Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

ŚWIĄTYNIA   ZOROBABELA

 

Świątynia w Izraelu uznawana była jako miejsce spotkania z Bogiem, jako Dom Boży – Dom Modlitwy. Do miejsca Najświętszego wchodził tylko Najwyższy Kapłan i to tylko jeden raz w roku, w Jom Kipur. W Świątyni upatrywali prorocy rękojmi uniwersalnego zbawienia. Odbudowa Świątyni w pozaobrazie to „odbudowa” prawd, o „ziemskiej fazie” Królestwa Bożego na ziemi – o Restytucji Izraela i Świata. Równoległość 2520 lat wskazuje na czas tak rozumianej budowy w latach 2000 - 2004 r. Do budowy zachęcali dwaj prorocy, Aggieusz i Zachariasz.

„Aggieusz” (hebr. Chaggaj) tzn. urodzony w święto. Nie wiemy jakie to było święto Pięćdziesiątnica czy też inne? Aggieusz podał cztery mowy prorockie dotyczące okazałości Świątyni. I rzecz szczególna każdą mowę dokładnie datował.

Prorok Aggieusz zachęcał Izraelczyków do aktywnego włączenia się w proces odbudowy:

 

„Tak mówi Pan Zastępów: Lud ten mówi: Jeszcze nie nadszedł czas odbudowy Domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Aggieusza słowo Pana tej treści:

Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami podczas gdy Dom Pana leży w gruzach?”                                                                                                            Agg.1:2-4 N.P.

„...Każdy z was gorliwie krząta się około własnego domu”.                                        Agg.1:9.

 

Owo krzątanie się wokół własnego domu odnosi się do troski o rozwój charakteru o upiększanie go owocami Ducha Świętego. Prorok nie ganiłby ich domów wyłożonych pięknymi „tafelkami” gdyby jednocześnie dbali o Dom Boży. Uświęcając się, jednocześnie należy rozwijać umiejętność „budowania” prawdy o czasie i sposobie ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi, ową „Świątynię Przyszłości” dla wszystkich narodów ziemi. Świątynia została zbudowana w ciągu czterech lat. Do jej odbudowy użyto różnych materiałów. Również w pozaobrazie użyte będą różne materiały i różne techniki budowy. Czytelnik spotka się z symbolami i symbolicznymi liczbami z których każda co innego wyraża. Trzeba je umieć odczytać i zrozumieć, wówczas odsłoni się przed nami świat przyszły o którym mówili prorocy.

Świątynia Zorobabela została napełniona Chwałą Bożą dopiero wówczas, gdy Pan Jezus występował w niej jako Syn Zakonu i jako Mesjasz. Pierwszy raz wystąpił w niej jako 12 letni chłopiec a ostatni raz jako 33-letni Nauczyciel. W ten sposób Chwała Boża przebywała w tej Świątyni przez 21 lat.

Świątynię budowaną obecnie, również napełni Chwała Boża – przez obecność 144 wzbudzonych Proroków w czasie Tysiąclecia.

Mając taką wiarę i nadzieję budujemy tak rozumianą Świątynię z nieustającym zaangażowaniem aż do położenia „Kamienia Szczytowego”.

 

Zestawienie 33

 

 

Ezdr.6:3 „Roku pierwszego Cyrusa króla, król Cyrus wydał wyrok o domu Bożym, który był w Jeruzalemie, aby był dom zbudowany dla miejsca, gdzie by ofiary sprawowano; aby też grunty jego były wybudowane, wysokość jego na sześćdziesiąt łokci, a szerokość jego na sześćdziesiąt łokci”. -------------------------------------------------

 

Oto czas początku i końca budowy (Agg.1:14.2:1)

oraz rok stworzenia Adama:

 

4128 – 24  ·  6  ·  2000    2004  -------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

8162

 

 

 

8162

 

Zestawienie 34

 

 

Agg.1:13 „Tedy Aggieusz, poseł Pański, rzekł do ludu, będąc w poselstwie Pańskim, mówiąc: Jam z wami, mówi Pan”. ------------------------------------------------------

 

Chęć poznania i zdolność tłumaczenia to:

 

Obj.19:10 „Duch proroctwa” -------------------------------------------------------------

 

 

 

1970

 

 

1970

 

Zestawienie 35

 

 

Zach.8:9 „Tak mówi Pan Zastępów: Niech się wzmocnią ręce wasze, którzyście słuchali w tych dniach słów tych z ust Proroków, którzy byli ode dnia, którego założony jest Dom Pana Zastępów, że Kościół ma być dobudowany”. -------------------------------------

 

Początek budowy – pozaobraz:

 

24 Elul  ·  2000 szanah -------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

5137

 

 

2446

 

Razem:

 

7583

 

Ezdr.5:1-2 „Tego czasu prorokował Haggieusz Prorok i Zachariasz syn Iddy, prorokując Żydom, którzy byli w Judzie i w Jeruzalemie, w Imię Boga Izraelskiego, mówiąc do nich. Tedy powstawszy Zorobabel syn Salatyjela i Jesua syn Jozedeka, poczęli budować Dom Boży, który jest w Jeruzalemie; a byli z nimi Prorocy Boży, pomagając im”. -------------

 

 

 

 

 

7583

 

Elul hebr.  lwla  =  67 – odpowiednik września.

 

Zestawienie 36

 

 

Obj. 3:6 „Duch mówi”--------------------------------------------------------------------

 

Izaj.52:8 „Bo okiem w oko ujrzą, że zasię Pan Syon przywiedzie”-------------------------

 

 

999

 

1001

 

Razem:

 

2000

 

Początek budowy świątyni:

 

2000--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2000

 

Zestawienie 37

 

 

Agg.1:8 „Wstąpcie na tę górę, i zwoźcie drzewo; budujcie ten dom, a zakocham się w nim, i będę uwielbiony, mówi Pan”. ----------------------------------------------------------

 

Powyższa odezwa do leżących świadków, by wstawali na nogi:

 

Obj.11:8 „A trupy ich leżeć będą na ulicy miasta wielkiego, które nazywają duchownie Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich ukrzyżowany jest”.  ----------------------------- p.l.

 

 

 

2021

 

 

 

2021

 

Zestawienie 38

 

 

Ariel – Wielkie Grono:

 

Izaj.29:1 „Biada Arielowi, Arielowi (Ognisku Bożemu) miastu w którym obozował Dawid! Dodajcie rok do roku niech święta dopełnią swojej kolejności”. -------------------- N.B.

 

Data początku budowy Świątyni:

 

2000   ------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2555

 

 

2000

 

Razem:

 

4555

 

Ezdr.5:2 „Tedy powstawszy Zorobabel, syn Salatyjela i Jesua, syn Jozedeka, poczęli budować dom Boży, który jest w Jeruzalemie; a byli z nimi prorocy Boży, pomagając im”. ------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4555

 

Zestawienie 39

 

 

Góra – rok 2000 wskazany przez równoległość Abrahama:

 

Agg.1:8 „Wstąpcie na tę górę i zwoźcie drzewo; budujcie ten Dom a zakocham się w nim i będę uwielbiony mówi Pan”. -----------------------------------------------------------

 

Aggieusz  ·  2000 ------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2021

 

2021

 

Aggieusz  hebr. ynx  = 21   (patrz „Chronologia Biblijna” str,103).

 

Zestawienie 40

 

 

 

Budowa prowadzona nie przez zastępy pracowników, ale Duchem Bożym:

 

Zach.4:6 „Toć jest Słowo Pańskie do Zorobabela mówiące: Nie wojskiem ani siłą stanie się to, ale Duchem Moim, mówi Pan Zastępów”. ----------------------- 1998

 

Początek pozaobrazu (Agg.1:1) – czas przygotowań do budowy:

 

1  ·  6  ·  2000  -----------------------------------------------------------------2007

 

 

 

 

 

 

4005

 

 

Ezdr.5:2 „A byli z nimi prorocy Boży pomagając im”. ----------------------------- 627

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”. ----------------------------------------- 3378

 

 

 

4005

 

 

Zestawienie 41

 

 

 

Równoległość 3960 i 2520 rozbudziły Wielkie Grono:

 

Iz.52:1 ”Ocuć się, ocuć się” ----------------------------------------------------- 572

 

Obj.7:9 „Lud Wielki”  ---------------------------------------------------------  1362

 

Izaj.52:1 „Jerozolima” ----------------------------------------------------------- 586

 

 

 

 

 

 

2520

 

 

Równoległość 2520 wskazująca na czas budowy:

 

520  +  2000 -----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2520

 

Zestawienie 42

 

 

Początek budowy Świątyni:

 

Agg.1:14 „Wtem wzbudził Pan ducha Zorobabela, syna Salatyjelowego, książęcia Judzkiego, i ducha Jesuego, syna Jozedekowego, kapłana najwyższego, i ducha ostatków wszystkiego ludu, że przyszedłszy robili około domu Pana Zastępów, Boga swego”. -------------------------------------------------------------------------------

 

Dokładna data pozaobrazu podana z uwzględnieniem daty

grzechu i 1000 lat (wg. rachuby hebr. – Agg.2:1):

 

4126 – 24  ·  6  ·  2000  +  1000 --------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

7156

 

 

 

7156

 

Zestawienie 43

 

Agg.2:5 „Jednak teraz zmocnij się Zorobabelu! Mówi Pan; zmocnij się Jesue, synu Jozedekowy, kapłanie najwyższy! Zmocnij się też wszystek ludu tej ziemi, mówi Pan, a róbcie; bom Ja z wami mówi Pan Zastępów”. ------------------------------------------

 

W wartości liczbowej powyższego tekstu ukryty jest rok wybudowania

Przybytku na puszczy 1614 r .pne. oraz data wzbudzenia Książąt pozaobrazowej Świątyni:

 

1614    1614      3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah.  ------------------------------------

 

 

 

 

 

4105

 

 

 

4105

 

Zestawienie 44

 

 

Agg.1:8 „Wstąpcie na    górę,  i  zwoźcie  drzewo; budujcie ten dom, a zakocham się w nim, i będę uwielbiony, mówi Pan”.-----------------------------------------------------

 

1Moj.32:28   Izrael -----------------------------------------------------------------------

 

 

 

2021

 

541

 

Razem:

 

2562

 

Izaj.25:6-9 „I sprawi Pan zastępów na wszystkie narody na tej górze ucztę z rzeczy tłustych, ucztę z wystałego wina, z rzeczy tłustych, szpik w sobie mających, z wina wystałego i czystego. I skazi na tej górze zasłonę, która zasłania wszystkich ludzi, i przykrycie, którem są przykryte wszystkie narody. Połknie śmierć w zwycięstwie, a Pan panujący otrze łzę z każdego oblicza, i pohańbienie ludu swego odejmie ze wszystkiej ziemi; bo Pan mówił. I rzecze  dnia onego lud Pański: Oto Bóg nasz ten jest; oczekiwaliśmy go, i wybawił nas. Tenci jest Pan, któregośmy oczekiwali; weselić i radować się będziemy w zbawieniu jego”.  -----------------------------------------  p.l.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2562

 

Zestawienie 45

 

 

Agg.2:6 „Duch także Mój stanie w pośrodku was, nie bójcież się”. ------------------------

 

1Kor.3:17 „Świątynia Boga”.--------------------------------------------------------------

 

 

1880

 

611

 

Razem:

 

2491

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah.----------------------------------------------------------

 

 

2491

 

Świątynia Boga  grec.  Naoj qeou  =  611;     1Kor.3:17.           Porównać z Ezech.37:10.

 

Zestawienie 46

 

 

Agg.1:4 „Izali wam jest czas, abyście mieszkali w domach waszych”. ----------------------

 

Koniec budowy Świątyni:

 

3 Adar  ·  2004 --------------------------------------------------------------------------

 

 

2212

 

2212

 

Zestawienie 47

 

 

Ezdr.5:2 „Tedy powstawszy Zorobabel, syn Salatyjela, i Jesua, syn Jozedeka, poczęli budować dom Boży, który jest w Jeruzalemie”. -----------------------------------------

 

Ilość lat od początku okresu sędziów 1569 r. pne. do 2004 r.ne.

 

3573 szanah-------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

3928

 

 

3928

 

Powyższe zestawienie w swej wartości liczbowej ukazuje ilość lat od początku okresu sędziów figuralnych do początku błogosławienia wszystkich narodów przez pozaobrazowych sędziów z Nowej Świątyni, której budowa zakończy się w roku 2004.

 

Zestawienie 48

 

 

Ezdr.6:15 „I dokończony jest on dom trzeciego dnia miesiąca Adar, a ten był rok szósty panowania Dariusza króla.”-------------------------------------------------------------

 

W powyższej wartości liczbowej tekstu ukazana jest ilość lat

od początku okresu sędziów: 1569 p.n.e., aż do uruchomienia

świątyni w 2004 r. i 1000 lat błogosławieństw:

 

3573 szanah  +  1000  --------------------------------------------------------------------

 

 

 

4928

 

 

 

4928

 

Zestawienie 49

 

 

1Moj.25:24 „A gdy się wypełniły dni jej, aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej”. -

 

Dokładna data wzbudzenia Proroków:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah ----------------------------------------------------------

 

 

1242

 

 

2491

 

Razem:

 

3733

 

Budowa Świątyni potwierdzona przez Nowy Testament:

 

Dz.Ap.15:16-18 „Potem powrócę i odbuduję upadły dom Dawida, odbuduję jego ruiny, i podźwignę go. Aby pozostali ludzie szukali Pana, i wszystkie ludy, nad którymi wzywa się imienia mojego, mówi Pan, który to wszystko czyni; słowa znane od wieków”.---- p.l

 

 

 

 

 

3733

 

 

Zestawienie 50

 

 

Ezdr.6:15 „Dokończony jest on dom trzeciego dnia miesiąca Adar”.  ---------------------

 

2004 szanah   ----------------------------------------------------------------------------

 

 

2305

 

2359

 

 

Razem:

 

4664

 

Uznanie przez Izrael Proroków odwróci ich niepobożność:

 

Rzym.11:26 „Przyjdzie z Syonu wybawiciel i odwróci niepobożność od Jakuba”. ----------

 

 

 

4664

 

Zestawienie 51

 

 

 

Ezech.43:2 „Chwała Boga Izraelskiego”. ----------------------------------------- 619

 

Lud Wielki  ·  Jerozolima ------------------------------------------------------- 1948

 

 

 

2567

 

Koniec budowy pozaobrazowej Świątyni:

 

3 Adar  ·  2004 szanah -------------------------------------------------------------------

 

 

2567

 

Lud Wielki  grec.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

Jerozolima  hebr. ~lXwry  =  586.

 

Zestawienie 52

 

 

Zach.14:9 „A Pan będzie Królem nad wszystką ziemią”. - ---------------------------------

 

Nowa Ziemia  ·  Mocny Bóg Izraelski  ·  15  ·  7  ·  2005  ------------------------------

 

 

618

 

3263

 

Razem:

 

3881

 

Agg.2:10 „Większa będzie sława domu tego pośledniego, niż onego pierwszego, mówi Pan Zastępów; bo na tym miejscu dam pokój, mówi Pan Zastępów”. -----------------------

 

 

 

3881

 

Nowa Ziemia  hebr.  =  618  Izaj.66:22.

Mocny Bóg Izraelski  hebr.  larXy yhla la  =  618    1Moj.33:20.

 

Zestawienie 53

 

 

Pan zamieszka w Świątyni przez Chwałę 144 Proroków:

 

Ezech.48:35 „Pan tam mieszka”. -------------------------------------------------- 371x7

 

Oto ilość lat od daty wizji 593 r.p.n.e. do 2004 r.n.e.

 

593 + 2004 ------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2597

 

 

2597

 

Zestawienie 54

 

 

Uznanie i lojalność względem Proroków warunkiem błogosławieństwa:

 

3Moj.9:33 „A wyszedłszy błogosławili ludowi”.  -------------------------------------------

 

Od roku ----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

873

 

2004

 

Razem:

 

2877

 

Ezech.48:35 „Pan tam mieszka”.  ------------------------------------------- z D.m. 411 x 7

 

 

2877

 

Ezech.48:35 hebr.   hMX hwhy   = 411 x 7 = 2877    ( z dm )

 

Zestawienie 55

 

 

Jan.1:49 „Mistrzu! Tyś jest On Syn Boży, Tyś jest On Król Izraelski”. --------------------

 

Początek Królestwa z Nowej Świątyni:

 

Ezdr.6:15 „I dokończony jest On Dom trzeciego dnia miesiąca Adar; a ten był rok szósty panowania Dariusza króla”.   -----------------------------------------------------------

 

 

4928

 

 

 

4928

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas