Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

„PRZYJDŹ  KRÓLESTWO  TWOJE”

 

Mat.6:10

 

Słowa modlitwy Pańskiej docelowo odnoszą się do Królestwa po Tysiącleciu, bowiem Tysiąclecie jest Królestwem Chrystusa Króla. Słowa naszego Pana: „Ja i Ojciec mój jedno jesteśmy” (Jan10:30) nauczyły nas, że i Tysiąclecie jest już Królestwem Bożym. Wszyscy wierzący i poświęceni Bogu na służbę w Wieku Ewangelii, w takim zrozumieniu się modlili. Natomiast ludzkość w Tysiącleciu będzie się również modlić „Przyjdź Królestwo Twoje” w odniesieniu do czasu po Tysiącleciu. Zanoszone modlitwy nie mają na celu przyśpieszenia nadejścia Królestwa gdyż w Boskim Planie, czasy i chwile nie mogą być zmienione nawet o godzinę. Modlący się pożądając Królestwa, proszą o poznanie czasu i sposobu jego ustanowienia. Jeśli są to modlitwy wiary, wówczas zostają wysłuchane, zrozumienie jest dane.

Wiara jest czynnością, ćwiczeniem naszych umysłów odnośnie Boskich obietnic oraz czasów i chwil przeznaczonych na ich realizacje. Bezczynność nie jest wiarą. Tysiąclecie jest Królestwem Bożym w znaczeniu że:

1/. Niebieski Ojciec jest Wielkim Królem, Władcą Absolutnym i to On ułożył Plan zbawienia, którego częścią będzie Tysiącletnie Królestwo. Jest to jego Królestwo także w tym znaczeniu, że zostanie ono ustanowione i będzie podtrzymane Jego Mocą. Jest to Jego Królestwo jeszcze i dlatego, że Bóg jako wielki Władca Naczelny, a także Jego prawo miłości i miłosierdzia będą reprezentowane przez Pośrednika, którego On wyznaczył.

 

2/. „Jest to także Królestwo Chrystusowe – Królestwo umiłowanego Syna Bożego w tym sensie, że Chrystus jako Pośrednik Przymierza Nowego, będzie bezpośrednim władcą owego Tysiącletniego Królestwa jako przedstawiciel Ojca”.

 

3/. „Będzie to Królestwo Świętych, bowiem jako Królewskie Kapłaństwo będą oni panować, sądzić i błogosławić świat” (Obj.20:6).

 

4/. Klasą pośredniczącą będą Prorocy „Choć nie będą Królestwem w ścisłym tego słowa znaczeniu, będą je reprezentować wobec ludzi w sposób tak doskonały, że zostaną przez nich uznani za Królestwo. Członkowie tej klasy [w liczbie 144] będą jedynymi widzialnymi reprezentantami tegoż Królestwa. Dlatego nazywamy ich, Ziemską fazą Królestwa, widzialną dla ludzi”. (Myśli wybrane D-617 – 619).

 

Lud Boży modlił się o poznanie tajemnic Królestwa Bożego i w tym został wysłuchany.

 

„Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom”.                                                                                                                      Amos.3:7 N.B.

 

Zestawienie 189

 

 

1Moj.18:18 „Ponieważ Abraham pewnie rozmnożon będzie w lud wielki i możny, a w nim będą ubłogosławione wszystkie narody ziemi”.  -----------------------------------------

 

Abraham – przedstawiciel 144 Książąt:

 

144 Książęta. -----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1276

 

 

1276

 

Książęta grec Arcontej  =  1132   Izaj.32:1  wg. LXX

 

Zestawienie 190

 

 

1Moj.18:17 „Izali Ja zataję przed Abrahamem, co mam czynić?” --------------------------

 

Abraham – przedstawiciel 144 osobowego rządu:

 

144 Starsi. --------------------------------------------------------------------------------

 

 

1416

 

 

1416

Starsi  grec.  Presbuteroi  =  1272.  Obj.5:14.

 

Zestawienie 191

 

 

 

Obj.11:15 „Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi Jego”.------------------------------------------------------------------------------

 

W wartości liczbowej tekstu ukazany jest rok 1981 liczony od

daty wejścia grzechu na świat, oraz data zmartwychwstania

Proroków, którzy będą widzialnymi przedstawicielami Bożymi:

 

4126 + 1981-------------------------------------------------------------------- 6107

 

6 Siwan  ·  2001 szanah  --------------------------------------------------------2488

 

 

 

8595

 

 

 

 

 

8595

 

 

Zestawienie 192

 

 

 

Obj.22:20 „Amen przyjdź Panie Jezusie”.---------------------------------------- 2497

 

Dokładna data początku działalności Pośrednika względem wzbudzonych Proroków:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------ 2491

 

 

 

 

4988

 

 

Obj.21:6 „I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec”.-----------------

 

 

4988

 

Zestawienie 193

 

 

Mich.4:4 „Ale każdy będzie siedział pod winną macicą swoją i pod figowem drzewem swojem, a nie będzie nikt, coby ich przestraszył”. ---------------------------------------

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem”. -------

 

Łuk.13:28 „Abraham i Izaak i Jakub i wszyscy prorocy”.----------------------------------

 

 

3582

 

 

3582

 

3582

 

Zestawienie 194

 

 

 

Obj.22:20 „Zaiste przyjdę rychło”. -----------------------------------------------2188

 

1Moj.25:24 „A gdy się wypełniły dni jej, aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej”. -------------------------------------------------------------------------p.l. 454

 

 

 

2642

 

 

Narodzenie bliźniąt – dowód przyjścia:

 

Obj.22:7 „Oto przychodzę rychło”.--------------------------------------------------------

 

 

 

2642

 

Zestawienie 195

 

 

Oto duch modlitwy Kościoła Pierworodnych:

 

Obj. 22:20-21 „Tak mówi ten, który świadectwo daje o tych rzeczach: Zaiste, przyjdę rychło. Amen. I owszem przyjdź, Panie Jezusie! Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. Amen”. --------------------------------------------- p.l.

 

1Kor. 11:26 „Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł”.-----------------------------------------------p.l.

 

 

 

 

 

1889

 

 

1889

 

Zestawienie 196

 

 

Mat.24:14 „Wtedy nadejdzie koniec”. ----------------------------------------------------

 

3°°  ·  6  ·  3  ·  2001 ------------------------------------------------------------------

 

 

1539

 

2013

 

Razem

 

3552

 

Mat.24:13 „Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawion będzie”. ---------------------------

 

 

3552

 

Poniższe zestawienia wskazują na różne punkty chronologiczne kończące stary świat. Są one zarazem różnymi początkami Tysiąclecia.

 

Zestawienie 197

 

 

Koniec tego wieku. -----------------------------------------------------------------------

 

6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

2488

 

2488

 

Koniec tego wieku  grec.  To teloj tou aiwnoj  =  2488.

 

Zestawienie 198

 

 

Mat. 6:10 „Przyjdź Królestwo Twoje”. ----------------------------------------------------

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”.  ----------------------------------------------------- p.l.

 

Izaj.1:26 „I przywrócę sędziów twoich jako przedtem byli i radców jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem Sprawiedliwości, miastem wiernym”.  ------- p.l.

 

 

2086

 

 

850

 

 

 

638

 

Razem

 

3574

 

Ilość lat od początku okresu sędziów w 1569 r. p.n.e.

do roku 2005n.e. kiedy świątynia zacznie pracować na korzyść świata:

 

1569  +  2005 ----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3574

 

Zestawienie 199

 

 

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”.  -------------------------------------------  p.l. 850

 

W roku ------------------------------------------------------------------------- 2004

 

 

 

 

2854

 

 

Królestwo będzie w pełni ustanowione, gdy Jego

widzialna Reprezentacja będzie gotowa do działania:

 

Łuk.22:18 „Aż przyjdzie Królestwo Boże”. -----------------------------------------------

 

 

 

 

2854

 

Zestawienie 200

 

 

Izaj.51:17 „Ocuć się, ocuć się, powstań Jeruzalemie! Któreś piło z ręki Pańskiej kubek zapalczywości Jego, drożdże z kubka trucizny śmiertelnej wypiłoś i wysączyłoś”. ---- p.l.

 

Wielkie błogosławieństwo:

 

4Moj.6:24-27 „Niech ci błogosławi Pan, a niechaj cię strzeże; niech rozjaśni Pan Oblicze Swoje nad tobą, a niech ci miłościw będzie; Niech obróci Pan Twarz Swoję ku tobie, a niechaj ci da pokój. I będą wzywać imienia mego nad synami izraelskimi, a Ja im błogosławić będę”.  ----------------------------------------------------------------- p.l.

 

 

 

966

 

 

 

 

 

966

 

Zestawienie powyższe informuje nas, że naród Izraela jako pierwszy wśród narodów świata zostanie obdarzony Bożym błogosławieństwem (Mich.4:8).

 

Zestawienie 201

 

 

 

Oto „pałac” zrozumienia Restytucyjnych

błogosławieństw i „deseczki cedrowe” życia wiecznego:

 

Pieśń.Sal.8:8-9 „Mamy siostrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi. Cóż uczynimy z siostrą naszą w dzień, którego o niej mowa będzie? Jeźliże jest murem, zbudujmyż na niej pałac srebrny; a jeźli jest drzwiami, oprawmyż ją deszczkami cedrowymi”.--------------------------------------------------------------------------------------5000

 

6 Siwan  ·  2001 szanah -------------------------------------------------------- 2488

 

 

 

 

 

 

 

 

7488

 

 

Izaj.35:4-6 „Mówcie do zatrwożonych w sercu: zmocnijcie się, nie bójcie się; oto Bóg wasz z pomstą przyjdzie; z nagrodą Bóg sam przyjdzie, i zbawi was. Tedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych otworzone będą. Tedy podskoczy chromy jako jeleń, a niemych język śpiewać będzie; albowiem wody na puszczy wynikną, a potoki na pustyniach”.-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

7488

 

Zestawienie 202

 

 

 

Łuk.13:28 „Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy prorocy”. ------------ wg Delitzscha 1213

 

Będą panować w imieniu Pomazańca przez lat:

 

1000 ----------------------------------------------------------------------------1000

 

 

 

2213

 

 

Obj.11:15 „Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków”. ------------------------------------------ p.l.

 

 

 

2213

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas