Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

„DRUGIE  PANNY”

 

„...Potem przyszły i one drugie panny mówiąc: Panie, Panie otwórz nam...”.         Mat.25:11.

 

Kościół Pierworodnych składa się z dwóch klas – Maluczkiego Stadka i Wielkiego Grona. W przypowieści określone zostały jako panny. Termin ten jest zastosowany tak do niewiast jak i do mężczyzn. Chodzi tu o dziewiczy aspekt Kościoła Pierworodnych.

Wszystkie systemy religijne, a także różne związki wyznaniowe i stowarzyszenia z czasem nabrały ducha wszeteczeństwa. Żaden z nich nie jest figuralną panną.

 

„...Czyste dziewice w tym sensie, iż są usprawiedliwione przez wiarę w Swego Zbawiciela, nie mające społeczności z żadnym z tych systemów zorganizowanych przez ludzi. Ani im służą, ani polegają na nich”.                                                                                                        W.T.1912-339.

 

Wielkie Grono podobnie jak i Kościół winno zachować swoje dziewictwo do końca. Na szczególną próbę zostało wystawione w czasie końca Wysokiego Powołania. Wówczas to, jako młodsza siostra Oblubienicy, musiała dojrzeć, nabyć oleju, by po 20 latach zasłużyć na łaski u Oblubieńca i Oblubienicy (Pieśń Sal.8:8-9).

W nagrodę za stan „panieństwa” klasa ta otrzymuje przywileje, które określone są obrazowo jako „zbieranie popiołów na miejscu czystym” – za obozem Chrześcijaństwa. Jako oślątko nie będące pod jarzmem i przez nikogo nie ujeżdżone, ale użyte przez Pana do triumfalnego wjazdu. I jako pozaobrazowy Jakub mocujący się z Bogiem i z ludźmi, aż otrzymał pożądane błogosławieństwo. Te i inne przywileje, nie byłyby tej klasie dane, gdyby nie została „onymi drugimi pannami”.

 

Zestawienie 112

 

 

Mal.3:17 „Cić mi będą, mówi Pan Zastępów, w dzień, który Ja uczynię, własnością”.  -----

 

Obj.11:11 „A po półczwarta dnia”.   ------------------------------------------------------

 

 

1954

 

1954

 

Zestawienie 113

 

 

Mal.4:2 „Ale wam, którzy się boicie”.  ----------------------------------------------------

 

Mat.25:11 „One drugie panny”. -----------------------------------------------------------

 

 

537

 

537

 

Zestawienie 114

 

 

 

Obj.7:13 „I odpowiedział jeden z onych starców i rzekł mi: Ci,  którzy są obleczeni w szaty białe, co zacz są?”.  --------------------------------------------------------------------

 

 

 

8186

 

1Tym.2:5-6 „Człowiek Chrystus Jezus który dał samego siebie na okup za wszystkich”.------------------------------------------------------------------ 7649

 

Usprawiedliwieni przez wiarę w Zbawiciela:

 

Mat.25:11 „One drugie panny”.--------------------------------------------------- 537

 

 

 

 

8186

 

 

Zestawienie 115

 

 

 

Obj.7:13 „I odpowiedział jeden z onych starców i rzekł mi: Ci, którzy są obleczeni w szaty białe, co zacz są? I skąd przyszli?”.------------------------------------------------------

 

 

 

8598

 

Ilość lat od wejścia grzechu na świat 4126 r. pne. do

1981 roku n.e. gdy ostatni członkowie Wielkiego Grona wchodzą w ucisk wielki:

 

4126 + 1981-------------------------------------------------------------------- 6107

 

Oto dokładna data powrotu panien z olejem:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah  ----------------------------------------------- 2491

 

 

 

 

 

 

8598

 

 

Zestawienie 116

 

 

Amos.3:7-8 „Zaiste nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby objawił tajemnice swoję sługom swoim, prorokom. Lew ryczy, któżby się nie bał? Panujący Pan mówi, któżby nie prorokował?”. ------------------------------------------------------------------ p.l.

 

Mat.25:11 „One drugie panny”.-----------------------------------------------------------

 

Oto czas początku prorokowania Wielkiego Grona:

 

6 siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

711

 

537

 

 

2488

 

Razem

 

3736

 

Obj.7:9 „ Potemem widział, a oto lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z każdego narodu i pokolenia, i ludzi, i języków, którzy stali przed stolicą i przed oblicznością Baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były w rękach ich”.---------------------------

 

 

 

 

3736

 

Zestawienie 117

 

 

Mat.25:10 „A gdy odeszły kupować, przyszedł Oblubieniec; A te, które były gotowe, weszły z nim na wesele; i zamknione są drzwi”. -------------------------------------- p.l.

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”.---------------------------------------------------

 

Mat.25:11 „One drugie panny”.-----------------------------------------------------------

 

 

 

557

 

3378

 

537

 

Razem

 

4472

 

1981    3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah  ------------------------------------------------

 

 

4472

 

Zestawienie powyższe wskazuje na międzyczas od zamknięcia drzwi przed drugimi pannami w 1981 roku, aż do czasu, gdy stanęły na nogach swoich i powróciły z olejem w 2001 roku.

 

Zestawienie 118

 

 

Dz.Ap.2:1 „A gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty”.----------------------------- wg Delitzscha

 

Radość wynikająca ze zrozumienia Prawdy ukrytej w ustawie i Pięćdziesiątnicy:

 

Obj.7:10 „I wołali głosem wielkim, mówiąc: Zbawienie należy Bogu naszemu, siedzącemu na stolicy i Barankowi”. ------------------------------------------------------------ p.l.

 

 

2090

 

 

 

2090

 

Zestawienie 119

 

 

 

Radość z przywilejów służenia:

 

Obj.7:15 „Dlatego są przed stolicą Bożą i służą mu we dnie i w nocy w kościele jego, a ten, który siedzi na stolicy, jako namiotem zasłoni ich”.--------------------- p.l. 2047

 

Radość ze zrozumienia Prawdy na tle

ogólnej niewiedzy chrześcijaństwa i judaizmu:

 

Izaj.24:23 „I zasromi się miesiąc, a zawstydzi się słońce, gdy królować będzie Pan zastępów, na górze syońskiej, i w Jeruzalemie, i przed starcami swymi w wielkiej sławie”. --------------------------------------------------------------------- p.l. 313

 

Radość Wielkiego Grona z poznania

Pańskiej działalności i z faktu wzbudzenia Proroków:

 

Izaj.32:1 „Oto król będzie królował w sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą”.---------------------------------------------------------------------- p.l. 131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2491

 

 

Oto dokładna data początku błogosławieństw Wielkiego Grona:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah ----------------------------------------------------------

 

 

 

2491

 

Zestawienie 120

 

 

 

Po 2001 r. nasili się zjawisko uwydatniania różnic w poglądach:

 

Obj.22:10-12 „Potem mi rzekł: Nie pieczętuj słów proroctwa księgi tej; albowiem czas blisko jest. Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi; a kto jest plugawy, niech jeszcze będzie plugawszy; a kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi; a kto święty, niech jeszcze będzie poświęcony. A oto przychodzę rychło, a zapłata moja jest ze mną, abym oddał każdemu według uczynków jego”.--------------------------------------------- p.l.

 

 

 

 

 

 

 

3954

 

 

Obj.11:11 „I po półczwarta dnia”.----------------------------------------------- 1954

 

Rok  ---------------------------------------------------------------------------- 2000

 

 

3954

 

 

Zestawienie 121

 

 

Czuwanie Wielkiego Grona zostało nagrodzone poznaniem czasu:

 

Obj.3:3 „Jeśli tedy czuć nie będziesz, przyjdę na cię jako złodziej, a nie zrozumiesz, której godziny przyjdę na cię”.------------------------------------------------------------- p.l.

 

Zrozumiano tajemnicę „półczwarta dnia”

jako okres 20 lat pokazany w długości zwoju:

 

Zach.5:2 „Widzę księgę lecącą, której długość na dwadzieścia łokci, a szerokość na dziesięć łokci”.--------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2172

 

 

 

2172

 

Zestawienie 122

 

 

Oto symbol metody liczbowania ukazany w kubku:

 

1Moj.44:12 „I szukał od starszego począwszy; a u młodszego przestał; i znalazł kubek w worze Beniaminowym”.-----------------------------------------------------------------

 

Obj.11:11 „I po półczwarta dnia”.---------------------------------------------------------

 

 

 

 

1954

 

1954

 

Zestawienie 123

 

 

 

Oczy wyrozumienia są otwarte na sposób Pańskiej mowy:

 

1Moj.45:12 „A oto oczy wasze widzą i oczy brata mego Benjamina, że usta moje mówią do nas”. ---------------------------------------------------------------1672

 

Izaj.52:8 „Bo okiem w oko ujrzą, że zasię Pan Syon przywiedzie”. -------------  1001

 

 

 

 

 

2673

 

 

Po 2001 r. nastał czas mówienia o Wielkim Gronie:

 

Pieśń.8:8 „Mamy siostrę maluczka, która jeszcze nie ma piersi. Cóż uczynimy z siostrą nasza w dzień, którego o niej mowa będzie?”. ------------------------------------------

 

 

 

 

2673

 

Zestawienie 124

 

 

 

Jakub figurą na Wielkie Grono:

 

1Moj.32:28 „Nie będzie nazywane więcej imię twoje Jakub, ale Izrael”.---------- 1516

 

3°°  · 6  Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------- 2491

 

 

 

 

4007

 

 

Obj.7:9 „Lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć”. ---------------------------------------

 

 

4007

 

Zestawienie 125

 

 

 

Wielkie Grono musi bardzo zabiegać o błogosławieństwo Pana:

 

1Moj.32:26 „A oto biedził się z nim mąż”. ---------------------------------------  546

 

6 Siwan  ·  2001 szanah  ------------------------------------------------------- 2488

 

 

 

 

3034

 

 

Obj.19:9 „I rzekł mi: Te prawdziwe słowa Boże są”.----------------------------------------

 

 

3034

 

 

Zestawienie 126

 

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”.  ----------------------------------------------------- p.l.

 

3°°  ·  6  · 3  · 2001 --------------------------------------------------------------------

 

 

 

850

 

2013

 

Razem

 

2863

 

Radość Wielkiego Grona z faktu uwielbienia Kościoła i wzbudzenia Proroków:

 

Obj.19:6-8 „Alleluja! iż ujął Królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Weselmy się i radujmy się, a dajmy Mu chwałę; bo przyszło Wesele Barankowe, a małżonka Jego nagotowała się. I dano jej, aby się oblekła w bisior czysty i świetny, albowiem bisior są usprawiedliwienia świętych”. -------------------------------------------------------- p.l.

 

 

 

 

 

 

2863

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas