Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

LEPSZE  ZMARTWYCHWSTANIE

 

Pismo Święte wymienia trzy rodzaje zmartwychwstania:

1.      „Pierwsze zmartwychwstanie” Obj.20:6 „Błogosławiony i święty, który ma część w pierwszem zmartwychwstaniu; albowiem nad tymi wtóra śmierć mocy nie ma”.

2.      „Lepsze zmartwychwstanie”: Żyd.11:35 „A drudzy są na próbach rozciągnieni, nie przyjąwszy wybawienia, aby lepszego dostąpili zmartwychwstania”.

3.      Umownie nazwane zmartwychwstanie ogólne: Czytamy o nim szeroko np.

Ijob.19:25-27 ; 1Kor.15; Obj.20:12-13 itd.

 

Przywileju „lepszego zmartwychwstania” dostępują zwycięzcy Wieku Żydowskiego, poprzedzającego Wiek Ewangelii.

„Wyjątkiem w tym wypadku – można powiedzieć osobną klasą czyli rzędem – będą zwycięzcy z okresu poprzedzającego Dzień Zielonych Światek, czyli Święci Starego Testamentu do których odnosi się Ap. Żyd. 11:39-40. Ci jako przyjęci przez Boga przeszli już swój sąd i dlatego ich przywrócenie ze stanu śmierci do życia nie potrzebuje być procesem stopniowym. Ich słabości już przeszły sąd, dlatego ich zmartwychwstanie będzie natychmiastowym”.                                F-869.

 

Wielkie Grono czyli Lud Wielki nie ma udziału w „pierwszym zmartwychwstaniu”. Nie będzie też podlegać zmartwychwstaniu ogólnemu ze światem, a zatem ma przywilej „lepszego zmartwychwstania,” co potwierdzają poniższe zestawienia.

 

Zestawienie 92

 

 

2Piotr.1:21 „Od Ducha Świętego pędzeni będąc, mówili święci Boży ludzie”. -------------

 

Ich nagroda:

 

Żyd.11:35 „Aby lepszego dostąpili zmartwychwstania”. -----------------------------------

 

 

4916

 

 

4916

 

Zestawienie 93

 

 

1Moj.15:8-9 „Panie Boże, po czymże poznam, iż ją odziedziczę? Weźmij mi jałowicę trzyletnią, i kozę trzyletnią, i barana trzyletniego, i synogarlicę, i gołąbiątko”. -------------

 

Pytający:

 

1Moj.25:1 „Abraham” --------------------------------------------------------------------

 

 

 

4668

 

 

248

 

Razem

 

4916

 

Oto nagroda:

 

Żyd.11:35 „Aby lepszego dostąpili zmartwychwstania”. -----------------------------------

 

 

 

4916

 

Zestawienie 94

 

 

Dz.Ap.3:25 „W nasieniu twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi”. -------------

 

Wzbudzenie ziemskiego nasienia:

 

Żyd.11:35 „Aby lepszego dostąpili zmartwychwstania”.  ----------------------------------

 

 

4916

 

 

4916

 

Zestawienie 95

 

 

 

Od czasu „lepszego zmartwychwstania” biorą

początek wielkie zmiany w zrozumieniu Prawdy o Prorokach:

 

Pieśń.8:8-9 „Mamy siostrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi. Cóż uczynimy z siostrą naszą w dzień, którego o niej mowa będzie? Jeźliże jest murem, zbudujmyż na niej pałac srebrny; a jeźli jest drzwiami, oprawmyż ją  deszczkami  cedrowymi”. -------------------------------------------------------------------------------------5000

 

Żyd.11:35 „Lepsze zmartwychwstanie”.------------------------------------------2495

 

 

 

 

 

 

 

7495

 

 

Łączność między niebem, a ziemią zapewnią Prorocy przez „drabinę”:

 

Jan.1:51 „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: ujrzycie niebo otworzone i Aniołów Bożych”.--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

7495

 

Zestawienie 96

 

 

 

Pieśń 8:8-9 „Mamy siostrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi. Cóż uczynimy z siostrą naszą w dzień, którego o niej mowa będzie? Jeźliże jest murem, zbudujmyż na niej pałac  srebrny; a jeźli jest drzwiami, oprawmyż ją deszczkami cedrowymi”.------------------------------------------------------------------------------------- 5000

 

Żyd.11:35 „Aby lepszego zmartwychwstania dostąpili”. --------------------------4916

 

 

 

 

 

 

9916

 

 

Od czasu „lepszego zmartwychwstania”

następuje proces zrozumiewania Prawd o Wielkim Gronie:

 

Obj.7:9 „Lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z każdego narodu i pokolenia, i ludu, i języków”.-------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

9916

 

 

Zestawienie 97

 

 

Żyd.11:35 „Aby lepszego dostąpili zmartwychwstania”. -----------------------------------

 

 

4916

 

Jan.1:51 „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam ujrzycie niebo otworzone”. ---------------

 

 

4916

 

Zestawienie 98

 

 

Ezech.37:27 „I będzie przybytek mój między nimi i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim”.----------------------------------------------------------------------------------

 

1Moj.19:27 „Wstał Abraham rano”.-------------------------------------------------------

 

Dokładny czas zmartwychwstania:

 

6 siwan  ·  2001  szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

 

1500

 

928

 

 

2488

 

Razem

 

4916

 

Żyd.11:35 „Aby lepszego dostąpili zmartwychwstania”. -----------------------------------

 

 

4916

 

Zestawienie 99

 

 

Data zmartwychwstania Proroków była budzeniem ludu Bożego:

 

Izaj.51:9 „Ocuć się, ocuć się, oblecz się w siłę, o ramię Pańskie! Ocuć się jako za dni dawnych, i za rodzajów przeszłych! Izaliś nie ty jest, któreś zgładziło Egipt, i zraniło smoka?” ---------------------------------------------------------------------------- p.l

 

Data wzbudzenia proroków:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------------------

 

Dz.Ap.2:1 „Dzień pięćdziesiąty”.-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

1177

 

 

2488

 

1251

 

Razem

 

4916

 

Żyd.11:35 „Aby lepszego dostąpili zmartwychwstania”. -----------------------------------

 

 

4916

 

Zestawienie 100

 

 

Izaj.66:8 „Któż słyszał co takowego? Kto widział co podobnego? Możeż to być, aby ziemia narodziła ludu  za jeden dzień? Izali naród spłodzony bywa jednym razem? Ale Syon ledwie począł pracować ku porodzeniu, alić porodził synów swych”.   ------------

 

Żyd.11:35 „Lepsze zmartwychwstanie”. ---------------------------------------------------

 

 

 

 

2495

 

2495

 

Zestawienie 101

 

 

Reprezentacja Proroków:

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub  ·  Lud Wielki -----------------------------------------------

 

Zmartwychwstanie  ·  Jerozolima  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah   ---------------------------

 

 

 

2000

 

4129

 

Razem

 

6129

 

Ilość lat od stworzenia Adama 4128 p.n.e. do wypełnienia:

 

4128  +  2001  ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

6129

 

Zestawienie 102

 

 

Żyd.11:35 „Aby lepszego dostąpili zmartwychwstania”.  ----------------------------------

 

Data zmartwychwstania lepszego:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah -----------------------------------------------------------------

 

Data zmartwychwstanie (anastasis) ogólnego:

 

15 Ethanim  ·  2005  +  1000   -----------------------------------------------------------

 

 

4916

 

 

2488

 

 

3526

 

Razem

 

10930

 

Obj.21:17 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa”.  -----------------------------------------------------------------

 

 

 

10930

 

Zestawienie 103

 

 

Lud Wielki  ·  Zmartwychwstanie  ·  Izrael  -----------------------------------------  grec.

 

Dokładna data:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah------------------------------------------------------------------

 

 

2488

 

 

2488

 

Zestawienie 104

 

 

Obj.21:17 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa”. -------------------------------------------------------------- p.l.

 

144 Książęta  ·  Lud Wielki --------------------------------------------------------------

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah ----------------------------------------------------------

 

 

 

1428

 

997

 

2491

 

Razem

 

4916

 

Żyd.11:35 „Aby lepszego dostąpili zmartwychwstania”. -----------------------------------

 

 

4916

 

Zestawienie 105

 

 

Żyd.11:35 „Lepsze zmartwychwstanie”.---------------------------------------------------

 

Jerozolima  ·  Dzień Pięćdziesiąty  ·  3°°  ·  6 Siwan  ·  2001  szanah  -------------------

 

 

2495

 

5000

 

Razem

 

7495

 

Jan.1:51 „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Od tego czasu ujrzycie niebo otworzone i Anioły Boże”.   ------------------------------------------------------------------------

 

 

 

7495

 

Zestawienie 106

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę Sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem”.   -----

 

Łuk.13:28 „Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki”. -----------------------------

 

 

 

3582

 

3582

 

Razem

 

7164

 

Boże źródło informacji i czas przywrócenia Sędziów ziemskich

liczony z uwzględnieniem daty wejścia grzechu na świat:

 

Chronologia  ·  4126    28  ·  5  ·  2001 ------------------------------------------------

 

 

 

 

7164

 

28. 5. 2001 data wg rachuby słonecznej.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas