Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

PIĘĆDZIESIĄTNICA

 

USTAWĄ  WIECZNĄ

 

 

„Ustawy Twoje są mi pieśniami

w domu pielgrzymstwa mego”.  Psalm 119:54.

 

Boskie zarządzenia zakonu nazwane są „ustawami wiecznymi”. W odniesieniu do wielkich świąt jak np. „Pascha”, „Jom Kipur”, „Pięćdziesiątnica” i „Święto Kuczek”, zarządzenia te opisują dokładnie czas i sposób świętowania. Opis ten zawiera w sobie naukę na dziś i na przyszłość.

Pierwsze dwa święta są już „śpiewane” prawie w całości od początku Parouzji. Natomiast ustawa o Pięćdziesiątnicy jak dotąd, śpiewana jest tylko częściowo. Nadszedł właściwy czas, gdy staje się ona sztandarową „pieśnią” 2001 roku.

Psalmista Dawid bardzo dobrze określił Boże ustawy jako pieśni. Rozumiejąc symbolikę tego słowa wiemy, że nie o literalne śpiewanie tu chodzi lecz o wyrozumienie duchowe wszystkich obrazowych szczegółów tych zarządzeń. Ten duchowy śpiew winien być harmonijny i piękny, przy akompaniamencie odpowiednich instrumentów.

 

„Nakłonię do przypowieści ucha mego, a wyłożę przy harfie zagadkę moją”.            Psalm 49:5.

 

Również Prorok Boży Elizeusz poprosił o akompaniament, zanim udzielił królowi rady:

 

„Przetoż teraz przywiedźcie mi na harfie grającego. A gdy on gracz grał, była nad nim ręka Pańska”.                                                                                                                            2 Król. 3:15.

Podobnie rzecz się ma obecnie. Nasz duchowy śpiew i nasza chęć rozwiązywania zagadnień, winna  odbywać się przy akompaniamencie instrumentów muzycznych. Tak śpiew jak i instrumenty nie są tu literalne.

„I rozkazał Dawid naczelnikom Lewitów ustanowić swoich braci śpiewakami przy instrumentach muzycznych, harfach, cytrach i cymbałkach, aby donośnie rozbrzmiewały dźwięki pełnej radości”.                                                                                                             1 Kronik 15:16.

 

Instrumenty strunowe jak harfa i cytra symbolizują ważne doktryny Boże. To na tych instrumentach można wyśpiewać cały Plan Boży w sposób opisowy, a także poprzez kazania i wykłady. Oto jak prorok opisał Wiernego Sługę:

„Oto jesteś dla nich  jako ten  co śpiewa o miłości,  ma piękny głos i doskonały instrument; słuchają oni twoich słów jednakże według nich nie postępują. Kiedy jednak wszystko się wypełni – a to już się spełnia –  wtedy poznają, że prorok był pośrodku nich”.                           Ezech. 33:32-33.

 

Jest jeszcze trzeci instrument wymieniony przez Dawida – cymbałki, z których dźwięk wydobywa się poprzez uderzanie młoteczkiem po blaszkach. Dźwięki uderzanych blaszek zlewają się w piękne tony, które ubogacają śpiew. Taką symboliczną grą jest metoda liczbowania biblijnego, gdy zestawione zostają teksty ideowo zgodne ze sobą. Wówczas ich wydźwięk jest miłym i pewnym dla duchowego ucha.

Tak śpiewając i grając przez pobudzenie strun harfy, cytry i cymbałków wzbogacamy też śpiew naszej pieśni o Pięćdziesiątnicy.

Zarządzenie Dawida nie anulowało wcześniejszego zarządzenia Mojżesza (3Mojż.25:8-10; 4Mojż.10:1-8 ). Ogłaszanie roku jubileuszowego było niezbywalnym prawem Kapłanów. Mieli nakazane, aby sprawili sobie dwie srebrne trąby i przez ciągłe trąbienie ogłaszali wielki jubileusz. Pozaobrazowa klasa Kapłańska  (Kościół) – wypełniała to w swoim czasie i to w zasięgu globalnym poprzez literaturę w różnych językach, jak i w zasięgu  lokalnym, np.:

 

„Wy trąbicie w srebrne trąby w swoim sąsiedztwie, a ja w swoim i tak ogłaszamy Jubileusz”.

K.P.O. str.197.

Dawid jako Król Izraela i jako Prorok Boży  grający na różnych instrumentach, tym zarządzeniem zobowiązał Lewitów do kontynuacji oddawania Chwały Bogu przy pomocy instrumentów, których i on używał, a więc harf, cytr i cymbałków. Te ostatnie symbolizują liczbowanie biblijne.

Wniosek z tego zarządzenia jest następujący: po zejściu z ziemi Kościoła, klasa Lewitów może używać tych wszystkich instrumentów, których wcześniej używał Kościół z liczbowaniem włącznie. Konkluzja ta jest zbieżna z obrazem Benjamina, w którego worze na polecenie Józefa, znalazł się  srebrny kubek.

 

Zestawienie 1

 

 

Izaj.26:1 „Dnia onego śpiewana będzie  ta pieśń w ziemi Judzkiej; Mamy miasto obronne, Bóg zbawieniem opatrzył mury i baszty jego”.---------------------------------------- p.l.

 

Obj.19:9 „I rzekł mi napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego. I rzekł mi: Te prawdziwe słowa są Boże”. ---------------------------  p.l.

 

 

 

243

 

 

1711

 

Razem:

 

1954

 

1Moj.44:12 „I szukał od starszego począwszy, a u młodszego przestał i znalazł kubek w worze Beniamina”.  --------------------------------------------------------------------

 

 

 

1954

 

Powyższe zestawienie potwierdza myśl, że ta pieśń o Pięćdziesiątnicy rozpoczyna wieczerzę Wesela Barankowego. Potwierdza też to, że „srebrny kubek” – symbol liczbowania biblijnego – jest wyposażeniem klasy Benjamina. To ów „kubek” jest potwierdzeniem trafności ostatnich spostrzeżeń. Jest też wypełnieniem słów z Obj. 19:9, wskazujących na rangę tych potwierdzeń: „I rzekł mi: Te prawdziwe słowa są Boże”.

Oto Ustawa, która jest naszą aktualną pieśnią:

 

„Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń, we wszystkich siedzibach waszych. Od następnego dnia po sabacie, kiedy przynieśliście snop dla dokonania obrzędu otrząsania, odliczycie sobie pełnych siedem tygodni. Aż do następnego dnia po siódmym sabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie  nową ofiarę z pokarmów dla Pana. Ze swoich siedzib przyniesiecie na obrzęd potrząsania po dwa chleby, każdy z dwóch dziesiątych efy przedniej mąki. Będą one upieczone na kwasie jako pierwociny dla Pana. Oprócz chlebów, złożycie w ofierze siedem rocznych jagniąt bez skazy. Jednego cielca i dwa barany, będą one ofiarą całopalną dla Pana wraz z ich ofiarą z pokarmów i ofiarami  z płynów. Są to ofiary ogniowe – woń przyjemna dla Pana. Przyrządzicie też jednego kozła na ofiarę za grzech  i dwa roczne jagnięta  na ofiarę pojednania. Kapłan dokona nimi wraz z chlebami  pierwocin i oboma jagniętami obrzędu  potrząsania przed Panem. Są one poświęcone Panu a należą do Kapłana”.

3 Moj. 23:14-20.

 

Dane było też drugie zarządzenie odnośnie jubileuszu lat. Sposób obliczania jest taki sam (3Moj.25:1-55) w obu tych obrazowych ustawach:

 

„Mojżesz pisał o Chrystusie i błogosławieństwach   jakie ma przynieść – o wspaniałej restytucji i jubileuszu dla wszystkich narodów ziemi, które wzdychają teraz w niewoli  zepsucia i poddania grzechowi”.                                                                                                                B-177.

 

„Jubileusz był dla wszystkich z wyjątkiem rodu kapłańskiego i dlatego nie przedstawia on błogosławieństw, które mają spłynąć na Kościół Królewskie Kapłaństwo, lecz błogosławieństwa restytucji – ziemskie błogosławieństwa”.                                                                                   B-178.

 

„Podczas obrazowego roku jubileuszowego wolność i liczne błogosławieństwa stawały się natychmiast  udziałem  ludzi,  ale  załatwienie  niektórych  spraw   i  powrót wszystkich ludzi do ich poprzedniej własności  i praw, trwało prawdopodobnie przez cały rok.  Tak  też  będzie w pozafigurze podczas  Tysiącletniego Wieku Restytucji”                                                            B-179.

 

Stąd w zestawieniach liczbowych występuje często + 1000 lat.

Święto Pięćdziesiątnicy związane było sztywno z datą paschy. Jego odliczanie zaczynało się od 16Nisan, a dzień 50-ty zawsze wypadał na 6 Siwan. Dlatego też określenie Pięćdziesiątnica i 6 Siwan możemy stosować zamiennie. Dzień pierwszy cyklu Pięćdziesiętnicy zaznaczał początek żniw, a ostatni wyznaczał dożynki. Na początku żniw tj. 16 Nisan ofiarowano snop zboża, a na dożynki dwa chleby. Ofiary to różne ale cechą wspólną dla nich był jednakowy sposób ofiarowania zwany też  „obrzędem kołysania”. Najpierw kołysanie poziome – ku ołtarzowi i ku sobie, następnie kołysanie pionowe – ku górze i ku dołowi. Takie czynności ze snopem i z dwoma chlebami mają swoją wymowę. Wskazują one, że korzyści z okupu dostępne będą dla wszystkich, którzy mają ducha ofiary i służby drugim.

Żeby otrzymać jakąkolwiek nagrodę obecnie i w przyszłości, trzeba coś z siebie dać – „ze swoich  domów”- (swego człowieczeństwa)  - „przyniesiecie” już upieczone chleby oraz  wymienione zwierzęta ofiarne i pokarmy. W przypadku snopa wypełniło się to 16 Nisan 33 r.n.e., gdy nasz Pan został podniesiony z grobu. W przypadku dwóch bliźniaczych chlebów (klas) podniesienie ich z grobów nastąpiło 6 Siwan 2001. Pięćdziesiątnica 33 roku kończyła erę Starożytnych Świętych i zaczynała wiek Ewangelii. Natomiast Pięćdziesiątnica 2001 roku kończy wiek Ewangelii i wyznacza zarazem nowy początek dla wieku Tysiąclecia.

Kończący się Wiek Ewangelii ma wiele etapów zakończenia, podobnie jak Wiek Tysiąclecia, ma wiele punktów początkowych. Lud Boży w międzyczasie, każdy taki punkt czasowy, traktował jako ostateczny, stąd po pewnym czasie wielu zniechęciło się do chronologii w ogóle. Dlatego też znamiennym jest sposób potwierdzania prawdziwości słów Bożych, danych nam na obecny czas

 

Zestawienie 2

 

 

Obj.19:9 „Te prawdziwe słowa są Boże” -------------------------------------------------

 

Oto odczytany podpis i data:

 

Jezus  ·  3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 --------------------------------------------------------

 

 

2830

 

 

2830

 

 

 

Wezwanie do wielbienia Boga

 

„Alleluja.

Chwalcie Boga w Świątyni Jego

Chwalcie Go na ogromnym Jego nieboskłonie

Chwalcie Go dla potężnych Jego dzieł

Chwalcie Go za niezmierzoną  Wielkość Jego

Chwalcie Go na głośnych trąbach

Chwalcie Go na harfie i cytrze

Chwalcie Go bębnem i pląsaniem

Chwalcie Go na strunach i na flecie

Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych

Chwalcie Go na cymbałach głośnych

Niech wszystko, co żyje chwali Pana.

Alleluja”.

Psalm 150.

 

 

Zestawienie 3

 

 

 

Oto Alleluja w wydaniu ostatecznym:

 

Izaj.26:1 „Dnia onego śpiewana będzie ta pieśń w ziemi Judzkiej: Mamy miasto obronne, Bóg zbawieniem opatrzył mury i baszty Jego”.-------------------------------------------

 

 

 

 

3504

 

Ps.150:6 „Niech wszelki duch chwali PANA ! ALLELUJA”.-------------------- 1016

 

Czas zmartwychwstania Proroków:

 

6 siwan  ·  2001 szanah----------------------------------------------------------2488

 

 

 

3504

 

 

Zestawienie 4

 

 

Obietnica:

 

1Moj.25:24 „A gdy się wypełniły dni jej, aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej”. -

 

Dwie bliźniacze klasy:

 

Jan.11:16 „Dydymus”  --------------------------------------------------------------------

 

Czas narodzenia:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah  ·  Dzień pięćdziesiąty  ·  Przymierze Nowe   -------------------

 

 

 

1242

 

 

534

 

 

3888

 

Razem

 

5664

 

Powyższe Prawdy zawarte w ustawie o Pięćdziesiątnicy:

 

3Moj.23:17 „Z domów waszych przyniesiecie chleby na obracanie tam i sam; dwa chleby, ze dwu dziesiątych części pszennej mąki z kwasem upieczone będą; pierwiastki to Panu”.----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

5664

 

„Bliźnięta”  grec. Didumoj  = 534 Jan.11:16.

Dzień pięćdziesiąty grec. hmeran penthkosthj   =  1251 Dz.Ap.2:1.

Nowe Przymierze grec. diaqhkh kainh  = 149.

 

 

Zestawienie 5

 

 

Obie bliźniacze klasy osiągną ostatecznie stan duchowy:

 

Żyd.11:16 „Ale oni lepszej żądają, to jest niebieskiej; przetoż i sam Bóg nie wstydzi się nazywać Bogiem ich, bo im miasto zgotował”.  --------------------------------------  p.l.

 

Łuk.13:28 „Abraham i Izaak i Jakub i wszystkie proroki”.  --------------------------------

 

Obj.7:9 „Lud Wielki”.---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

720

 

3582

 

1362

 

Razem

 

5664

 

3Moj.23:17 „Z domów waszych przyniesiecie chleby na obracanie tam i sam; dwa chleby, ze dwu dziesiątych części pszennej mąki z kwasem upieczone będą; pierwiastki to Panu”.----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

5664

 

 

Zestawienie 6

 

 

Zesłanie Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy 33 r.

i wzbudzenie Proroków 6 Siwan 2001 podobnie przyjęte:

 

Dz.Ap.2:15 „Albowiem nie są ci, jako wy mniemacie pijani, gdyż dopiero jest trzecia na dzień godzina”.  ------------------------------------------------------------------------

 

Podstawowe wypełnienie się Ustawy i Pięćdziesiątnicy:

 

144 Książęta  ·  Lud Wielki  ·  3°°  ·  6 Siwan  ·  6129 szanah -------------------------

 

 

 

 

7621

 

 

7621

 

Książęta hebr. ~yrXh  =  555   Izaj.21:5.

Lud Wielki  hebr. br !wmh.  =  303  Obj.7:9 wg Delitzscha.

6129 – to rok 2001 liczony od stworzenia Adama (4128 + 2001 = 6129).

 

Zestawienie 7

 

 

1Moj.25:24 „A gdy się wypełniły dni jej, aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej”.--

 

Czas porodu w roku ----------------------------------------------------------------------

 

 

1242

 

2001

 

Razem

 

3243

 

„Poród” w nieprzyjaznych warunkach:

 

Dan.12:1 „A będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu”. ---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3243

 

Zestawienie 8

 

 

Pięćdziesiątnica – czas słoneczny:

 

„Dni pięćdziesiąt”  ·   28  ·  5  ·  2001 ---------------------------------------------------

 

Czas księżycowy:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

 

2488

 

 

2488

 

Dni pięćdziesiąt  =  454     3Moj.23:16.

 

Zestawienie 9

 

 

Ezech.47:1 „Potem  mię przywiódł ku drzwiom domu, a oto wody wychodziły z pod progu domu na wschód słońca; bo przednia strona domu była na wschód słońca, a wody one schodziły spodkiem po prawej stronie domu po stronie południowej ołtarza”. -------- p.l.

 

Zach.14:8 „A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu”.  --------------------------- p.l.

 

Obj.22:1 „I ukazał mi rzekę czystą wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą z stolicy Bożej i Barankowej”.  --------------------------------------------------------------- p.l.

 

Data zmartwychwstania proroków

jest początkiem wypływania wód:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

714

 

111

 

 

2351

 

 

2488

 

Razem:

 

5664

 

3Moj.23:17 „Z domów waszych przyniesiecie chleby na obracanie tam i sam; dwa chleby, ze dwu dziesiątych części pszennej mąki z kwasem upieczone będą; pierwiastki to Panu”.----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

5664

 

Zestawienie 10

 

 

3Moj.23:16 „Dni pięćdziesiąt”. -----------------------------------------------------------

 

Data według naszego czasu:

 

28  ·  5  ·  2001 -------------------------------------------------------------------------

 

 

454

 

2034

 

Razem:

 

2488

 

6 siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

2488

 

3Moj.23:16  ~wy ~yXmx 56 + 398 = 454

 

Zestawienie 11

 

 

3Moj.23:17 „Z domów waszych przyniesiecie chleby na obracanie tam i sam; dwa chleby, ze dwu dziesiątych części pszennej mąki z kwasem upieczone będą; pierwiastki to Panu”. ------------------------------------------------------------------------------------- p.l.

 

Po 20 latach od ślubu pozaobrazowego Izaaka z Rebeką (1981-2001):

 

A po trzech dniach i pół  ·  Bliźnięta ------------------------------------------------------

 

 

 

 

2440

 

 

2440

 

 

A po trzech dniach i pół  =  1954   Obj.11:11.

Bliźnięta  =  486    1Moj.25:24.

 

Zestawienie 12

 

 

Oto identyfikacja ukrytego czasu:

 

Obj.11:11 „Po trzech dniach i pół”. -------------------------------------------------------

 

Dz.Ap.2:1 „Dzień pięćdziesiąty”. ----------------------------------------------------------

 

 

 

1923

 

1923

 

Oto uwagi w komentarzu do 3 Moj.23:16: „Pięćdziesiątnica czyli Zielone Świątki, figuruje rok pięćdziesiąty albo jubileuszowy, typ na Restytucję wiek Tysiąclecia.”

 

Zestawienie 13

 

 

Obj.21:17-18 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa. A było budowanie muru jego z jaspisu”.-------------------p.l.

 

Data:

 

28  ·  5  ·  2001--------------------------------------------------------------------------

 

Jakub  ·  Ezaw ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2072

 

 

2034

 

55

 

Razem

 

4664

 

3 Moj. 23:15-17 „Naliczycie także sobie od dnia pierwszego po sabacie od dnia, któregoście ofiarowali snop podnoszenia, siedem tygodni zupełnych niech będzie. Aż do pierwszego dnia po siódmym tygodniu naliczycie pięćdziesiąt dni; tedy ofiarować będziecie ofiarę śniedną nową Panu. Z domów waszych przyniesiecie chleby na obracanie tam i sam; dwa chleby, ze dwu dziesiątych części pszennej mąki z kwasem upieczone będą; pierwiastki to Panu”. ----------------------------------------------- p.l.

 

 

 

 

 

 

 

4664

 

Jakub  hebr.  Bq[y  =  182   1Moj.25:25-26.     Ezaw  hebr.  WX[  = 376  1Moj.36:8.

Jakub przedstawia klasę Wielkiego Grona. Ezaw przedstawia proroków (Edom- czerwony).

 

Zestawienie 14

 

 

Zach. 12:4 „Dnia onego, mówi Pan, zarażę każdego konia zdrętwieniem i jeźdźca jego szaleństwem; ale nad domem Judy otworzę oczy moje, a każdego konia narodów zarażę ślepotą.”--------------------------------------------------------------------------------

 

Oto dzień na który wszystkie „konie” są ślepe:

 

Godzina 3  ·  dzień 6  ·  miesiąc 3  ·  rok 2001  ----------------------------------------

 

 

 

 

3547

 

 

3547

 

Godzina  grec.  wra  =  901.           Dzień  grec.  hmera  =  154.

Miesiąc  grec.  mhn.  =  98.              Rok  grec.  etoj.  =  381.

 

Zestawienie 15

 

 

1Moj. 19:27 „Wstawszy tedy Abraham rano, pospieszył się na ono miejsce, kędy stał przed Panem”.--------------------------------------------------------------------------

 

Izaj. 1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku”.------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2672

 

 

1992

 

Razem

 

4664

 

3 Moj. 23:15-17 „Naliczycie także sobie od dnia pierwszego po sabacie, od dnia, któregoście ofiarowali snop podnoszenia, siedem tygodni zupełnych niech będzie. Aż do pierwszego dnia po siódmym tygodniu naliczycie pięćdziesiąt dni; tedy ofiarować będziecie ofiarę śniedną nową Panu. Z domów waszych przyniesiecie chleby na obracanie tam i sam; dwa chleby, ze dwu dziesiątych części pszennej mąki z kwasem upieczone będą; pierwiastki to Panu”. ------------------------------------------------p.l.

 

 

 

 

 

 

4664

 

Zestawienie 16

 

 

1Moj.25:24 „A gdy się wypełniły dni aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej”.---p.l.

 

Data porodu wg naszego czasu:

 

28  ·  5  ·  2001--------------------------------------------------------------------------

 

 

454

 

 

2034

 

Razem

 

2488

 

Data porodu wg czasu żydowskiego:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

 

2488

 

Obydwa zapisy dat dotyczą tego samego czasu i wskazują na pięćdziesiątnicę w 2001 roku.

 

Zestawienie 17

 

 

2Moj.32:13 „Abraham  ·  Izaak  ·  Izrael”.   ---------------------------------------------

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah.  --------------------------------------------------------

 

 

997

 

2491

 

Razem

 

3488

 

Ps.118:22,23 „Kamień, który odrzucili budujący uczyniony jest Głową Węgielną. Od Pana się to stało, a jest dziwne w oczach naszych”. ------------------------------------ z D m.

 

 

 

3488

 

Prawda o 6 siwan 2001 roku jest od Pana, a ustosunkowanie się do niej stanowi ostatnią próbą charakteru i wiary.

 

Zestawienie 18

 

 

Ps.118:22,23 „Kamień, który odrzucili budujący uczyniony, jest Głową Węgielną. Od Pana się to stało, a jest to dziwno w oczach naszych”. -----------------------------------z D.m.

 

6 Siwan  ·  2001 szanah  +  1000  --------------------------------------------------------

 

 

 

3488

 

3488

 

Ten wzgardzony Kamień przedstawia Naszego Pana, którego świat (Żydzi) nie rozpoznał i odrzucił 33 roku n.e. Jego naśladowcy, którzy w Wieku Ewangelii budowali się pod tym Wierzchnim Kamieniem też zostali wzgardzeni. Ostateczny fragment tej wielkiej budowli, to ziemska faza Królestwa Bożego, które w początkowej fazie również będzie wzgardzone. (Patrz Boski Plan Wieków rys. wielka piramida). Ostatnią formą odrzucenia „Kamienia” jest nie uznanie daty wzbudzenia Proroków. Pomimo to celem „Pięćdziesiątnicy” jako Prawdy na czasie, jest ogłaszanie Chwały Bożej i wskazanie wszystkim na pocieszne rzeczy – na czas i miejsce początku Królestwa Bożego na Ziemi – na Jeruzalem 2005 roku.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas