Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

KRÓLESTWO  UKAZANE  W  WIZJI

 

„Oto dwaj mężowie rozmawiali z Nim, a ci byli Mojżesz i Eliasz, którzy  pokazawszy  się  w  chwale  mówili  o Jego śmierci,  która miała nastąpić w Jeruzalemie”.                                  Łuk.9:30-31.

 

Apostołów przerażała myśl o śmierci ich Mistrza. Wydawało się im, że to nie licuje z godnością Mesjasza. Przeto teraz Pan starał się przygotować ich umysły do zrozumienia, że śmierć Jego nie niweczy obietnicy o Królestwie Mesjasza lecz jest koniecznym warunkiem do jego wprowadzenia. Wizja ta stała się orzeźwieniem i wzmocnieniem ich wiary. Zrozumieli, że śmierć Jego, o której Pan mówił, była nie unikniona – Bogu wiadoma i uznana. Potwierdzeniem tego był głos z obłoku mówiący: „Ten jest Syn Mój miły Tego słuchajcie”.

 

Apostoł Piotr, uczestnik tej wizji - napisał później:

 

Albowiem nie baśni jakich misternie wymyślonych naśladując, uczyniliśmy wam znajomą Pana naszego Jezusa Chrystusa moc i przyjście, ale jako ci którzyśmy oczami naszymi widzieli wielmożność Jego na górze onej świętej”.                                                                  2 Piotr.1:16-19.

 

„Nie ulega więc żadnej wątpliwości, że obiecane Królestwo nadejdzie. Wszak proroctwa przepowiadające przyjście i panowanie Mesjasza są jeszcze silniejszymi dowodami – one  zawieść nie mogą. Królestwo to czeka, aż cierpienia członków ciała Chrystusowego będą dopełnione. Wówczas, w czasie Wtórej Obecności Jezusa, ci zostaną ubłogosławieni i uwielbieni, a klasa przedstawiona w Mojżeszu też będzie ubłogosławiona i użyta za narzędzie w Królestwie. Zatem w wizji tej przedstawione było całe Królestwo Boże. Przede wszystkim ukazane ono było w Jezusie, następnie w Eliaszu, który przedstawiał klasę Kościoła, a następnie pokazane było w Mojżeszu, który wyobrażał wiernych na poziomie ziemskim – (klasa Proroków) przez których niebiańskie błogosławieństwa będą spływać na ludzkość”.                                          W. T. 1912   Straż 1963 – 140.

Pełna realizacja wizji o Królestwie Mesjańskim zaczyna się od 6 Siwan 2001r. Bowiem śmierć Pana miała miejsce 33 r.n.e. Wtóra Obecność w 1874 r. Uwielbienie ostatniego członka Kościoła w 1994 r. Natomiast do pełnej realizacji wizji konieczne było aby wzbudzeni zostali też Prorocy. Potwierdzają to poniższe zestawienia.

 

Zestawienie 213

 

 

Obie klasy skompletowane i wzbudzone:

 

Mat.17:3 „Mojżesz i Eliasz, z Nim rozmawiający”. ----------------------------------------

 

Dz.Ap.2:1 „A gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty”  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah -------------

 

 

 

 

4578

 

4578

 

 

Zestawienie 214

 

 

 

Okup gwarancją zmartwychwstania:

 

1Tym.2:5-6 „Człowiek Chrystus Jezus. Który dał samego siebie na okup za wszystkich”.   ------------------------------------------------------------- p.l. 1171

 

Przymierze Nowe  ·  Zmartwychwstanie  ·  Jerozolima ------------------------- 1612

 

Dzień Pięćdziesiąty  ·  3°° · 6 Siwan  ·  2001 szanah  -------------------------- 4414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7197

 

 

 

Mat.17:3 „A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, z Nim rozmawiający”. --------------------

 

 

7197

 

Dzień Pięćdziesiąty  grec. Thn hmeran thj penthkosthj  =  1923 Dz.Ap,2:1.

Jerozolima  hebr. ~lXwry  =  586.

 

Zestawienie 215

 

 

Ziemska faza Królestwa:

 

Mich.4:8 „Królestwo córki Jeruzalemskiej”.-----------------------------------------------

 

Dz.Ap.2:1 „A gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty”.------------------------------------------

 

Czas lepszego zmartwychwstania bliźniaczych klas:

 

3°°  · 6  Siwan  ·  2001 szanah  ·   Dydymus  ·  Dydymus  ------------------------------

 

 

 

1548

 

2090

 

 

3559

 

Razem

 

7197

 

Mat.17:3 „A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, z Nim rozmawiający”. --------------------

 

 

7197

 

Dydymus grec. Didumoj = 534 Jana11:16

 

Zestawienie 216

 

 

Oto sposób i czas ustanowienia Królestwa Bożego:

 

Izaj.32:1 „Oto król będzie królował w sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą. -----------------------------------------------------------------------------------------

 

Dz.Ap.2:1 „A gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty”.------------------------------------------

 

Jerozolima  ·  3°°  · 6  Siwan  ·  2001  szanah -------------------------------------------

 

 

 

 

2030

 

2090

 

3077

 

Razem

 

7197

 

Mat.17:3 „A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, z Nim rozmawiający”. --------------------

 

 

7197

 

Zestawienie 217

 

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”. -----------------------------------------------------  p.l.

 

Żyd.11:35 „Aby lepszego dostąpili zmartwychwstania”. -----------------------------------

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub --------------------------------------------------------------

 

 

 

850

 

4916

 

638

 

Razem

 

6404

 

Warunek spełniony w 33 roku ne.:

 

Mat.17:9 „Nikomu nie powiadajcie tego widzenia, aż Syn człowieczy zmartwychwstanie”.-

 

 

6404

 

 

Zbawienie Boże głośno brzmi – Po całej ziemi tej.

Iż wybawienie zjednał mi – Zbawiciel z łaski Swej.

 

Zbawienie wszystkim dane jest – Królestwo Boże tuż,

Wesel się ziemio raduj się – Zbawiciel przyszedł już.

 

Pieśń 349.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas