Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

LICZBA  STAROŻYTNYCH  GODNYCH

 

Pismo Święte nie określa w bezpośredni sposób liczby Starożytnych Świętych - jak np. liczby Kościoła. Wymieniona liczba 24 starców w Obj.4:4 odnosi się do 24 proroctw, które niejako uosobione przepowiadały przyszłe Królestwo Boże. Patrz „Chwała Boża” str.14. Apostoł Paweł w liście do Żydów rozdz. 11 wymienia kilkunastu bohaterów, ale kończy stwierdzeniem że by mu „czasu nie stało” gdyby chciał wszystkich wymienić z imienia.

Zarówno br. Russell jak i br. Tadeusz także nie podjęli tego tematu. Zatem najwyraźniej winien on być traktowany na równi z innymi, które stanowią treść „Wieczerzy Wesela Barankowego”.

 

Zestawienie 77

 

 

Obj.21:17 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa”. --------------------------------------------------------------- p.l.

 

Zmartwychwstanie Książąt i czas panowania:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah  +  1000---------------------------------------------------------

 

 

 

1428

 

 

3488

 

Razem

 

4916

 

Żyd.11:35 „Aby lepszego dostąpili zmartwychwstania”. -----------------------------------

 

 

4916

 

 

Zestawienie 78

 

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”.    ------------------------------------------------------

 

Ich liczba (Obj.21:17):

 

144 --------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

3438

 

 

144

 

Razem

 

3582

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich jako przedtem byli i radców twoich jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem Sprawiedliwości, miastem wiernym”. ------

 

 

 

3582

 

„Abraham i Izaak i Jakub i wszystkie proroki”. --------------------------------------------

 

 

3582

 

„Abraham i Izaak i Jakub i wszystkie proroki”  wg Łuk.13:28.

 

Zestawienie 79

 

 

1Moj.25:26 „A Izaakowi było sześćdziesiąt lat, gdy mu się oni narodzili”.-----------------

 

Obj.21:17 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa”. --------------------------------------------------------------- p.l.

 

 

2148

 

 

1428

 

Razem

 

3576

 

Ilość lat od wejścia do ziemi Chananejskiej

1575r.p.n.e. do zmartwychwstania Ojców świętych:

 

1575  +  2001  ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3576

 

Zestawienie 80

 

 

MUR:

 

Ps 45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”.---------------------------------------------------------

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich jako przedtem byli i radców twoich jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”. -------

 

Izaj.32:1 „Oto król będzie królował w sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą”. ----------------------------------------------------------------------------------

 

1Moj.25:24 „A gdy się wypełniły dni aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej”. -----

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub --------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3438

 

 

3582

 

 

2030

 

1242

 

638

 

Razem

 

10930

 

Obj.21:17 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa”.  ------------------------------------------------------------------

 

 

 

10930

 

Abraham  hebr.  ~hrba  =  248.   Izaak  hebr.  qxcy  =  208   Jakub  hebr.  bq[y  =  182.

 

Zestawienie 81

 

 

 

Obj.21:17 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa”. ----------------------------------------------- p.l. 1428

 

Żyd.11:16 „Ale oni lepszej żądają, to jest niebieskiej; przetoż i sam Bóg nie wstydzi się nazywać Bogiem ich, bo im miasto zgotował”. ------------------------------ p.l. 720

 

 

 

 

2148

 

 

1Moj.25:26 „A Izaakowi było sześćdziesiąt lat, gdy mu się oni narodzili”.------------------

 

 

2148

 

Zestawienie 82

 

 

Prorocy w liczbie 144, stanowią zalążek Wielkiego Izraela:

 

Obj.21:17 „Sto czterdzieści cztery”.-------------------------------------------------------

 

Izrael  ·  2001  +  1000   -----------------------------------------------------------------

 

 

 

3350

 

3350

 

Izrael  grec.  Israhl  =  349.

 

Zestawienie 83

 

 

Ps.122:5 „Albowiem tam są postawione stolice na sąd, stolice Domu Dawidowego”. ------

 

144 Starsi --------------------------------------------------------------------------------

 

 

2582

 

1416

 

Razem

 

3998

 

Obj.20:9 „Obóz Świętych i Miasto Umiłowane”. ------------------------------------------

 

 

3998

 

Starsi  grec.  Presbuteroi  =  1272.  Obj.5:14.

 

Zestawienie 84

 

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”.-----------------------------------------------------------

 

Liczba Książąt i czas zmartwychwstania:

 

144  ·  Godzina 3  ·  dzień 6  ·  miesiąc 3  ·  rok 2001 ----------------------------------

 

 

 

3438

 

 

3691

 

Razem

 

7129

 

Liczba 7129 wskazuje na ilość lat od stworzenia

Adama w 4128r.p.n.e  do roku 2001 n.e. plus 1000 lat panowania:

 

4128 + 2001 + 1000 ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

7129

Grec.  godz.. wra 3,     dzień  hmera 6,   miesiąc mhn 3,    rok etoj 2001 = 3547.

 

Zestawienie 85

 

 

 

1Moj.33:1 „A podniósłszy Jakub oczy swe ujrzał”.-------------------------------- 862

 

6 siwan  ·  2001 szanah --------------------------------------------------------- 2488

 

 

 

3350

 

 

Obj.21:17 „Sto czterdzieści cztery”. ------------------------------------------------------

 

 

3350

 

Zestawienie wskazuje ilość książąt  którzy otrzymali lepsze zmartwychwstanie.

 

Zestawienie 86

 

 

Jan.1:51 „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: ujrzycie niebo otworzone i Aniołów Bożych”.--------------------------------------------------------------------------------

 

1Moj.28:12 „I śniło mu się, a ono drabina stała na ziemi, a wierzch jej dosięgał nieba; a oto, Aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej”. ----------------------------------

 

Przez lat ----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

7495

 

 

2435

 

1000

 

Razem

 

10930

 

Obj.21:17 „I zmierzył mur Jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara  Aniołowa”. ------------------------------------------------------------------

 

 

 

10930

 

Zestawienie 87

 

 

 

1Moj.28:12 „A oto Aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej”. ------------ 681

 

Aniołowie Boży:

 

144 Książęta ---------------------------------------------------------------------699

 

 

 

1380

 

 

Jezus Chrystus, On Król Izraela -----------------------------------------------------------

 

 

1380

 

Jezus Chrystus, On Król Izraela  hebr. larXy $lm xyXmh [wXy = 1380 Mar.15:32 wg Delitzscha.

Zestawienie wskazuje na widzialnych przedstawicieli Króla Izraela.

 

Zestawienie 88

 

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem”. ------------------------------------------------------------------------------ p.l. 638

 

Oto liczba sędziów:

 

144  ------------------------------------------------------------------------------144

 

Data wzbudzenia, z uwzględnieniem roku , w którym

została wznowiona budowa Świątyni Zorobabela 520 r.pne.

 

520    3°°  ·  6 Siwan  ·  2001  -----------------------------------------------2656

 

 

 

 

 

 

 

 

3438

 

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”.   -------------------------------------------------------

 

 

 

3438

 

Zestawienie 89

 

 

 

Świątynia naprawianej ludzkości chroniona władzą proroków:

 

Ezech.40:5 „A oto mur zewnątrz przy domu zewsząd wokoło”. ------------------- 859

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz Książętami po wszystkiej ziemi”.------------------------------------------- p.l. 850

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich jako przedtem byli i radców twoich jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”.  -------------------------------------------------------------------------------- 638

 

Liczba członków ziemskiego rządu – muru Obj.21:17:

 

144  ----------------------------------------------------------------------------- 144

 

 

 

 

 

 

 

 

2491

 

 

Oto dokładny czas ich wzbudzenia:

 

3°°   ·   6 Siwan  ·  2001 szanah.  -------------------------------------------------------

 

 

 

2491

 

Zestawienie 90

 

 

 

Zach.9:14 „Pójdzie w wichrach południowych”. --------------------------------- 1293

 

Jego ziemscy Przedstawiciele:

 

144 Książęta  -------------------------------------------------------------------- 699

 

 

 

1992

 

 

Izaj.1:2 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich, jako na początku”. -----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1992

 

Książęta hebr. ~yrXh  =  555   Izaj.21:5.

 

Zestawienie 91

 

 

Apel o otwarcie umysłów i serc na słowa Proroków:

 

Izaj.26:2 „Otwórzcie bramy, a niech wnijdzie naród sprawiedliwy”.------------------------

 

144 Książęta -----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1356

 

1356

 

Książęta grec.  Oi Arcontej  =  1212   Jan.7:26.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas