Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

DZIEŃ  RADOSNEGO  TRĄBIENIA

 

„I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni z ziemi asyryjskiej i rozproszeni w ziemi egipskiej i będą oddawali pokłon Panu na Świętej górze w Jeruzalemie”.

Izaj.27:13.N.B.

 

Trąby srebrne są symbolem poselstwa prawdy na czasie – prawdziwego poselstwa. Różnej wielkości są instrumenty dęte – małe trąbki, fanfary i wielkie trąby zwane „surmy bojowe” lub puzony. Ten wielki instrument, jak twierdzą znawcy składa się z dwóch równolegle ustawionych rur, połączonych u dołu w kształcie litery U ruchomą rurką, której przesuwanie pozwala zmieniać wysokość dźwięku. Górny koniec zaopatrzony jest w ustnik, dolny zaś w szeroką czarę głosową. Tekst nasz mówiąc o wielkiej trąbie opisuje największy instrument zwany dziś surmą lub puzonem.

 

Trąba wielka, to cenna rzecz, ale potrzebni są trębacze, którzy podłączą się do jej ustnika i ze swoich płuc wyzwolą energię w postaci ciepłego powietrza – symbol Ducha Bożego. Bez tego współdziałania trąba nie wyda głosu. Trąba jest wielka, a grającym mały człowieczek. Efekt końcowy to głos „Fones Moi” – dotyczy on spraw ważnych, bo wielkich, wzbudzenia Proroków i Wielkiego Grona, wejście w życie Nowego Przymierza, na dziś są to z radosnych spraw najważniejsze i największe. Trąbienie to inaczej mówiąc – zwiastowanie radosnego poselstwa w sposób ciągły i pewny (1Kor.14:8).

 

Trąbienie jest przeznaczone dla ucha wiary – dla tych, których uszy są otwarte. Pozostali muszą trochę jeszcze poczekać na fakty. Wówczas to „ujrzy Go wszelkie oko i ci którzy Go przebodli” (Obj.1:7). Dlatego obecne trąbienie nie ma związku z uderzeniem Jordanu, podobnie jak i wszystkie poprzednie trąbienia nie były uderzeniem wód Jordanu. Odbywa się ono w obrębie „domu wiary” i to jest jego zasadniczy cel  „będą one (trąbienia) przypominały nas Bogu naszemu” (Żyd.6:10).

 

Nasz tytułowy tekst był dotąd trudnym do zrozumienia. Np.: Jak na głos trąby mają wrócić, ci którzy zginęli w ziemi asyryjskiej? Jak mają przyjść rozproszeni w ziemi egipskiej? Dlaczego prorok nie wymienił tych którzy są w ziemi babilońskiej? Otóż ziemią najbardziej nieprzyjacielską była ziemia asyryjska – symbol grobu. „Mówi Pan, że się nawrócą z ziemi nieprzyjacielskiej” (Jer.31:16). Początkiem proroczego powrotu są wzbudzeni Prorocy. Wielkie Grono rozproszone było w ziemi egipskiej, symbolicznie zwanej „Sodomą i Egiptem” (Obj.11:8). Nasze obecne sposobności są bardzo wielkimi przywilejami. Zestawienia liczbowe pokazują, że mogą to być już ostatnie nasze przywileje – jak ostatnim pokarmem jest wieczerza – jak ostatnim poselstwem jest poświadczenie, że „Małżonka Jego nagotowała się” tak i trąbienie przy naszym skromnym współdziałaniu – może być ostatnim trąbieniem srebrnej trąby – Prawdy na czasie.

 

Zestawienie 203

 

 

Trąbiący i temat trąbienia:

 

Lud Wielki  ·  Zmartwychwstanie  ·  Izrael------------------------------------------------

 

Data:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

 

2488

 

 

2488

 

Razem

 

4976

 

Izaj.27:13 „Stanie się też dnia onego, że zatrąbią w trąbę wielką, i przyjdą, którzy byli poginęli w ziemi Assyryjskiej, i którzy byli zagnani do ziemi Egipskiej; i będą się Panu kłaniali na górze świętej w Jeruzalemie”.-------------------------------------------------

 

 

 

 

4976

 

Lud Wielki  grec.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

Zmartwychwstanie  grec.  H anastasij  =  777  Obj.20:5.

Izrael  grec.  Israhl  =  349.

 

Zestawienie 204

 

 

 

Izaj.27:13 „Stanie się też dnia onego, że zatrąbią w trąbę wielką, i przyjdą, którzy byli poginęli w ziemi Assyryjskiej, i którzy byli zagnani do ziemi Egipskiej; i będą się Panu kłaniali na górze świętej w Jeruzalemie”.---------------------------------------------

 

Dla każdej z bliźniaczych klas oddzielna data:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah --------------------------------------------------------2488

 

6 Siwan  ·  2001 szanah --------------------------------------------------------2488

 

 

 

 

4976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4976

 

 

 

 

 

Zestawienie 205

 

 

Władza uwielbionego Kościoła reprezentowana przez wzbudzonych Proroków:

 

Dan.2:45 „Z góry odcięty był kamień, który nie bywał w ręku, a skruszył żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto”.-------------------------------------------------------------------

 

Czas ich wzbudzenia:

 

2001 -------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2975

 

 

2001

 

Razem

 

4976

 

Temat ciągłego trąbienia:

 

Izaj.27:13 „Stanie się też dnia onego, że zatrąbią w trąbę wielką, i przyjdą, którzy byli poginęli w ziemi Assyryjskiej, i którzy byli zagnani do ziemi Egipskiej; i będą się Panu kłaniali na górze świętej w Jeruzalemie”. -----------------------------------------------

 

 

 

 

 

4976

 

Zestawienie 206

 

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”.----------------------------------------------------- p.l.

 

Oto sądownicza władza Proroków:

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem”.---- p.l.

 

Dokładna data wzbudzenia i okres panowania Sędziów:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah  +  1000  --------------------------------------------------------

 

 

 

850

 

 

 

638

 

 

3488

 

Razem

 

4976

 

Izaj.27:13 „Stanie się też dnia onego, że zatrąbią w trąbę wielką, i przyjdą, którzy byli poginęli w ziemi Assyryjskiej, i którzy byli zagnani do ziemi Egipskiej; i będą się Panu kłaniali na górze świętej w Jeruzalemie”.-------------------------------------------------

 

 

 

 

4976

 

Zestawienie 207

 

 

Obj.19:9 „I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego. I rzekł mi: Te prawdziwe słowa Boże są”. ---------------------------- p.l.

 

Zmartwychwstanie  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah -------------------------------------------

 

 

 

1711

 

3265

 

Razem

 

4976

 

Trąbienie pokrywa się z czasem Wieczerzy:

 

Izaj.27:13 „Stanie się też dnia onego, że zatrąbią w trąbę wielką, i przyjdą, którzy byli poginęli w ziemi Assyryjskiej, i którzy byli zagnani do ziemi Egipskiej; i będą się Panu kłaniali na górze świętej w Jeruzalemie”.-------------------------------------------------

 

 

 

 

 

4976

 

Zmartwychwstanie  grec.  H anastasij  =  777  Obj.20:5.

 

Zestawienie 208

 

 

2Król.2:13-14 „A tak wziąwszy płaszcz Eliaszowy, który był spadł z niego, uderzył nim wody mówiąc: gdzież jest Pan, Bóg Eliaszowy? A tak i on uderzył nim wody, a rozdzieliły się tam i sam i przeszedł Elizeusz”. -------------------------------------------

 

Izaj.51:9 „Ramię Pańskie”.  ---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4513

 

309

 

Razem

 

4822

 

Płaszcz Eliasza i działalność Elizeusza za Jordanem dotyczą spraw Restytucji:

 

Izaj.18:3 „Wszyscy obywatele świata i mieszkający na ziemi ujrzycie, gdy będzie chorągiew podniesiona na górach, i gdy w trąby trąbić będą, usłyszycie”. --------------------------

 

 

 

 

4822

 

Zestawienie 209

 

 

Joel.3:16 „Nadto Pan z Syonu zaryczy, a z Jeruzalemu wyda głos Swój, tak, że zadrżą niebiosa i ziemia”.  ---------------------------------------------------------------------

 

Pan i czas Jego potężnego głosu z Jeruzalemu:

 

JAHWE  ·  3  ·  12  ·  2004  +  1000 ---------------------------------------------------

 

 

 

3045

 

 

3045

 

Jahwe  hebr .  hwhy   =   26  2Moj.6:3.

Dla przypomnienia: Dan.12:12 =  3045.

 

Zestawienie 210

 

 

1Moj.25:7 „Teć są dni lat żywota Abrahamowego, które przeżył, sto i siedemdziesiąt i pięć lat”. -----------------------------------------------------------------------------------

 

Proroczy klucz Abrahama ----------------------------------------------------------------

 

 

 

3590

 

3960

 

Razem

 

7550

 

Obiecane potomstwo i czas liczony od roku stworzenia Adama:

 

Izrael  ·  15 Ethanim  ·  6133 szanah  ----------------------------------------------------

 

 

 

7550

 

Zestawienie 211

 

 

Izaj.49:13 „Śpiewajcie niebiosa, rozraduj się ziemio i głośno zabrzmijcie góry! Albowiem Pan pocieszył lud swój, a nad ubogimi swoimi zmiłował się”.----------------------------

 

Oto czas radości:

 

2015 szanah-------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2370

 

2370

Szanah  hebr.   hnv   =  355.

 

Rok 2015 jest ostatnią datą wynikającą z równoległości Abrahama. W tym bowiem roku minie 3960 lat od śmierci ojca wszystkich wierzących, która miała miejsce w roku 1945 pne. (Chronologia Biblijna str.103).

 

Zestawienie 212

 

 

Głos trąbienia jest pewny, ponieważ:

 

Obj.19:9 „I rzekł mi: Te prawdziwe słowa Boże są”. --------------------------------------

 

28  ·  5  ·  2001  +  1000 ----------------------------------------------------------------

 

 

 

3034

 

3034

 

Wnet Pański głos otworzy grób

I wezwie zmarłych na swój sąd

Wśród tysiącletnich wzniosłych prób

Udoskonali ziemski ląd

Pieśń 86

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas