Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

CZAS  WEZWANIA  NA

 

WIECZERZĘ  WESELA  BARANKOWEGO

 

Wieczerza Wesela Barankowego obejmuje zakres prawd dotyczących samego końca Wieku Ewangelii i początku Wieku Tysiąclecia.

Wiek Ewangelii kończy się żniwem, które w ogólnym zarysie trwa od początku Pańskiej obecności. Jego kulminacja w latach 1977 – 1984 dotyczy zapieczętowania i skompletowania Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem roku 1981. Były to prawdy wesela Barankowego.

Dwadzieścia lat potem następuje zbiór reszty pszenicy – wcześniej nie w pełni dojrzałej – wyznacza to definitywny koniec Wieku Ewangelii, a zatem i Żniwa.

Koniec Wieku Ewangelii jest równocześnie początkiem Wieku Tysiąclecia, zaznacza się on wzbudzeniem ze śmierci do „lepszego zmartwychwstania” wypróbowanych przed wiekami Starożytnych Świętych, którzy jako Książęta będą widzialną władzą Królestwa Bożego.

„Jednak piękno Boskiego Planu, który wówczas zaczną rozpoznawać (Wielkie Grono- przypis) jako plan miłości zarówno w odniesieniu do nich samych, jak i wszystkich ludzi pomoże im przezwyciężyć smutek i zawołają: Alleluja iż ujął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Weselmy się i radujmy się, a dajmy mu chwałę, bo przyszło Wesele Barankowe, a Małżonka Jego nagotowała się (Obj.19:6,7). Zauważmy też hojność postanowienia Boga. Wysyłana jest do nich następująca wiadomość: Choć nie stanowicie Oblubienicy Baranka, możecie wziąć udział w wieczerzy weselnej. Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego Obj.19:9”.                                                                                                                                 A-240.

 

Poniższe zestawienia są zgodne z powyższymi myślami.

 

Zestawienie 158

 

 

Obj.19:9 „I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego. I rzekł mi: Te prawdziwe słowa są Boże”.---------------------------- p.l.

 

Ustawa o Pięćdziesiątnicy pieśnią Wieczerzy:

 

Izaj.26:1„Dnia onego śpiewana będzie ta pieśń w ziemi Judzkiej: Mamy miasto obronne, Bóg zbawieniem opatrzył mury i baszty jego”  --------------------------------------  p.l.

 

 

 

1711

 

 

243

 

Razem

 

1954

 

Czas rozpoczęcia Wieczerzy:

 

Obj.11:11 „A po półczwarta dnia”.--------------------------------------------------------

 

 

 

1954

 

Zestawienie 159

 

 

Obj.19:9 „Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego”. ----- p.l.

 

1Moj.25:26 „A potem wyszedł brat jego, ręką swą trzymając za piętę, Ezawa i nazwano imię jego Jakub; a Izaakowi było sześćdziesiąt lat, gdy mu się oni narodzili”. --------- p.l.

 

 

1043

 

 

1043

 

Zestawienie 160

 

 

Obj.19:9 „Napisz! Błogosławieni, którzy są  wezwani na wieczerzę wesela Barankowego”.-------------------------------------------------------------------------

 

Wezwani i data rozpoczęcia Wieczerzy:

 

„One drugie panny”  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah  -----------------------------------------

 

Krew Testatora zapieczętowała:

 

Przymierze Nowe -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1046

 

 

3025

 

 

929

 

Razem

 

5000

 

Prawdy o Wielkim Gronie i Prorokach są głównymi pokarmami Wieczerzy:

 

Pieśń 8:8-9 „Mamy siostrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi. Cóż uczynimy z siostrą naszą w dzień, którego o niej mowa będzie? Jeźliże jest murem, zbudujmyż na niej pałac srebrny; a jeźli jest drzwiami, oprawmyż ją deszczkami cedrowymi.”-----------

 

 

 

 

 

5000

 

Zestawienie 161

 

 

 

Obj.19:9 „I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego. I rzekł mi: Te prawdziwe słowa są Boże”----------------------------- p.l.

 

 

 

1711

 

Ps.45:15 „Panny towarzyszki jej”.----------------------------------------------- 1529

 

1Moj.25:26 „Jakub” ( bq[y )----------------------------------------------------- 182

 

 

 

1711

 

 

Zestawienie 162

 

 

Obj.19:9 „I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego. I rzekł mi: Te prawdziwe słowa są Boże”.  ------------------------- p.l.

 

Obj.20:5 „Zmartwychwstanie”. -----------------------------------------------------------

 

 

1711

 

777

 

Razem

 

2488

 

Oto data lepszego zmartwychwstania:

 

6 siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

 

2488

 

Zestawienie 163

 

 

Warunkiem zaproszenia na Wieczerzę jest radość z uwielbienia Kościoła:

 

Obj.19:7 „Weselmy się i radujmy się, a dajmy mu chwałę; bo przyszło wesele Barankowe, a małżonka jego nagotowała się”.---------------------------------------------------- p.l.

 

6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

1447

 

2488

 

Razem

 

3935

 

Obj.19:9 „Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego”.----------

 

 

3935

 

Zestawienie 164

 

 

 

Obj.11:11 „ I stanęli na nogach swoich”. ---------------------------------------- 3378

 

Mat.25:11 „One drugie panny”.--------------------------------------------------- 537

 

Po 20 latach

 

Od 18. 4. 1981 do 2001 minęło lat:------------------------------------------------ 20

 

 

 

 

3935

 

 

Obj.19:9 „Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego”. ---------

 

 

3935

 

Zestawienie 165

 

 

Obj.19:9 „I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są  wezwani na wieczerzę wesela Barankowego. I rzekł mi: Te prawdziwe słowa są Boże”.---------------------------- p.l.

 

Oto wezwani:

 

Mat.25:11 „One drugie panny”.-----------------------------------------------------------

 

Oto temat wieczerzy:

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”.------------------------------------------------------ p.l.

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”.--- p.l.

 

 

 

1711

 

 

537

 

 

 

850

 

 

638

 

Razem

 

3736

 

Obj.7:9„ Potemem widział, a oto lud wielki którego nie mógł nikt zliczyć, z każdego narodu i pokolenia, i ludzi, i języków, którzy stali przed stolicą i przed oblicznością Baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były w rękach ich”. ----------------------------------p.l.

 

 

 

 

3736

 

Pokarmem na Wieczerzy Wesela Barankowego są między innymi prawdy o Prorokach i Wielkim Gronie.

 

Zestawienie 166

 

 

Obj.19:9„I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego. I rzekł mi:  Te prawdziwe słowa są Boże”.  -------------------------- p.l.

 

Izrael  ·  Lud Wielki ----------------------------------------------------------------------

 

 

 

1711

 

1711

 

Izrael  grec.  Israhl  =  349    1Kor.10:18.

Powyższe zestawienie wskazuje, że na Wieczerzy będą podawane również prawdy dotyczące uniwersalnego zbawienia, w którym wszyscy muszą stać się Bożym Izraelem.

 

Zestawienie 167

 

 

Zach.4:14 „Teć są one dwie oliwy, które są u Panującego na wszystkiej ziemi”. -----------

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah ----------------------------------------------------------

 

 

1444

 

2491

 

Razem

 

3935

 

Obj.19:9 „Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego”. -------

 

 

3935

 

 

PAŃSKI   PODPIS

 

Zestawienie 168

 

 

Obj.19:9 „Te prawdziwe słowa są Boże”.  ------------------------------------------------

 

JEZUS  ·  3°°  ·  6 Siwan 2001  ---------------------------------------------------------

 

 

2830

 

2830

 

Jezus.  grec  Ihsouj  =  694    Obj.22:16.

Warunkiem zaproszenia na Wieczerzę Wesela Barankowego, jest uznanie wiarą, że „Małżonka się nagotowała”, Prorocy zostali wzbudzeni (6 Siwan 2001) i uznanie wiarygodności Pańskiego podpisu – przez liczbowanie Biblijne.

 

Zestawienie 169

 

 

 

Jan.1:51 „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Od tego czasu ujrzycie niebo otworzone, i Anioły Boże”.   -------------------------------------------------7495

 

Czas otwarcia nieba – błogosławieństw:

 

Dzień 6  ·  miesiąc 3  ·  rok 2001 ----------------------------------------------2733

 

 

 

 

 

10228

 

 

Mat.25:31 „A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w Chwale Swojej i wszyscy święci Aniołowie z Nim, tedy usiądzie na Stolicy Chwały Swojej”. ---------------------------

 

 

 

10228

 

Dzień  hebr.  ~wy  =  56.           Miesiąc  hebr.  Xdx  =  312.          Rok  hebr.  szanah    hnX  =  355.

 

Zestawienie 170

 

 

Oto źródło światła na Wieczerzy:

 

Jan.12:46 „Ja Światło przyszedłem na świat”.  ---------------------------------------------

 

Oto oświetlona tajemnica:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah  +  1000  --------------------------------------------------------

 

 

 

3488

 

3488

 

Zestawienie 171

 

 

Łuk.23:35 „Chrystus, On Wybrany Boży”. ------------------------------------------------

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001  +  1000 --------------------------------------------------------

 

 

3136

 

3136

 

Słowo „Chrystus” greckie „Christos” i hebrajskie „Hammasziach” znaczy Pomazaniec. Ojcowie Święci Starego Testamentu w liczbie 144 jako widzialni Przedstawiciele Boga, Jezusa i Kościoła są też Bożym Chrystusem, Pomazanym do sprawowania władzy wykonawczej w skali globalnej w Imieniu Boga.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas