Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

JESZCZE  JA  RAZ  PORUSZĘ

 

NIE  TYLKO  ZIEMIĄ,  ALE  I  NIEBEM

 

„Bo tak mówi Pan  Zastępów:  Oto ja jeszcze raz, a to po małym czasie poruszę niebem i ziemią i morzem i suchą. Poruszę, mówię, wszystkie narody i przyjdą do Pożądanego od wszystkich narodów i napełnię ten dom Chwałą, mówi Pan Zastępów”.                                  Agg. 2:7-8.

 

„W powyższych tekstach wyrażona jest jedna z najbogatszych obietnic Słowa Bożego. Ewangelia w streszczeniu – Ewangelia łaski dla świata, a chwały dla Kościoła. Na obu końcach zaopatrzona jest podpisem Władcy Wszechświata – Pana Zastępów. Wypowiedziana została w taki sposób przez jednego ze świętych proroków – Aggieusza”.                      WT – 3052, Straż 1947-105.

 

Zapowiedziane z dawna poruszenie nieba i ziemi ma ścisły związek z przepowiedzianym przez Pana „Uciskiem Wielkim” Mat.24:21. Głównym celem tego ucisku – Armagieddonu - jest rozliczenie niesprawiedliwych rządów „królów ziemskich” z „bestią” na czele i położenie im kresu.

„Słowo Boże rzuca przerażające oskarżenia przeciwko niektórym z wielkich systemów naszych dni”. Źródłem narastającego niezadowolenia z rażącej niesprawiedliwości i nierówności społecznej jest narastająca stale świadomość społeczna Tom 4 str. XV „Gdyby Bóg uchylił zasłony nieświadomości  tysiąc lat wcześniej, to świat uszykowałby się do bitwy Armagieddonu tysiąc lat temu”.                                                                                                                                                                                         D-V.

„Wojska bestii i królów ziemskich” były gotowe do starcia z „siedzącym na koniu” już w 1981 roku. Prorok Aggieusz który pierwszy prorokował o „poruszeniu nieba, ziemi, morza” wypowiedział swoje proroctwo w 520 r. pne. Stosując klucz 2520 otrzymujemy rok 2000 n.e. w którym pozaobrazowy Aggieusz rozpoczyna działalność. Dzień 11.09.2001 roku może być uważany jako początek „poruszenia ziemi”. „Poruszenia nieba” można spodziewać się w najbliższej przyszłości (Żyd.12:26).

 

Oto wymowny cytat z tygodnika „Newsweek – Polska” wydanie specjalne z dnia 10.12.01. Artykuł zatytułowany „Przełomowy rok”, „Wstrząśnięty kalejdoskop” – tak Tony Blair  nazwał świat po tragedii 11 września. „Szkiełka rozsypały się i za chwilę ułożą się w nowy, klarowny obraz” – zapewniał premier Wielkiej Brytanii.  Dziś trzy miesiące po największym w historii ataku terrorystycznym, szkiełka wciąż jeszcze nie składają się w żaden wzór. Mamy mnóstwo analiz i politologicznych wywodów na temat nowego porządku świata, ale to na pewno nie jest klarowna układanka. Raczej mozaika sprzeczności. Wiemy, że to był przełomowy rok, ale nie do końca wiemy jeszcze, między czyn a czym był ten przełom. Utknęliśmy w jakimś korytarzu historii – postepoce”.

 

Przysłowiowy kalejdoskop będzie jeszcze nieraz wstrząsany, aż pod kierownictwem Pańskiej Opatrzności „podwróci stolice” królestw i zepsuje moc władzy pogan (Agg.2:23).

 

„...Królestwo Najwyższego ma być piątym uniwersalnym państwem na ziemi, które nie będzie miało końca. Przyniesie ono błogosławieństwo wszystkim swoim poddanym, podczas gdy inne królestwa doprowadziły po większej części do rozczarowania i ucisku dla ‘wzdychającego stworzenia’. Nic dziwnego, że zgodnie z proroczym obrazem Królestwo to ma zostać zainaugurowane jubileuszową trąbą (3Moj.25:9), a prorok Aggieusz (2:8) zapewnia, że ostatecznie zostanie ono uznane, stając się obiektem pożądania ‘wszystkich narodów”.       D-617.

 

Zestawienie 178

 

 

 

Agg.1:13 „Tedy Aggieusz poseł Pański rzekł do ludu będąc w poselstwie Pańskim, mówiąc: Jam z wami mówi Pan”. ---------------------------------------------1970

 

Wielkie Grono kontynuuje prorokowanie

Kościoła podejmując płaszcz Eliaszowy:

 

2Król.2:13 „Płaszcz Elijaszowy”.  -----------------------------------------------1058

 

 

 

 

 

3028

 

 

Ezdr.5:1 „Tego czasu prorokował Aggieusz prorok i Zachariasz syn Iddy prorokując Żydom, którzy byli w Judzie i w Jeruzalemie w Imię Boga izraelskiego mówiąc do nich”.----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3028

 

 

W wartości liczbowej, Ezdr.5:1 ukazana jest także ilość lat od ukończenia budowy świątyni Salomona w roku 1028 pne. do początku budowy pozaobrazowej świątyni Zorobabela w 2000 roku ne. 1028 + 2000 = 3028 1Król.6:7,38.

 

Zestawienie 179

 

 

 

Agg.2:7 „Oto Ja jeszcze raz, a to po małym czasie, poruszę niebem i ziemią, i morzem i suchą”. ------------------------------------------------------------------------3899

 

Oto siła, która wszystko poruszy:

 

Obj.16:16 „Armagedon”---------------------------------------------------------1004

 

 

 

 

4903

 

 

Przez obwieszczenie Proroków poruszone zostanie „niebo”:

 

Żyd.12:26 „Jeszcze ja raz poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem”. -------------------------

 

 

 

4903

 

Zestawienie 180

 

 

2Tes.1:18 „W ogniu płomienistym, oddawając pomstę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa”.  ----------------- p.l.

 

Początek pomsty Pańskiej:

 

14  ·  1  ·  1981 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

2351

 

 

2351

 

Zestawienie 181

 

 

Wielkie Grona zapowiada rychłe poruszenie:

 

Izaj.52:7 „O jako piękne są  na górach nogi tego, co pocieszne rzeczy zwiastuje, i opowiada pokój; tego, co zwiastuje dobre, i opowiada zbawienie, a mówi do Syonu: Bóg twój króluje!” ------------------------------------------------------------------ p.l.

 

Oto główna treść zwiastowania:

 

Izaj.2:3 „Albowiem z Syonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu”.-------------p.l

 

Oto kres systemu bestii:

 

Jer.51:13 „O ty, który mieszkasz nad wodami wielkimi! O bogaty w skarby! Przyszedł koniec twój, kres łakomstwa twego”. ------------------------------------------------ p.l.

 

 

 

 

 

916

 

916

 

 

 

916

 

Zestawienie 182

 

 

Ezech.39:7 „A Imię Świętobliwości Mojej oznajmię w pośrodku ludu mego izraelskiego i nie dopuszczę więcej zmazać Imienia Świętobliwości Mojej; i dowiedzą się narody, żem Ja Pan, Święty w Izraelu”. --------------------------------------------------------------

 

Agg.2:23 „I podwrócę stolice królestw i zepsuję moc królestw pogańskich; podwrócę, mówię, wóz i tych, którzy na nim jeżdżą, i upadną konie i jeżdżący na nich, każdy od miecza brata swego”.-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4882

 

 

 

4882

 

Zestawienie to wskazuje, że tym razem nie będzie częściowego wypełnienia, ale „wywrócone” będzie wszystko. Nie będzie Imię Pańskie „zmazane” przypowieścią, że się nic nie spełnia (Ezech.12:23).

 

Zestawienie 183

 

 

Ucisk w zasięgu globalnym o charakterze niepowtarzalnym:

 

Dan.12:1 „A będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu”. ---------------------------------------------------------------------------------

 

Żyjąca „Reszta” Wielkiego Grona działa również w warunkach nieprzyjaznych:

 

Izaj.29:3 „Położę się zaiste obozem przeciwko tobie, ścisnę cię wałami, i wystawię przeciwko tobie baszty”.----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3243

 

 

 

3243

 

Zestawienie 184

 

 

 

Obj.16:16 „I zgromadził ich na miejsce, które zowią po żydowsku Armagieddon”.  ---------------------------------------------------------------------------------   5727

 

Obj.16:16 „I zgromadził ich na miejsce, które zowią po żydowsku Armagieddon”. ------------------------------------------------------------------------- Delitzscha2168

 

 

 

 

7895

 

 

144 Książęta  ·  4128    3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah.  ------------------------------

 

 

7895

 

Książęta gr. Arcontej  =  1132  Jan.7:26.

 

Z powyższego zestawienia wynika, iż data wzbudzenia 144 Bożych Przedstawicieli jest jednocześnie początkiem powtórnego i ostatecznego poruszenia i usunięcia starego porządku rzeczy.

 

Zestawienie 185

 

 

 

Izaj.11:10 „I stanie się dnia onego, że się za korzeniem Isajego, który stanie się za chorągiew narodom, poganie pytać będą; albowiem odpocznienie jego sławne będzie”.-

 

 

 

3724

 

Oto „Święty Pęd z korzenia Isajego”:

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Izrael. -----------------------------------------------  hebr. 997

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Izrael ------------------------------------------------- grec.726

 

Oto data wyrastania „Pędu”::

 

2001  --------------------------------------------------------------------------- 2001

 

 

 

 

 

3724

 

 

Zestawienie 186

 

 

Agg.2:8-9 „Poruszę, mówię wszystkie narody i przyjdą do Pożądanego od wszystkich narodów, i napełnię ten Dom Chwałą, mówi Pan Zastępów. Mojęć jest srebro i moje złoto, mówi Pan Zastępów”. -----------------------------------------------------------

 

 

 

 

5093

 

Okres wstępny:

 

3 Adar  ·  2004    15 Ethanim  ·  2005 szanah ------------------------------------------

 

 

 

5093

 

Zach.14:7-9 „Lecz będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu, a nie będzie dnia ani nocy; wszakże czasu wieczornego będzie światło. A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu; połowa ich do morza na wschód słońca, a połowa ich do morza ostatniego, a to będzie w lecie i w zimie. A Pan będzie Królem nad wszystką ziemią; w on dzień będzie Pan Jeden i Imię Jego jedno”. --------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

5093

 

Zestawienie 187

 

 

Agg.1:7 „Oto Ja jeszcze raz, a to po małym czasie, poruszę niebem i ziemią i morzem i suchą”. --------------------------------------------------------------------------------

 

Obj.16:16 „Armagedon”.  ----------------------------------------------------------------

 

 

 

3899

 

1004

 

Razem

 

4903

 

Żyd.12:26 „Jeszcze Ja raz poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem”. -------------------------

 

 

4903

 

Zestawienie 188

 

 

Agg.1:7 „Oto Ja jeszcze raz, a to po małym czasie, poruszę niebem i ziemią i morzem i suchą”.  ----------------------------------------------------------------------------  p.l.

 

Żyd.12:26 „Którego głos na on czas poruszył był ziemią, a teraz obiecał, mówiąc: Jeszcze Ja raz poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem”. ---------------------------------------  p.l.

 

 

 

201

 

 

2290

 

Razem

 

2491

 

Oto chronologiczny początek

ostatecznego poruszenia nieba i ziemi:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah. ---------------------------------------------------------

 

 

 

 

2491

Siwan  hebr.  !wys  =  126.

Rok  hebr.  szanah    hnX  =  355.

 

 

Jeruzalem, Jeruzalem, sławnym będzie

Chwałą dla narodów i stolicą

Abraham tam zasiądzie na urzędzie

Zgodnie z Bożą obietnicą.

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas