając dodatkowe imiona (zob. Pieśń Baranka str.137). W okresie tysiąclecia będą musiały porzucić poprzednie dziwaczne imiona i stać się córkami Jeruzalemskimi. A to oznaczać będzie podległość swym starszym braciom z Niebieskiego i Ziemskiego Jeruzalem.

Jako „córki” będą dbały o swój wdzięk, jak i o piękno otoczenia.

„Najwspanialszym klejnotem Pańskiego uwielbionego podnóżka przy końcu 1000-lecia będzie ludzkość, w której doskonałości, wolności, podobieństwo do Boga w zakresie przymiotów moralnych i umysłowych znajdzie swe odbicie  Sama Boskość”. (D-648).

 

Zestawienie 218

 

 

 

1Moj.15:8-9 „Panie Boże, po czemże poznam, iż ją odziedziczę? Weźmij mi jałowicę trzecioletnią, i kozę trzecioletnią, i barana trzecioletniego, i synogarlicę, i gołąbiątko. -----

 

 

 

4668

 

Ukryta obietnica i czas realizacji:

 

Mich.4:8 „Królestwo córki Jeruzalemskiej”.------------------------------------- 1548

 

Godzina 3°°  ·  w dniu 6  ·  w miesiącu 3  ·  w roku 2001---------------------- 3120

 

 

 

 

4668

 

 

Zestawienie 219

 

 

 

Zrozumienie czasu początku Królestwa, po 20 latach:

 

Obj.11:11 „A po półczwarta dnia duch żywota od Boga wstąpił w nich i stanęli na nogach swoich”.   ------------------------------------------------------------------

 

Mich.4:8 „Królestwo córki Jeruzalemskiej”. -------------------------------------1548

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  6129 szanah  +  1000 ---------------------------------------7619

 

 

 

 

9167

 

 

9167

 

 

Zestawienie 220

 

 

Mich.4:8 „Królestwo córki Jeruzalemskiej”.-----------------------------------------------

 

Trwające lat:------------------------------------------------------------------------------

 

 

1548

 

1000

 

Razem

 

2548

 

„Książęta nowej dyspensacji” (D-629):

 

Jan.1:51 „Anioły Boże”. ------------------------------------------------------------------

 

 

 

2548

 

Zestawienie 221

 

 

Mich.4:8 „Królestwo Córki Jeruzalemskiej”. ---------------------------------------------

 

Główni Jego Reprezentanci:

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub  --------------------------------------------------------grec.

 

 

1548

 

 

1210

 

Razem

 

2758

 

Ojcowie Święci:

 

Obj.20:9 „Obóz świętych”.----------------------------------------------------------------

 

 

 

2758

 

Zestawienie 222

 

 

Mich.4:8 „Królestwo córki Jeruzalemskiej”.-----------------------------------------------

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah  ---------------------------------------------------------

 

Dz.Ap.2:1 „A gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty”------------------------------ wg Delitzscha

 

 

1548

 

2491

 

2090

 

Razem

 

6129

 

Oto początek Królestwa Córki

Jeruzalemskiej liczony od stworzenia Adama:

 

4128  +  2001  ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

6129

 

Zestawienie 223

 

 

 

Agg.2:5-6 „Jednak teraz zmocnij się Zorobabelu! Mówi Pan; zmocnij się Jesue, synu Jozedekowy, kapłanie najwyższy! Zmocnij się też wszystek ludu tej ziemi, mówi Pan, a róbcie; bom Ja z wami mówi Pan Zastępów. Według słowa, któremem przymierze uczynił z wami, gdyście wychodzili z Egiptu. Duch także mój stanie w pośrodku was, nie bójcież się”. ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

9162

 

Mich.4:8 „Królestwo Córki Jeruzalemskiej”. ------------------------------------ 1548

 

6 Siwan  ·  6127 szanah  +  1000 ---------------------------------------------- 7614

 

 

 

9162

 

 

Przygotowywanie się wzbudzonych Proroków do inauguracji Królestwa, odbywa się równocześnie z budową drugiej Świątyni przez Wielkie Grono. Zrozumienie tych faktów wzmacnia lud Boży.

 

Zestawienie 224

 

 

Mich.4:8 „Królestwo córki Jeruzalemskiej”.-----------------------------------------------

 

28  ·  5  ·  2001 -------------------------------------------------------------------------

 

 

1548

 

2034

 

Razem

 

3582

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem”.--------

 

 

 

3582

 

Zestawienie 225

 

 

Zach.9:10 „Bo wytracę wozy z Efraima i konie z Jeruzalemu”. -----------------------------

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich jako przedtem byli i radców twoich jako na początku”. -----------------------------------------------------------------------------

 

 

1992

 

 

1992

 

Zestawienie 226

 

 

Joel.2:28 „A potem wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze”.--------------------------------------------------------------------

 

Obj.1:7 „Ujrzy Go wszelkie oko”.---------------------------------------------------------

 

 

 

2720

 

2720

 

Zestawienie 227

 

 

 

Zasadnicza rola Proroków w dziele Restytucji:

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem”.----------------------------------------------------------------------------------- 3582

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  w roku  2001 ------------------------------------------------2493

 

 

 

 

 

 

6075

 

 

Proroczy opis Restytucji zakończony Wielką Ucztą:

 

Izaj.35:1-10 „Weselić się z tego będzie pustynia i miejsce leśne, a rozraduje się i zakwitnie jako róża. Ślicznie zakwitnie, i radując się weselić się będzie z wykrzykaniem; chwała Libanu będzie jej dana, i ozdoba Karmelu i Saronu. One ujrzą chwałę Pańską i ozdobę Boga naszego. Umacniajcie ręce osłabiałe, a kolana zemdlałe posilajcie. Mówcie do zatrwożonych w sercu: Zmocnijcie się, nie bójcie się; oto Bóg wasz z pomstą przyjdzie; z nagrodą Bóg sam przyjdzie, i zbawi was. Tedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych otworzone będą. Tedy podskoczy chromy jako jeleń, a niemych język śpiewać będzie, albowiem wody na puszczy wynikną, a potoki na pustyniach. I stanie się miejsce suche jeziorem, a bezwodne źródłami wód; w łożyskach smoków, kędy legali, trawa, trzcina, i sitowie rość będzie. I będzie tam droga i ścieżka, która drogą świętą słynąć będzie; nie pójdzie po niej nieczysty, ale będzie dla onych samych. Którzy tą drogą pójdą, i głupi nawet, nie zbłądzą. Nie będzie tam lwa, a okrutny zwierz nie będzie chodził po niej, ani się tam znajdzie; ale wybawieni po niej chodzić będą. Odkupieni, mówię, Pańscy nawrócą się, i przyjdą na Syon z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich; radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze”. ------------------------------- p.l.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6075

 

Zestawienie 228

 

 

Ps.47:8-9 „Albowiem Bóg Królem wszystkiej ziemi; śpiewajcież rozumnie. Króluje Bóg nad narodami; Bóg siedzi na Świętej Stolicy Swojej”. ----------------------------------

 

Początek Królestwa:

 

Święto Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005  -------------------------------------------------------

 

 

 

2529

 

 

2529

 

Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twksh gx  =  502  Zach.14:16.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas