Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

„PO  CZYMŻE  POZNAM”

 

 

„...Rzekł Abram: Panie Boże, po czymże poznam iż ją odziedziczę”.                         1Moj.15:8.

 

Patriarcha Abraham chciał nie tylko wierzyć Bogu, ale i poznać w jaki sposób i kiedy odziedziczy obiecaną ziemię. Panu Bogu podobają się takie zainteresowania. Boska odpowiedź była zarazem symboliczną i filozoficzną. I jak to zostało już wyjaśnione(„Chronologia Biblijna” str.92-103) odpowiedź ta określa horyzont poznawczy na 3960 lat. Równoległość ta również wskazała m.in. rok 2000, a wartość liczbowa wszystkich słów odpowiedzi zawiera w sobie dzień i miesiąc.

Abrahamowi bardzo zależało na odpowiedzi, gotów był zapłacić za nią każdą cenę lub podjąć odpowiedni wysiłek w tej sprawie. Dlatego Bóg rzekł do Abrama:

 

„Sprowadź mi jałowicę trzecioletnią i kozę trzecioletnią i barana trzecioletniego, synogarlicę i gołębiątko”.                                                                                                                       1Moj.15:9.

 

Patriarcha dał przykład wszystkim wierzącym jak należy zabiegać o wiedzę i wiarę w Boski Plan zbawienia. Abraham zawsze skrupulatnie wykonywał wszystkie polecenia Boże i dlatego podobał się Bogu. Bez wiedzy i bez wiary nie można podobać się Bogu.

 

„Bez wiary więc nie można podobać się Bogu, bowiem kto zbliża się do Boga musi wierzyć, że On istnieje i że wynagradza tych którzy Go szukają”.                                                 Żyd.11:6 B.P.

 

Słowa te odnoszą się do wszystkich ludzi, którzy pragną być zbawionymi.

 

Zestawienie 19

 

 

1Moj.15:9 „Weźmij mi jałowicę trzecioletnią i kozę trzecioletnią i barana trzecioletniego i synogarlicę i gołębiątko”. ------------------------------------------------------------

 

4128 – 28  ·  5  ·  2001 szanah ----------------------------------------------------------

 

 

 

6517

 

6517

 

1Moj.15:9 tekst grecki wg LXX.

28.5.2001 – Pięćdziesiątnica wg naszego kalendarza w roku 2001 przypadała w dniu 28 maja.

 

Zestawienie 20

 

 

 

1Moj.15:9 „Weźmij mi jałowicę trzecioletnią, i kozę trzecioletnią, i barana trzecioletniego, i synogarlicę, i gołąbiątko”.------------------------------------- z dm.

 

Ukryte w Boskiej odpowiedzi lata przełomowych wydarzeń:

 

Powstanie państwa Izrael ------------------------------------------------- (rok) 1948

 

Zmartwychwstanie Abrahama  -------------------------------------------- (rok) 2001

 

 

 

3949

 

 

3949

 

 

Zestawienie 21

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem”. -------

 

Dokładny czas wzbudzenia Proroków w 2001 roku liczony od grzechu Adama w 4126 r. pne.

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  6129 szanah ----------------------------------------------------------

 

 

 

3582

 

 

6617

 

Razem:

 

10199

 

1Moj.15:7-9 „I rzekł do niego: Ja Pan, którym cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, abym ci dał ziemię tę w osiadłość. Zatem rzekł Abram: Panie Boże, po czemże poznam, iż ją odziedziczę? I odpowiedział mu: Weźmij mi jałowicę trzecioletnią, i kozę trzecioletnią, i barana trzecioletniego, i synogarlicę, i gołąbiątko”.--------------------------------------

 

 

 

 

 

10199

 

Zestawienie 22

 

 

 

Abraham w okresie „incognito” poznaje Boską odpowiedź na zadane pytanie:

 

1Moj.15:8-9 „Panie Boże, po czymże poznam, iż ją odziedziczę? Weźmij mi jałowicę trzyletnią, i kozę trzyletnią, i barana trzyletniego, i synogarlicę, i gołąbiątko”. -------------

 

 

 

 

4668

 

Zach.12:5 „I rzekną książęta Judzcy w sercu swym: Mamy siłę i obywatele Jeruzalemscy w Panu Zastępów, Bogu swoim”. ------------------------------- 2180

 

6 Siwan  ·  2001 szanah -------------------------------------------------------- 2488

 

 

 

 

4668

 

 

Zestawienie 23

 

 

Również dzieci wiary Abrahamowej

poznają tajemnice rozwijającego się Planu Zbawienia:

 

Amos 3:7-8 „Zaiste nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby objawił tajemnice swoje sługom swoim  prorokom. Lew ryczy, któżby się nie bał? Panujący Pan mówi, któżby nie  prorokował?” ------------------------------------------------------------------- p.l.

 

„Dzień pięćdziesiąty”  ·  28  ·  5  ·  2001   -----------------------------------------------

 

 

 

 

 

711

 

3957

 

Razem:

 

4668

 

1Moj.15:8-9 „Panie Boże, po czemże poznam, iż ją odziedziczę? Weźmij mi jałowicę trzyletnią, i kozę trzyletnią, i barana trzyletniego, i synogarlicę, i gołąbiątko”. -------------

 

 

 

4668

 

Zestawienie 24

 

 

Oto zachęta „słuchania głosu” równoległości 3960:

 

Mar.4:9 „Kto ma uszy niechaj słucha”.  ---------------------------------------------------

 

1Moj.15:9 „Weźmij mi jałowicę trzecioletnią, i kozę trzecioletnią, i barana trzecioletniego, i synogarlicę, i gołąbiątko”.---------------------------------------------------------------

 

 

 

3949

 

 

3949

 

Zestawienie 25

 

 

 

1Moj.15:8-9 „ Panie Boże, po czemże poznam, iż ją odziedziczę? Weźmij mi jałowicę trzyletnią, i kozę trzyletnią, i barana trzyletniego, i synogarlicę, i gołąbiątko”. -------------

 

 

 

4668

 

Przyczyną zawstydzenia domu wiary

i Judaizmu będzie nieznajomość równoległości Abrahama:

 

Izaj.24:23 „I  zasromi się miesiąc, a zawstydzi się słońce, Gdy królować będzie Pan zastępów, na górze syońskiej, i w Jeruzalemie, i przed starcami swymi w wielkiej sławie”.----------------------------------------------------------------------- 2638

 

Na ten fakt wskazuje równoległość 3960:

 

Izaj.32:1 „Oto król będzie królował w sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą”. ------------------------------------------------------------------------ 2030

 

 

 

 

 

 

 

 

4668

 

 

Zestawienie 26

 

 

 

Boska odpowiedź rozszyfrowana duchem proroctwa:

 

1Moj.15:8-9 „Panie Boże, po czemże poznam, iż ją odziedziczę? Weźmij mi jałowicę trzyletnią, i kozę trzyletnią, i barana trzyletniego, i synogarlicę, i gołąbiątko”. -------------

 

 

 

 

4668

 

 

Obj.19:10 „Albowiem świadectwo Jezusowe jest duch proroctwa”.-------------  4657

 

Liczba lat zwierząt ofiarowanych, jako podstawa prorokowania:

 

1Moj. 15:9   3 + 3 + 3 + 1 + 1 ---------------------------------------------------- 11

 

 

 

4668

 

 

Zestawienie 27

 

 

1Moj.15:8-9 „Panie Boże, po czemże poznam, iż ją odziedziczę? Weźmij mi jałowicę trzecioletnią i kozę trzecioletnią i barana trzecioletniego i synogarlicę i gołąbiątko”. --- p.l.

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah  +  1000 -----------------------------------------------------

 

 

 

379

 

3881

 

Razem:

 

4260

 

5Moj.33:2 „Pan przyszedł z Synaju i zaświecił im z Seiru. Zajaśniał z góry Paran. I nadszedł z Meribat przy Kadesz. Po prawicy Jego płonący ogień”. ------------------------------

 

 

 

4260

 

Zestawienie 28

 

 

 

1Moj.15:9 „I odpowiedział mu: Weźmij mi jałowicę trzecioletnią i kozą trzecioletnią i barana trzecioletniego i synogarlicą i gołębiątko”. ---------------------------------------

 

 

 

4163

 

Prawda ukryta w udzielonej odpowiedzi:

 

Ijob.33:25 „I odmłodnieje ciało jego jako dziecięce, a nawróci się do dni młodości swojej”.  --------------------------------------------------------------------- 2027

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 ------------------------------------------------------- 2136

 

 

 

 

 

4163

 

 

Zestawienie 29

 

 

1Moj.15:8-9 „Panie Boże, po czemże poznam, iż ją odziedziczę? Weźmij mi jałowicę trzecioletnią i kozę trzecioletnią i barana trzecioletniego i synogarlicę i gołąbiątko”. --- p.l.

 

Czas otrzymania dziedzictwa:

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah ---------------------------------------------------------------

 

 

 

379

 

 

2881

 

Razem:

 

3260

 

Juda 1:14 „Oto Pan idzie z świętymi tysiącami swoimi”. ------------------------------------

 

 

3260

 

Zestawienie 30

 

 

1Moj.33:20 „I postawił tam ołtarz i nazwał go: Mocny Bóg Izraelski”. ---------------------

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  ----------------------------------------------------

 

 

1476

 

3372

 

Razem:

 

4848

 

1Moj.15:8-9 „Panie Boże, po czemże poznam, iż ją odziedziczę? Weźmij mi jałowicę trzecioletnią i kozę trzecioletnią i barana trzecioletniego i synogarlicę i gołębiątko”.--z D.m.

 

 

 

4848

 

Zestawienie 31

 

 

1Moj.15:8-9 „Panie Boże, po czemże poznam, iż ją odziedziczę? Weźmij mi jałowicę trzecioletnią i kozę trzecioletnią i barana trzecioletniego i synogarlicę i gołębiątko”. --- p.l.

 

Ukryty rok realizacji-----------------------------------------------------------------------

 

 

 

379

 

2005

 

Razem:

 

2384

 

Ps.2:8 „Żądaj ode mnie, a dam ci narody dziedzictwo Twoje; a osiadłość Twoją, granice ziemi”. ---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2384

 

Zestawienie 32

 

 

Obietnica uniwersalnego zbawienia dana Abrahamowi:

 

1Moj.18:18 „Ponieważ Abraham pewnie rozmnożon będzie w lud wielki i możny, a w nim będą ubłogosławione wszystkie narody ziemi”. ------------------------------------------

 

Oto błogosławiący widzialni Boży Przedstawiciele:

 

144 Książęta -----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

1276

 

 

1276

 

Książęta grec.  Arcontej  =  1132    Jan.7:26.

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas